فهرست مطالب

پژوهشهای محیط زیست - سال چهاردهم شماره 27 (بهار و تابستان 1402)
 • سال چهاردهم شماره 27 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/26
 • تعداد عناوین: 17
|
 • علی حسین استادزاد*، قاسم نهاوندی، گل آفرین زارع صفحات 3-23
  با آگاهی از روند آلودگی هوا و عوامل تاثیر گذار بر انتشار آلودگی هوا، برای کنترل این عوامل می توان تدابیر مهمی اندیشید و در راستای حفظ محیط زیست و از جمله کیفیت هوا برآمد. با توجه به روند رو به رشد آلایندگی در شهرهای بزرگ کشور در این پژوهش به عنوان یک مورد مطالعاتی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، انتشار آلاینده مونواکسیدکربن (شاخصی از آلودگی هوا) در دوره زمانی 1399-1420 برای شهر شیراز شبیه سازی شده است. هدف از این پژوهش مدل سازی انتشار آلاینده مونواکسیدکربن و ارزیابی سیاست استفاده از بنزین یورو 5 به جای یورو 4 جهت کاهش و یا کنترل آلودگی هوای شهر شیراز در بلند مدت می باشد. جمعیت شهر، حجم ترافیک، توسعه شهر و شهرنشینی، فضای سبز، مهاجرت، مصرف سوخت های فسیلی بر اساس ادبیات تحقیق به عنوان متغیرهای کلیدی موثر در تولید مونواکسیدکربن در نظر گرفته شده اند. بر اساس نتایج شبیه سازی در سناریوهای مختلف، با جایگزینی بنزین یورو چهار با بنزین یورو پنج، انتشار مونواکسیدکربن در شهر شیراز به صورت قابل توجهی در بلند مدت کاهش خواهد یافت. در غیر این صورت و ادامه روند فعلی در سال 1420 مونواکسیدکربن به یک چالش جدی برای شهر شیراز تبدیل خواهد شد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، پویایی شناسی سیستم، شیراز، شبیه سازی، یورو 5
 • عیسی بوگری*، محمدامین آسودار، افشین مرزبان، نواب کاظمی صفحات 25-42

  یکی از روش‏های متداول و نادرست مدیریت بقایای محصولات کشاورزی در مزارع، حذف بقایا از طریق سوزاندن است. بسیاری از کشاورزان استان خوزستان که یکی از قطب‏های کشاورزی ایران می‏باشد بقایای محصولات خود را در فصل برداشت می‏سوزانند، این امر منجر به انتشار آلاینده‏های هوا و گازهای گلخانه‏ای، فقیر شدن خاک، کاهش بازدهی نهاده‏ها و پیامدهای منفی دیگری می‏شود. در این پژوهش برای برآورد میزان سوزاندن بقایای سالانه محصولات کشاورزی، از تصاویر ماهواره‏ای مودیس، آمارنامه‏های موجود، بررسی‏های مزرعه‏ای و کسب اطلاعات از کشاورزان استفاده شد. نتایج حاصل از پردازش و تصحیح تصاویر ماهواره ای مودیس سال‏های 2017، 2018 و 2019 استان خوزستان نشان داد که حداقل سطح مزارع سوخته شده در این سال ها به ترتیب برابر 137102، 119705 و 195635 هکتار در سال است. در سال 2019 سوختن 1259005 تن بقایای خشک، سبب تولید1525760 تن CO2، 54560 تن CO و همچنین انتشار حدود 6953 تن ذرات معلق کمتر از PM2.5 در هوا گردید. انتشار سایر آلاینده‏ها از قبیل CH2، NOx، N2O، NH3، SO2، NMVOC، BC و OC به ترتیب 2146، 3747، 91، 1213، 466، 4920، 2139 و 1293 تن در سال 2019 برآورد گردید. حفظ بقایا در سطح مزرعه علاوه بر کاهش آلاینده‏های هوا سبب کاهش پتانسیل فرسایش خاک، کاهش مصرف آب، افزایش مواد آلی خاک، کاهش فشردگی و در نهایت افزایش عملکرد خواهد شد. مدیریت صحیح بقایای محصولات کشاورزی در سطح مزرعه با توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و به کارگیری اصول کشاورزی حفاظتی امکان پذیر می ‏باشد.

  کلیدواژگان: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، ذرات معلق، کشاورزی حفاظتی، گازهای گلخانه ای، ماهواره مودیس
 • نسرین مرادی مجد، غلامعباس فلاح قالهری*، منصور چتر نور صفحات 43-58

  هدف مطالعه حاضر برآورد انتشار گاز اکسید نیتروس در تعدادی از مزارع برنج، گندم و نیشکر خوزستان با استفاده از چهار مدل DAYCENT، DNDC، YLRM و IPCC_EF است. برای این منظور در ابتدا میزان تصاعد گاز اکسید نیتروس در اراضی زراعی اندازه گیری شد. سپس با استفاده از مدل ها میزان تصاعد گاز اکسید نیتروس برآورد گردید. برای ارزیابی و مقایسه دقت مدل ها از شاخص های آماری ضریب تعیین، خطای حداکثر، ریشه میانگین مربعات خطا، کارایی مدل و ضریب جرم باقی مانده  استفاده شد. انتشار اکسید نیتروس کشت برنج در چهار مدل بین 001/0- 17/1 برآورد گردید. میزان انتشار اکسید نیتروس از کشت گندم بین 049/0 - 5/0 و از کشت نیشکر ایستگاه شوشتر بین 071/0 -3 و از کشت نیشکر ایستگاه آبادان بین 085/0 -3 متغیر تعیین شد. در مدل رگرسیون خطی کشت برنج (17/1)، در مدل IPCC_EF کشت های گندم (5/0)، و نیشکر (3) بیش ترین مقدار تصاعد گاز اکسید نیتروس تن در هکتار در سال به دست آوردند. با توجه به نتایج شاخص های آماری برای چهار مدل DAYCENT، DNDC، YLRM و IPCC_EF جهت برآورد گاز اکسید نیتروس، به ترتیب، ضریب تعیین (86/0، 94/0، 99/0 و 82/0)، ریشه میانگین مربعات خطا (03/0، 01 /0، 58/0و 26/0) و کارایی مدل (55/0، 94/0، 87/147- و63/30-) تعیین شد. در مقایسه با مقادیر مشاهده شده ، مدل DAYCENT برای ذرت، مدل DNDC برای برنج، مدل رگرسیون خطی برای کشت نیشکر ایستگاه آبادان عملکرد خوبی را نشان دادند. با توجه به نتایج شاخص ضریب تعیین، مدل های YLRM و DNDC و بر اساس کارایی مدل DNDC بیش ترین دقت را به دست آوردند.

  کلیدواژگان: اکسید نیتروس، گاز گلخانه ای، مدل DNDC، مدل IPCC، EF، مدل رگرسیون خطی YLRM
 • سونا کبریایی زاده، جمال قدوسی*، علی اصغر آل شیخ، رضا ارجمندی، سید علیرضا سید میرزا حسینی صفحات 59-76

