درباره نشریه
ISSN:
2008-403x
eISSN:
2676-6949
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا شکوه فر
سردبیر:
دکتر عبدالمهدی بخشنده
مدیرداخلی:
دکتر خوشناز پاینده
تلفن:
061-33348380
061-33348361
سایت اختصاصی:
cpj.iauahvaz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/07
مدیر مسئول
دکتر علیرضا شکوه فر
استادیار واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Alireza Shokooh Far
Assistant Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
دکتر عبدالمهدی بخشنده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Abdolmehdi Bakhshandeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Physiology
اعضای تحریریه
دکتر عبدالمهدی بخشنده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Abdolmehdi Bakhshandeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Physiology
دکتر شهرام لک
استاد واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Shahram Lak
Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
دکتر رضا مامقانی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Reza Mamaghani
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Breeding
دکتر علیرضا پازوکی
دانشیار واحد شهر ری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Alireza Pazoki
Associate Professor Ray Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
دکتر منصور سیدنژاد
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mansoor Seyyed Nejad
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Physiology
دکتر علیرضا شکوه فر
استادیار واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Alireza Shokooh Far
Assistant Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
دکتر مانی مجدم
استادیار واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mani Mojaddam
Assistant Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: فيزيولوژي گياهان زراعي
دکتر طیب ساکی نژاد
استادیار واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Tabib Saki Nejad
Assistant Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
ویراستار انگلیسی
دکتر خوشناز پاینده

Khosh Naz Payandeh

مدیرداخلی
دکتر خوشناز پاینده

Khosh Naz Payandeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۴