درباره نشریه
ISSN:
2251-6026
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1389
صاحب امتیاز:
دانشگاه میبد
مدیر مسئول:
دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
سردبیر:
دکتر علی محمد میرجلیلی
مدیرداخلی:
دکتر احمد زارع زردینی
کارشناس:
دکتر زهرا هاشمی
تلفن:
035-32357500-9 ، داخلی: 203
سایت اختصاصی:
kq.meybod.ac.ir
نشانی:
میبد، بلوار شهدا، دانشکده الهیات، دفتر مجله کتاب قیم
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/12
مدیر مسئول
دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
دانشیار
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Kalantari Khalilabad
Associate Professor
Meybod University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
سردبیر
دکتر علی محمد میرجلیلی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Full Professor, Full Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University
Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر یحیی میرحسینی
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Yahya Mirhoseini
Phd Student, theology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر احمد زارع زردینی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد. ایران.
دانشگاه میبد
Ahmad Zarezardini
Associate Professor, meybod university
Meybod University
دکتر مهدی اکبرنژاد
دانشیار
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: الهیات و علوم قرانی، علوم قرآن و حدیث
Mehdi Akbarnejad
Associate Professor
University of Ilam
Specialist: Theology and Quranic Science, Quran and Hadith Sciences
دکتر سهراب مروتی
استاد الهیات
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Sohrab Morovvati
Professor, theology
University of Ilam
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر مرتضی ایروانی نجفی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب، علوم قرآن و حدیث
Morteza Iravani Najafi
Associate Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic literature, Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
استاد تمام الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Full Professor, Comparative interpretation
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Ali Akbar Rabinattaj
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدباقر سعیدی روشن
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Bagher Saeedi Roshan
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
دانشیار
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Kalantari Khalilabad
Associate Professor
Meybod University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر قاسم فائز
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ghasem Faez
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic literature
دکتر عباس مصلایی پوریزدی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abbas Musallaipour Yazdi
Associate Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی محمد میرجلیلی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Full Professor, Full Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University
Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیرداخلی
دکتر احمد زارع زردینی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد. ایران.
دانشگاه میبد
Ahmad Zarezardini
Associate Professor, meybod university
Meybod University
کارشناس
دکتر زهرا هاشمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۴