  امروزه گسترش پهنه مناطق شهری و صنعتی درون و برون شهری به عنوان عامل اصلی افزایش آلودگی های محیط زیست به ویژه آلودگی هوا شناخته شده است. یکی از راهکارهای اساسی به منظور کاهش یا مهار آلودگی هوا، تدوین برنامه مدیریت راهبردی در مناطق شهری می باشد. در این تحقیق با هدف تدوین با انجام بررسی های میدانی جهت بررسی خصوصیات محیط زیست درون و پیرامون شهری، عوامل مرتبط با اقدامات انسان در آلودگی هوا و تشدید آن، اقدام به شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در آلودگی هوا در شهر اصفهان در قالب مطالعه موردی از طریق جمع آوری داده با استفاده از پرسشنامه و توزیع و جمع آوری آن ها پس از تکمیل توسط خبرگان مبتنی بر روش دلفی و با هدف تدوین برنامه مدیریت راهبری کاهش و کنترل آلودگی هوا شده است. نتایج به دست آمده مبتنی بر خروجی های حاصل از بکارگیری تکنیک های SWOT و QSPM در ترکیب با مدل تحلیل سلسله مراتبی شبکه ای فازی(FANP)، نشان داد که راه اندازی قطار سبک شهری با تاکید بر کاهش استفاده از خودروهای شخصی در تلفیق با سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه گسترش شبکه حمل و نقل عمومی، در اولویت دوم و بهبود وضعیت معابر عمومی و محورهای اصلی در اولویت های بعدی می باشد که تبیین کننده تقدم و تاخر اقدامات مدیریت شهری برای کنترل آلودگی هوای در شهر اصفهان است. نتایج به دست آمده به ترتیب از مهمترین راهکار های مهار و کنترل کیفیت هوا هستند که از طریق اتخاذ استراتژی رقابتی قابل دستیابی می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت آلودگی هوا، FANP، اصفهان، SWOT، QSPM
 • طیبه خب، حسین مصطفوی*، حسین زینی وند، حسن اسماعیل زاده، مهدی بلوکی، مهتاب شجاعی صفحات 77-95
  اگرچه مصب ها به عنوان یکی از حاصلخیزترین اکوسیستم های دنیا محسوب می شوند، اما امروز تحت تاثیر تهدیدات گوناگونی هستند که یکی از آن ها تغییرات هیدرولوژیک است. در این مطالعه با استفاده از شاخص های تغییرات هیدرولوژیکیIHA(1)، تغییرات رژیم هیدرولوژیکی در دو دوره آماری « رژیم جریان طبیعی» و « رژیم جریان تغییر یافته» در ایستگاه هیدرومتری سلیمان تنگه و کردخیل در حوضه آبریز تجن (استان مازندران) بررسی شده است. بر اساس روش IHA، در مجموع 67 پارامتر آماری توسط نرم افزار IHA7 برآورد شده است؛ این پارامترها به دو گروه شاخص های تغییرات هیدرولوژیکی IHA در محدوده هدف RVA(2) و مولفه جریان محیط زیستی EFC(3) تقسیم شده است. بر اساس نتایج، روزهای کمینه جریان در دوره قبل از احداث سد 5/227 روز می باشد، در حالی که در دوره بعد از احداث سد 5/48 روز است و تعداد روز های زمان وقوع جریان حداقل قبل از احداث سد از 351 روز به 286 روز پس از احداث سد کاهش یافته، بنابراین جریان های حدی سالانه در رودخانه تجن دچار آشفتگی و تغییرات متوسطی شده اند. با توجه به این که تغییر در شاخص های هیدرولوژیک جریان عمدتا تحت تاثیر احداث سد بوده بنابراین مدیریت هیدرولوژیکی سد تاثیر به سزایی در وضعیت اکولوژیکی مصب تجن خواهد داشت.
  کلیدواژگان: مصب، ارزیابی، شاخص های تغییرات هیدرولوژیکی، رژیم جریان، اکولوژی
 • امیدرضا روستاپور*، علیرضا نیکوئی، احمد شریفی مالواجردی صفحات 97-114

  ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالای استفاده از انرژی خورشید است و بیش از 300 روز هوای آفتابی در سال دارد. در این تحقیق، امکان احداث نیروگاه خورشیدی در چند ایستگاه تحقیقات کشاورزی منتخب در استان های مرکزی، اصفهان و کرمان از لحاظ فنی، محیط زیستی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. در این راستا، بعد از تعیین اطلاعات هواشناسی مورد نیاز با استفاده از نرم افزارMeteonorm  و شبیه سازی سامانه توسط نرم افزار PVsys، به تحلیل اقتصادی و تعیین نقطه سر به سر و میانگین قیمت تمام شده تولید انرژی برای نرخ های تنزیل مختلف پرداخته شد. همچنین کاهش آلایندگی در اثر کاهش انتشار گازهای  Cox، Nox و Sox با توسعه نیروگاه خورشیدی بررسی شد. طبق نتایج، حداکثر میزان تولید برق در سال در ایستگاه رودشت اصفهان معادل 303 کیلووات ساعت بر مترمربع می باشد. احداث این نیروگاه ها از تولید 748 تن آلاینده حاصل از احتراق سوخت های فسیلی برای تولید برق جلوگیری می نماید. همچنین مشخص شد که با لحاظ تعرفه خرید انرژی الکتریکی (6370 ریال بر کیلووات ساعت)، احداث نیروگاه های فتوولتاییک با نرخ معمول تسهیلات اعتباری که بیش از 8 درصد است، از توجیه اقتصادی لازم برای سرمایه گذاران برخوردار نیست لذا با عنایت به اینکه اجرای این پروژه ها باعث تولید انرژی های پاک می گردد و اثرات مثبت زیست محیطی به همراه دارد، به همین منظور توصیه می شود تسهیلات ویژه بانکی با نرخ بهره کمتر از 8 درصد برای توسعه آن در کشور در نظر گرفته شود تا انگیزه ورود بخش خصوصی به این عرصه بر قرار گردد.

