فهرست مطالب

مهارت آموزی - پیاپی 45 (پاییز 1402)

فصلنامه مهارت آموزی
پیاپی 45 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صدف امیدواری*، زهره سادات حسینی قصر صفحات 7-38

  این پژوهش با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده قصد ترک شغلی انجام شده است. پژوهش مورد نظر کاربردی و به شیوه همبستگی می باشد. جامعه مورد نظر شامل تمامی کارکنان مراکز آموزشی دولتی فنی و حرفه ای (حدودا 12000 نفر) می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 375 نفر انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها ابزار پرسشنامه می باشد که به شکل الکترونیک در اختیار پرسنل قرار داده شد. تحلیل داده ها به شیوه همبستگی، رگرسیون و آزمون آنوا  و تی با استفاده از نرم افزار SPSS26 انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که بین متغیر ترک شغلی با متغیرهای استرس، امنیت، دلبستگی و فرسودگی شغلی همبستگی وجود دارد. اما بین متغیر استرس با امنیت و دلبستگی شغلی رابطه ای ملاحظه نشد. اما هر چه سطح استرس شغلی بالاتر باشد، فرسودگی شغلی نیز افزایش می یابد. بین متغیر امنیت و دلبستگی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری مشاهده شد و همچنین بین متغیر دلبستگی و فرسودگی شغلی نیز رابطه معنی داری مشاهده شد.بنابراین یافته ها نشان می دهد که هر چه استرس شغلی و فرسودگی شغلی بالاتر باشد، قصد ترک شغل افراد بیشتر است و هر چه میزان امنیت شغلی و دلبستگی افراد پایین تر باشد، قصد ترک شغل نیز بالاتر است. همچنین از بین متغیرهای پژوهش، متغیر فرسودگی شغلی و پس از آن متغیرهای دلبستگی شغلی و امنیت شغلی بیشترین میزان تاثیر را بر قصد ترک شغل پرسنل آموزش فنی و حرفه ای داشته اند، ولی متغیر استرس شغلی تاثیر معنی داری برجای نگذاشته بود.

  کلیدواژگان: قصد ترک شغلی، فرسودگی شغلی، دلبستگی شغلی، امنیت شغلی، استرس شغلی و کارکنان مراکز آموزش دولتی فنی و حرفه ای
 • اشکان قزوینیان*، محمد بنان، رضا رضایی صفحات 39-54

  پژوهش حاضر به هدف فرانمودن روند تدوین اسناد حرف مهندسان و کاردان های فنی ساختمان با رویکرد کیفی و بیان توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و دربردارنده ی مراحل تجزیه و تحلیل شغلی، بیان دیدگاه ها و تصمیمات اتخاذ شده در حین تدوین اسناد توسط کارگروه تحلیل حرفه است. در انتخاب اعضای کارگروه از روش نمونه گیری زنجیره ایی استفاده شده و متشکل از خبرگان عرصه مهندسی ساختمان استان فارس و نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای بوده است. با هم اندیشی اعضای کارگروه تحلیل حرفه با توجه به صلاحیت های درنظر گرفته شده در نظام مهندسی ساختمان کشور ، سه گرایش شغلی اصلی شامل محاسبه، اجرا و نظارت برای مهندسان ساختمان مشخص شد که با شناسایی کارها و رسیدن به توافق جمعی، مولفه های شایستگی هر شغل تعیین شد و مجموعا 60 استاندارد شایستگی و ارزشیابی در این بخش حاصل گردید و در خصوص حرفه کاردان های فنی ساختمان نیز با توجه به حدود صلاحت دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی با تشخیص سه وظیفه شغلی شامل: اجرا، نظارت و کارهای عمومی ساختمان با شناسایی کارها و شایستگی های هر شغل، 60 استاندارد شایستگی و ارزشیابی تدوین گردید.برای مطالعه و اعتبار بخشی استانداردهای مستخرج، از نظر سایر نهادها و دانشگاه ها نیز استفاده شد. این استانداردها بعنوان سنگ بنای آموزش های مهارتی، ضمن ایجاد مسیر توسعه حرفه ایی موجب بهبود عملکرد شغلی و توانمند سازی مهندسان و کاردان های فنی ساختمان شده و با یک الگوی بومی زنجیره ی دانش، کسب مهارت و اشتغال را تکمیل می کند.

