فهرست مطالب

مجله بررسی های حسابداری
پیاپی 19 (تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1398/01/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حنانه آقابالایی بختیار، فاطمه صراف*، حسن فرج زاده ده کردی صفحات 1-20
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین فرصت سرمایه گذاری شرکت ها و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور جهت اندازه گیری فرصت سرمایه گذاری از روش رتبه بندی شرکت ها بر اساس سه معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 77 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1382-1395 بررسی گردید و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل دیتا انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بیشتر در مقایسه با سایر شرکت ها، تاخیر در گزارش حسابرسی کوتاه تری دارند. افزون بر این، بر مبنای آزمون تحلیل حساسیت، نتایج به دست آمده موید آن است که، بین فرصت سرمایه گذاری غیرعادی شرکت ها و تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری برقرار است.
  کلیدواژگان: تاخیر در گزارش حسابرسی، تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی، فرصت سرمایه گذاری
 • جواد فخری قورمیک*، رافیک باغومیان، هیمن محمودی صفحات 21-44
  سود حسابداری شامل اجزای نقدی و تعهدی است. اجزای تعهدی سود را می توان به اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری نیز تقسیم بندی کرد. در ادبیات غالب حوزه مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری فرصت طلبانه دانسته شده است؛ ویژگی که موجب تضعیف محتوای اطلاعاتی سود می شود. این در حالی است که مدیران همچنین می توانند از اقلام تعهدی اختیاری برای علامت دهی اطلاعات خصوصی دست نیافتنی به اشخاص برون سازمانی، استفاده کنند؛ در نتیجه، آنان به چنین اشخاصی اجازه می دهند تا ارزیابی بهتری از ارزش اقتصادی آینده شرکت به عمل آورند. از آنجایی که قابلیت اتکای صورت های مالی، شامل سود، به میزان زیادی به کیفیت حسابرسی انجام شده بستگی دارد، درک چگونگی توجه بازار به کیفیت حسابرسی به هنگام ارزش گذاری سود حسابداری و اجزای آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و الگوی داده های ترکیبی، به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش گذاری سود و اجزای آن توسط بازار سرمایه پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که سود حسابداری تاثیر مستقیم و معناداری بر بازده سهام دارد. همچنین، یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین سود حسابداری و بازده سهام می گردد؛ علاوه بر این، کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام، تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، بازده سهام، سود حسابداری، اجزای سود، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری
 • رحیم بنابی قدیم* صفحات 45-68
  هدف این مقاله تحلیل وبررسی تاثیرتمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی است. در این پژوهش، تاثیر محافظه کاری مشروط بر اساس سه مدل عدم تقارن سود و بازده سهام، اقلام تعهدی و جریان های نقدی و عدم تقارن پایداری سود بر حق الزحمه حسابرسی برای 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، بین سال های 1388-1395، که به روش حذف تصادفی انتخاب شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بر اساس داده های تابلویی با اثرات ثابت و رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که محافظه کاری مشروط بر اساس مدل های سود و بازده و پایداری سود، تنها در شرکت های بزرگ بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معنی داری دارد و در شرکت های کوچک تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی ندارد و اثر متقابل تمرکز مالکیت و شاخص محافظه کاری شرطی بر اساس مدل پایداری سود تاثیر مثبت و بر اساس مدل سود و بازده تاثیر منفی بر حق الزحمه حسابرسی دارند.
  کلیدواژگان: محافظه کاری شرطی، حق الزحمه حسابرس، تمرکز مالکیت، اندازه شرکت
 • علی صیادی سومار*، فرشاد سبزعلی پور، حدیث نظربیگی ده بالایی، رسمیه رادمهر صفحات 69-92
  سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و دیگر استفاده کنندگان از صورت های مالی همواره برای نیل به اهداف خود به دنبال پیش بینی سود می باشند از همین رو به دنبال درک این مسئله هستند، که کدام یک از اجزا سود بر پیش بینی سود تاثیر گذارتر و پایدارتر است. در پژوهش حاضر به بررسی میزان پایداری اجزاء سود ازدیدگاه مبانی اقتصادی شامل سود سیستماتیک وسود غیر سیستماتیک و مقایسه آن با مبانی حسابداری شامل سود نقدی و سود تعهدی در بازه زمانی 8 ساله بین سال های 1388تا 1395 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (طبقه بندی شده در 13 صنعت و مشتمل بر 1000 سال- شرکت) پرداخته شده است. با بررسی داده ها و تجزیه و تحلیل مدل رگرسیونی پژوهش نتایج فرضیه اول حاکی ازآن است که، بر اساس مبانی اقتصادی، سود سیستماتیک از سود غیرسیستماتیک پایدارتر است. همچنین نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان می دهد که بر اساس مبانی حسابداری ، سودنقدی از سود تعهدی پایدارتر است. نتایج حاصل از آزمون اضافی بر اساس رگرسیون سالانه بیانگر این موضوع است که اجزاء سود در مبانی اقتصادی از اجزاء سود در مبانی حسابداری پایدارتراست بعبارت دیگر سود های ناشی از عوامل کلی اقتصاد (سود سیستماتیک) بیشترین پایداری و جزء تعهدی سود کمترین پایداری را دارد. همچنین صنعت کانی های فلزی، کاشی و سرامیک، مواد شیمیایی و کانی های غیرفلزی بیشترین ضریب حساسیت را نسبت به عوامل کلی اقتصاد دارند.
