درباره نشریه
ISSN:
2423-3633
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد (دانشکده دامپزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر اجرایی:
دکتر حسن نظری
تلفن:
038-32321669
دورنگار:
021-32321669
سایت اختصاصی:
journal.sku.ac.ir/ijvcs/fa
نشانی:
تهران، کیلومتر 2 جاده سامان، دانشکده ی دامپزشکی، دفتر نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، ، کدپستی: 8818634139
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/20
مدیر مسئول
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر
دکتر حمدالله مشتاقی
استاد دانشگاه شهرکرد
هیات تحریریه
دکتر محمود امین لاری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
Mahmood Aminlari
Professor, Faculty of Agriculture, University of Shirazu
دکتر محمدعلی راد
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پزشکی داخلی حیوانات و زونوزها
Mohammad Ali Rad
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Small Animal Internal Medicine and zoonoses
دکتر محمد ربانی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: داروشناسی، میکروبیولوژی
Mohammad Rabbani
Professor, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, microbiology
دکتر عبدالکریم زمانی مقدم
دانشگاه شهرکرد
دکتر ابوالفضل شیرازی
استاد دانشگاه شهرکرد
دکتر غلامعلی کجوری
استاد دانشگاه شهرکرد
دکتر ایرج کریمی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: پاتوبیولوژی
Iraj Karimi
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University
Specialist: pathobiology
دکتر محمدرضا محزونیه
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Mahzounieh
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University
دکتر احمدرضا محمدنیا
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Mohammadnia
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Surgery
دکتر حمدالله مشتاقی
استاد دانشگاه شهرکرد
دکتر محسن ملکی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سعید نظیفی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Saeed Nazifi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pathology
ویراستارفارسی
سعید کیانپور قهفرخی
سعید کیانپور قهفرخی
دکتر علی کدیور
مدیر اجرایی
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری
Hasan Nazari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۸