فهرست مطالب

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی
پیاپی 55 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمدرضا حسینی نژاد ماهانی*، سید علی سیادت صفحات 9-34
  هدف

  در سال های اخیر نارضایتی کارفرمایان و صاحبان مشاغل نسبت به کارآیی بیرونی نظام آموزش عالی و افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان، از واگرایی و ناسازواری برنامه های درسی دانشگاهی با اشتغال و بازارکار حکایت دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل این ناسازواری انجام شده است.

  روش

  این تحقیق با روش ترکیبی گنجانده شده در 2 فاز انجام شده است. در فاز اول ضمن مطالعه کلیه پژوهش های سال های اخیر پیرامون برنامه های درسی آموزش عالی و اشتغال با روش های کیفی فراترکیب و تحلیل محتوا، عوامل ناسازواری شناسایی و در فاز دوم با استفاده از روش کمی تحلیل سلسله مراتبی گروهی اولویت بندی شده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق عوامل ناسازواری را در سه مقوله اصلی شامل عوامل فرآیندی (با زیر مقوله های نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی)، عوامل بخشی (عناصر) (با زیرمقوله های اساتید و مدرسان، راهبردهای یاددهی و یادگیری، اهداف، محتوا و فضا، محیط و امکانات) و عوامل نهادی (با زیر مقوله های تصمیم گیران، کمیته های برنامه ریزی درسی و سازوکار اداری) ارایه و زیرمقوله «محتوا» را به عنوان مهم ترین عامل ناسازواری معرفی نمود.

  نتیجه گیری

  نظام آموزش عالی کشور در راستای ایجاد همنوایی بین برنامه های درسی و اشتغال ناگزیر به بازنگری برنامه های درسی با رویکرد اشتغال محور و توجه ویژه به عوامل شناسایی شده اولویت دار می باشد.

  کلیدواژگان: اشتغال، برنامه های درسی آموزش عالی، تحلیل سلسله مراتبی گروهی، فراترکیب
 • زهرا تقی زاده قوام، حمیده رشادت جو*، رسول داودی صفحات 35-54
  هدف
  هدف پژوهش ارایه الگوی نظام آموزش اثربخش برای مدیران دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر در کلان مطالعه از نظر اهداف کاربردی و مقطعی بود، در این مقاله تمرکز اصلی نتایج بر بخش کمی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران مدارس شهر تهران بودند و نمونه آماری تعداد 269 نفر از آنان که براساس جدول مورگان مشخص شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در ابتدا مصاحبه با خبرگان این حوزه و سپس تدوین پرسشنامه بود.
  یافته ها
  براساس تجزیه و تحلیل داده ها الگوی نظام آموزش اثربخش برای مدیران دوره ی ابتدایی ارایه شد که دارای هشت بعد: 1) رهبری و خط مشی گذاری با اعتبار 87/0، 2) ساختار مدیریتی با اعتبار 88/0، 3) آموزش اثربخش با اعتبار 93/0، 4) طراحی آموزشی با اعتبار 89/0، 5) برنامه ریزی آموزشی با اعتبار 90/0، 6) مدیریت اجرایی با عاتبار 89/0، 7) الزامات اجرایی با اعتبار 91/0، 8) ارزشیابی و پایش با اعتبار 93/0 می باشد.
  نتیجه گیری
  در مجموع الگوی آموزش اثربخش با 8 بعد، 36 مولفه و 154 شاخص بدست آمد، که این الگو می تواند مددکار مدیران سایر مناطق آموزش و پرورش باشد.
  کلیدواژگان: الگو، آموزش اثربخش، آموزش و پرورش، بعد، مدیران ابتدایی
 • مریم سلیمی اسطلکی، حسن رنگریز*، مهدی خیراندیش صفحات 55-82
  هدف

  اهمیت توجه به همسویی راهبردهای آموزش منابع انسانی با اهداف فناوری اطلاعات و عدم وجود الگویی به این منظور تدوین و تبیین این الگو در بانک کشاورزی شکل داد.

