درباره نشریه
ISSN:
2423-3633
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد (دانشکده دامپزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر اجرایی:
دکتر حسن نظری
ویراستار فارسی:
دکتر علی کدیور
کارشناس:
سعید کیانپور قهفرخی
تلفن:
038-32321669
دورنگار:
021-32321669
سایت اختصاصی:
ijvcs.sku.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 2 جاده سامان، دانشکده ی دامپزشکی، دفتر نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، ، کدپستی: 8818634139
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/11
مدیر مسئول
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی

سردبیر
دکتر حمدالله مشتاقی
استاد
دانشگاه شهرکرد
Hamdollah Moshtaghi
professor
Shahrekord University
اعضای تحریریه
دکتر محمود امین لاری
استاد علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mahmoud Aminlari
Professor, Biochemistry
University of Shirazu
Specialist: Biochemistry
دکتر محمدعلی راد
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پزشکی داخلی حیوانات و زونوزها
Mohammad Ali Rad
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Small Animal Internal Medicine and zoonoses
دکتر محمد ربانی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: داروشناسی، میکروبیولوژی
Mohammad Rabbani
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, microbiology
دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دانشگاه شهرکرد
دکتر ابوالفضل شیرازی
استاد
دانشگاه شهرکرد
دکتر غلامعلی کجوری
استاد
دانشگاه شهرکرد
دکتر ایرج کریمی
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: پاتوبیولوژی
Iraj Karimi
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: pathobiology
دکتر محمدرضا محزونیه
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Mahzounieh
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
دکتر احمدرضا محمدنیا
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Mohammadnia
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Surgery
دکتر حمدالله مشتاقی
استاد
دانشگاه شهرکرد
Hamdollah Moshtaghi
professor
Shahrekord University
دکتر محسن ملکی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سعید نظیفی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Saeed Nazifi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pathology
ویراستار فارسی
دکتر علی کدیور

مدیر اجرایی
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری

Hasan Nazari

کارشناس
سعید کیانپور قهفرخی
سعید کیانپور قهفرخی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۳