فهرست مطالب

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه - سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیر رنجبر، داود ابراهیم پور*، صفر حیاتی صفحات 1-24
  اچ آی وی بیماری نوپدیدی است که به خاطر انتشار سریع و شدت اثر آن در تاریخ بشر منحصر به فرد بوده و چالش های اجتماعی و اقتصادی جبران ناپذیری بر مبتلایان و همچنین جامعه به وجود آورده است. بر این اساس این تحقیق به منظور مطالعه چالش های اجتماعی تجربه شده بیماران مبتلا به اچ آی وی انجام گرفته است. روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جامعه آماری شامل مبتلایان به اچ آی وی باشگاه مثبت تبریز به تعداد 140 نفر می باشد که براساس روش نمونه گیری هدفمند و نیز اشباع نظری 16 نفر از مبتلایان به اچ آی وی برای مصاحبه انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. مفاهیم و مقولات به دست آمده از مصاحبه ها نشان داد مبتلایان به اچ آی وی از طرق مختلف نظیر؛ تزریق، ازدواج با مبتلایان که موقع ازدواج بیماری خود را از طرف مقابل انکار کرده بودند و یا از طریق والدین خود مبتلا شدند که به نوعی قربانی محسوب می شوند. در زمینه درمان، بعضی از مبتلایان اشاره به این داشتند که به جز کادر پزشکی مرکز بیماری های رفتاری، برخی پزشکان به علت عدم آگاهی در این زمینه با بیماران بد رفتاری می کنند و یا آنها را به نوعی طرد می کنند و با توجه به طرد مبتلایان از طرف مردم عادی و کادر پزشکی به علت ناآگاهی در زمینه اچ آی وی و نحوه انتقال آن، مبتلایان بیماری خود را انکار می کنند که این امر منجر به افسردگی و گوشه گیری بیماران می شود و با توجه به برچسب هایی که به مبتلایان می زنند آنها اچ آی وی را مساوی با مرگ می دانند و به دنبال خودکشی می باشند.
  کلیدواژگان: اچ آی وی، چالش های اجتماعی، پدیدارشناسی، طرد، ایدز هراسی
 • معصومه باقری، علی بوداقی*، سجاد بهمنی، مرضیه شهریاری صفحات 25-50

  در عصر حاضر فقر یکی از مهم ترین مسایل جوامع بشری است. شیوع فقر در جامعه، فرایند توسعه را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چالش مواجه می سازد. فقر در مناطق شهری مثل سایر پدیده ها متاثر از عوامل مختلفی است که در این پژوهش با استفاده از روش کیفی و استراتژی تیوری داده بنیاد، فرایند فقر در مناطق شهری استان خوزستان (اهواز و آبادان) بررسی شده است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 46 نفر از مطلعین کلیدی اعم از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی (کارشناسان استانداری، کارشناسان دفتر تسهیل گری اهواز، کارشناسان اجتماعی فرمانداری اهواز و آبادان)، افراد و خانواده های ساکن در مناطق شهری اهواز و آبادان بوده است. در تحقیق حاضر برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه و برای انتخاب موردها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. مصاحبه با رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافته است. یافته های تحقیق نشان داد که مقولاتی چون فرهنگ ضعیف کار و روالمند شدن فقر، بیکاری و رکود اقتصادی، حمایت و پشتیبانی ضعیف از حاشیه نشینان، سرمایه ی روان شناختی ضعیف، عدم توانمندسازی حاشیه نشینان، عدم شایسته سالاری، توزیع نامتقارن منابع و احساس تبعیض و نابرابری، ناکارآمدی در مدیریت شهری، فساد اقتصادی و اداری، فرهنگ مطالبه گری ضعیف مردم و ضعف اتخاذ مشی علمی در سیاست گذاری ها از شرایط علی تاثیرگذار بر فقر بوده است. طبق نتایج پژوهش، فوران احساس محرومیت از قابلیت ها به عنوان مقوله محوری از متن مصاحبه ها مکشوف گردید. بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت که توجه به استراتژی هایی چون 1. تروج فرهنگ کار در جامعه، 2. سرمایه گذاری در مناطق حاد و حمایت از سرمایه گذار 3. توجه به آموزش های مهارت زا در مناطق فقرنشین و... می تواند نقش مهمی در مقابله با فقر داشته باشد.

