فهرست مطالب

نشریه مدیریت ارتقای سلامت
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 65، بهمن و اسفند 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • افسانه محمدی، مهران تهرخانی*، مریم محمدی صفحات 1-13
  مقدمه

  پرستاران به دلیل ارتباط مستقیم با بیماران کووید-19 در معرض افسردگی، اضطراب و تنش قرار دارند که منجر به کاهش رضایت از زندگی در بین پرستاران می شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه رضایت از زندگی، افسردگی، اضطراب، تنش و ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران بخش های ویژه و  غیر ویژه در پاندمی کووید- 19 است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقایسه ای است. جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های استان زنجان، ایران در سال 1400 تا 1401  بین موج چهارم تا ششم کرونا می باشد. در این مطالعه از روش تمام شماری استفاده شد و در کل 1355 پرستار در این مطالعه شرکت نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس رضایت از زندگی"(Satisfaction with Life Scale) و "مقیاس افسردگی، اضطراب و تنش-21" (Depression Anxiety Stress Scale-21) استفاده شد. جهت سنجش روایی مقیاس های این مطالعه به پژوهش های پیشین اکتفا شد و پایایی ابزارها به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. داده هاجمع آوری شده در اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد. 

  یافته ها

  میانگین رضایت از زندگی پرستاران در بخش های ویژه و غیر ویژه به ترتیب  48/7 ± 35/21 و 66/7± 44/20 ، میانگین  افسردگی در بخش های ویژه و غیر ویژه به ترتیب 55/4± 85/11 و 48/4 ± 54/11 ، اضطراب به ترتیب 10/4± 30/11 و 11/4 ± 00/11 و تنش به ترتیب  72/4± 69/13 و 63/4 ± 05/13 بود.  بین رضایت از زندگی  و تنش در بخش های ویژه و غیر ویژه تفاوت معنا داری دیده شد (05/0>P) ولی  بین افسردگی و اضطراب در بخش های ویژه و غیر ویژه تفاوت معناداری دیده نشد (05/0

  نتیجه گیری

  پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان در پاندمی کووید- 19 از درجات مختلفی از افسردگی، اضطراب و تنش برخوردار می باشند. پیشنهاد می شود جهت افزایش رضایت از زندگی و ارتقاء سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان ها، برنامه ریزی و اقدامات حمایتی لازم توسط مدیران پرستاری انجام شود.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، افسردگی، اضطراب، تنش، پرستاران، بخش های مراقبت های ویژه، کووید- 19
 • علی اکبر کریمی آه، قدرت الله عباسی*، حسینعلی قنادزادگان صفحات 14-24
  مقدمه

  اختلال خوردن یکی از عوامل نگران کننده سلامت عمومی است و عوامل متعددی در آن نقش دارند، که از این میان می توان به نقش عمده گرایش به گناه و شرم اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی "درمان متمرکز بر شفقت" بر گرایش به گناه و شرم زنان مبتلا به اختلال خوردن انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان سنین 18 تا 40 سال بود که در سال 1401 به یک کلینیک درمان چاقی در تهران مراجعه نموده بودند. تعداد 30 تن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به روش در دسترس انتخاب شدند. سپس با استفاده از شیوه تصادفی ساده از نوع قرعه کشی در گروه، "درمان متمرکز بر شفقت" (Compassion-Focused Therapy) (15 تن) و گروه کنترل (15 تن) گمارده شدند. ابزارهای گردآوری داده ها، شامل اطلاعات جمعیت شناختی، "مقیاس شفقت به خود- فرم کوتاه" (Self- Compassion Scale- Short Form) و "مقیاس گرایش به گناه و شرم" (Guilt and Shame Proneness Scale) بود. روایی ابزارها سنجیده نشد و به پژوهش های پیشین اکتفا شد. پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ برای  "مقیاس شفقت به خود- فرم کوتاه" و "مقیاس گرایش به شرم و گناه" اندازه گیری شد. "درمان متمرکز بر شفقت" طی 8 جلسه 90 دقیقه ای (در طول 2 ماه بعد)، برای گروه مداخله اجرا گردید ولی به گروه کنترل هیچ آموزشی ارایه نشد. داده ها در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد.

