درباره نشریه
ISSN:
2008-1626
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمد قهرمانی
سردبیر:
دکتر سیمین حسینیان
مدیر اجرایی:
افسانه تاجیک
مدیرداخلی:
دکتر تقی پورابراهیم
تلفن:
021-29905340
دورنگار:
021-29905340
سایت اختصاصی:
jcoc.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجلات
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/07
مدیر مسئول
دکتر محمد قهرمانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
mohammad ghahremani
associat proffessor
Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر سیمین حسینیان
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی
Simin Hoseynian
Professor
University of Alzahra
Specialist: Education
اعضای تحریریه
دکتر سیمین حسینیان
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی
Simin Hoseynian
Professor
University of Alzahra
Specialist: Education
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
دکتر عصمت دانش
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Esmat Danesh
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر شهریار شهیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر عبدالله شفیع آبادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor
Kharazmi University
Specialist: Advice
دکتر حسن پاشاشریفی
استاد واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی عمومی
Hasan Pasha Sharifi
Professor Rudehen Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: General Psychology
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor Department of Educational Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
دکتر زهرا صباغیان

دانشگاه شهید بهشتی
Zahra Sabaghian

Shahid Beheshti University
مدیر اجرایی
افسانه تاجیک

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مشاوره
Afsaneh Tajik

Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
دکتر تقی پورابراهیم

دانشگاه شهید بهشتی
Taghi Pourebrahim

Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