درباره نشریه
ISSN:
2322-4371
eISSN:
2676-4660
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه گلابی
سردبیر:
دکتر حسین بنی فاطمه
مدیرداخلی:
فتانه حاجیلو
کارشناس:
نیر محمدپور
تلفن:
041-33922863
سایت اختصاصی:
sociology.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/18

فصلنامه علوم اجتماعی از جمله نشریات با سابقه دانشگاه تبریز است که با هدف شناخت جامعه و مسائل اجتماعی مطرح در آن و به منزله شناسنامه ای که به فعالیت های علمی علوم اجتماعی در دانشگاه تبریز هویت می بخشد سعی داشته تا در جریان انتشار خود طی سال های گذشته همگام با پیشرفت های علمی و زمینه های تخصصی مختلف در موضوعات اجتماعی به چاپ و نشر یافته های علمی بپردازد.

این نشریه که در ابتدا به صورت شماره های ویژه علوم اجتماعی از نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی چاپ می شد پس از تفکیک دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از دانشکده ادبیات

فارسی با نام نشریه علوم اجتماعی منتشر شده  و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بانک نشریات علمی کشور نمایه شده است.

براساس مصوبه شماره 90/3/11/34463 مورخه 1390/2/24  کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم از سال 1391 با دوره انتشار به صورت دو فصلنامه و با نام

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه منتشر شده است.

دو فصلنامه در محورهای زیر اقدام به چاپ مقالات علمی پژوهشی می نماید:

  • تحلیل جامعه شناختی نقش شبکه ­ها، سیستم­ ها، نهادها، نظام­ ها، طبقات، کنشگران، و عوامل و مولفه هایی نظیر اعتماد، عقلانیت و سایر عوامل تاثیرگذار اجتماعی در توسعه و اقتصاد،

  •  بررسی ساختار اجتماعی و فرهنگی حاکم بر فرایند توسعه،

  •  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تغییرات ساختاری و کیفی در فرایند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،

  •  بررسی موانع اجتماعی ایجاد دگرگونی های ساختاری و کیفی در فرایند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و متغیرهای اقتصادی،

  •  هدف از انتشار آن ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی جدیدترین دستاوردهای نظری و عملی در زمینه‌های مختلف جامعه شناسی اقتصادی و توسعه است. 

مدیر مسئول
دکتر فاطمه گلابی
استاد تمام جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی گروه های خاص
Fatemeh Golabi
Full Professor, Department of Social Science
University of Tabriz
Specialist: Sociology of specific groups
سردبیر
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor Faculty of Law and Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر توکل آقایاری هیر
دانشیار جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Tavakkol Agha Yari Hir
Associate Professor, Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Demography
دکتر شیرین احمدنیا
دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
Shirin Ahmadnia
Associate Professor, Faculty of Social Science
Allameh Tabataba'i University
دکتر علی یار احمدی
دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه شیراز
Aliyar Ahmadi
Associate Professor, Department of Sociology and Social Planning
University of Shirazu
Specialist: Demography
دکتر حسین اکبری

دکتر صادق صالحی
دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی محیط زیست
Sadegh Salehi
Associate Professor, Department of Social Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Sociology of Environment
دکتر مصطفی ظهیری نیا
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mostafa Zahirinia
Associate Professor, Sociology
University of Hormozgan
Specialist: Sociology
افشار کبیری

Afshar Kabiri

سوده مقصودی
سوده مقصودی

دکتر محمدتقی ایمان
استاد گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor, Department of Sociology and Social Planning
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر اسماعیل بلالی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Esmaeel Balali
Associate Professor Social Sciences Department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sociology
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor Faculty of Law and Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر محمدباقر بهشتی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد، علوم اقتصادی(توسعه)
Mohammad Bagher Beheshti
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: اقتصاد, Economic Sciences (Development)
دکتر اکبر زارع شاه آبادی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Akbar Zare Shah Abadi
Associate Professor Social Sciences Department
University of Yazd
Specialist: Sociology
دکتر محمد عباس زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: Sociology، Methodology
Mohammad Abbaszadeh
Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology, Methodology
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam
Full Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
دکتر وحید قاسمی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
vahid ghasemi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر فاطمه گلابی
استاد تمام جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی گروه های خاص
Fatemeh Golabi
Full Professor, Department of Social Science
University of Tabriz
Specialist: Sociology of specific groups
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر سید یعقوب موسوی

رشته تخصصی: چامعه شناسی
Seyed Yaghoub Mousavi

Specialist: sociolohy
دکتر ابوعلی ودادهیر
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Abou Ali Vadad Hir
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
مدیرداخلی
فتانه حاجیلو
استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Fattaneh Hajilou
Assistant Professor, Social Science
University of Tabriz
Specialist: Sociology
کارشناس
نیر محمدپور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۳