  کلیدواژگان: نیروگاه فتوولتائیک، مطالعه امکان سنجی، شبیه سازی، تحلیل اقتصادی، محیط زیستی
 • بابک کاتب*، مجید عباسپور، زهرا عابدی صفحات 115-138
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص های انرژی برای توسعه پایدار در ایران در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است. برای انجام این مطالعه شاخص های انرژی برای توسعه پایدار بر اساس روش معرفی شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی و محاسبه شده است. در این روش 30 شاخص در سه حوزه اجتماعی (4 شاخص)، اقتصادی (16 شاخص) و محیط زیستی (10 شاخص) معرفی شده است. روش تحقیق در این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر جمع آوری آمار و اطلاعات، کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی (کیفی و کمی) بوده است. جامعه آماری تحقیق در مرحله شناسایی و اندازه گیری شاخص های پایداری انرژی، خبرگان و صاحب نظران حوزه انرژی و محیط زیست بودند. از مجموع 30 شاخص انرژی برای توسعه پایدار بر اساس نظرات خبرگان،17 شاخص به عنوان شاخص های نهایی انرژی برای توسعه پایدار در ایران انتخاب شد (2 شاخص اجتماعی، 11 شاخص اقتصادی، 4 شاخص محیط زیستی) و 13 شاخص به دلیل کمبود یا فقدان آمار و اطلاعات حذف شدند. میزان و اندازه هر یک از شاخص ها مورد اندازه گیری قرارگرفته و به تفکیک بررسی شدند. درخصوص وضعیت شاخص ها، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که: وضعیت شاخص های دسترسی به انرژی الکتریکی و سهم پرداختی از درآمد خانوارها برای انرژی الکتریکی مطلوب است. همچنین وضعیت شاخص های نسبت ذخایر به تولید، مناطقی که اسیدیته آن بیش از حد بحرانی است و نسبت پسماند جامد رادیواکتیو به واحد انرژی تولید شده نسبتا مطلوب می باشد. وضعیت سایر شاخص ها، شامل: مصرف سرانه انرژی، نسبت منابع به تولید، شدت مصرف انرژی در صنعت، کشاورزی، خدمات، خانوارها و حمل و نقل، سهم سوخت در انرژی و الکتریسیته، سهم انرژی بدون کربن در انرژی و الکتریسیته، سهم انرژی های تجدیدپذیر در انرژی و غلظت آلودگی هوا در مناطق شهری نامطلوب می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار انرژی، ارزیابی شاخص، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، پایداری محیط زیستی
 • مهسا تسلیمی*، حمید امیرنژاد، باقر نظامی، کمال عطایی سلوط صفحات 139-158
  یوز آسیایی درحال حاضر مهمترین گونه پرچم در کشور می باشد و به عنوان سمبل در سطح ملی و جهانی شناخته شده است. یوز آسیایی زمانی در بخش وسیعی از آسیا زندگی می کرده است، اما امروزه تنها در ایران باقی مانده و در طول حدود 20 سال گذشته، تلاش ها و بودجه های حفاظتی ملی و بین المللی زیادی را نیز به خود جلب کرده است؛ چنانچه اقدامات حفاظتی موثر در خصوص این گونه اتخاذ نگردد، پیش بینی می شود این گونه برای همیشه از روی کره ی زمین حذف خواهد شد. در این پژوهش، به بررسی ارزش حفاظتی یوز آسیایی در ایران با استفاده از تکمیل پرسشنامه از خانوارهای کل کشور، با روش ارزشگذاری مشروط و الگوی لاجیت پرداخته شده است. نتایجنشان داد که متغیرهای عضویت در سازمان های مردم نهاد، درآمد خانوار و تحصیلات بر تمایل به پرداخت خانوارها برای حفاظت از یوز آسیایی موثر می باشند. همچنین، 90/58 درصد از پاسخ دهندگان برای حفاظت از یوز آسیایی تمایل به پرداخت دارند و میانگین تمایل به پرداخت به دست آمده برابر 051/62،157 تومان در سال می باشد. بنابراین، دولت باید سالانه حداقل 81/872،293،425،265 تومان در سال معادل 09/37،925،801 دلار و به طور میانگین 15/72،691،118،772 تومان در ماه معادل 42/3،160،483 دلار از طریق سازمان های دولتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سمن ها، مردم و مشارکت جوامع محلی و سازمان های بین المللی برای حفاظت از این گونه ارزشمند هزینه نماید. نقش مردم و تشکل های مردمی در عرصه های طبیعی که شامل فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و جلب مشارکت مردمی است، مستلزم زمینه سازی عملی و اجرایی سازمان های مردم نهاد به عنوان مراقبان محیط زیست و سخنگویان جهان طبیعت است.
  کلیدواژگان: ارزشگذاری اقتصادی، روش ارزشگذاری مشروط، گونه ی گوشتخوار، خدمات محیط زیستی، سازمان های مردم نهاد
 • آزاد امیدوار*، محسن نیازی، زهرا صادقی آرانی، ندا خداکرمیان گیلان صفحات 159-178
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رفتار خرید سبز در بین دوستداران و فعالان عرصه محیط زیست و در عین حال بررسی یک مدل مفهومی- تحلیلی توسعه یافته از عوامل موثر بر رفتار خرید سبز در بین این قشر از مصرف کنندگان می باشد. روش شناسی تحقیق ترکیبی می باشد که در بخش کیفی به منظور شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید سبز پیشینه تحقیق و مبانی نظری مرتبط با موضوع بررسی و مرور شد و از این طریق مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر رفتار خرید سبز شناسایی شد و بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به دنبال طراحی الگوی ساختاری-تفسیری است که در این بین تعداد 20 نفر از فعالان و خبرگان عرصه محیط زیست انتخاب و در نهایت جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفت. بنابراین، پژوهش حاضر از طریق تحلیل ساختاری- تفسیری و تحلیل میک مک به دنبال طراحی الگویی مبتنی بر دسته بندی و تفکیک عوامل موثر بر رفتار خرید سبز می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرها در چهار سطح قرار گرفتند. در بالاترین سطح یعنی سطح چهارم متغیرهایی چون نگرانی های محیط زیستی، تعهدات مذهبی و قیمت محصول قرار دارند، به عبارتی این مولفه ها به عنوان ارکان غایی عوامل موثر بر رفتار خرید سبز شناسایی شدند که بر سایر عوامل و سطوح پایین تاثیر می گذارند. نتایج حاصل از تحلیل میک مک نشان داد متغیرها در سه گروه متغیرهای مستقل یا کلیدی (تاثیرگذار)، ارتباطی (پیوندی) و وابسته (تاثیرپذیر) قرار گرفتند و هیچ متغیری در گروه متغیرهای خودگردان قرار نگرفت. در نهایت پیشنهاد می شود که دولت ها، سیاست گزاران محیط زیست و شرکت های تجاری از طریق راه اندازی کمپین های تبلیغاتی، مردمی و تقویت آموزه های دینی در زمینه رفتار خرید سبز، حس مسیولیت پذیری، نوع دوستی و وطن دوستی را در بین آحاد مردم ارتقا دهند و از این طریق با صرفه جویی در منابع، حفاظت از محیط زیست و پایداری محیطی منافع نسل های آتی را تامین کنند.
  کلیدواژگان: رفتار خرید سبز، محصولات دوستدار محیط زیست، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مدل ساختاری- تفسیری
 • برهان ویسی ناب*، علیرضا رحمانی، پریسا دلوچی، سهراب امیریان صفحات 179-197

  بهبود شرایط زندگی در سکونتگاه های بشری، هدف غایی برنامه ها و پروژه های توسعه شهری است. پیش شرط دستیابی به این مهم، فراهم ساختن شرایط مناسب زندگی است. به همین خاطر، صاحب نظران، متخصصان و مدیران حوزه برنامه ریزی، مفهوم زیست پذیری را به عنوان یکی از مفاهیم نوین در حوزه برنامه ریزی شهری که ارتباط نزدیکی با پایداری شهرها و بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن دارد، پذیرفته اند. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی زیست پذیری مناطق کلان شهری تبریز بر اساس شاخص های محیط زیستی در ابعاد ذهنی و عینی می باشد. این پژوهش، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. جهت سنجش وضعیت ذهنی زیست پذیری محیط زیستی (شامل 3 شاخص و 25 گویه) پس از شناسایی شاخص ها، ابتدا پرسشنامه مربوطه طراحی، پس از تعین نمونه آماری در سطح مناطق 10 گانه تبریز با استفاده از روش کوکران (413 نمونه) و تایید روایی و پایایی پرسشنامه داده های مربوط به بعد ذهنی جمع آوری شده، همچنین برای بررسی بعد عینی (شامل 17 گویه) از آخرین سالنامه آماری کلان شهر تبریز (سال 1398) استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوطه از روش آنتروپی شانون برای وزن دهی شاخص ها و گویه های پژوهش و از روش موریس اصلاحی برای تعیین وضعیت زیست پذیری محیط زیستی مناطق بر اساس ادبیات جهانی در 5 سطح استفاده شده است؛ در نهایت برای درک فضایی بهتر از وضعیت زیست پذیری محیط زیستی در سطح مناطق نرم افزار GIS برای ترسیم نقشه ها به کارگرفته شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به لحاظ بعد ذهنی 80 درصد مناطق در وضعیت بسیار نامناسب و بحرانی قرار دارند و تنها دو منطقه 2 و 5 در وضعیت زیست پذیری محیط زیستی مناسب قرار دارند. در بعد عینی هیچ کدام از مناطق در وضعیت زیست پذیری مناسب قرار ندارند و 10 منطقه مورد مطالعه در وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول قرار دارند. در نهایت در بعد ترکیبی (هر دو بعد عینی و ذهنی) منطقه 2 با کسب نمره موریس 23/71 در وضعیت زیست پذیری محیط زیستی قابل تحمل، منطقه 5 در وضعیت متوسط و سایر 8 منطقه کلان شهر تبریز در وضعیت نامناسب و بحرانی قرار دارند. در ادامه پیشنهادهای برای بهبود وضعیت زیست پذیری محیط زیستی کلان شهر تبریز ارایه شده است.

