درباره نشریه
ISSN:
2383-1944
eISSN:
2783-235X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر ناصر رفیعی محمدی
سردبیر:
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
جانشین سردبیر:
دکتر علی الهی تبار
مدیر اجرایی:
عبدالله استوار
مدیرداخلی:
عبدالله استوار
ویراستار فارسی:
علی نعیم الدین خانی
تلفن:
025-37110633
سایت اختصاصی:
skh.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) ، گروه تاریخ اسلام
صندوق پستی:
1437-37195
تلفن همراه:
09910043257
اشتراک:
پست الکترونیک:
afaqmehr@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/15
مدیر مسئول
دکتر ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor Shi'ite group
Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
سردبیر
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor History Group
Al-Mustafa International University
جانشین سردبیر
دکتر علی الهی تبار

رشته تخصصی: تاریخ تمدن اسلامی
Ali Elahi Tabar

Specialist: The history of Islamic civilization
مدیرداخلی
عبدالله استوار

Abdollah Ostwar

اعضای تحریریه
دکتر محسن الویری
استاد تمام تاریخ اسلام، تاریخ، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. قم ؛ ایران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Alviri
Full Professor, History of Islam, History, Bagher o lum
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. قم ؛ ایران
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر ناصر باقری بیدهندی
استادیار گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ
Naser Bagheri Bid Hendi
Assistant Professor History Group
Specialist: history
دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
دکتر محمدعلی چلونگر
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
Mohammad Ali Chaloon Gar
Professor History Group
University of Isfahan
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor History Group
Al-Mustafa International University
دکتر هادی عالم زاده
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hadi Alemzadeh
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
دکتر حسین عبدالمحمدی
دانشیار گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Hosein Abdolmohammadi
Associate Professor History Group
Al-Mustafa International University
Specialist: History of Islam
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazerolghaem
Professor History Group
University of Isfahan
Specialist: History of Islam
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: history, Islamic history and civilization
ویراستار فارسی
علی نعیم الدین خانی
دانشجوی کارشناسی ارشد تصوف و عرفان اسلامی
دانشگاه ادیان و مذاهب
Ali Khani
Masters Student, erfan
University of Religions and Denominations
مدیر اجرایی
عبدالله استوار

Abdollah Ostwar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۳