  کلیدواژگان: محرومیت از قابلیت ها، فرهنگ ضعیف کار، عدم شایسته سالاری، احساس تبعیض و نابرابری
 • مسعود حاجی زاده میمندی*، مهدی نایه در صفحات 51-69
  صنعت هواپیمایی یکی از فاکتورهای مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و از مهمترین شاخص های رشد اقتصادی هر کشوری است. این صنعت علاوه بر آنکه پیشران دیگر بخش های اقتصاد ملی است، به دلیل نقشی که در افزایش رفاه مصرف کننده و نیز توسعه فرهنگی ملت ها دارد، دارای منافع اجتماعی است. با درک اهمیت این صنعت، این مقاله درصدد بررسی چالش ها و موانع توسعه صنعت هواپیمایی بازرگانی ایران است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش این است که کنشگران و فعالان صنعت هواپیمایی چالش های و موانع توسعه این صنعت را چگونه درک و تفسیر می کنند؟ و بسترها و دلایل آن را چه می دانند؟ روش تحقیق کیفی و به روش تحلیل تماتیک(تحلیل مضمون) انجام شده است. مشارکت کنندگان 23 نفز از فعالان و کنشگران این صنعت هستند. مصاحبه شوندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. تحلیل داده ها به روش مضمونی انجام گرفت. بدین منظور، ابتدا به روش کدگذاری توصیفی و در مرحله بعد کدگذاری تفسیری صورت گرفت. از تحلیل مصاحبه ها 48 مفهوم و از مفاهیم استخراج شده 12مقوله و از بین مقولات 4 مقوله هسته احصا شد. بر اساس یافته های تحقیق کم سواد راهبردی، سیاست زدگی، جهانی شدن انحصاری و تحریم صنعت هواپیمایی ،مهمترین چالش ها و موانع فرا روی توسعه صنعت از منظر کنشگران و فعالان این صنعت محسوب می شوند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد در صنعت هواپیمایی به دلیل دارا بودن ماهیت بین المللی آن دولت نقشی اساسی در توسعه آن دارد و دولت بازیگر اصلی در میدان این صنعت محسوب می شود و توسعه صنعت تا حدود زیادی تابع کیفیت مداخلات و نوع رویکرد دولت به صنعت هواپیمایی بازرگانی است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی اقتصادی، دولت، حمل و نقل هوایی، صنعت هواپیمایی، تحریم
 • امید قنبری، سیامک کورنگ بهشتی*، علی رشیدپور صفحات 71-99
  این تحقیق با هدف اصلی فهم عوامل مداخله گر بر سبک زندگی در جامعه ایران انجام شده است. روش تحقیق کیفی است و از مصاحبه برای گردآوری اطلاعات و از تحلیل تماتیک برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شده است. روش شناسی این تحقیق از جهت هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث نتیجه، مطابق تحقیقات کاربردی توسعه ای، انجام شده است. در تحقیق حاضر مشارکت کنندگان شامل 17 نفر از خبرگان و کارشناسان متخصص در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و علوم ارتباطات بودند که با انجام هماهنگی های لازم، مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنها انجام گرفت. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی استفاده شد و انجام مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. براساس یافته های تحلیل تم، چهار مضمون اصلی به عنوان عوامل مداخله گر فرهنگی بر سبک زندگی در جامعه ایران شامل:1. عوامل اقتصاد محور، 2. عوامل نگرشی، 3. مشارکت های اجتماعی مدنی و فرادولتی 4. عوامل هویت مدار است، که هر یک از مضامین اصلی، مضامین فرعی خاص خود را دارد. آداب و رسوم غیر اسلامی در بسیاری از موارد بر سبک زندگی ما تاثیر گذار است. لذا ضروری به نظر می رسد که سازمان های متولی فرهنگ، زمینه برنامه ریزی فرهنگی به خصوص در زمینه ارتقای سطح کیفی سبک زندگی و بهبود مصرف فرهنگی براساس محصولات بومی و مطابق با ارزش های جامعه ایرانی را برای شهروندان فراهم کنند. در این راستا، مجموعه ای از عوامل مداخله گر چندگانه که در این تحقیق شناسایی شد، باید مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: سبک زندگی، فرهنگ مصرف، عوامل نگرشی، عوامل اقتصاد محور
 • جعفر هزارجریبی، سمیه شالچی، مهدی وزیری* صفحات 101-118