  کلیدواژگان: زیست پذیری محیط زیستی، کیفیت زندگی، پایداری، ابعاد ذهنی و عینی، کلان شهرتبریز
 • آیسان ایمان پور نمین، اسماعیل صالحی*، اسفندیار زبردست صفحات 199-218
  شهر پدیده ای ساکن نیست و با فعالیت های انسانی و طبیعی و متاثر از عوامل مختلف در حال تغییر شکل، تحول و گسترش در ابعاد مختلف است. هدف این پژوهش شناخت پایداری یا ناپایداری الگوی رشد کالبدی شهر کرج و تحلیل آن از طریق مدل های کمی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن به تعیین الگوی موجود رشد فیزیکی شهر پرداخته است. مناطق ده گانه شهر کرج در فاصله سال های 1335 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت و جامعه ی آماری کل شهر کرج در سالهای مختلف از نظر شاخص های جمعیت هر منطقه، مساحت ساخته شده هر منطقه، مساحت کلی و همچنین وسعت شهر و سرانه ناخالص مورد بررسی قرار گرفت. رشد جمعیت و گسترش سطح زیر پوشش بافت شهری کرج نمودی از فرآیند جذب جمعیت به مرکز سیاسی-خدماتی کشور است که باعث رشد و گسترش نامتعادل بافت شهری است و با موقعیت و شرایط خاص خود به طور عینی با پدیده پراکنده رویی مواجه است لذا برای تایید این ادعا مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که شهر کرج رشد کالبدی فراوانی داشته و می توان الگوی رشد پراکنده یا گسترش افقی بی رویه را برای این شهر متصور شد. ضریب آنتروپی شانون برای سال های 1390و 1395 به ترتیب 4849/2 و 20374/2 می باشد که نشان دهنده رشد افقی طی دوره مطالعه پنج ساله است. نتایج مدل هلدرن نیز نشان می دهد که طی دوره 60 ساله، از مساحتی که به پهنه ی شهر کرج اضافه شده است، از مجموع صد درصد افزایش، 108درصد ناشی از افزایش جمعیت بوده است و منفی 8 درصد ناشی از افزایش سرانه کل شهری که نشان از ناپایداری دارد. نتایج نشان دهنده این واقعیت است که این شهر در سطح بالایی از پراکندگی و بی نظمی در رشد جمعیت است و توسعه فیزیکی آن افقی و فراتر از حد معقول است.
  کلیدواژگان: الگوی رشد کالبدی شهر، پراکنده رویی شهری، توسعه پایدار، هلدرن، آنتروپی شانون
 • اردوان زرندیان*، رویا موسی زاده، مجید رمضانی مهریان صفحات 219-251
  انجام ارزیابی های اکوسیستمی با شدت گرفتن مخاطرات ناشی از محرکه های طبیعی و انسانی تغییر و افزایش فشار وارده بر اکوسیستم های طبیعی به ویژه در کشور های در حال توسعه ای مانند ایران، از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است .این موضوع مهم برای حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با توجه به نقش حیاتی آن در تدارک خدمات اکوسیستمی گوناگون که گروه های مختلفی از ذینفعان از آن منتفع می شوند نیز صدق می کند. در این تحقیق، ترکیبی از دو روش ارزیابی کمی مبتنی بر مدل سازی اکوسیستمی با استفاده از سامانه پشتیبان سیاست گذاری جهانی آب (WWPSS) (1) و ارزیابی توصیفی با استفاده از چارچوب مفهومی (DPSIR) (2)، برای مرتبط ساختن نتایج حاصل از بررسی تغییرات کاربری زمین، تغییرات اقلیمی و اثرات آنها بر پارامتر های اکوهیدرولوژیکی (پوشش گیاهی، بودجه آبی، رواناب و فرسایش خاک) با هدف پهنه بندی فضایی مخاطرات و کاربرد آن در مدیریت اصولی و آگاهانه محیط زیست در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه مورد استفاده قرار گرفت. اتلاف پوشش گیاهی در اثر تغییرات اقلیمی موجب تغییر میانگین فرسایش خالص خاک در حوضه از 012/0- به 20/0 میلی متر درسال در متر مربع شده است که به عبارت دیگر میانگین فرسایش خاک در پهنه آبخیز را تنها در بازه زمانی مورد بررسی بیش از 3 تن در هکتار افزایش داده و در صورت تداوم چنین روندی، فرسایش خاک تشدید خواهد شد. با کاربرد بیشتر مدل های کمی سازی کارکرد های اکوهیدرولوژیکی در آینده می توان ظرفیت های روش مورد استفاده در این تحقیق را ارتقاء بخشید و به راه حل های نوآورانه تری برای پرداختن به چالش های اکولوژیکی در مدیریت آبخیز ها دست یافت.
  کلیدواژگان: ارزیابی مخاطرات، از اتلاف پوشش گیاهی، مدل سازی خدمات اکوسیستمی، چارچوب مفهومی DPSIR، حوضه شرقی دریاچه ارومیه
 • محمدرضا مثنوی، معصومه محسنی فرد ناغانی* صفحات 253-266

  امروزه بافت های فرسوده درون شهرها از مشکلات کالبدی، فقدان فضای سبزکافی و دسترسی مناسب و ضعف زیر ساخت ها رنج می برند. برای غلبه بر این مشکلات برخی از محققان، تقویت زیر ساخت های شهری از طریق پیوستگی فضاهای باز و سبز شهری درون محیط های شهری را به عنوان راه حل مناسب پیشنهاد کرده اند. هدف این پژوهش، بهبود ساختار شبکه اکولوژیک فضای سبز منطقه 9 تهران به کمک متریک های سیمای سرزمین برای دستیابی به کیفیت بهتر زندگی و محیط زیست می باشد. نخست با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه کاربری اراضی شهر تهران داده های جغرافیایی مورد نیاز نقشه شبکه درون بافت فرسوده منطقه 9 تهران تهیه گردید. سپس دوسطح کلان (منطقه) و سطح خرد (محلات دستغیب، امامزاده عبدالله، شمشیری، سرآسیاب مهرآباد) برای احیا لکه های فضای سبز انتخاب گردید: مهمترین لکه های فضای سبز و تغییرات آن ها در طی سال های 2002 ، 2017 با کمک متریک های سیمای سرزمین  CAP, NP,) MNN, MPS, LPI, AWMSI, MSI, PD) در نرم افزار  FRAGSTATS4.2.1محاسبه گردید. با تعیین مهمترین لکه های سبز و شناسایی کریدورهای بهینه به کمک تیوری گراف، و مدل حداقل هزینه، لکه ها درسطح کلان و خرد شناسایی و اتصال شبکه اکولوژیک در درون بافت فرسوده ایجاد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که لکه های سبز از لحاظ وسعت، تعداد، پیوستگی، ترکیب و توزیع فضایی در منطقه 9 دچار تخریب و خرد دانگی شده و فاصله بین آن ها در سال 2017 افزایش یافته است که حفاظت از حریم رود دره کن، انتقال صنایع مزاحم و آزادسازی برای افزایش پوشش گیاهی و شبکه فضاهای سبز توصیه می شود.

  کلیدواژگان: شبکه فضای سبز بافت فرسوده، متریک های سیمای سرزمین (منظر)، تئوری گراف، اکولوژی سیمای سرزمین، منطقه 9 تهران
 • حمیدرضا کامیاب*، سجاد کربلای صالح صفحات 267-284
  فرسایش خاک نتیجه هم کنشی بین طبیعت و فعالیت های انسانی و یکی از مشکلات تهدیدکننده پایداری منابع طبیعی است. ارزیابی فرسایش خاک با استفاده از مدل های تجربی یک موضوع همیشگی تحقیقاتی است. مدل جهانی اصلاح شده خاک (RUSLE) احتمالا پراستفاده ترین نوع مدل های تجربی فرسایش خاک است. این مدل بر اساس پنج فاکتور (بارش، خاک، توپوگرافی و شیب، پوشش زمین و فعالیت های مدیریتی) به طور گسترده برای برآورد فرسایش خاک استفاده شده است. اثرات سناریوهای تغییر کاربری زمین بر فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور C (پوشش زمین) نشان دهنده ویژگی های پوشش و مدیریت خاک در مدل RUSLE است. این فاکتور به شدت با نوع پوشش و کاربری زمین مرتبط است. تغییرات کاربری زمین برای برآورد سناریوی آینده برای سال 1427 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام شد. مقادیر فاکتور C بر اساس داده های چندزمانه استخراج شد. تغییرات فرسایش خاک نیز برای سال های 1363، 1387، 1397 و 1427 با استفاده سناریوهای مختلف کاربری اراضی و با به کارگیری مدل RUSLE بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین فرسایش خاک در سناریوهای مختلف کاربری زمین به میزان 21 (سال 1363)، 9/23 (سال 1387)، 6/24 (سال 1397) تن در هکتار در سال بوده و برای سال 1427، 3/27 تن در هکتار در سال خواهد بود. زیرحوزه های 5، 8 و 11 سه زیر حوزه با بالاترین مقدار فرسایش در تمام سال ها بوده اند.
  کلیدواژگان: تغییر کاربری زمین، فرسایش خاک، مدل RUSLE
 • محمد حسنی، علیرضا میکائیلی تبریزی*، عبدالرسول سلمان ماهینی، حسن دلیری صفحات 285-304