  کلیدواژگان: پایداری سود، اجزای نقدی، اجزای تعهدی، سود سیستماتیک، سود غیر سیستماتیک
 • سعید سمایی رهنی، سیمین پورساسان* صفحات 93-112
  پژوهش حاضر به بررسی اثر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به همین منظور تعداد 87 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای سنجش محافظه کاری شرطی از دو معیار خان و واتسو احمد و دولمانو برای سنجش محافظه کاری غیرشرطی از معیار گیولی و هاین و احمد و دولمان استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و اظهار نظر حسابرس نشان می دهد که رابطه معناداری بین محافظه کاری شرطی و تعدیل اظهار نظر حسابرس وجود ندارد. از طرفی بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی رابطه بین محافظه کاری غیرشرطی بر اساس مدل احمد و دولمان و اظهار نظر حسابرس، می توان گفت که بین محافظه کاری غیرشرطی و اظهار نظر حسابرس رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش محافظه کاری غیرشرطی احتمال ارائه اظهار نظر تعدیل شده کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیرشرطی، اظهارنظر حسابرس، رگرسیون لجستیک
 • الله کرم صالحی*، سمیرا هاشمی بلمیری صفحات 113-133
  هدف این پژوهش مقایسه توان توضیح دهندگی مدل چهار عاملی هاو و همکاران و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 147 شرکت طی سال های 1386 الی 1394 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های تلفیقی در قالب نرم افزارهای Eviews وStata استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب تعیین تعدیل شده دو مدل که حاکی از قدرت توضیح دهندگی آنهاست، با هم برابر هستند. همچنین میانگین مجذور خطا و میانگین قدرمطلق خطای هر دو مدل تفاوت معناداری با هم ندارند. بنابراین، نتایج حاکی از این است که در دوره پژوهش، قدرت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل چهار عاملی هاو و همکاران در پیش بینی بازده مورد انتظار تفاوت معنی داری از یکدیگر ندارند. لذا سرمایه گذاران جهت تشکیل سبد سرمایه گذاری خود، از هر دو مدل برای پیش بینی بازده مورد انتظار می توانند استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی هاو و همکاران، بازده مورد انتظار
|
 • Hannaneh Aghabalaei Bakhtiar, Fatemeh Sarraf *, Hassan Farajzadeh Dehkordi Pages 1-20
  The purpose of this study is to investigate the relationship between investment opportunity of companies and audit report lag in companies accepted in Tehran Stock Exchange. In order to measure the investment opportunity, the method of ranking the companies is used which is based on three criteria of the ratio of market value to book value of assets, the ratio of market value to book value of equity and Gross property, plant and equipment ratio. The statistical population of this study included 77 active companies in Tehran Stock Exchange, which was studied during the period 2003-2016. The research hypotheses were tested using regression analysis of data panel. The results of the research show that companies with more investment opportunity than other companies have shorter audit report lag. Moreover, based on the sensitivity analysis, the results confirm a negative and significant relationship between the abnormal investment opportunity of the companies and the abnormal audit report lag.
  Keywords: Audit report lag, Abnormal audit report lag, Investment opportunity
 • Javad Fakhri Ghurmik *, Rafik Baghoumian, Himan Mahmodi Pages 21-44
  Accounting earnings include cash and accrual components. Accrual components can be classified as discretionary accruals and non-discretionary accruals. In dominant literature of earnings management, discretionary accruals have been identified as opportunistic items; a feature that weakens earnings informativeness. However, managers can also use discretionary accruals to signal unaccessible private information to outsiders to allow them to have a better assessment of firm’s future economic value. Since the reliability of financial statements, including earnings, heavily depends on the quality of audit work, understanding how the capital market focuses on the audit quality during valuation of accounting earnings and its components, is very important. For this purpose, panel data of 125 firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 2011 to 2015, have been used to investigate the impact of audit quality on valuation of earnings and its components by capital market in Iran. The results showed that accounting earnings have a positive and significant impact on stock returns. The findings also showed that audit quality mitigates the positive relationship between accounting earnings and stock returns; and audit quality does not affect the relationship of total accruals, discretionary and non-discretionary accruals, and operating cash flows with stock returns.