  یافته ها

  مداخله اجرا شده باعث تغییرات نمره گرایش به گناه و شرم افراد دارای اختلال خوردن در مراحل بعد و پیگیری در گروه مداخله شده و اثر این مداخله در مرحله پیگیری (2 ماه بعد) پایدار بوده است و همچنان میانگین کاهش داشته است. بعبارت دیگر، با تعدیل اثر این متغیرهای مستقل، اثر گروه نشان می دهد که میانگین نمره بعد و پیگیری با هم تفاوت معناداری دارد (034/0=P) و همچنین اثر گروه نیز معنادار است (001/0>P)

  نتیجه گیری

  "درمان متمرکز بر شفقت" باعث کاهش گرایش به گناه و شرم افراد دارای اختلال خوردن می شود. پیشنهاد می شود روانشناسان بالینی و درمانگران در مداخلات خود به ویژه در زمینه گرایش به گناه و شرم افراد مبتلا به اختلال خوردن از درمان فوق کمک بگیرند.

  کلیدواژگان: اختلال خوردن، درمان متمرکز بر شفقت، گرایش به گناه، گرایش به شرم
 • سیده مژده علی نیای مقدم پور، سیده مریم موسوی* صفحات 25-39
  مقدمه

  بهزیستی روانشناختی پرستاران یکی از عوامل اصلی بهداشت روانی می باشد و شناسایی عوامل موثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین روابط ساختاری بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی عمومی با بهزیستی روانشناختی با میانجی تاب آوری در پرستاران انجام شد. 

  روش کار

  این پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه، پرستاران مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت در سال 1402 بودند. 280 پرستار به روش در دسترس، شرکت داشتند. داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده" (Multidimensional Scale of Perceived Social Support)، "مقیاس خودکارآمدی عمومی"(General Self Efficacy Scale)،"مقیاس های بهزیستی روانشناختی ریف" (Ryff 's Scales Psychological Well-Being) و "مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون" (Connor-Davidson Resilience Scale) پاسخ دادند. روایی ابزارها به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد. تحلیل داده ها در نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه 24 و آموس نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  الگوی پیشنهادی براساس شاخص های برازندگی از برازش مطلوب برخوردار است (596/2=df/ x2، 982/0=CFI، 971/0=NFI و 078/0=RMSEA). علاوه براین،  حمایت اجتماعی ادراک شده (307/0=β)، خودکارآمدی عمومی (218/0=β) و تاب آوری (350/0=β) با بهزیستی روانشناختی همبستگی مستقیم مثبت و معنادار دارند. همچنین حمایت اجتماعی ادراک شده (340/0=β) و خودکارآمدی (553/0=β) همبستگی مستقیم مثبت و معنادار با تاب آوری دارند (05/0>P). همچنین نیز حمایت اجتماعی ادراک شده (350/0=β) و خودکارآمدی عمومی (411/0=β) با میانجی گری تاب آوری با بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت و معنادار دارند (05/0>P). 

  نتیجه گیری

  حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی عمومی به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم به واسطه تاب آوری سبب افزایش و بهبود بهزیستی روانشناختی می شود. جهت ارتقاء بهزیستی روانشناختی پرستاران برگزاری کارگاه های آموزشی تحت عنوان خودکارآمدی عمومی، حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی عمومی، تاب آوری، بهزیستی روانشناختی، پرستاران
 • کاظم کریم زاده، امیر پناه علی، خلیل اسماعیل پور، مرضیه علیوندی وفا* صفحات 40-55
  مقدمه

  روابط بین همسران یکی از اساسی ترین تعیین کننده های عملکرد خانواده سالم و پویا می باشد. سازگاری و رضایت جنسی ضعیف، می تواند زمینه سازی ایجاد خیانت زناشویی گردد. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پیش بینی خیانت زناشویی بر اساس سازگاری و رضایت جنسی با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در زوجین انجام شد. 

  روش کار

  پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زوج های دارای حداقل یک بار تجربه خیانت به صورت مجازی، پیامک یا تماس تلفنی و رابطه جنسی در شهرستان خوی در شش ماهه اول سال 1401 بود. نمونه گیری با توجه به قاعده 20 مورد به ازای 24 متغیر، محاسبه و تعداد 480 تن با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه خیانت زناشویی" (Infidelity Questionnaire)، "سیاهه سازگاری" (Adjustment Inventory) و "شاخص رضایت جنسی" (Index of Sexual Satisfaction) و "سیاهه انعطاف پذیری شناختی" (Cognitive Flexibility Inventory) استفاده شد. روایی ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر سنجیده نشده و به پژوهش های پیشین اکتفا شد؛ ولی پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ با نمونه های مورد پژوهش (480 تن) برای "پرسشنامه خیانت زناشویی" 86/0، "سیاهه سازگاری" 88/0 و "شاخص رضایت جنسی" 84/0 و "سیاهه انعطاف پذیری شناختی" 90/0 بدست آمد. تحلیل داده در نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه 27 و آموس نسخه 24 صورت گرفت.

