درباره نشریه
ISSN:
2008-403x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا شکوه فر
سردبیر:
دکتر عبدالمهدی بخشنده
مدیرداخلی:
دکتر خوشناز پاینده
تلفن:
061-33348380
سایت اختصاصی:
cpj.iauahvaz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/07
مدیر مسئول
علیرضا شکوه فر
استادیار واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ali Reza Shokooh Far
Assistant Professor, Ahvaz branch,
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
عبدالمهدی بخشنده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Abdolmehdi Bakhshandeh
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Plant Physiology
هیات تحریریه
عبدالمهدی بخشنده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Abdolmehdi Bakhshandeh
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Plant Physiology
شهرام لک
استاد واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Shahram Lak
Professor, Ahvaz branch,
Specialist: Plant Physiology
رضا مامقانی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Reza Mamaghani
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Plant Breeding
علیرضا پازوکی
دانشیار واحد شهر ری دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ali Reza Pazoki
Associate Professor, Ray Unit,
Specialist: Plant Physiology
منصور سیدنژاد
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mansoor Seyyed Nejad
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Plant Physiology
علیرضا شکوه فر
استادیار واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ali Reza Shokooh Far
Assistant Professor, Ahvaz branch,
Specialist: Plant Physiology
مانی مجدم
استادیار واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mani Mojaddam
Assistant Professor, Ahvaz branch,
Specialist: فيزيولوژي گياهان زراعي
طیب ساکی نژاد
استادیار واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Tabib Saki Nejad
Assistant Professor, Ahvaz branch,
Specialist: Plant Physiology
ویراستار انگلیسی
دکتر خوشناز پاینده
خوشناز پاینده
Khosh Naz Payandeh
مدیرداخلی
دکتر خوشناز پاینده
خوشناز پاینده
Khosh Naz Payandeh