  کلیدواژگان: مهندسان ساختمان، کاردان های فنی ساختمان، آموزش های مهارتی، صلاحیت حرفه ای، توسعه حرفه ای، استاندارد شایستگی، استاندارد ارزشیابی
 • مرضیه بختیاری*، رقیه خدابخش صفحات 55-84

  قرن هاست که بازی ها به عنوان یک ابزار یادگیری مورد استفاده می باشند .بازی وار سازی به دلایل متعددی چون بهبود عملکرد،مشارکت وایجاد انگیزه مورد توجه افراد و سازمانها قرار گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر استفاده از روش ژانری برای نظام بخشی به مطالعات حوزه ی آموزش های فنی و حرفه ای و به طور خاص بازی وار سازی آموزش های فنی و حرفه در ایران است .بدین منظور دستورالعمل مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز با شناسایی 36 مقاله در پایگاه اسکوپوس و15 مقاله در وب آو ساینس بواسطه مطالعات علم سنجی استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که بازی وار سازی در آموزش های فنی و حرفه ای برای آموزش های دیجیتالی و آموزش های غیر دیجیتالی کاربرد دارد. در این راستا چالشهایی مشتمل بر «چالشهای مالی،چالش فرهنگی ،چالشهای فناوری ،زیر ساختی،چالش ارزیابی و چالشهای محتوایی» شناسایی شده است.بعلاوه پیامدهای مثبت بازی وار سازی آموزش های فنی و حرفه ای نیز مشتمل بر تاثیرات روانشناختی«تقویت مشارکت و همکاری،افزایش انگیزه،رضایت،انعطاف پذیری ،لذت و سرگرمی،افزایش فعالیت بدنی و سلامت روان» و تاثیرات عملکردی«افزایش یادگیری،تقویت مهارت ودانش،افزایش رقابت سالم،خود ارزیابی،حل مسایل پیچیده،ابتکار عمل و انتقال بهتر مفاهیم»مشخص شده است. همچنین این مطالعه به بسط نظری و عملی مفاهیم نیز پرداخته است.

  کلیدواژگان: ساختار ژانری، مهارت آموزی، بازی وارسازی، آموزش فنی و حرفه ای، یادگیری مبتنی بر بازی
 • علی فرهادی محلی* صفحات 85-116

  این مقاله با هدف شناسایی و اولویت بندی معیار ها و زیر معیار های موثر بر بهره وری با رویکرد توانمند سازی منابع انسانی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای تدوین شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش گرداوری داده ها توصیفی- اکتشافی بوده است.ابزار گردآوری پرسشنامه بود که روایی آن با نظر خبرگان و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ(0.86)مورد تایید قرار گرفت. در گام نخست به منظور شناسایی مولفه های موثر بر بهره وری از روش مرور نظامند از مقالات پایگاه های معتبر استنادی بین المللی و ملی طی سال های 2010 تا 2020 استفاده و  معیار ها و زیر معیار های موثر شناسایی گردید.در گام بعدی چارچوب نظری تدوین شده توسط جامعه آماری شامل 10 نفر خبر که 5 نفر دانشگاهی و 5 نفر اجرایی متخصص در زمینه بهره وری و منابع انسانی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت.در نهایت پرسشنامه مقایسات زوجی تنظیم و توسط خبرگان تکمیل گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (F.AHP) و نرم افزارExpert choice  استفاده شد.یافته های نشان داد،عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی با رویکرد توانمندسازی عبارت بودند از: فرهنگ سازمانی،رضایت شغلی،سبک رهبری، جبران خدمت،تعهد سازمانی،یادگیری سازمانی،مدیریت دانش،مشارکت کارکنان، انگیزش کارکنان وسازگاری کارکنان.در نهایت10 معیار و 28 زیر معیار شناسایی گردید. نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد،در میان معیارهای اصلی،مدیریت دانش و سازگاری کارکنان با وزن 152/0 از بیشترین اولویت برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: بهره وری، توانمندسازی، منابع انسانی، سازمان
 • رضا محمد کاظمی*، بهنام صادقی اردوبادی، غلامحسین حسینی نیا صفحات 117-142

