درباره نشریه
ISSN:
2251-8614
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی حسینی
سردبیر:
دکتر فریده یغمایی
مدیر اجرایی:
امین اجلی
ویراستار فارسی:
دکتر فریده یغمایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فریده یغمایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر پگاه یغمایی
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.jhpm.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت
صندوق پستی:
398-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/28
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی حسینی
دانشیار
سردبیر
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
اعضای تحریریه
دکتر طاهره اشک تراب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Tahereh Ashktorab
Professor, Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر اردشیر افراسیابی فر

دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش پرستاری-آموزش بهداشت
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Nursing education- Health education
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing Education- Health education
دکتر عنایت الله بخشی

دکتر مهرنوش پازارگادی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mehrnoush Pazargadi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدعلی چراغی
استاد آموزش پرستاری، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohammad Ali Cheraghi
Professor, Nursing Education, Nursing Mangement Group, School of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر محمدعلی حسینی
دانشیار
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie

Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor Department of Health in Disasters and Emergencies,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
دکتر ناهید رژه
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor Department of Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد گروه پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پرستاری
Naeimeh Seyyed Fatemi
Professor Department of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر لیلا قلی زاده
دکتر لیلا قلی زاده

دکتر مسعود کریم لو
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Masoud Karimlou
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سید حبیب الله کواری

دکتر سعاد محفوظ پور
دانشیار
رشته تخصصی: بهداشت عمومی، علوم بهداشتی با گرایش آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Soad Mahfoozpour

Specialist: Public Health, (Health Sciences (major of Health Education, Medical & Health Services Management
دکتر علی محمدپور
استاد
رشته تخصصی: پرستاری
Ali Mohammad Pour
Professor
Specialist: Nursing
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر ندا مهرداد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری،، غدد درون ریز و متابولیسم
Neda Mehrdad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Endocrinology & Metabolism
دکتر رضا نگارنده
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Reza Negarandeh

Tehran University of Medical Sciences
دکتر کیان نوروزی تبریزی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: حقیقات سالمندd
Kian Nowroozi Tabrizi
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Old age affairs
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
ویراستار فارسی
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
ویراستار انگلیسی
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر پگاه یغمایی

مدیر اجرایی
امین اجلی
مدیر پرستاری
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Amin Ajalli

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۱