   موضوع و مسیله: 

  مقاله حاضر درصدد شناسایی اختلاف های مفهومی حول هویت حاشیه نشینان در بین سیاست های حاشیه نشینی، دیدگاه کارکنان و فعالان فرهنگی در شهرداری ها و سرای محله ها و دیدگاه خود حاشیه نشینان است.

  روش

  از روش تحلیل تماتیک کلارک و براون در این پژوهش استفاده شده است و داده ها به صورت هدفمند از موارد ویژه انتخاب شد که شامل اسناد مرتبط با سیاست های حاشیه نشینی، مصاحبه نیمه ساختار یافته با 48 نفر از حاشیه نشینان و 25 نفر از کارکنان و فعالان فرهنگی در شهرداری و سرای محله در مناطق 2، 4، 12، 18 و 19 تهران می-شود.

  نتایج

  یافته ها نشان می دهد که در سیاست های حاشیه نشینی هویت حاشیه نشینان بر مبنای دو تم اصلی عصبیت محلی و آزادی - خلاقیت و در دیدگاه کارکنان و فعلان فرهنگی بر اساس ویژگی هایی چون همبستگی قوی محلی، بلاتکلیفی، نظم گریزی، و... تشکیل شده است. اما مصاحبه با حاشیه نشینان نشان داد هویت آنها با مفهوم کار پیوند اساسی دارد. همبستگی حاشیه نشینان مثل هر جای دیگر شهر یک همبستگی عادی است اما همبستگی قوی محلی حاشیه نشینان زمانی شکل می گیرد که احساس کنند کار آن ها از طریق نظم جدیدی تهدید می شود. مقامت آن ها در برابر تهدید ایجاد وضعیت بلاتکلیفی و نظم گریزی است. بدین ترتیب در این نوشته مشخص شد در میان عامل های گوناگون پیچیدگی سامان دهی حیات حاشیه نشینی تفاوت در پنداره های بنیادی در دو سوی سیاست های حاشیه نشینی و هویت حاشیه نشینان نیز می تواند عاملی قابل تاملی باشد. در حقیقت هویت حاشیه نشینان در چارچوب سیاست های حاشیه نشینی آن چیزی نیست که واقعیت ویژگی های هویتی حاشیه نشینان نشان می دهد. 

  کلیدواژگان: سیاست های حاشیه نشینی، عصبیت محلی، توسعه مشارکتی، همبستگی ناخودآگاهانه محلی، تحلیل تماتیک
 • غلامرضا جعفری نیا* صفحات 119-146
  زمینه و هدف

  یکی از موضوعات موردمطالعه اندیشمندان در حوزه های علوم اجتماعی و رفتاری، ابزارسازی برای مفاهیم اصلی مرتبط است. فرهنگ زیست محیطی که ناشی از نگرش های مسیولانه در قبال محیط زیست باشد، یکی از عناصر کلیدی در فرایند توسعه پایدار جوامع مدرن و در حال توسعه است. بنابراین درک ماهیت آن، در گرو سنجش دقیق آن موضوع است. مطالعه حاضر با هدف طراحی و ساخت ابزار سنجش فرهنگ زیست محیطی شهروندان و برآورد پایایی و روایی آن با تاکید بر شهر بوشهر انجام گرفت.