  مهارت آموزی؛ متناسب با تغییرات فناورانه و پیشرفت علوم در حوزه های مختلف، زمینه ساز تامین نیروی انسانی کارآمد و مولد در راستای توسعه ی اقتصادی است . بر این اساس در پژوهش حاضر فرایند مهارت آموزی در مدل های اقتصاد خلاق مشتمل بر مدل های(رفاهی،رقابتی،رشد و نوآورانه) به منظور توسعه اکوسیستم کسب و کارهای الکترونیکی ،مورد مطالعه قرار گرفته است.این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و با روش کیفی و رویکرد «تحلیل مضمون» به واسطه کد گذاری چهار مرحله ای انجام شده است. روایی و پایایی تحقیق به واسطه روش بازآمون و توافق بین دو کدگذار مورد تایید قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان حوزه صنایع خلاق که صاحب کسب و کار الکترونیکی بوده اند و در بحث آموزش های مهارتی نیز فعال بوده اند تشکیل داده است و با انجام دوازده مصاحبه؛ کفایت داده (اشباع نظری) حاصل گردیده است .نتایج تحقیق نشان داده است ؛اقتصاد خلاق مشتمل بر ارزش آفرینی در صنایع خلاق شامل «رسانه،هنر،میراث فرهنگی،آفرینش های کارکردی و خدمات خلاق» می باشد که لازم است بسترسازی جهت «توسعه توانمندی کاربران دیجیتالی،فعالیت های دیجیتالی،سازمان های دیجیتالی و انگیزه های دیجیتالی »ایجاد شود و در این فرایند مولفه هایی چون« ارزیابی های اثر گذار، بهبود مستمر در مهارت آموزی (یادگیری)،تدریس هدفمند و آموزش پویا و ارایه بازخورد موثر به مهارت آموزان و مربیان»منجر به تقویت و توسعه اکوسیستم کسب و کارهای الکترونیکی گردد . بدین منظور پیشنهادات کاربردی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: مهارت آموزی، اقتصاد خلاق، اکوسیستم کسب و کارهای الکترونیکی
 • زهرا مینافام، میرزاحسن حسینی*، سید رسول حسینی، حمیده رشادت جو صفحات 143-162

  تغییرات در جهان امروز، حاصل تغییرات در دانش و فناوری است .همسویی آموزش های فنی و حرفه ای با تغییرات روز افزون موضوعی غیر قابل اجتناب است .بر این اساس شناسایی مهارت هایی که می تواند در آینده ی صنایع ؛موجب دستیابی به مزیت رقابتی گردد امری ضروری است . بر این اساس هدف از انجام این تحقیق آینده نگاری مهارت های قادر ساز در صنعت بانکداری ایران است . این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و با روش کیفی از نوع «تحلیل محتوا» است. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته است.مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است که این مهم با انجام 17 مصاحبه حاصل گردید. مشارکت کنندگان با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها به واسطه سه مرحله کد گذاری با نرم افزار MAXQDA بوده است. بر اساس نتایج تحقیق؛ مهارت های قادر ساز در صنعت بانکداری ایران در سه سطح مشتمل بر «مهارت های فناور محور"بلاکچین،هوش مصنوعی،کاربری الکترونیکی،متاورس،فین تک"،مهارت های نرم"شبکه سازی ملی-بین المللی،انعطاف پذیری و پویایی،مهارت حل مساله،مهارت پاسخگویی،نوآوری،توسعه خلاقیت "،مهارت های فردی"ریسک پذیری،فرصت شناسی،تحمل شکست،اعتماد به نفس،تحمل ابهام،استقلال طلبی" »می باشد .