  روش

  این پژوهش، بنیادی و کاربردی است که در آن از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده. پژوهش در دو فاز انجام شد. در فاز اول الگوی ارزیابی همسویی راهبردهای آموزش منابع انسانی با فناوری احصاء شد و در فاز دوم، وضعیت به کارگیری راهبردها در ادارات مرکزی بانک کشاورزی مورد سنجش قرار گرفت. در فاز اول از ابزار مصاحبه ساختاریافته و در فاز دوم از راهبرد پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری در فاز اول شامل مدیران ارشد بانک های دولتی و در فاز دوم شامل پرسنل ادارات مرکزی بانک کشاورزی بود. نمونه آماری در فاز اول از طریق روش نمونه گیری هدفمند، و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .و در فاز دوم داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز و آزمون دوجمله ای به کمک نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند.

  یافته ها

  راهبردهای همسویی آموزش منابع انسانی با اهداف فناوری اطلاعات در بانک های دولتی عبارتند از: فن دلفی، فن تجزیه تحلیل خطا، فن رویداد مهم، آموزش های حضوری، غیرحضوری آفلاین، غیرحضوری آنلاین و استاد- شاگردی، ارزیابی واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج.

  کلیدواژگان: آموزش منابع انسانی، اهداف فناوری اطلاعات، راهبردهای همسویی
 • جمیله معصومی نیا، عصمت مسعودی ندوشن*، زینب گلزاری صفحات 83-122
  هدف
  سازمان های پژوهشی درزمینه ارتقای دانش، مهارت و سطح فرهنگی جامعه علمی، فعالیت های پژوهشی انجام می دهند. پژوهش حاضر باهدف بررسی و شناسایی شاخص ها و مولفه های ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهشی انجام گرفت.
  روش
  مطالعه از نوع کیفی و روش آن، سنتز پژوهی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 537 منبع در بازه زمانی 1396 تا 1402 در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهشی بود. از میان این منابع به ترتیب بر اساس بررسی عنوان، چکیده و متن پژوهش پس از چند مرحله غربالگری، 56 منبع مطالعاتی انتخاب و بررسی شد. جهت تحلیل داده های پژوهش از الگوی شش مرحله ای سنتزپژوهی روبرتس با استفاده از شیوه کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) استفاده شد.
  یافته ها
  داده ها در قالب 106 کدگذاری باز و 23 مقوله محوری و ترکیب آن ها در 8 بعد مشخص شد که ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهشی شامل ابعاد منابع و امکانات، زیرساخت، عوامل سازمانی و مدیریتی، ترسیم چشم انداز، معیارهای اجتماعی، اجرای ارزیابی، کاربرد ارزیابی و پیامد است.
  نتیجه گیری
  تدوین و به کارگیری این الگو به سیاست گذاران و نهادهای اصلی که در پایش و ارزیابی اختیارها و وظایفی بر عهده دارند و همچنین مدیران سازمان های پژوهشی این امکان را می دهد که رهنمودهای سیاستی و تدابیر بازنگری بهتری را مدنظر قرار دهند و به تمامی زوایای عملکرد ازنظر نقاط قوت و ضعف سازمان های پژوهشی دست یابند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، ارزیابی عملکرد، سازمان های پژوهشی، سنتز پژوهی
 • مرضیه نیازآذری* صفحات 123-148
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرپرستی توهین آمیز بر روابط اجتماعی در محیط کار با نقش میانجی رفتارهای تلافی جویانه انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق توصیفی _ همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس شهر ساری به تعداد 486 نفر بود، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 249 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. روش برآورد حجم نمونه آماری پژوهش روش متغیرهای مشاهده پذیر بود. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد سرپرستی توهین آمیز تپر (2000)، روابط اجتماعی در محیط کار مدسن و همکاران (2005) و رفتارهای تلافی جویانه اسکارلیسکی و فولگر (1997) استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS و با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS، شاخص Q2 استون - گیسر و شاخص نیکویی برازش تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر سرپرستی توهین آمیز و رفتارهای تلافی جویانه بر روابط اجتماعی در محیط کار منفی و معنی دار بود، همچنین مشخص شد که نقش میانجی رفتارهای تلافی جویانه در تاثیرگذاری سرپرستی توهین آمیز بر روابط اجتماعی در محیط کار منفی و معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  در نتیجه از جمله عواملی که می تواند تاثیر مخربی بر روابط اجتماعی در محیط کار داشته باشد سرپرستی توهین آمیز و رفتارهای تلافی جویانه می باشد.