  یافته ها

  الگوی پژوهش با داده های جمع آوری شده برازش دارد (054/0=RMSEA). همبستگی منفی و معناداری بین سازگاری (30/0+) و رضایت جنسی (40/0-) با خیانت زناشویی وجود داشت (001/0>P). بین سازگاری (29/0+) و رضایت جنسی (44/0+) با انعطاف پذیری شناختی همبستگی مثبت و معنا داری مشاهده شد، (001/0>P). با توجه به عدم معناداری ضرایب غیرمستقیم، نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در ارتباط بین سازگاری و رضایت جنسی با خیانت زناشویی تایید نشد.

  نتیجه گیری

  سازگاری و رضایت جنسی با کاهش خیانت زناشویی زوجین همبستگی دارد. لذا برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت شکوفایی روابط زناشویی و ایجاد صمیمیت عاطفی و جنسی، سازگاری و رشد انعطاف پذیری شناختی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خیانت زناشویی، سازگاری، رضایت جنسی، انعطاف پذیری شناختی
 • نگین فلاحی خشکناب*، محمدامین ستاری، محمود بختیاری صفحات 56-63
  مقدمه

  بسیاری از بیماران روانی به علت انگ نسبت به اختلالات روانی و قضاوت شدن از سوی کادر درمان، برای درمان بیماری خود مراجعه نمی کنند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه انگ اختلال روان پزشکی به بیماران روان قبل و بعد از دوره کارورزی روان پزشکی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام گردید.

  روش کار

  روش مطالعه حاضر از نوع توصیفی - مقایسه ای است. این مطالعه دربازه زمانی مرداد ماه تا آذر ماه 1402 در بیمارستان امام حسین محمد شهر کرج انجام شده است. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد و 118 تن کارورز پزشکی وارد مطالعه شدند. کارورزان در روز اول و آخر بخش روان پزشکی به پرسشنامه جمعیت شناختی و "مقیاس ذهن باز انگ فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی"  “Opening Mind Stigma Scale for Health Care Providers” پاسخ دادند . روایی و پاپایی به سایر مطالعات اکتفا شده است. داده ها در نرم افزار اس پی ا س اس نسخه 26 تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین نمره انگ بعد از کارورزی نسبت به قبل از آن کاهش داشت و از نظر آماری این کاهش معنادار بود (P<0/05). نمره انگ دانشجویان اقا نسبت به دانشجویان خانم ها کمتر بود ولی از نظر آماری معنادار نبود. همبستگی معنادار آماری بین نمره انگ با تعداد راند، کلاس، شرح حال، بستری، ساعت مطالعه و شرکت در درمانگاه یافت نشد (P>0/05)، اما همبستگی معنادار مستقیم بین نمره انگ و تعداد کشیک وجود داشت (P<0/05).

  نتیجه گیری

   میانگین نمره انگ  بعد از کارورزی  نسبت به قبل از آن کاهش داشت و از نظر آماری این کاهش معنادار بود. پیشنهاد می شود مسیولین دانشگاه علوم پزشکی البرز و معاونت آموزشی بخش روان پزشکی برنامه های آموزشی در رابطه با انگ و نحوه ارتباط و برخورد صحیح با بیماران روان، در دوره های کاراموزی و کارورزی ارایه و تدوین نمایند.

  کلیدواژگان: انگ، کارورزی پزشکی، بیماری روان، بخش روان پزشکی
 • مژگان حضرت زاده، محمد علیزاده قوچانی*، سید حسین میرزایی صفحات 64-76
  مقدمه