  امروزه توسعه روز افزون جامعه شهری، متاثر از رشد جمعیت و مهاجرت، به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و گسترش مهار نشدنی شهرها منجر شده است. در این میان بخش صنعت یکی از مهمترین عواملی است که تاثیر و توان زیادی در تمرکز جمعیت و فعالیت های مختلف و در نتیجه تسریع روند رشد داشته و تغییرات زیادی در سیمای سرزمین به وجود آورده است. عدم توجه مناسب به برنامه ریزی فضایی منطقه ای، اغلب باعث می شود مناطق صنعتی به شکل برنامه ریزی نشده در فضای منطقه ای پخش شوند و ناپایداری توسعه را به ارمغان آورند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی خوشه های صنعتی و تعیین پهنه های بهینه توسعه صنایع است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری و با به کارگیری روش های آنالیز ضریب مکانی، اثرات تجمعی و رقابتی صنایع، خوشه های صنعتی شهرستان های گرگان، گنبدکاووس و آق قلا شناسایی شدند. سپس، با استفاده از 16 شاخص به عنوان فاکتور و محدودیت در قالب مدل تصمیم گیری WLC و OWA در محیط GIS به مکان یابی پهنه های مناسب استقرار صنایع پرداخته شد. با توجه به نتایج پژوهش، پنج خوشه صنعتی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، چوب و محصولات چوبی بجز مبل، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده و ساخت مواد و محصولات شیمیایی در منطقه مطالعاتی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد پهنه های مناسب جهت استقرار صنایع، حوزه های مجاور سکونت گاه های شهری، به دلیل مزیت جغرافیایی، نزدیکی به زیرساخت های شهری و سهولت دسترسی به نیروی انسانی می باشند. شهرستان های گنبدکاووس و آق قلا به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مساحت پهنه های مناسب مکان گزینی توسعه صنعتی بودند.

  کلیدواژگان: خوشه های صنعتی، ضریب مکانی، مدل های تصمیم گیری چند معیاره، مکان یابی، GIS
 • علی قنواتی اصل، سید محمدباقر نبوی*، مریم محمدی روزبهانی، سیما سبزعلیپور، سید مسعود منوری صفحات 305-323

  آلاینده های فلزی، هیدروکربن های نفتی و هیدروکربن های آروماتیک (PAHs) از شایع ترین آلاینده های محیط زیست دریاها بشمار می روند. در این مطالعه به بررسی و سنجش آلاینده های فلزی و آلی خلیج نایبند (خلیج فارس) پرداخته شده است. نمونه برداری از 20 ایستگاه در زمستان 1397 انجام گرفت. از هر ایستگاه نمونه رسوب جداگانه برای فلزات سنگین و آلاینده های نفتی (با 3 تکرار) با گرب Van veen برداشت شد. از دستگاه های ICP-MASS مدل Agilent 7500cx برای سنجش فلزات و GC با شناسگر MASS مدل Agilent 6890n برای سنجش هیدروکربن های نفتی استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS 22 آنالیز شدند. میانگین غلظت فلزات اندازه گیری شده آهن، نیکل، وانادیوم و کبالت به ترتیب 7980، 71/19، 90/14 و 71/5 میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد، نتایج به دست آمده در حدود استانداردهای داخلی و جهانی بود اما ایستگاه های نزدیک به منطقه عسلویه اختلاف معنی داری (P<0.05) را با سایر ایستگاه ها نشان دادند. در مورد آلاینده های نفتی، میزان کل هیدروکربن های نفتی (TPHs) با میانگین mg/kg 33/14 و حداکثر غلظت 16/42 در ایستگاه (19) مجاور اسکله عسلویه و میزان ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) با میانگین µg/kg 09/223 و حداکثر غلظت 68/657 در ایستگاه (20) اسکله عسلویه ثبت گردید. بر اساس داده ها، خلیج نایبند از نظر ترکیبات TPH دارای سطوح اندک آلودگی (TPH > 15) و از نظر ترکیبات PAHs دارای سطوح متوسطی از آلودگی (PAHs>100) است. اختلاف بین ایستگاه های نزدیک به عسلویه و سایر ایستگاه ها از نظر میزان آلودگی نشان داد موضوع افزایش تدریجی آلایندگی صنایع و تاثیر آن بر اکوسیستم خلیج نایبند می بایست به عنوان یک مساله جدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خلیج نایبند، فلزات سنگین، هیدروکربن های نفتی، آلودگی، آلاینده های آلی
 • احمد نوحه گر*، شعله هوشمند شعبان آبادی صفحات 325-344

  ارایه راهبردهای برنامه ریزی محیط زیست در شهرک های صنعتی شمس آباد و عباس آباد جهت اجرایی نمودن شاخص های اصول حکمرانی مطلوب در مدیریت آن ها حایز اهمیت است. تا به حال مدیریت محیط زیست در هیچ یک از شهرک های صنعتی استان تهران به طور کامل در حوزه های اصلی محیط زیست مورد مطالعه و بررسی جدی قرار نگرفته است. با تحلیل آلودگی های محیط زیستی استان با دیدگاه حکمرانی مطلوب می توان به ساختار و نحوه شکل گیری صحیح آن ها پی برد. آلودگی محیط زیست به صورت مستقیم تحت تاثیر ساختار اصول حکمرانی مطلوب و تدوین راهبردهای برنامه ریزی محیط زیست شهرک های صنعتی است. عمده پژوهشگران در محیط زیست به اعلام عوامل آلودگی ، مدیریت محیط زیست، صنعت، استقرار شهرک های صنعتی، مدیریت استراتژیک و اصول حکمرانی مطلوب در مدیریت شهری و غیره پرداخته اند. در این پژوهش ابتدا به شناسایی، ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود شهرک های صنعتی پرداخته و سپس تکمیل پرسشنامه توسط برخی از اساتید، متخصصین، مدیران و کارشناسان صاحب نظر صورت گرفت، داده ها بررسی شد و در نهایت استراتژی ها توسط مدلSWOT  تدوین و با مدل QSPM استراتژی های برتر شناسایی شد. این مقاله تلاش دارد تا تاثیرات تدوین راهبردهای برنامه ریزی محیط زیست شهرک های صنعتی استان تهران با تلفیق اصول توسعه پایدار و حکمرانی مطلوب را مورد تحلیل قرار دهد. مروری بر مطالعات محققین در محیط زیست شهرک های صنعتی نشان می دهد که تا کنون این تحلیل ها به طور عمده با رویکرد حکمرانی مطلوب بر نحوه تدوین راهبردهای اجرایی صورت نگرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزون بر روشن شدن ضرورت شناخت حکمرانی مطلوب برای مدیران، نحوه استفاده از آن جهت به دست آمدن محیط زیست پایدار، در کنار یکدیگر ضروری است.

  کلیدواژگان: استراتژی، شهرک صنعتی، حکمرانی مطلوب، SWOT، QSPM
|
 • Ali Hossein Ostadzad *, Ghasem Nahavandi, Golafarin Zare Pages 3-23
  If we be aware of the trend of air pollution and the factors affecting pollution, we can reduce these factors and think of important measures for them and work to protect the environment, including the air, which in turn reduces the long run social and economic costs of pollution. The Euro 5 emissions’s standard has been implemented in EU member states since 2009. This law was supposed to be implemented in Iran from 2012, but it faced many obstacles. In this study, due to growing trend of pollution in major cities of the Iran, the emission of carbon monoxide (an indicator of pollution) has been simulated using the system dynamics approach in the period 2021-2042 for the city of Shiraz (as a case study). By continuing the current situation, the population of Shiraz increases through two natural population growth and migration. Appropriate air pollution control strategies have been proposed using public transportation, technical inspection, traffic management, and the offer of alternative fuels. Based on the simulation results in different scenarios, replacing Euro 4 gasoline with Euro 5, carbon monoxide emissions in Shiraz will be significantly reduced in the long run. Otherwise, the continuation of the current trend in 1420, carbon monoxide will become a serious challenge for the city of Shiraz.
  Keywords: Air pollution, system dynamics, Shiraz, Simulation, Euro 5
 • Eisa Bougari *, Mohammad Amin Asoodar, Afshin Marzban, Navab Kazemi Pages 25-42

