درباره نشریه
ISSN:
2383-1944
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
سردبیر:
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
مدیرداخلی:
امیرحسین خوگر
تلفن:
025-37110632
دورنگار:
025-37110632
سایت اختصاصی:
skh.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) ، گروه تاریخ اسلام
صندوق پستی:
1437-37195
اشتراک:
پست الکترونیک:
afaqmehr@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/21
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor of Ethics and Higher Education Institution, Al-Mustafa International University
سردبیر
نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Ne’matollah Safari Forooshani
Professor, History Group, Al-Mustafa International University
هیات تحریریه
محسن خندان الویری
دانشیار دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Khandan Alviri
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic civilization and history
ناصر باقری بیدهندی
استادیار گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ
Naser Bagheri Bid Hendi
Assistant Professor, History Group,
Specialist: history
محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor of Imam Khomeini Research Institute,
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
محمدعلی چلونگر
استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
Mohammad Ali Chaloon Gar
Professor, History Group, University of Isfahan
سیداحمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor, Islamic history and civilization group, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Islamic civilization and history
محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor, History Group, University of Alzahra
Specialist: history
نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Ne’matollah Safari Forooshani
Professor, History Group, Al-Mustafa International University
هادی عالم زاده
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hadi Alem Zadeh
Professor, science and research Branch,
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
حسین عبدالمحمدی
دانشیار گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه
Hosein Abdol Mohammadi
Associate Professor, History Group, Al-Mustafa International University
حسین قرچانلو
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hossein Ghare Chan Loo
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazer alghaem
Professor, History Group, University of Isfahan
Specialist: تاريخ
سیدعلیرضا واسعی
دانشیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor of the History and Research Institute of Islamic Sciences and Culture,
Specialist: history, Islamic history and civilization
ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor, Shi'ite group, Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
ویراستارفارسی
ملیحه وکیلی
ملیحه وکیلی
مدیرداخلی
امیرحسین خوگر
امیرحسین خوگر
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