  توجه به مسایل روانشناختی در زنان دارای طلاق مکرر حایز اهمیت است. مطالعه حاضر باهدف مقایسه اثربخشی "درمان تصویرسازی ارتباطی" و "درمان روابط موضوعی" بر احساس انسجام و خودتنظیمی در زنان دارای طلاق های مکرر شهر تهران انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر به روش به نیمه تجربی با پیش آزمون - پس آزمون، پیگیری (30 روزه) و گروه کنترل صورت گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل زنان دارای طلاق های مکرر شهر تهران بودند که به سبب پیامدهای روانشناختی حاصل از طلاق های مکرر به مراکز مشاوره روانشناختی شهر تهران در سال 1400 مراجعه کرده بودند. از بین 187 تن مراجعه کننده، 36 تن به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. سپس به روش تصادفی ساده به روش قرعه کشی در گروه های مداخله اول و دوم و گروه کنترل جایگزین شدند (هر گروه 12 تن). ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس احساس انسجام" (Sense of Coherence Scale) و "پرسشنامه خودتنظیمی" (Self -Regulation Questionnaire) بودند. روایی محتوا و روایی صوری به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. شرکت کنندگان در گروه "درمان تصویرسازی ارتباطی" و در گروه "درمان روابط موضوعی" نیز طی 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان قرار گرفتند. گروه کنترل درمان را پس از اتمام پژوهش دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر اندازه گیری نشان داد که "درمان تصویرسازی ارتباطی" و "درمان روابط موضوعی" برافزایش احساس انسجام و خودتنظیمی در زنان دارای طلاق های مکرر اثربخش بوده است. (P< 0/01)

  نتیجه گیری

  "درمان تصویرسازی" و "درمان روابط موضوعی" برافزایش احساس انسجام و خودتنظیمی در زنان دارای طلاق های مکرر اثربخش بوده است. لذا به درمانگران، مشاوران ازدواج و مشاوران خانواده پیشنهاد می شود که با به کارگیری "درمان تصویرسازی ارتباطی" و "درمان روابط موضوعی" در زنان دارای طلاق مکرر، تعارضات آن ها را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: درمان تصویرسازی ارتباطی، درمان روابط موضوعی، احساس انسجام، خودتنظیمی
 • ارسلان برکت، محمدمهدی مقدم نیا* صفحات 77-90
  مقدمه

  افرادی که از سبک دلبستگی ایمن و طرحواره های کمتری برخوردارند، با به‏کارگیری مهارت‏های بین فردی و مهارت‏های اجتماعی، می‏توانند جایگاه خود را در میان مراودات اجتماعی و ارتباط با همسالان خود و بزرگسالان پیدا کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین همبستگی طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی با مهارت های بین فردی و مهارت های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران بود.

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران (علوم و تحقیقات، تهران مرکز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران شرق، تهران غرب) در سال 1399 تشکیل می دادند که از میان آن ها 300 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه" (Early Maladaptive Schema Questionnaire)، "پرسشنامه سبک های دلبستگی" (Attachment Styles Questionnaire) و "پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی" (Interpersonal Communication Skills Questionnaire) و "پرسشنامه ارزشیابی مهارت های اجتماعی" (Evaluation of Social Skills Questionnaire) استفاده شد. روایی ابزارها با استفاده از روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 26 و اسمارت پی ال اس 3 تحلیل شد.

  یافته ها

  مهارت های بین فردی در 2 مولفه خودگردانی و اجرا و دیگر جهت مندی (پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه) به همراه سبک دلبستگی ایمن همبستگی دارند (05/0>P)، اما همبستگی سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی اضطرابی/ دوسوگرا و 3 مولفه بریدگی، محدودیت های مختل و گوش به زنگی (پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه) و مهارت های بین فردی رد می شود (05/0<P). قوی ترین همبستگی مهارت های بین فردی و سبک دلبستگی ایمن با ضریب همبستگی620/0 است. از 3 سبک دلبستگی و 5 مولفه طرحواره ها، فقط همبستگی 2 سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی با مهارت های اجتماعی تایید شد (05/0>P). اما همبستگی تمامی 5 مولفه طرحواره ها و همبستگی سبک دلبستگی اضطرابی/ دوسوگرا و مهارت های اجتماعی رد شد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  مولفه خودگردانی و اجرا  و مولفه دیگرجهت مندی و سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی با مهارت های اجتماعی و بین فردی همبستگی دارند. با توجه به نقش طرحواره‏های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی در مهارت‏های بین‏فردی و مهارت‏های اجتماعی، پیشنهاد می‏شود در مداخلات به منظور بهبود مهارت‏های بین‏فردی و اجتماعی دانشجویان از طرحواره درمانی و درمان دلبستگی استفاده شود.

