درباره نشریه
ISSN:
2322-4371
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه گلابی
سردبیر:
دکتر حسین بنی فاطمه
مدیر اجرایی:
دکتر فتانه حاجیلو
تلفن:
041-33922863
سایت اختصاصی:
sociology.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/07

فصلنامه علوم اجتماعی از جمله نشریات با سابقه دانشگاه تبریز است که با هدف شناخت جامعه و مسائل اجتماعی مطرح در آن و به منزله شناسنامه ای که به فعالیت های علمی علوم اجتماعی در دانشگاه تبریز هویت می بخشد سعی داشته تا در جریان انتشار خود طی سال های گذشته همگام با پیشرفت های علمی و زمینه های تخصصی مختلف در موضوعات اجتماعی به چاپ و نشر یافته های علمی بپردازد.

این نشریه که در ابتدا به صورت شماره های ویژه علوم اجتماعی از نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی چاپ می شد پس از تفکیک دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از دانشکده ادبیات

فارسی با نام نشریه علوم اجتماعی منتشر شده  و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بانک نشریات علمی کشور نمایه شده است.

براساس مصوبه شماره 90/3/11/34463 مورخه 1390/2/24  کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم از سال 1391 با دوره انتشار به صورت دو فصلنامه و با نام

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه منتشر شده است.

دو فصلنامه در محورهای زیر اقدام به چاپ مقالات علمی پژوهشی می نماید:

  • تحلیل جامعه شناختی نقش شبکه ­ها، سیستم­ ها، نهادها، نظام­ ها، طبقات، کنشگران، و عوامل و مولفه هایی نظیر اعتماد، عقلانیت و سایر عوامل تاثیرگذار اجتماعی در توسعه و اقتصاد،

  •  بررسی ساختار اجتماعی و فرهنگی حاکم بر فرایند توسعه،

  •  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تغییرات ساختاری و کیفی در فرایند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،

  •  بررسی موانع اجتماعی ایجاد دگرگونی های ساختاری و کیفی در فرایند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و متغیرهای اقتصادی،

  •  هدف از انتشار آن ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی جدیدترین دستاوردهای نظری و عملی در زمینه‌های مختلف جامعه شناسی اقتصادی و توسعه است. 

مدیر مسئول
دکتر فاطمه گلابی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی گروه های خاص
Fatemeh Golabi
Associate Professor, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
Specialist: Sociology of specific groups
سردبیر
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
Specialist: Sociology
هیات تحریریه
دکتر محمدتقی ایمان
استاد گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor, Department of Sociology and Social Planning, University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر اسماعیل بلالی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Esmaeel Balali
Associate Professor, Social Sciences Department, Bu-Ali Sina University
Specialist: Sociology
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر محمدباقر بهشتی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد، علوم اقتصادی(توسعه)
Mohammad Bagher Beheshti
Professor, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz
Specialist: اقتصاد, Economic Sciences (Development)
دکتر نعمت الله تقوی
استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی روستایی
Nematollah Taghavi
Assistant Professor, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
Specialist: Rural Sociology
دکتر فیروز راد
استادیار واحد تبریز دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی فرهنگی
Firooz Rad
Assistant Professor, Tabriz Branch, Payame Noor University
Specialist: Cultural Sociology
دکتر اکبر زارع شاه آبادی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Akbar Zare Shah Abadi
Associate Professor, Social Sciences Department, University of Yazd
Specialist: Sociology
دکتر محمد عباس زاده
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Abbas Zadeh
Professor, Social Sciences Department, University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Bagher Ali Zadeh Aghdam
Professor, University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر وحید قاسمی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
vahid ghasemi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر فاطمه گلابی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی گروه های خاص
Fatemeh Golabi
Associate Professor, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
Specialist: Sociology of specific groups
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor, University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر سیدیعقوب موسوی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم اجتماعی، جامعه شناسی
Sayyed Yaqub Mousavi
Associate Professor, Social Sciences Department, University of Alzahra
Specialist: social Sciences, Sociology
دکتر ابوعلی ودادهیر
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Abou Ali Vadad Hir
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
مدیر اجرایی
دکتر فتانه حاجیلو
استادیار موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Fattaneh Haji Loo
Assistant Professor, Social Research Institute, University of Tabriz
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۴