  کلیدواژگان: سرپرستی توهین آمیز، رفتارهای تلافی جویانه، روابط اجتماعی در محیط کار، مدیران مدارس
 • علی مرادی* صفحات 149-172

  هدف از این پژوهش رابطه بین هوش اجتماعی، فرهنگی و هیجانی با میزان رضایت از وضعیت شغلی در شهر کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان شاغل در شهر کرمانشاه هستند که در سال 1397 آمار این افراد برابر 334248 نفر می باشند. با استفاده از نرم افزار SPSS Sample Power نمونه گیری انجام گرفت حجم نمونه 240 نفر که با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد انواع هوش ها) و (پرسشنامه ی رضایت شغلی) استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش همزمان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از نظرات متخصصان و همچنین روایی سازه و برای تعیین پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در این پژوهش، داده های آماری در محیط نرم افزاری SPSS پردازش گردیده است. نتایج همبستگی پیرسون این پژوهش نشان می دهد که بین هوش اجتماعی (241/0 = r) و هوش هیجانی (141/0 = r) با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنادار، اما هوش فرهنگی با رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود نداشت. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که هوش اجتماعی با (223/1= B) و منزلت اقتصادی اجتماعی با (798/0 = B) توانستند 32/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی را تبیین نمایند. استنباط می شود با افزایش نمره هوش هیجانی و هوش اجتماعی افراد، می توان شاهد افزایش رضایت شغلی برای افراد بود.

  کلیدواژگان: هوش، هیجانی، اجتماعی، فرهنگی، رضایت شغلی
 • محمدحسن بازوبندی، محمدرضا محمودیان* صفحات 173-190

  هدف از این پژوهش، بهبود عملکرد دانشجو معلمان رشته آموزش شیمی، در دوره کارورزی در آموزش مبحث «سلول الکتروشیمیایی» با استفاده از روش آموزش معکوس است. جهت نظارت بر عملکرد دانشجومعلمان از نظارت بالینی معلم-محور که در این پژوهش برای شرایط آموزش برخط توسط پژوهشگران این پژوهش متناسب سازی شده، استفاده گردید. این پژوهش از نوع نیمه تجربی است و جامعه آماری آن 100 نفر از دانش آموز پسر دبیرستان پانزده خرداد شهر تهران است. این دبیرستان یکی از آموزشگاه هایی است که دوره کارورزی در آن برگزار می شود. نمونه آماری پژوهش، بر اساس فرمول کوکران، 60 نفر از دانش آموزان آن دبیرستان هستند که بصورت هدفمند و از طریق برگزاری پیش آزمون، که از نظر پایایی با استفاده از روش کودر ریچاردسون با پایایی 82/0 مورد ارزیابی قرار گرفت، انتخاب شدند و در دو گروه 30 نفره کنترل و آزمایشی تفسیم بندی شدند. براساس یافته های این پژوهش، روش آموزش معکوس در مبحث "سلول الکتروشیمی"، می تواند به عنوان روشی موثر در آموزش برخط در نظر گرفته شود. از طرفی نتایج نظارت بالینی معلم محور متناسب سازی شده در آموزش بر خط نشان می دهد، ارتباط کلامی و توجه به فرد فرد دانش آموزان، حتی در حد نام بردن آنها در کلاس برخط تاثیر بسزای در یادگیری دانش آموزان دارد.

  کلیدواژگان: آموزش شیمی، نظارت بالینی معلم محور، آموزش معکوس، آموزش برخط
|
 • Seyed MohammadReza Hoseini Nejad Mahani *, Seyeed Ali Siadat Pages 9-34
  Aim

  In recent years, the dissatisfaction of employers and business owners regarding the external efficiency of the higher education system and the increase in the unemployment rate of graduates indicate the divergence and incompatibility of university curricula with employment and the labor market. Therefore, the current research was conducted with the aim of identifying and prioritizing the factors of this incompatibility.