  کلیدواژگان: مهارت آموزی، مهارت قادر ساز، صنعت بانکداری، آینده نگاری
 • معصومه کوشکی*، فاطمه کوشکی صفحات 163-184

  کیفیت زندگی کاری مفهومی چندبعدی  است  که  نه  تنها شامل  عوامل  مربوط  به شغل مثل رضایت شغلی، رضایت از پرداخت و روابط با همکاران است، بلکه عوامل کلی تر مثل رضایت از زندگی، بهزیستی و احساسات عمومی تر را نیز در برمی گیرد.این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ی کیفیت زندگی کاری مربیان زن مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان صورت گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از جنبه ی شیوه و روش اجرا در گروه  تحقیقات توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. روش گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون استفاده شده است. جامعه آماری نیز 20 نفر از مربیان زنی هستند که در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان مشغول به کار می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPPSS و از مولفه های آماری توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، میانگین، انحراف معیار، خطای میانگین انحراف معیار استفاده گردید. نتایج تحلیل و بررسی مولفه ها در کیفیت زندگی کاری، نشان داد کیفیت زندگی کاری مربیان زن آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان در برخی مولفه ها متوسط و در مواردی کم است. بهبود کیفیت زندگی کاری مربیان موجب افزایش رضایت شاغلین می شود و برای رسیدن به این هدف یک ضرورت محسوب می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، مربی، آموزش فنی و حرفه ای، زن
 • مهرداد بیات*، محمدرضا فتحی، محمود صوفی، پرویز نصیری صفحات 185-204

  این تحقیق با هدف تاثیر مربی گری بر عملکرد شغلی با میانجی گری پشیتبانی همکاری کارکنان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان تهران انجام گرفت. جامعه آماری را کارکنان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان تهران تشکیل داد. تعداد حجم نمونه 232 نفر بود. روش نمونه گیری سهمیه بندی تصادفی بوده است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها بهره برداری از شاخص های آمار توصیفی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون سوبل بود که توسط نرم افزار PLS اجرا گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مربی گری بر عملکرد شغلی کارکنان و نیز پشتیبانی همکاری آن ها تاثیر مثبت و معنی دار داشته است. مربی گری بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری پشتیبانی همکاری آن ها تاثیر مثبت و معنی دار داشته است. بنابراین مربی گری به صورت های مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی کارکنان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.

  کلیدواژگان: مربی گری، عملکرد شغلی، پشتیبانی همکاری، آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
 • سکینه جعفری*، فاطمه زهرا عزیزیان صفحات 205-228

  هدف پژوهش مهارت آموزی و میزان اثرگذاری آن در زندگی فردی و اجتماعی سوادآموزان بود. این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، مدیران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی استان سمنان در سال 1401 بودند که 10 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی استان سمنان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که 80 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر داده های بخش کیفی بود. میزان پایایی در بخش کیفی با روش هولستی 86/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی مطلوب بود و روایی با استفاده از معیار کیفیت (موثق بودن) سنجیده و مورد تایید قرار گرفت. نتیجه تحلیل داده ها منجر به شناسایی 220 مضمون پایه (مولفه)، 41 مضمون سازمان دهنده فرعی در زمینه مهارت آموزی سوادآموزان گردید که در قالب 3 مضمون فراگیر (مهارت های زندگی، مهارت های حقوق شهروندی، مهارت های عملی) و 8 مضمون سازمان دهنده اصلی سازمان دهی شامل مهارت های فردی، مهارت اقتصادی، مهارت اجتماعی فرهنگی، مهارت زیست محیطی، مهارت حقوق اجتماعی، مهارت حقوق سیاسی، مهارت حقوق مدنی، مهارت حقوق و مهارت های عملی سازمان دهی شدند. نتایج بخش کمی نشان داد که آموزش مهارت های معنوی، مهارت اقتصادی در خانواده، همدلی، کاهش آلودگی، مهارت آموزشی و بهداشتی، مهارت شرکت در تجمعات، مهارت حقوق مربوط به مساوات، مهارت حداقل حقوق فرهنگی پایه و مهارت کاربردی در منزل بیشترین تاثیر را بر زندگی فردی و اجتماعی سوادآموزان دارد.