  روش بررسی

  روش مطالعه در این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. برای این منظور از کل جامعه آماری، نمونه ای 374 نفری از شهروندان بالای 18 سال شهر بوشهر به روش تصادفی انتخاب و آن را تکمیل نمودند. برای هنجاریابی و تعیین اعتبار و روایی این ابزار، از آزمون های متعدد روایی مانند تحلیل عاملی و برای پایایی آن از هماهنگی درونی گویه ها و روش آلفای کرونباخ استفاده و تحلیل های آماری با استفاده از دو نرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفت.

  یافته ها:

  روش تحلیل عامل نشان دهنده ساختار سه مولفه ای مقیاس فرهنگ زیست محیطی (دانش، نگرش و رفتار زیست محیطی) در نمونه مورد مطالعه است. به این ترتیب مولفه دانش با ارزش ویژه 17/8 بیشترین درصد واریانس(76/10)، مولفه نگرش با ارزش ویژه 68/4 درصد واریانس (16/6)، مولفه رفتار با ارزش ویژه 97/3 درصد واریانس (22/5) کل را تبیین می کنند. نتایج حاصل از مدل اندازه گیری (AMOS) نشان می دهد مقدار ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR) برابر 627/0، شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) برابر با 041/0، شاخص کای اسکویر بهنجار (نسبی) (CMIN/DF) برابر 626/1 و شاخص های برازش تطبیقی (CFI) و شاخص برازش شده تطبیقی مقتصد (PCFI) با مقادیر 956/0 و 646/0 در حد قابل قبولی مدل را مورد تایید قرار می دهند.

  کلیدواژگان: فرهنگ زیست محیطی، دانش، نگرش، رفتار، بوشهر
 • آرمان مرتضوی*، کامران ربیعی صفحات 147-176
  موضوع این پژوهش ناظر بر مطالعه تطبیقی توسعه صنعتی در ایران و مصر (2010-1990) است. هر دو کشور در این بازه زمانی، توسعه صنعتی را به عنوان راه حلی برای مسایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیگیری کرده اند؛ مسایلی مانند نیاز مبرم به بازسازی خسارت های جنگی در ایران، بحران بدهی خارجی در مصر و رشد بالای جمعیت در هر دو کشور. بررسی نمودار رشد GDP که سنجه قابل اعتمادی برای اندازه گیری تولیدات صنعتی است، نشان دهنده ی نوسان های متعدد و همچنین بی ثباتی در نرخ رشد اقتصادی ایران و مصر است. پرسش اساسی این پژوهش چرایی ناکامی دو کشور ایران و مصر در توسعه صنعتی علی رغم در دستور کار قرار دادن آن توسط دولت در بازه زمانی ذکرشده است. برای پاسخ دادن به این پرسش، با بهره گیری از نظریه دولت توسعه گرا، بر شاخص «ظرفیت دولت» تاکید شده است. همچنین دستگاه نظری پژوهش با دو مولفه «یکپارچگی اقتدار دولت» و «رابطه دولت با جامعه» به منظور بررسی ظرفیت دولت مبنای مطالعه قرارگرفته است. در این پژوهش از روش تطبیقی-تاریخی در دو سطح تحلیل درون کشوری و تحلیل بین کشوری استفاده شده است. در تحلیل درون کشوری، با استفاده از تکنیک تحلیل روایتی، و در سطح بین کشوری از روش توافق میل، تفسیری تاریخی از تجربه توسعه صنعتی در ایران و مصر ارایه شده است. یافته های پژوهش دلالت بر آن دارد که فقدان یکپارچگی و اجماع میان نخبگان، عدم تعهد دولت به کار با طبقه سرمایه دار و تولیدکننده و نیز شکست در تدوین و اجرای یک سیاست اجتماعی کارآمد از عوامل مهم ناکامی در توسعه صنعتی ایران و مصر بوده اند.
  کلیدواژگان: توسعه صنعتی، ظرفیت دولت، ایران، مصر
 • احسان عسگری، عزت الله میرزایی* صفحات 177-211