  One of the most common and inappropriate crop residue management practices methods is burning them in fields. In Khuzestan province as one of the major agricultural regions in Iran, many farmers burn the crop residue after harvesting which results in the emissions of pollutants and greenhouse gases to the air, soil depletion, reduction of inputs productivity, and other adverse consequences. In this study, the total crop residue being annually burned was estimated based on Modis satellite images, annual statistics, field surveys, and interview with farmers. The results obtained from the process and correction of Modis satellite images in Khuzestan province indicated that the minimum area of farms in which crop residue was burned during 2017, 2018, and 2019 were 137102, 119705, and 195635 ha/yr, respectively. In 2019, burning 1259005 tonnes of dried crop residue emitted 1525760 t CO2, 54560 t CO and 6953 t particles less than 2.5 ppm. The amounts of other air pollutants such as CH2, NOx, N2O, NH3, SO2, NMVOC, BC, and OC were 2146, 3747, 91, 1213, 466, 4920, 2139, and 1293 t, respectively. Preservation of crop residue on the surface can mitigate the air pollutant emissions as well as reducing soil erosion and water use, improving soil fertility and compaction, and finally increasing crop yield. A proper crop residue management practice is achievable by developing agricultural mechanization and adopting conservation agriculture principles.

  Keywords: Agricultural mechanization development, Particulate Matter, Conservation Agriculture, Greenhouse Gases, MODIS satellite
 • Nasrin Moradimajd, Gholam Abbas Falah Ghalhari, Mansour Chatrenour Pages 43-58

  The aim of this study is to estimate emission of nitrous oxide gas in rice, wheat and sugarcane fields of Khuzestan using four models: DAYCENT, DNDC, YLRM and IPCC_EF. For this purpose, nitrous oxide gas precipitation was first measured. Then, using models was estimated nitrous oxide gas expansion rate. To evaluate and compare accuracy of models, statistical characteristics were used, coefficient of determination, maximum error, root mean squares error, modeling efficiency and remaining coefficient of residual mass. Release of nitrous oxide in rice cultivation in four models was estimated to be between 0.17 and 0.171. Rate of nitrous oxide emission from wheat cultivation was between 0.5-0.049 and from Shushtar station sugarcane cultivation was between -0.0371 and from Abadan station sugarcane cultivation was between 0.03-0.85. In linear regression model of rice cultivation (1.17), in IPCC_EF model, wheat cultivation (0.5) and sugarcane (3) obtained the highest amount of nitrous oxide gas per ton per hectare per year. According to results of statistical indicators for four models DAYCENT, DNDC, YLRM and IPCC_EF to estimate nitrous oxide gas were determined, respectively, the coefficient of determination (0.86, 0.94, 0.99 and 0.82), root mean squares error (0.03, 0.01, 0.85 and 0.26) and modeling efficiency (0.55, 0.94, -4.87 and -30.63).Compared to observed values, DAYCENT model for corn, DNDC model for rice, linear regression model for sugarcane cultivation of Abadan station showed good performance. Based on results of coefficient of determination, YLRM and DNDC models received the highest accuracy based on modeling efficiency of DNDC model.

  Keywords: Nitrous oxide, Greenhouse gas, DNDC model, IPCC, EF model, YLRM linear regression model
 • Sona Kebriaeezadeh, Jamal Ghodduosi *, Ali Asghar Alesheikh, Reza Arjmandi, Seyed Alireza Seyed Mirzahossieni Pages 59-76

  Nowadays, rapid expansion of urban and inter city industrial areas together industries in adjacent areas are considered as one of the mahn factors affecting increase of environment contamination as well as air pollution.A basic alternatives to reduce and/or control air pollution probem seemed to be proramming a sterategical air pollution management. This study with the aim introducing sterategical air pollution management is conducted in the Isfahan city.The needed data were collected through the filed studies in relation to environmental characteristics affecting rate of air pollution and measured data in the existing air pollution stations.Questionary form were distributed between experts using Dephi method and the gained data were analyzed through the use of combination method of SWOT,QSPM and fuzzy network hierarchical analysis (F.ANP) techniques. Results show that launching the city with emphasis in reducing the use of private cars in combination of policy-making and planning of expanding the public transportation network in the first step and limiting the establishment of industrial units inside the city and gaing polution taxes as well as improving the condition of public roads are in the next step. Accordingly, the most appropriate and practical strategic strategy to control air pollution is reducing the use of private cars with especial emphases on combination of policy-making and planning of expanding the public transportation.

  Keywords: Air pollution management, F.ANP, Isfahan, SWOT, QSPM
 • Tayebeh Khob, Hossein Mostafavi *, Hossein Zeinivand, Hassan Esmaeil Zadeh, Mehdi Blouki, Mahtab Shojaei Pages 77-95
  Although estuaries are considered as one of the most fertile ecosystems in the world, today they are under the influence of various threats and one of them is hydrological changes. In this study, by using the IHA hydrological change indicators, the changes in the hydrological regime in two statistical periods "natural flow regime" and "altered flow regime" were investigated in Soleiman Tange and Kordkheil hydrometric stations in Tejan watershed (Mazandaran province). Based on the IHA method, a total of 67 statistical parameters have been estimated by "IHA7 software"; these parameters are divided into two groups of indicators of (IHA) hydrological changes in the target range of (RVA) and the environmental flow component of EFC. According to the results, the minimum days of flow in the period before the construction of the dam is 227.5 days, while in the period after the construction of the dam, it is 48.5 days, and the number of days when the minimum flow occurs before the construction of the dam is 351 days. It has decreased to 286 days after the construction of the dam, so the annual limit flows in the Tejan River have experienced disturbances and moderate changes. Considering that the change in the hydrological indicators of the flow is mainly influenced by the construction of the dam, therefore the hydrological management of the dam will have a great effect on the ecological condition of the Tejan river estuary.
  Keywords: estuary, evaluation, Indicators of hydrological changes, Flow regime, ecology
 • Omid Reza Roustapour *, Alireza Nikouei, Ahmad Sharifi Malvajerdi Pages 97-114

  Iran has a high potential of solar radiation and lots of sunny days (more than 300 days) in a year.  In this study the feasibility of establishment the photovoltaic powerhouse in several agricultural research stations of Markazi, Esfahan and Kerman Provinces was investigated. In this regard, after determining and analyzing the required meteorological information using Meteonorm software and system simulation by PVsys software, economic analysis of each station were performed by determining the breakeven point and the average cost of energy production for different discount rates. The study also examined the reduction of pollution due to the reduction of Cox, Nox and Sox emissions as a result of employing photovoltaic power plants. According to the results, the most solar electricity generation was occurred in Rudasht station of Esfahan province equaled to 303 kWh/m2 per a year. Photovoltaic powerhouse establishment in the research stations could eliminate pollution production up to 748 tons in a year which exhausted from fuel combustion in the power generation turbines. Results also illustrates considering electricity purchase tariff (6370 IRR/kWh), the construction of photovoltaic power plants with the usual interest rate (more than 8%) is not economically viable for investors. Therefore, the implementation of such projects cusses to produce clean energy and to bring environmental protection, a special banking facilities with interest rates below 8% is recommend to motivate private sector for investment.