  کلیدواژگان: مهارت آموزی، سوادآموزی، سوادآموزان، نهضت
|
 • Sadaf Omidvari*, Zohreh Sadat Hosseini Ghasr Pages 7-38

  This research was conducted with the aim of investigating the factors predicting the intention to leave a job. The intended research is applied and correlational. The target population includes all the employees of technical and professional government educational centers (about 12,000 people) who were selected using simple random sampling and Cochran's formula, 375 people. The data collection method is a questionnaire that was provided to the personnel in electronic form. Data analysis was done by correlation, regression and ANOVA and t test using SPSS26 software. The findings indicate that there is a correlation between the variable of leaving the job with the variables of stress, security, attachment and job burnout. However, there was no relationship between the stress variable and job security and attachment. But the higher the job stress level, the higher the burnout. A significant relationship was observed between the variable of security and attachment and job burnout, and also a significant relationship was observed between the variable of attachment and job burnout. Therefore, the findings show that the higher the job stress and burnout, the higher the intention to leave the job, and the lower the level of job security and attachment, the higher the intention to leave the job.the variable of job burnout and then the variables of job attachment and job security had the greatest impact on the intention to leave the job of technical and vocational education personnel, but the variable of job stress did not have a significant impact.

  Keywords: Intention to leave a job, job burnout, job attachment, job security, job stress, employees of state technical, vocational education centers
 • Ashkan Ghazvinian* Pages 39-54

  The present descriptive-analytical study aims to explain the process of drafting professional documents of engineers and construction technical assistants with a qualitative approach. It includes the steps of job analysis, the statement of views and decisions taken during the preparation of documents by the professional analysis working group. A chain sampling method was used to select the members of the working group and it consisted of experts in the field of construction engineering in Fars province as well as representatives of the technical and vocational education organization. With the consensus of the members of the professional analysis working group, according to the competencies considered in the country's construction engineering system, three main career trends including calculation, implementation and supervision for construction engineers were determined. By identifying the tasks and reaching a collective agreement, the competence components of each job were determined and a total of 60 competence and evaluation standards were obtained in this category, Regarding the profession of technical construction assistants, given the limits of competence of the holders of the employment license to work as an associate with  the identification of three job duties,including execution, supervision and general works of the building by identifying the tasks and competencies of each job, 60 competency standards and evaluation were compiled. It was also used by other institutions and universities to study and validate the extracted standards. These standards, as the base of skill training, while creating a path for professional development, improve job performance and empower engineers and construction technicians.

  Keywords: construction engineers, construction technical assistants, skill training, professional qualification, professional development, competency standard, evaluation standard
 • Marziyeh Bakhtiari* Pages 55-84

  For centuries, games have been used as a learning tool. Gamification has attracted the attention of individuals and organizations for several reasons, such as improving performance, participation, and creating motivation. Based on this, the aim of the current research is to use the genre method to systematize studies in the field of technical and vocational education, and specifically to make technical and vocational education gamified in Iran. For this purpose, systematic reviews and meta-analysis were conducted by identifying 36 articles. It has been used in the Scopus database and 15 articles in the Web of Science through scientometric studies. The research results indicate that gamification is used in technical and professional education for digital education and non-digital education.In this regard, challenges including "financial challenges, cultural challenges, technological challenges, infrastructural challenges, evaluation challenges and content challenges" have been identified. In addition, the positive consequences of gamification of technical and vocational education also include the psychological effects of "strengthening participation and Cooperation, increasing motivation, satisfaction, flexibility, pleasure and entertainment, increasing physical activity and mental health" and the functional effects "increasing learning, strengthening skills and knowledge, increasing healthy competition, self-evaluation, solving complex problems, taking initiative and conveying concepts better" has been specified. Also, this study has dealt with the theoretical and practical development of the concepts.

  Keywords: Genre structure, skill learning, gamification, Vocational Education, Training, game-based learning
 • Ali Farhadi Mahalli* Pages 85-116

  This paper was compiled with the purpose of identifying and prioritizing criteria and sub-criteria effective on productivity with the approach of empowering human resources in technical and Professional education organization-golestan province. The research method was descriptive-exploratory in terms of applied purpose and data collection method.The instrument for collecting was a questionnaire whose validity was confirmed by experts' opinion and reliability by Cronbach's alpha coefficient (0.86).In the first step, in order to identify the effective components on productivity, the systematic review method of the articles of international and national citation databases during the years 2010 to 2020 was used, and effective criteria and sub-criteria were identified. In the next step, the theoretical framework was evaluated and reviewed by 10 experts, including 5 academics and 5 executives in the field of productivity and human resources, and a questionnaire was developed. Fuzzy hierarchical analysis (F.AHP) and Expert choice software were used for data analysis and prioritization. The findings showed that the factors affecting employee productivity with the empowerment approach are: organizational culture, job satisfaction, leadership style, compensation, organizational commitment, organizational learning, knowledge management, employee participation, employee motivation, and employee adaptability. Finally, 10 criteria and 28 sub-criteria were identified.