  کلیدواژگان: طرحواره، سبک های دلبستگی، مهارت های بین فردی، مهارت های اجتماعی، دانشجویان
 • پرستو شیرزادی، سالار فرامرزی*، سمیرا وکیلی، محمدپارسا عزیزی صفحات 91-107
  مقدمه

  زبان یک مهارت پایه و یکی حوزه های شناختی مهم در کودکان است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی "بسته ارتقای مهارت های زبانی مبتنی بر توانبخشی شناختی" بر دامنه ی توجه، ‏حافظه کاری و مهارت های زبانی کودکان با آسیب ویژه زبانی است.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان 5 تا 7 ساله دارای آسیب ویژه زبانی بودند که در سال تحصیلی 1402-1401 در مراکز پیش دبستانی عادی مشغول به آموزش بوده و جهت دریافت خدمات گفتار و زبان به مراکز گفتاردرمانی شهر بروجرد مراجعه کرده بودند. تعداد نمونه 30 تن بود که به روش نمونه گیری هدفمند از میان جامعه آماری انتخاب و با گمارش تصادفی در 2 گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، "مقیاس هوش وکسلر کودکان(ویرایش چهارم)" (WISC- IV)(Wechsler Intelligence Scale for Children Fourth Edition)، مصاحبه بالینی براساس معیارهای DSM-5 و "پرسشنامه مهارت های عصب روانشناختی (فرم معلم) برای کودکان پیش دبستانی" (Neuropsychological Skills (Teacher Form) Questionnaire for Preschool Children) بود. روایی محتوایی ابزارها به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. پس از اجرای 12 جلسه مداخله براساس "بسته ارتقای مهارت های زبانی مبتنی بر توانبخشی شناختی" بر روی گروه مداخله، داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  "بسته ارتقای مهارت های زبانی مبتنی بر توانبخشی شناختی" بر دامنه ی توجه، حافظه کاری و مهارت های زبانی کودکان با آسیب ویژه زبانی اثربخش بود (01/0>P). همچنین اثر زمان بر دامنه ی توجه، حافظه کاری و مهارت های زبانی نسبت به مرحله پیش آزمون اثرگذار بود (01/0>P).

  نتیجه گیری

  "بسته ارتقای مهارت های زبانی مبتنی بر توانبخشی شناختی" در افزایش دامنه ی توجه، بهبود حافظه کاری و ارتقای مهارت های زبانی کودکان با آسیب ویژه زبانی اثربخش بود. از اینرو پیشنهاد می شود که جهت بهبود مهارت های شناختی و زبانی کودکان از بسته مداخلاتی فوق، استفاده شود.

  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، دامنه ی توجه، حافظه کاری، زبان، آسیب ویژه زبانی
|
 • Afsaneh Mohammadi, Mehran Tahrekhani*, Maryam Mohammadi Pages 1-13
  Introduction

  Nurses are exposed to depression, anxiety and stress due to direct contact with Covid-19 patients, which leads to a decrease in life satisfaction among nurses. The purpose of this study is to compare life satisfaction, depression, anxiety, stress and demographic characteristics of nurses in intensive and non-intensive care units during the Covid-19 pandemic.

  Methods

  The present study is descriptive-comparative. The research population includes all the nurses working in the hospitals of Zanjan province, Iran between the fourth and sixth wave of Covid-19 in 2021-2022. In this study, census sampling was used and 1355 nurses participated in this study. Demographic questionnaire, "Satisfaction with Life Scale" and "Depression Anxiety Stress Scale-21" were used to collect data. The validity of the instruments in this study were limited to previous researches and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed in SPSS. 24.

  Results

  The average life satisfaction of nurses in intensive and non-intensive care units is 21.35±7.48 and 20.44±7.66 respectively, the average depression in special and non-special wards is 11.85±4.55 and 11.54±4.48 respectively, anxiety was 11.30±4.10 and 11.00± 4.11 respectively, and stress was 13.69±4.72 and 13.05± 4.63 respectively. There was a significant correlation between life satisfaction and stress in intensive and non-intensive care units (P<0.05). But there was no significant correlation between depression and anxiety in intensive and non-intensive care units (P>0.05).

  Conclusions

  Nurses working in different wards of the hospital during the Covid-19 pandemic have different degrees of depression, anxiety and tension. It is suggested that in order to increase life satisfaction and improve the mental health of nurses working in hospitals, planning and necessary support measures should be done by nurse managers.