  Keywords: Photovoltaic powerhouse, Feasibility study, Simulation, Economic Analysis, Environmental
 • Babak Kateb *, Madjid Abbaspour, Zahra Abedi Pages 115-138
  The main purpose of this study is to investigate and evaluate the status of energy indicators for sustainable development in Iran in three areas: social, economic, and environmental. For this study, energy indicators for sustainable development have been studied and calculated based on the method introduced by the International Atomic Energy Agency. In this method, 30 indicators in three areas of social (4 indicators), economic (16 indicators), and environmental (10 indicators) are introduced. The research method in this study was applied in terms of purpose and library (documentary) and field (qualitative and quantitative) in terms of collecting statistics and information. The statistical population of the research in the stage of identifying and measuring energy sustainability indicators was experts in the field of energy and environment. Out of 30 energy indicators for sustainable development, according to experts, 17 indicators were selected as the final energy indicators for sustainable development in Iran (2 social indicators, 11 economic indicators, 4 environmental indicators) and 13 indicators due to lack of statistics were deleted. The amount and size of each of the indicators were measured and evaluated separately. Regarding the status of the indicators, the results obtained indicate that: The status of electricity access indicators and the share of household income paid for electricity is favorable. Also, the status of the indicators of the ratio of reserves to production, areas whose acidity is too critical and the ratio of radioactive solid waste to the unit of energy produced is relatively favorable. Status of other indicators, including: per capita energy consumption, the ratio of resources to production, the intensity of energy consumption in industry, agriculture, services, households, and transportation, the share of fuel in energy and electricity, the share of non-carbon energy in energy and electricity, the share of renewable energy in energy and concentration of air pollution in urban areas are undesirable.
  Keywords: Sustainable energy development, Energy indicators evaluation, Economic sustainability, Social Sustainability, Environmental Sustainability
 • Mahsa Taslimi *, Hamid Amirnejad, Bagher Nezami, Kamal Ataie Solout Pages 139-158
  The Asiatic Cheetah is a carnivorous species that is currently the country's most important flag species and is regarded as a national and international symbol. The Asiatic Cheetah once roamed much of Asia, but now it only exists in Iran. It has attracted significant national and international conservation efforts and budgets over the last 20 years or so, and it is predicted that if effective conservation measures are not applied, this species will be extinct forever. The conservation value of Asiatic Cheetah in Iran was investigated by completing a questionnaire by households across the country, using the contingent valuation method and logit model.The findings revealed that education, price, participation in NGOs, and household income all influence people's willingness to pay for the Asiatic Cheetah's conservation. In addition, 58.90 percent of individuals are willing to pay for the Asiatic Cheetah's conservation, with an average willingness to pay of 62,051.157 Tomans per year. As a result, the government should pay at least 872,293,425,265.81 Tomans per year, equal to 37925801.09 dollars per year, and an average of 72691118772.15 Tomans per month, equal to 3160483.42 dollars to protect this valuable species through government institutions such as the Environmental Protection Organization, NGOs, individuals, and the participation of local communities and international organizations. The practical and executive framework of NGOs in the field of natural resources as environmental caregivers and spokespersons for the natural world is required by the role of people and grassroots organizations in natural areas, which includes culture building, information, and public participation.
  Keywords: Economic valuation, Contingent Valuation Method, Carnivorous Species, Environmental Services, NGOs
 • Azad Omidvar *, Mohsen Niazi, Zahra Sadeqi-Arani, Neda Khodakaramian Gilan Pages 159-178
  The main purpose of this study is to investigate and analyze the position of green shopping behavior among environmentalists and activists and at the same time to investigate a conceptual-analytical model developed from the factors affecting green shopping behavior among this group of consumers. The research methodology is a combination that in the qualitative section in order to identify the factors affecting green shopping behavior, the research background and theoretical foundations related to the subject were reviewed and reviewed, and thus the most important components or themes affecting green shopping behavior. Was identified and a small part seeks to design a structural-interpretive model through the formation of a structural interaction matrix in which 20 environmental activists and experts were selected and finally collected information through a researcher-made questionnaire. Therefore, the present study, by understanding this issue through structural-interpretive model and MICMAC analysis, seeks to design a model based on the classification and segregation of factors affecting green buying behavior. The results show that the variables are located in four levels. The highest level means that the fourth level includes variables such as environmental concerns, religious obligations and product price,, these components have been identified as the final and ultimate pillars of factors affecting green shopping behavior that affect other factors and low levels. Responsibility for environment, sense of patriotism, collectivism and altruism, social norms and attention to the health of others are the most important social variables that are located in the next level, i.e. the third level.
  Keywords: Green shopping, Environmental friendly products, Structural-interpretive model, micmac, Theory of planned behavior
 • Borhan Veysi Nab *, Alireza Rahmani, Parisa Delouchi, Sohrab Amirian Pages 179-197

  Improving living conditions in human settlements is the ultimate goal of urban development programs and projects. The prerequisite for achieving this goal is necessary to provide suitable living conditions. The purpose of this study is to assessment the livability of Tabriz metropolitan regions based on environmental indicators in mental and objective dimensions. This research is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of research method. In order to measure the mental condition of environmental livability (including 3 indicators and 25 items), after identifying the indicators, first the relevant questionnaire was designed, after determining the statistical sample at the level of the 10 regions of Tabriz using Cochran's method (413 samples). Also, the latest statistical yearbook of Tabriz metropolis (year 2019) was used to examine the objective dimension (including 17 items). In order to analyze the data, Shannon entropy method has been used to weight the indicators and items of the research and Morris correction method has been used to determine the environmental livability of the regions based on the world literature at 5 levels; Finally, GIS software is used to draw maps to better understand the spatial condition of environmental livability at the region level. The research findings indicate that in terms of mental dimension, 80% of the regions are in a very unsuitable and critical situation and only two regions, 2 and 5, are in a suitable environmental livability condition. Objectively, none of the regions are in good condition and 10 regions are in an unfavorable and unacceptable condition. Finally, in the combined dimension (both objective and mental dimensions), region 2 with a score of 71.23 Morris is in a tolerable environmental condition, region 5 is in an average condition and the other 8 regions of Tabriz metropolis are in an unsuitable and critical condition. The following are suggestions for improving the environmental livability of Tabriz metropolis.

  Keywords: Environmental livability, Quality of Life, Sustainability, Objective, mental dimensions Tabriz metropolis
 • Aysan Imanpour Namin, Esmaeil Salehi *, Esfandyar Zebardast Pages 199-218
  The city is not a fixed and inhabited phenomenon and due to human and natural activities and influenced by various factors, constantly changing shape, evolution and expansion in different dimensions. The purpose of this study is to identify the sustainability or unsustainability of the physical growth pattern of Karaj City and its analysis through quantitative models of Shannon and Holdern entropy coefficient. The research method used in this research is analytical-descriptive and quantitative models of Shannon and Holdern entropy coefficient have been used to measure the physical growth of the city. the ten regions of the Karaj have been studied between 1335 and 1395. The statistical population of the whole city has been studied in different years in terms of several indicators, which are the population of each region, the built-up area of each region, the total area, and also City area and per capita area. Alborz province is the second most rapidly migrating province in the country and Karaj city is the center of the province and the youngest metropolis of the country due to its location and special conditions is objectively faced with the phenomenon of sprawl growth and unsustainable development. The results show that Karaj city in terms of physical growth, in recent years, has faced much growth. As one can imagine the pattern of sprawl growth or uncontrolled horizontal expansion for this city. The amount of Shannon entropy for 1390 and 1395 are 2.4849 and 2.20374, respectively, which shows the horizontal growth during this 5-year period and the results of the Holdern model showed that during a period of 60 years, of the area added to the city of Karaj, out of a total of 100% increase, 108% was due to population growth and -8% was due to total per capita increase which indicates unsustainability. The results indicate the fact that this city is at a high level of scattering and is experiencing a very high level of disorder and population growth, and its physical development has been horizontal and beyond reasonable limits.
  Keywords: Urban Physical Growth Pattern, Urban Sprawl, sustainable development, Holdern, Shannon Entropy
 • Ardavan Zarandian *, Roya Mousazadeh, Majid Ramezani Mehrian Pages 219-251
  Ecosystem assessments have become increasingly important as the hazards posed by natural and human drivers, and the pressure on natural ecosystems increases, especially in developing countries as Iran. This is particularly true for the Lake Urmia watershed due to its vital role in in the provision of various ecosystem services that that different groups of stakeholders benefit from. In this research, a combination of two quantitative assessment methods based on ecosystem modeling using the Water World Policy Support System (WWPSS) and a descriptive assessment using the Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) conceptual framework was applied to link the results of evaluating land-use change, climate change and their effects on echo-hydrological parameters (vegetation, water budget, runoff, and soil erosion) with the aim of spatial zoning of hazards and its application in principled and conscious environmental management in the watershed of Lake Urmia .Vegetation loss caused by climate change has resulted in a change in the average net soil erosion in the watershed from -0.012 to 0.20 mm per year per square meter. In other words, the average soil erosion in the watershed only during the period under review rose dramatically by more than 3 tons per hectare. If this trend continues, soil erosion will become more severe.The capacities of the proposed method used in this research can be developed and more innovative solutions can be investigated to face ecological challenges in watershed management by further application of quantification models of eco-hydrological functions in the future.
  Keywords: Assessment of the hazards, Vegetation Loss, Ecosystem Services Modeling, Conceptual framework of DPSIR, Eastern watershed of the Lake Urmia
 • Mohammad Reza Masnavi, Masoomeh Mohseni Fard Naghani * Pages 253-266