  Keywords: productivity, empowerment, human resources, organization
 • Reza Mohammad Kazemi*, Behnam Sadeghi Ordoubadi, GholamHossein Hosseininia Pages 117-142
 • Zahra Minafam, Mirza Hasan Hosseini*, Rasul Hosseini, Hamideh Reshadatjoo Pages 143-162

  Changes in today's world are the result of changes in knowledge and technology. The alignment of technical and professional education with the ever-increasing changes is an unavoidable issue. Based on this, identifying the skills that can lead to competitive advantage in the future of industries. It is necessary. Based on this, the purpose of this research is to predict the future of enabling skills in Iran's banking industry.This research is practical in terms of purpose and it is a qualitative method of "content analysis". The method of gathering information is a semi-structured interview. The interview with the participants continued until reaching the point of theoretical saturation, which was achieved by conducting 17 interviews. The participants are selected by snowball and purposeful method. Data analysis was done through three stages of coding with MAXQDA software. Based on the research results; Enabling skills in Iran's banking industry at three levels, including "technology-based skills", blockchain, artificial intelligence, electronic use, metaverse, fintech, soft skills, national-international networking, flexibility and dynamism, skills Problem solving, response skills, innovation, creativity development, individual skills are risk-taking, opportunism, failure tolerance, self-confidence, ambiguity tolerance, independence.

  Keywords: Skill training, enabling skill, banking industry, future planning
 • Masoumeh Koushki*, Fatemeh Koushki Pages 163-184

  The quality of working life is one of the factors to increase and maintain woman`s jobs. Quality of work life is a multidimensional concept that includes not only job-related factors such as job satisfaction, pay satisfaction, and relationships with colleagues, but also more general factors such as life satisfaction, well-being, and more general feelings. The purpose of this study is to Investigate and compare the quality of working life of the trainers of women's technical and vocational education centers in Lorestan province. The research is applied in terms of purpose, and in terms of the method and method of implementation in the descriptive group, it is of a comparative causal type. The method of collecting information is based on library studies and questionnaires. To collect information, Walton's quality of work life questionnaire was used. The statistical population is also 20 female trainers who work in technical and vocational training centers of Lorestan province. For data analysis, SPPSS software and descriptive statistical components including frequency, frequency percentage, cumulative frequency percentage, mean, standard deviation, and standard deviation error were used. The results of the analysis and examination of the components in the quality of work life showed that the quality of work life of female trainers of technical and vocational education in Lorestan province is average in some components and low in some cases. Improving the quality of work life of trainers increases the satisfaction of employees and it is necessary to achieve this goal.

  Keywords: Quality of working life, trainer, technical, vocational education, woman
 • Mehrdad Bayat*, MohammadReza Fathi, Mahmoud Soufi, Parviz Nasiri Pages 185-204
 • Sakineh Jafari*, Fatemeh-Zahra Azizian Pages 205-228

  The aim of the current research was skill training and its impact on the individual and social life of literate students. This research was conducted with a mixed exploratory approach. The statistical population of the qualitative section were managers and teachers of the literacy movement of Semnan province in 2022, that 10 people practical experience were selected according to the principle of theoretical saturation with the purposeful sampling method. The statistical population of the quantitative part was the teachers of the literacy movement of Semnan province in the academic year 2021-2022 that 80 people were selected as a sample using available sampling method. The research tools in the qualitative part were semi-structured interview and review of the available documents in this field. In the quantitative part, the researcher-made questionnaire was based on the data of the qualitative part. Reliability in the qualitative part was calculated using the Holstein method of 0.86, which indicated good reliability, and validity was measured and confirmed using the quality criterion (reliability). The data were analyzed via thematic analysis method. The result of the data analysis led to the identification of 220 basic themes, 41 sub-organizing themes in the field of literacy learning in the form of 3 comprehensive themes, environmental skill, social rights skills, political rights skills, civil rights skills, cultural rights skills  and practical skills  were organized.

  Keywords: skill training, literacy, literate students, movement