  Keywords: Audit Quality, Stock Returns, Accounitng Earnings, Earnings Components, Discretionary, Non-discretionary Accruals
 • Rahim Bonabi Ghadim * Pages 45-68
  The main propose of this research is the analyses of effect of Ownership concentration and firm size on the relationship between conditional conservatism and audit fees. In this study, the effect of conditional conservatism based on three models of a) Basu (1997) Profit and returns standard regression, b) the accruals–cash flows–based model, and c) the earnings persistence model for the 109 companies listed on the tehran Stock Exchange, between the years 2010-2017, which were selected by random removal method, Has been investigated. The results based on fixed effects model and multiple regression method show that the Conditional conservatism (only based on the Basu (1997) standard regression and earnings persistence), in large companies are significant effect on audit fees and in small companies do not have significant effect on audit fees. And the interaction between ownership concentration and conditional conservatism index only based on earnings persistence and Profit and returns models are significant effect (Positive and Negative Respectively) on audit fees.
  Keywords: Conditional Conservatism, Audit Fees, ownership Concentration, Size
 • Ali Sayadi Somar *, Farshad Sabzali Poor, Hadis Nazarbigi Dehbalae, Rasmiye Radmehr Pages 69-92
  Investors and creditors and other users of financial statements are to achieve their goals for their earnings forecasts. Hence to understand this problem, which is a component of profit on the earnings forecasts is more effective and Persistence. In this study, the persistence of the components of earning perspective economic fundamentals, including systematic earnings and unsystematic earnings and comparison with the basics of accounting, including cash earning  and accrual earning during the period of 8 years between 1388 to 1395 companies listed on Tehran Stock Exchange (classified in 13 industries and include 1000 year-Company) has been paid. By examining the data and analyzing the regression model of the research, the results shows that first hypothesis based on economic foundations of, systematic earning of unsystematic earning is persistences. Also the results of the second hypothesis shows that the basis of accounting fundamentals, cash Component of earning of accrual component of earning is persistences. The results of additional tests based on annual regression indicate that components earning in economic fundamentals more Persistence of components earning in accounting fundamentals. In other words, profits arising from general economic factors (systematic earning) have most persistence and accrual parts of earning have lowest persistence earning. Also Mining metal industry, ceramic tile, chemicals and non-metallic minerals have the highest coefficient sensitivity to general economic factors.
  Keywords: Earning persistence, cash Component of earning, Accrual Component of earning, systematic earning, unsystematic earning
 • Saeed Samaei Rahni, Simin Poursasan * Pages 93-112
  The present study examines the effect of conditional and unconditional conservatism on the auditor's opinion in the companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 87 companies were surveyed during the period from 2009 to 2014. In this research, the conditional conservatism was assessed by two Khan and Watts and Ahmad and Dolman criteria and Givoly and Hayn and Ahmad and Dolman criteria were used to measure the unconditional conservatism. The results of the study of the relationship between conditional conservatism and the auditor's opinion show that there is no significant relationship between conditional conservatism and modifying the auditor's opinion. On the other hand, based on the results of the study on the relationship between non-conditional conservatism,following Ahmad and Dolman's model and the auditor's opinion, it can be said that there is a significant negative relationship between unconditional conservatism and the auditor's opinion; in other words, by increasing unconditional conservatism, the possibility of offering modified opinion decreases.
  Keywords: Conditional Conservatism, Unconditional Conservatism, Auditor's Opinion, Logistic Regression
 • Allah Karam Salehi *, Samira Hashemi Bolmiri Pages 113-133
  The purpose of this paper is to examine the explanatory power of Hou et al. four-factor model and Fama and French’s five-factor model to predict the expected stock return in listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample consisting of 147 firms during the period of 2006 to 2015 has been selected. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were incorporated and to test the research hypotheses, multiple regression approach with the pooled data approach through the software’s Eviews and Stata has been used. The findings indicate that the adjusted coefficient of determination, which shows the explanatory power of their two models together, is equal. The mean squared error and mean absolute error of both models also are not significantly different. Thus, the results demonstrated that in the course of the study, the explanatory power of the French’s five-factor model with Hou et al. four-factor model, in anticipation of expected returns is not significantly different from each other.  Therefore, investors can use both models to predict expected returns to form their investment portfolio.
  Keywords: Fama, French’s five-factor model, Hou et al. four-factor model, Expected return