  Currently, many decayed urban fabric inside the cities suffer from physical problems, lack of sufficient green space and proper accessibility, and weak infrastructure. In order to overcome these problems, some researchers have proposed the creation and strengthening of urban infrastructures through the connection of open and green spaces in urban environments. The aim of this research is to improve the ecological network structure of the green space network of the 9th district of Tehran through landscape metrics, to achieve a better quality of life and improve the environmental conditions in these areas. Based on this, at first, using satellite images and land use map of Tehran city, the required geographical data of the network map within the decayed fabric of the 9th district of Tehran was prepared. And then two levels were chosen to restore the green patches: the macro level (Teheran District 9) where the most important green spaces and their changes during the years 2002, 2017 with the help of landscape metrics (CAP, NP, MNN, MPS, LPI, AWMSI, MSI, PD) was calculated in FRAGSTATS 4.2.1 software; and the micro level was considered: distressed urban fabric of neighborhoods such as Dastgheyb, Imamzade Abdullah, Shamshiri, Sar Asiyab Mehrabad. By determining the most important green patches and identifying the optimal corridors based on the resistance of the landscape at the macro level and with the help of graph theory and the minimum cost model, these spaces were connected at the macro level and then at the micro level, creating an ecological network within the urban fabric. The findings of the research show that the green patches in terms of size, number, continuity, composition and spatial distribution in Region 9 have suffered severe destruction. And the fragmentation of green spaces and the distance between them has increased in 2017. It is recommended to protect the privacy of the Kan River, transfer the industries from the area and release their spaces to increase the open spaces and vegetation and the network of green spaces in the open spaces of district 9.

  Keywords: Distressed fabric green space network, Landscape metrics, Graph theory, landscape ecology, District 9 of Tehran
 • Hamidreza Kamyab *, Sajjad Karbalaslaeh Pages 267-284
  Soil erosion is a result of the interaction between nature and human activities. Soil erosion is one of the major problems that threatens sustainability of natural resources. The assessment of soil erosion using empirical-based models has long been an active research topic. Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) is possibly the most widely applied and accepted empirical erosion model worldwide. The RUSLE model has been extensively applied for estimating erosion rates based on five parameters (rainfall, soil, topography and slope, land cover, and support practice). The C-factor (land cover) represents the characteristics of soil management and cover in RUSLE and is highly correlated to the land use/land cover practice We analyzed changes in land cover to estimate a future scenario for 2047 using an artificial neural network. The C-factor values were assigned based on historical land use maps. Soil erosion variations in the years 1984, 2008, 2017 and 2047 were estimated using the RUSLE model based on the land use scenarios. The mean soil erosion rates based on the land use scenarios were 21 t/km2/y (1984), 23.9 t/km2/y (2008), 24.6 t/km2/y (2017), and 27.3 t/km2/y (2047). The results showed that the sub-basins 5, 8 and 11 were the third top areas contributing to the increased erosion rate in all years.
  Keywords: Land Use Change, Soil erosion, RUSLE
 • Mohammad Hasani, Ali Reza Mikaeili Tabrizi *, Abdolrassoul Salmanmahiny, Hassan Daliri Pages 285-304

  Nowadays, the urban community has been affected by population growth and migration, which collectively have led to unplanned construction and unrestrained urban expansion. In the meantime, the industrial sector is one of the most important factors that have a great impact on the concentration of population and activities, and thus accelerates the growth process and creates a plethora of changes in the landscape. The lack of proper attention to regional spatial planning often leads to unplanned expansion of industrial areas, and it can cause instability. The main objectives of this study are to identify industrial clusters and determine the optimal areas for industrial development. In this study, using statistical information and applying localization coefficient (LQ) analysis, cumulative and competitive effects of industrial clusters of Gorgan, Gonbad-Kavus and Aq-Qala Townships were identified. Then, using 16 indicators as factors and constraints for the Weighted Linear Combination (WLC) and Order Weighted Average (OWA) decision making models in GIS, the optimum locations of the industries were identified. According to the results, five industrial clusters including food and beverage industries, wood and wood products except sofa, paper and paper products production, production of refined petroleum products and manufacturing of materials and chemical products were identified in the study area. The research findings show that adjacent areas to urban settlements, due to geographical advantage, proximity to urban infrastructures and comfortable accessibility to human resources, are suitable areas for the establishment of industries. Furthermore, the cities of Gonbad-Kavus and Aq-Qala had the highest and the lowest areas of the suitable zones for industrial development, respectively.

  Keywords: industrial clusters, Localization coefficients, Multi-criteria Decision Making Models, Site Selection, GIS
 • Ali Ghanavati Asl, Seyed Mohammad Bagher Nabavi *, Maryam Mohammadi Roozbahani, Sima Sabzalipour, Seyed Masoud Monavari Pages 305-323

  The most common marine environmental pollutants are metal pollutants, petroleum hydrocarbons, and aromatic hydrocarbons. In the present research, metallic and organic pollutants of Nayband Gulf were investigated. Sampling was done from 20 stations in the winter of 2018. From each station, two sediment samples for organic matter and heavy metals (with 3 replications) were collected and a total of 120 sediment samples were collected using Van Veen Grab. To measure metals and petroleum hydrocarbons, ICP(Agilent7500cx) and GC (Agilent 6890n) devices were used, respectively. Data were analyzed using SPSS 22 software. The mean concentrations (mg/kg) of iron (7980), nickel (19.71), vanadium (14.90), and cobalt (5.71) were measured. Although it did not exceed domestic and international standards, nearby stations Asaluyeh region showed a significant difference (P<0.05) with other stations. The total amount of petroleum hydrocarbons (TPH) with an average of 14.33 mg/kg and the maximum concentration of 42.16 were recorded at a station (19) near Asaluyeh wharf and the amount of polycyclic aromatic compounds (PAH) with an average of 223.09 µg/kg and maximum concentration of 657.68 were recorded at a station (20). Based on the data, Nayband gulf has low levels of pollution (TPH> 15) in terms of TPH compounds and moderate levels of pollution (PAH> 100) in terms of PAH compounds. The difference between stations near Asaluyeh and other stations in terms of pollution shows that the gradual increase of pollution caused by industries and its impact on the functioning of Nayband gulf ecosystem should be considered as a serious issue.

  Keywords: Nyband bay, Petrolium hydrocarbons, heavy metals, Pollution, Organic
 • Ahmad Nohegar *, Shoeleh Hooshmand Shabanabadi Pages 325-344

  Presenting environmental planning strategies in Shams Abad and Abbas Abad industrial Estates to implement the indicators of good governance principles in their management is important. So far, environmental management in none of the industrial Estates of Tehran province has been fully studied in the main areas of the environment. Major researchers in the environment have announced the causes of pollution, environmental management, industry, the establishment of industrial estates, strategic management and the principles of good governance in urban management and so on. In this researche, first the identification, evaluation and analysis of the current situation of industrial estates and then the questionnaire was completed by some professors, specialists, managers and experts, the data were reviewed and finally strategies were developed by SWOT model and with The QSPM model identified the top strategies. This article tries to analyze the effects of developing environmental planning strategies for industrial towns in Tehran province by combining the principles of sustainable development and good governance. The results indicate that in addition to clarifying the need to recognize good governance for managers, how to use it to achieve a sustainable environment is essential together.

  Keywords: strategy, Industrial Estates, Good Governance, SWOT, QSPM