درباره نشریه
ISSN:
2251-6026
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1389
صاحب امتیاز:
دانشگاه میبد
مدیر مسئول:
دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
سردبیر:
دکتر علی محمد میرجلیلی
مدیرداخلی:
دکتر یحیی میرحسینی
تلفن:
035-32357500-9 ، داخلی: 203
سایت اختصاصی:
kq.meybod.ac.ir
نشانی:
میبد، بلوار شهدا، دانشکده الهیات، دفتر مجله کتاب قیم
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/11
مدیر مسئول
دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
دانشیار دانشگاه میبد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Kalantari Khalilabad
Associate Professor, Meybod University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
سردبیر
دکتر علی محمد میرجلیلی
دانشیار دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Associate Professor, Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
هیات تحریریه
دکتر یحیی میرحسینی
استادیار دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Yahya Mirhoseini
Assistant Professor, Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر مرتضی ایروانی نجفی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب، علوم قرآن و حدیث
Morteza Iravani Najafi
Associate Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic literature, Quran and Hadith Sciences
دکتر امیر جودوی
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Amir Joudavi
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمد خاقانی اصفهانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mohammad Khaqani Isfahani
Professor, University of Isfahan
Specialist: Arabic language and literature
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سیدعلی اکبر ربیع نتاج
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Ali Akbar Rabinattaj
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عباس زراعت
استاد دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Zeraat
Professor, University of Kashan
Specialist: Criminal Law and Criminology, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمدباقر سعیدی روشن
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Bagher Saeedi Roshan
Associate Professor,
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدکاظم شاکر
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمود شکیب انصاری
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات عربی
Mahmoud Shakeeb Ansari
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: comparative literature, Arabic Language and Literature
دکتر کمال صحرایی اردکانی
استادیار دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Kamal Sahraee Ardakani
Assistant Professor, Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر نادعلی عاشوری تلوکی
دکتر نادعلی عاشوری تلوکی
دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
دانشیار دانشگاه میبد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Kalantari Khalilabad
Associate Professor, Meybod University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر قاسم فائز
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ghasem Faez
Professor, University of Tehran
Specialist: Arabic literature
دکتر شاهرخ محمدبیگی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Shah Rokh Mohammadbeygi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عباس مصلائی پور یزدی
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abbas Mosallaee Poor Yazdi
Associate Professor,
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی محمد میرجلیلی
دانشیار دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Associate Professor, Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیرداخلی
دکتر یحیی میرحسینی
استادیار دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Yahya Mirhoseini
Assistant Professor, Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۳