درباره نشریه
ISSN:
2345-2021
eISSN:
2345-2021
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1389
صاحب امتیاز:
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
مدیر مسئول:
دکتر اصغر فیضی
سردبیر:
دکتر یدالله مهرعلی زاده
کارشناس:
محمود فیروزبخت
تلفن:
021-66583625
دورنگار:
021-66583625
سایت اختصاصی:
faslnameh.irantvto.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان خوش جنوبی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/08
مدیر مسئول
دکتر اصغر فیضی
دکتر اصغر فیضی

سردبیر
دکتر یدالله مهرعلی زاده
استاد مدیریت
دانشگاه شهید چمران اهواز
Yadollah Mehralizadeh
Professor, Educational Management department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
اعضای تحریریه
دکتر سعدالله نصیری قیداری
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک، نجوم و اختر فیزیک
Sadollah Nasiri Gheydari
Professor
University of Shirazu
Specialist: Astronomy and Astrophysics
دکتر صمد ایزدی
دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
Samad Izadi
Associate Professor, Educational sciences
University of Mazandaran
دکتر حمید شفیع زاده
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Shafi Zadeh
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر سید جواد صالحی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Javad Salehi
Assistant Professor
University of Shirazu
دکتر سید احسان سیدی حسینی نیا
دکتر سید احسان سیدی حسینی نیا

دکتر پروانه ولوی
دکتر پروانه ولوی

دکتر علی عبدالعالی

دکتر یدالله مهرعلی زاده
استاد مدیریت
دانشگاه شهید چمران اهواز
Yadollah Mehralizadeh
Professor, Educational Management department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
غلامحسین حسینی نیا

Gholamhossein Hosseininia

کارشناس
محمود فیروزبخت
محمود فیروزبخت

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۶