  Methods

  This research was conducted with a combined method included in 2 phases. In the first phase, while studying all the researches of recent years about higher education curricula and employment with qualitative methods of meta-composition and content analysis, incompatible factors have been identified and in the second phase, using the quantitative method of group hierarchical analysis, they have been prioritized.

  Results

  The findings of the research found incompatibility factors in three main categories including process factors (with the subcategories of needs assessment, design, implementation and evaluation), departmental factors (elements) (with the subcategories of professors and lecturers, teaching and learning strategies, goals, content and space, environment and facilities) and institutional factors (with sub-categories of decision-makers, curriculum planning committees and administrative mechanism) and introduced the sub-category "content" as the most important factor of incompatibility.

  Conclusion

  In order to create harmony between curricula and employment, the country's higher education system must review curricula with an employment-oriented approach and pay special attention to the identified factors.

  Keywords: employment, higher education curricula, group hierarchical analysis, Ultracombination
 • Zahra Taghizadeh Gavam, Hamideh Reshadatjoo *, Rasoul Davoodi Pages 35-54
  Aim
  The purpose of the research was to provide a model of an effective education system for the principals of primary education in Tehran.
  Methods
  The current research method in the macro study was applied and cross-sectional in terms of objectives, in this article the main focus of the results was on the quantitative part. The statistical population of this research included all principals of schools in Tehran, and the statistical sample was 269 of them, who were determined based on Morgan's table. The main tool of data collection was interviewing experts in this field and then developing a questionnaire.
  Results
  based on data analysis, an effective training system model for elementary school managers was presented, which has eight dimensions: 1) leadership and policy making with a credit of 0.87, 2) management structure with a credit of 88 0.0, 3) effective education with a credit of 0.93, 4) educational design with a credit of 0.89, 5) educational planning with a credit of 0.90, 6) executive management with a credit of 0.89, 7) executive requirements with a credit of 0.89 Credit is 0.91, 8) evaluation and monitoring is with credit 0.93.
  Conclusion
  In total, an effective education model with 8 dimensions, 36 components and 154 indicators was obtained, and this model can be a helper for managers in other areas of education.
  Keywords: Model, effective education, Education, dimension, primary managers
 • Maryam Salimi Estalaki, Hasan Rangriz *, Mahdi Kheirandish Pages 55-82
  Purpose

  The importance of paying attention to the alignment of human resources training strategies with the goals of information technology and the lack of a model for this purpose formed the formulation and explanation of this model in the Bank of Agriculture.

  Method

  This is a basic and applied research in which a mixed exploratory method was used. The research was conducted in two phases. In the first phase, the assessment pattern of the alignment of human resources training strategies with technology was calculated, and in the second phase, the state of applying the strategies in the central offices of the Agricultural Bank was measured. In the first phase, a structured interview tool was used, and in the second phase, a survey strategy and a researcher-made questionnaire tool were used. In the first phase, the statistical population included the senior managers of state banks and in the second phase, it included the personnel of the central offices of the Agricultural Bank. In the first phase, the statistical sample was carried out through the purposeful sampling method, and continued until theoretical saturation was reached. In the second phase, the data were analyzed using the open coding method and binomial test with the help of SPSS software.

  Findings

  The strategies for aligning human resources training with information technology goals in state banks include: Delphi technique, error analysis technique, important event technique, face-to-face, offline, offline, online and teacher-apprentice trainings, evaluation of reaction, learning, behavior and Results.

  Keywords: training of human resources, information technology goals, alignment strategies
 • Jamile Masouminia, Esmat Masoudi Nadushan *, Zainab Golzari Pages 83-122
  Aim
  Research organizations carry out research activities in the field of improving the knowledge, skills and cultural level of the scientific community.The present research was carried out with the aim of investigating and identifying indicators and components for evaluating the performance of research organizations.
  Methods
  The study was of qualitative type and its method was research synthesis. The statistical population of the research included 537 sources in the period from 2016 to 2023 in the field of performance evaluation of research organizations. Among these sources, 56 study sources were selected and reviewed based on the title, abstract, and text of the research after several stages of screening. In order to analyze the research data, a three-stage coding method (open, axial, and selective) was used.
  Results
  The findings showed that the data was in the form of 106 open coding and 23 central categories and their combination in 8 dimensions. It was determined that the performance evaluation of research organizations includes dimensions resources and facilities, infrastructure, organizational and management factors, drawing a vision, social criteria, implementation of evaluation, application of evaluation and consequences.
  Conclusion
  the formulation and application of this model gives this possibility to the policy makers and main institutions, who are responsible for monitoring and evaluating the powers and duties, as well as managers of research organizations, to consider policy guidelines and better review measures and to achieve all performance angles in terms of strengths and weaknesses of research organizations.
  Keywords: evaluation, Performance Evaluation, research organizations, synthetic research
 • Marziyeh Niyaz Azari * Pages 123-148
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the effect of abusive supervision on social relationships in the workplace with the mediating role of retaliatory behaviors .

