درباره نشریه
ISSN:
1735-8493
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مدیر مسئول:
دکتر نادر سلیمانی
سردبیر:
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
مدیرداخلی:
دکتر حمید شفیع زاده
تلفن:
023-34208581
دورنگار:
023-34208581
سایت اختصاصی:
edu.journals.iau-garmsar.ac.ir
نشانی:
گرمسار، میدان دانشگاه، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی
صندوق پستی:
144-35815
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/08

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی مجله ای علمی پژوهشی است که در آن مقاله های حاصل از مطالعات اصیل و یافته های پژوهشی در زمینه دانش های مرتبط با آموزش و پرورش بویژه جنبه مدیریت و رهبری آن چاپ و منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر نادر سلیمانی
دانشیار واحد گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Nader Soleimani
Associate Professor, Garmsar unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
سردبیر
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor, Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
هیات تحریریه
دکتر علی اکبر امین بیدختی
استاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Akbar Amin Beydokhti
Professor, Semnan University
Specialist: Management
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
دکتر مصطفی عسگریان
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت
Mostafa Asgarian
Professor, Kharazmi University
Specialist: Management
دکتر سیدعلی سیادت
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی
Seyed Ali Syadat
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Education, Education Management
دکتر نادر سلیمانی
دانشیار واحد گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Nader Soleimani
Associate Professor, Garmsar unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor, Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر ناصر عباس زاده
دانشیار دانشگاه افسری امام علی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Naser Abbaszadeh
Associate Professor,
Specialist: Education Management
مدیرداخلی
دکتر حمید شفیع زاده
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Shafi Zadeh
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۸