  Keywords: Life Satisfaction, Depression, Anxiety, Stress, Nurses, Intensive Care Units, Covid-19
 • AliAkbar Karimi Ah, Ghodratallah Abbasi*, Hoseinali Ghanad Zadeghan Pages 14-24
  Introduction

  Eating disorder is one of the worrisome factors of public health and several factors play a role in it, among which the main role of tendency to guilt and shame can be mentioned. The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of “Compassion-Focused Therapy” on tendency to guilt and shame in woman with eating disorders.

  Methods

  The current research was of semi-experimental type with pre-test, post-test with control group. The statistical population of this research included all women aged 18 to 40 years who visited an obesity treatment clinic in Tehran in 1401. 30 people were selected using the purposive sampling method and the convenience method. Then, using a simple random method of lottery, "Compassion-Focused Therapy" (15 people) and the control group (15 people) were assigned to the group. Data collection instruments, including demographic information, "Eating Attitude Test-26", "Self-Compassion Scale- Short Form" and “Guilt and Shame Proneness Scale”. The validity of the instruments was not measured and it was limited to the previous researches. Reliability was measured by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient for the instruments. “Compassion-Focused Therapy” was implemented during 8 sessions of 90 minutes (during 2 months) for the intervention group, but no training was provided to the control group. The data was analyzed in SPSS.21.

  Results

  The implemented intervention caused changes in the tendency to guilt and shame scores of people with eating disorders in the later stages and follow-up in the intervention group, and the effect of this intervention was stable in the follow-up stage (2 months later) and the average still decreased. In other words, by adjusting the effect of these independent variables, the group effect shows that the average score after and follow-up has a significant difference (P=0.034) and the group effect is also significant (P<0.001).

  Conclusions

  “Compassion-Focused Therapy” reduces the tendency to guilt and shame of woman with eating disorders. It is suggested that clinical psychologists and therapists in their interventions, especially in the field of tendency to guilt and shame with eating disorders use the above therapy.

  Keywords: Eating Disorders, Compassion-Focused Therapy, Tendency to Guilt, Tendency to Shame
 • Seyedeh Mojdeh Ali Niya Moghadampour, Seyedeh Maryam Mousavi* Pages 25-39
  Introduction

  The psychological well-being of nurses is one of the main factors of mental health, and identifying the factors affecting it is of great importance. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the structural relationships between perceived social support and general self-efficacy with psychological well-being and mediation of resilience in nurses.

  Methods

  This research is descriptive-correlation. The statistical population of this study are the nurses of educational and treatment centers affiliated to Gilan University of Medical Sciences in Rasht city, in 2023. 280 nurses participated in the convenience method. Data with demographic questionnaire, "Multidimensional Scale of Perceived Social Support", "General Self Efficacy Scale", "Ryff's Psychological Wellbeing Scales" and "Connor-Davidson Resilience Scale". The validity of the instruments was calculated by qualitative method and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done in SPSS. 24 and Amos. 24.

  Results

  The proposed model has good fit based on fit indices (df/ x2= 2.596, CFI=0.982, NFI=0.971 and RMSEA=0.078). In addition, perceived social support (β=0.307), general self-efficacy (β=0.218) and resilience (β=0.350) have a positive and significant direct correlation with psychological well-being, as well as perceived social support (β=0.340) and self-efficacy (β=0.553) have a positive and significant direct correlation with resilience (P<0.05).Also, perceived social support (β=0.350) and general self-efficacy (β=0.411) have a positive and significant correlation with psychological well-being through the mediation of resilience (P<0.05).

  Conclusions

  Perceived social support and general self-efficacy increase and improve psychological well-being directly and indirectly through resilience. In order to improve the psychological well-being of nurses, it is suggested to hold educational workshops under the title of general self-efficacy, perceived social support and resilience.

  Keywords: Perceived Social Support, General Self-Efficacy, Resilience, Psychological Well-Being, Nurses
 • Kazem Karimzadeh, Amir Panahali, Khalil Esmaeilpour, Marziyeh Alivandi Vafa* Pages 40-55
  Introduction

  Relationships between spouses are one of the most fundamental determinants of healthy and dynamic family functioning. Poor sexual compatibility and satisfaction can be the basis for marital infidelity. The present study was conducted with the aim of designing a prediction model of marital infidelity based on adjustment and sexual satisfaction with the mediating role of cognitive flexibility in couples.

