درباره نشریه
ISSN:
2008-1626
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمد قهرمانی
سردبیر:
دکتر سیمین حسینیان
مدیر اجرایی:
افسانه تاجیک
مدیرداخلی:
دکتر تقی پورابراهیم
تلفن:
021-29905340
دورنگار:
021-29905340
سایت اختصاصی:
jcoc.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجلات
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/02
مدیر مسئول
دکتر محمد قهرمانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
mohammad ghahremani
associat proffessor
Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر سیمین حسینیان

Simin Hosseinian

اعضای تحریریه
دکتر سید احمد احمدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Seyed Ahmmad Ahmadi
Professor
University of Isfahan
Specialist: family counselling
محمود حیدری
دانشیار روان شناسی- گروه روان شناسی- دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی، آمار، روش تحقیق کمی
Mahmood Heidari
Associate Professor, Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر سیمین حسینیان

Simin Hosseinian

دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
دکتر عصمت دانش
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Esmat Danesh
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical Psychology
شهریار شهیدی
استاد علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor, Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical and Health Psychology
دکتر عبدالله شفیع آبادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor
Kharazmi University
Specialist: Advice
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor Department of Educational Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
مدیر اجرایی
افسانه تاجیک

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مشاوره
Afsaneh Tajik

Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
دکتر تقی پورابراهیم
استادیار مشاوره، مشاوره، روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
Taghi Pourebrahim
Assistant Professor, Counseling
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۷