  Method

  Descriptive research method - correlation of the type of modeling was structural equations. Statistical population of the research Included all school Managers in Sari were 486 people, using stratified random sampling method, 249 people were selected as a statistical sample for the study. The method of estimating the statistical sample size of the research was the method of observable variables. To collect research data, three standard questionnaires of abusive supervision of Tepper (2000), social relations in the workplace of Madsen et al. (2005) and retaliatory behaviors of Skarlicki & Folger (1997) were used. The research data were analyzed using SPSS and SmartPLS software and with PLS structural equation modeling approach, Aston-Geisser Q2 index and goodness of fit index.

  Results

  The results showed that the effect of abusive supervision and retaliatory behaviors on social relations in the workplace is negative and significant. also was found the mediating role of retaliatory behaviors in the impact of abusive supervision on social relationships in the workplace was negative and significant.

  Conclusion

  a result of factors which can have a devastating effect on social relationships in the workplace is abusive supervision and retaliatory behaviors.

  Keywords: abusive supervision, Retaliatory Behaviors, Social Relationships in the Workplace, school managers
 • Ali Moradi * Pages 149-172

  The purpose of this study is to identify the relationship between social, cultural and emotional intelligence and job satisfaction in Kermanshah. The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study is the citizens working in Kermanshah. In 1397, the number of these people was 334248. Sampling was performed using SPSS Sample Power software. The sample size was 240 people who were selected by cluster random sampling method. Two questionnaires (standard questionnaire for different types of intelligence) and (job satisfaction questionnaire) were used to collect information. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regressions by simultaneous method. To determine the validity of the questionnaires, the opinions of experts as well as the validity of the structure were used and to determine their reliability, Cronbach's alpha coefficient was used. In this study, statistical data were processed in SPSS software environment. The results of Pearson correlation show that there is no direct and significant relationship between social intelligence (r = 0.241) and emotional intelligence (r = 0.141), but cultural intelligence did not have a significant relationship with job satisfaction. The results of multiple regression show that social intelligence with (B = 1.223) and socioeconomic status with (B = 0.798) were able to explain 0.32% of variable job satisfaction changes. It is inferred that by increasing the score of emotional intelligence and social intelligence of individuals, we can see an increase in job satisfaction for individuals.

  Keywords: Intelligence, emotional, social, Cultural, Job Satisfaction
 • MohammadHassan Bazoobandi, MohammadReza Mahmoudian * Pages 173-190

  The aim of this research is to improve the performance of chemistry education student-teachers during the internship period in teaching the subject of "electrochemical cell" using the flipped classroom method. In order to monitor students' performance, teacher-centered clinical supervision was used, which was adapted for online education conditions by the researchers of this research. This research is a semi-experimental type and its statistical population is 100 male students of Panzdeh Khordad High School in Tehran. This high school is one of the schools where internships are held. The statistical sample of the research, based on Cochran's formula, is 60 students of that high school, who were selected purposefully and through holding a pre-test, which was evaluated in terms of reliability using Coder Richardson's method with a reliability of 0.82. were divided into two groups of 30 people, control and experimental. Based on the findings of this research, the flipped education method in the topic of electrochemical cell can be considered as an effective method in online education. On the other hand, the results of customized teacher-centered clinical supervision in online education show that verbal communication and attention to individual students, even to the extent of naming them in the online class, has a great impact on students' learning.

  Keywords: Chemistry education, research, teacher-centered clinical supervision, flipped classroom method, Online education