  Methods

  The present research was carried out by descriptive-correlation method. The statistical population included all couples with at least one experience of infidelity in virtual form, SMS or phone call and sexual intercourse in Khoy city in the first six months of 2022. Sampling was calculated according to the rule of 20 items per 24 variables, and 480 people were selected using convenience sampling method. In order to collect data from demographic questionnaire, "Infidelity Questionnaire", "Adjustment Inventory", "Index of Sexual Satisfaction" and "Cognitive Flexibility Inventory" was used. The validity of the instruments used in the current research was not measured and it was limited to the previous researches. But the reliability of the internal consistency method by calculating the Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done in SPSS. 27 and Amos. 24.

  Results

  The research model fits the collected data (RMSEA=0.054). There was a negative and significant correlation between adjustment (+0.30) and sexual satisfaction (-0.40) with marital infidelity (P<0.001). A positive and significant correlation was observed between adjustment (+0.29) and sexual satisfaction (+0.44) with cognitive flexibility (P<0.001). Due to the non-significance of indirect coefficients, the mediating role of cognitive flexibility in the relationship between adjustment and sexual satisfaction with marital infidelity was not confirmed.

  Conclusions

  Adjustment and sexual satisfaction are correlated with the reduction of marital infidelity. Therefore, it is suggested to hold educational workshops in order to flourish marital relations and create emotional and sexual intimacy, adjustment and cognitive flexibility development.

  Keywords: Marital Infidelity, Adjustment, Sexual Satisfaction, Cognitive Flexibility
 • Negin Fallahi-Khoshknab*, MohammadAmin Sattari, Mahmood Bakhtiyari Pages 56-63
  Introduction

  Many mental patients do not seek treatment for their illness due to the stigma of mental disorders and being judged by the treatment staff. The present study was conducted with the aim of comparing the stigma of psychiatric disorder to mental patients before and after the psychiatric internship in medical students of Alborz University of Medical Sciences.

  Methods

  The present study method is descriptive-comparative. This study was conducted between August and December 1402 in Imam Hossein Mohammad Hospital in Karaj. Sampling by census method and 118 medical interns were included in the study. On the first and last day of the psychiatry department, the interns answered the demographic questionnaire and the "Open-Mindedness Scale of Health Care Providers". The reliability and validity of the instrument have been limited to other studies. The data was analyzed in SPSS .26.

  Results

  The average stigma score after the internship decreased compared to before, and this decrease was statistically significant(P<0.05), and the stigma score of male students is lower than that of female students, but it was not statistically significant. Statistically significant correlation was not found between the stigma score with the number of rounds, class, history, hospitalization, hours of study and participation in the clinic, but there was a direct significant correlation between the stigma score and the number of shifts (P<0.05).

  Conclusions

  The average score of stigma after the internship decreased compared to before, and this decrease was statistically significant. It is suggested that the authorities of Alborz University of Medical Sciences and the Psychiatry Department present and compile educational programs related to stigma and how to properly communicate with mentally ill patients during internships and internships.

  Keywords: Stigma, Medical Interns, Mental Illness, Department of Psychiatry
 • Mojgan Hazratzadeh, Mohammad Alizadeh Qochani*, Seyed Hossein Mirzaei Pages 64-76
  Introduction

  It is important to pay attention to psychological issues in frequently divorced women. The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of "Imago Relationship Therapy” and “Object RelationsTherapy”” on the sense of coherence and self-regulation in women with frequent divorces in Tehran.

  Methods

  The present research was conducted in a semi-experimental way with pre-test-post-test, follow-up (30 days) and control group. The statistical population of the present study included women with repeated divorces in Tehran who referred to psychological counseling centers in Tehran in 1400 due to the psychological consequences of repeated divorces. Out of 187 people who referred, 36 people were selected by purposive and convenience sampling method. Then they were replaced in the first and second intervention groups and the control group (12 people in each group) using a simple random method.Research instruments included: demographic questionnaire, "Sense of Coherence Scale" and "Self-Regulation Questionnaire". Content validity and face validity were measured by qualitative method and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. The samples were treated in the "Communicative Imaging Therapy" group and in the "Thematic Relationship Therapy" group during 10 sessions 90-minute. The control group received the treatment after the completion of the study. Data were analyzed using SPSS. 20.

  Results

  The results of the analysis of variance with repeated measurement showed that "Imago Relationship Therapy" and “Object RelationsTherapy” were effective in increasing the sense of cohesion and self-regulation in women with repeated divorces (P<0.01).

