درباره نشریه
ISSN:
2008-403x
eISSN:
2676-6949
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا شکوه فر
سردبیر:
دکتر عبدالمهدی بخشنده
مدیرداخلی:
دکتر خوشناز پاینده
ویراستار انگلیسی:
دکتر خوشناز پاینده
تلفن:
061-33348380
061-33348361
سایت اختصاصی:
cpj.ahvaz.iau.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/22
مدیر مسئول
دکتر علیرضا شکوه فر
استادیار واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Alireza Shokooh Far
Assistant Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
دکتر عبدالمهدی بخشنده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Abdolmehdi Bakhshandeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Physiology
اعضای تحریریه
دکتر مجتبی علوی فاضل
دانشیار گروه زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رشته تخصصی: آگروتکنولوژی. ، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mojtaba Alavifazel
Associate Professor, department of agronomy
Ahvaz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agronomy
عادل مدحج
دانشیار کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
Adel Modhej
Associate Professor, Agriculture
Shoushtar Branch, Islamic Azad University
دکتر پیمان حسیبی
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Payman Hassibi
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر عبدالمهدی بخشنده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Abdolmehdi Bakhshandeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Physiology
دکتر شهرام لک
استاد واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Shahram Lak
Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
دکتر رضا مامقانی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Reza Mamaghani
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Breeding
دکتر منصور سیدنژاد
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mansoor Seyyed Nejad
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Physiology
ویراستار انگلیسی
دکتر خوشناز پاینده

Khosh Naz Payandeh

مدیرداخلی
دکتر خوشناز پاینده

Khosh Naz Payandeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۴