درباره نشریه
ISSN:
2538-2888
eISSN:
2538-2284
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سید علی واعظ
سردبیر:
دکتر ولی خدادادی
مدیرداخلی:
سعید حاجی زاده
کارشناس:
الهام فرهادی راد
تلفن:
061-33330011-19
سایت اختصاصی:
jiar.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/01
مدیر مسئول
دکتر سید علی واعظ
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: دکتری حسابداری
Sayed Ali Vaez
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Ph.D. Accounting
کارشناس
الهام فرهادی راد

رشته تخصصی: کارشناسی زبان انگلیسی
Elham Farhadirad

سردبیر
دکتر ولی خدادادی
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Vali Khodadadi
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
اعضای تحریریه
دکتر احمد خدامی پور
استاد حسابداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Khodamipour
Professor, Accounting
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Accounting
دکتر غلامحسین مهدوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamhossein Mahdavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر حسین اعتمادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مشاغل حسابداری
Hossein Etemadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Accounting jobs
دکتر جعفر باباجانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Jafar Babajani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر رضوان حجازی
استاد تمام حسابداریو بانکداری ،حسابداری و حسابرسی ،حسابداری ومدیریت مالی
دانشگاه خاتم
رشته تخصصی: حسابداری مالی، حسابداری مدیریت ، حسابداری محیط زیست ، حسابداری منابع انسانی و...
Rezvan Hejazi
Full Professor, accounting &banking ,Accounting &auditing ,Accounting &Financial Management
Khatam University
Specialist: HRA, SMA, FA, EMA, SA
دکتر ولی خدادادی
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Vali Khodadadi
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر شکرالله خواجوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Shokrollah Khajavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر محسن دستگیر
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohsen Dastgir
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting
دکتر محمد رمضان احمدی
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Ramezan Ahmadi
Assistant Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting
دکتر محمد عرب مازاریزدی
دانشیار حسابداری- دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Arabmazar Yazdi
Associate Professor, Accounting, Faculty of Management & Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Accounting
دکتر ساسان مهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Sasan Mehrani
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Accounting
دکتر محمد نمازی
استاد تمام حسابداری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Full Professor, Accounting
University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر سید علی واعظ
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: دکتری حسابداری
Sayed Ali Vaez
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Ph.D. Accounting
دکتر سید عباس هاشمی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: حسابداری
Seyed Abbas Hashemi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Accounting
مدیرداخلی
سعید حاجی زاده

رشته تخصصی: حسابداری
saeed hajizadeh

Specialist: Accounting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۵