درباره نشریه
ISSN:
2228-7744
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علی شائمی برزکی
سردبیر:
دکتر علی شائمی برزکی
مدیر اجرایی:
روح الله بلوچیان زاده
کارشناس:
لیلا گرجی
تلفن:
031-37934255
دورنگار:
031-37934255
سایت اختصاصی:
nmrj.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/02
مدیر مسئول
دکتر علی شائمی برزکی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
Ali Shaemi Barzoki
Associate Professor
University of Isfahan
سردبیر
دکتر علی شائمی برزکی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
Ali Shaemi Barzoki
Associate Professor
University of Isfahan
اعضای تحریریه
دکتر نظام الدین فقیه
استاد دانشکده اقتصاد؛ مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت مهندسی
Nezameddin Faghih
Professor Faculty of Economics, Management, and Social Sciences
University of Shirazu
Specialist: Signal Processing, Signal Analysis, Systems Dynamics
دکتر محمدتقی عیسایی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammadtaghi Isaei
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر بهرام رنجبریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت
Bahram Ranjbarian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Manegment
دکتر محمدصالح اولیاء
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Saleh Owlia
Professor, Department of Industrial Engineering
University of Yazd
Specialist: Industrial Engineering
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
دکتر حبیب الله دعایی
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت گرایش منابع انسانی
Habiballah Doaei
Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Human Resource Management
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Ebrahim Mohammad Pour Zarandi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر فرامرز هندسی
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
Faramarz Hendesi
Associate Professor
Isfahan University of Technology
دکتر علی صنایعی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ali Sanayei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Business Management
مدیر اجرایی
روح الله بلوچیان زاده
روح الله بلوچیان زاده

کارشناس
لیلا گرجی
لیلا گرجی

دانشگاه اصفهان
Leyla Gorji

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۶