درباره نشریه
ISSN:
2251-8614
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی حسینی
سردبیر:
دکتر فریده یغمایی
مدیر اجرایی:
امین اجلی
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.jhpm.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت
صندوق پستی:
398-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/08
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی حسینی
دکتر محمدعلی حسینی
سردبیر
دکتر فریده یغمایی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
هیات تحریریه
دکتر طاهره اشک تراب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Tahere Ashk torab
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: nursing
دکتر اردشیر افراسیابی فر
دکتر اردشیر افراسیابی فر
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
دکتر عنایت الله بخشی
دکتر عنایت الله بخشی
دکتر مهرنوش پازارگادی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mehrnoush Pazargadi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor, Department of Nursing, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدعلی چراغی
دکتر محمدعلی چراغی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Cheraghi
Professor, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی حسینی
دکتر محمدعلی حسینی
دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی
استاد گروه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی ، پرستاری
Fatemeh Haghdoost Oskuyi
Professor, Department of Nursing & Midwifery, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Public Health, Nursing
دکتر حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor, Department of Health in Disasters and Emergencies,, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
دکتر ناهید رژه
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Nursing and Midwfery، Elderly Care Research
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor, Khorasgan Branch,
Specialist: community Health Nursing
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor, Department of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عباس عباس زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی
Abbas Abbaszadeh
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد گروه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پرستاری
Naeimeh Seyyed Fatemi
Professor, Department of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، دوره تکمیلی روانپزشکی سالمندی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing Education, Elderly Psychology
دکتر لیلا قلی زاده
دکتر لیلا قلی زاده
دکتر مسعود کریم لو
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Masoud Karimlou
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سیدحبیب الله کواری
دکتر سیدحبیب الله کواری
دکتر سعاد محفوظ پور
دکتر سعاد محفوظ پور
دکتر علی محمدپور
استاد
رشته تخصصی: پرستاری
Ali Mohammad Pour
Professor,
Specialist: Nursing
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor, Department of Nursing, Tarbiat Modares University
دکتر ندا مهرداد
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری،، غدد درون ریز و متابولیسم
Neda Mehrdad
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Endocrinology & Metabolism
دکتر رضا نگارنده
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Negarandeh
Professor, Nursing & Midwifery Care Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر کیان نوروزی
دکتر کیان نوروزی
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: حقیقات سالمندی
Kian Nowroozi
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Old age affairs
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Ali Reza Nikbakht Nasrabadi
Professor, گروه پرستاري, University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر فریده یغمایی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
ویراستارفارسی
دکتر فریده یغمایی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
ویراستار انگلیسی
دکتر فریده یغمایی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر پگاه یغمایی
مدیر اجرایی
امین اجلی
امین اجلی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۶