  Conclusion

  "Communication Imagery Therapy" and “Object RelationsTherapy” have been effective in increasing the sense of coherence and self-regulation in women with repeated divorces. Therefore, it is suggested to therapists, marriage counselors and family counselors to reduce their conflicts by using "Imago Relationship Therapy” and “Object RelationsTherapy” in women with repeated divorces.

  Keywords: Imago Relationship Therapy”, Object RelationsTherapy, Sense of Coherence, Self-Regulation
 • Arsalan Barekat, MohammadMahdi Moghaddamnia* Pages 77-90
  Introduction

  People with a secure attachment style and fewer schemas can use interpersonal and social skills to find their place in social interactions with their peers and adults. The aim of this study was to determine the correlation between early maladaptive schemas and attachment styles with interpersonal skills and social skills in students of Islamic Azad Universities of Tehran.

  Methods

  The research method was descriptive correlation. The statistical population of this study consisted of students of Islamic Azad Universities of Tehran (Science and Research, Central Tehran, South Tehran, North Tehran, East Tehran, West Tehran) in 1399, of which 300 students were sampled in Available were selected. To collect data from the demographic questionnaire, the "Early -Maladaptive Schema Questionnaire", the "Attachment Styles Questionnaire" and the "Interpersonal Communication Skills Questionnaire" Questionnaire) and the "Evaluation of Social Skills Questionnaire" were used. The validity of the instruments was measured using content validity by qualitative method and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was analyzed in SPSS . 26 and Smart PLS 3.

  Results

  Interpersonal skills in 2 components of self-management and implementation and other orientation (Initial Maladaptive Schemas Questionnaire) are correlated with secure attachment style (P<0.05), but the correlation of avoidant attachment style and ambivalent attachment style and 3 components of cutting, impaired limitations and tinnitus (initial maladaptive schemas questionnaire) and interpersonal skills are rejected (P<0.05). The strongest correlation between interpersonal skills and secure attachment style is with a correlation coefficient of 0.620. Of the 3 attachment styles and 5 components of schemas, only the correlation of 2 secure and avoidant attachment styles with social skills was confirmed (P<0.05). But the correlation of all 5 components of schemas and the correlation of ambivalent attachment style and social skills were rejected (P<0.05).

  Conclusion

  The component of self-management and implementation and the component of other-directedness and secure and avoidant attachment styles are correlated with social and interpersonal skills. Considering the role of primary maladaptive schemas and attachment styles in interpersonal skills and social skills, it is suggested to use “Schema Therapy” and “Attachment Therapy” in order to improve the interpersonal and social skills of students.

  Keywords: Schema, Attachment Style, Interpersonal Skills, Social Skills, Students
 • Parasto Shirzadi, Salar Faramarzi*, Samira Vakili, MohamadParsa Azizi Pages 91-107
  Introduction

  Language is a basic skill and one of the important cognitive areas in children. The aim of the current research is to determine the effectiveness of "Language Skills Promotion Package Based on Cognitive Rehabilitation"  on attention span, working memory and language skills of children with specific language impairment.

  Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test-post -test-follow-up plan with a control group. The statistical population of the research included all children aged 5 to 7 years with specific language impairment who were engaged in education in normal preschool centers in the academic year of 2022-2023 and had referred to speech therapy centers in Borujerd city to receive speech and language services. The sample size was 30 people who were selected from among the statistical population by purposive sampling method and assigned randomly to intervention and control groups. Research instruments included demographic Questionnaire, "Wechsler Intelligence Scale for Children (Fourth Edition)" (WISC-IV), Clinical interview based on DSM-5 criteria, and "Neuropsychological Skills (Teacher Form) Questionnaire for Preschool Children". The content validity of the instruments was measured by qualitative method and reliability was measured through internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. After implementing 12 intervention sessions based on "Language Skills Promotion Package Based on Cognitive Rehabilitation"  on the intervention group, the data were analyzed in SPSS .24.

  Results

  "Language Skills Promotion Package Based on Cognitive Rehabilitation"  was effective on attention span, working memory and language skills of children with specific language impairment (P<0.01). Also, the effect of time on attention span, working memory and language skills was effective compared to the pre-test stage (P<0.01).

  Conclusion

  "Language Skills Promotion Package Based on Cognitive Rehabilitation"  was effective in increasing attention span, improving working memory and improving language skills of children with specific language impairment. Therefore, it is suggested to use the above intervention to improve children's cognitive and language skills.

  Keywords: Cognitive Rehabilitation, Attention Span, Working Memory, Language, Specific Language Impairment