  پژوهش حاضر با هدف نیل به ارتباط و نسبت میان دو مقوله توسعه یافتگی اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی در استان های ایران به رشته تحریر درآمده است؛ زیرا نسبت عدالت (= عدم نابرابری) و توسعه همواره موضوعی چالش برانگیز بوده است. در حالی که اقتصاددانان اولیه توسعه، هرنوع سمت گیری معطوف به عدالت را به ضرر نظام اقتصادی می دانستند و نابرابری فزاینده داخلی را به عنوان نتیجه ناگزیر توسعه مسلم فرض می کردند، اما با گذشت زمان مشخص شد که شرایط عادلانه جزو متغیرهای بسیار مهم عملکرد مطلوب اقتصادی محسوب می گردند؛ به گونه ای که تقریبا تمام عوامل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی ریشه در غفلت از مسیله عدالت اجتماعی و نابرابری های فاقد توجیه دارد. حال این پژوهش از حیث نوع مطالعه، تحقیقی تبیینی می باشد که در مقام آزمون مدعا یا مقابله فرضیه های نظری با واقعیت هایی که بر آن ها دلالت دارند، از روش تطبیقی کمی درون کشوری استفاده نموده است و در آن،واحد تحلیل و مشاهده «استان/ سال» و سطح تحلیل «ایران» با طرح تحقیق طولی برای دوره زمانی 1368 تا 1398 مطمح نظر می باشد. چنانچه نتایج و یافته های این تحقیق دال بر این بوده است که میان دو مقوله توسعه اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی نوعی ارتباط خطی منفی معنادار با شدت نسبتا متوسط (000/0beta: -0.324/ sig :) دیده شده است. با استناد به یافته های نهایی این پژوهش، می توان گفت که نوعی مطابقت با دیدگاه نظری چلبی (ارتباط خطی به شکل منفی میان دو مقوله توسعه اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی) دیده شده و همچنین نتایج پژوهش حاضر با دیدگاه های نظری کوزنتس و رفیع پور در تضاد بوده است.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی-اجتماعی، عدالت اجتماعی، نابرابری اجتماعی، استان های ایران
|
 • Amir Ranjbar, Davood Ebrahimpoor *, Safar Hayati Pages 1-24
  HIV is a newly emerging disease that is unique in human history due to its rapid spread and severity of its effect, and has caused irreparable social and economic challenges to the sufferers as well as the society. Based on this, this research was conducted to study the social challenges experienced by patients with HIV. The research method is qualitative and phenomenological. The statistical population includes 140 people with HIV from positive club in Tabriz, based on the purposeful sampling method and theoretical saturation, 16 people with HIV were selected for interview. In this research, semi-structured interview technique was used to collect information. Concepts and categories obtained from the interviews showed that HIV sufferers in different ways such as; Injection, marriage with infected people who had denied their illness from the other party during marriage, or were infected through their parents, who are considered a kind of victim. In the field of treatment, some sufferers mentioned that, except for the medical staff of the Center for Behavioral Diseases, some doctors misbehave with patients due to lack of knowledge in this field or reject them in some way, and according to the rejection of the sufferers On the part of ordinary people and medical staff, due to ignorance about HIV and how it is transmitted, sufferers deny their illness, which leads to depression and isolation of patients, and according to the labels given to sufferers, they equate HIV with They know death and seek suicide.
  Keywords: HIV, social challenges, Phenomenology, exclusion, HIV phobia
 • Masoumeh Bagheri, Ali Boudaghi *, Sajad Bahmani, Marziyeh Shahryari Pages 25-50

  Nowadays, poverty is one of the most important issues in human societies. The prevalence of poverty in society challenges the development process in economic, social, cultural, etc. dimensions.. Poverty in urban areas, like other phenomena, is affected by various factors. In this study, using the qualitative method and Grounded Theory Strategy, the roots and consequences of poverty in urban areas of Khuzestan province (Ahvaz and Abadan) have been investigated. The participants of the present study were 46 key people including university experts, senior experts of executive bodies (provincial experts, experts of Ahwaz Facilitation Office, social experts of Ahwaz and Abadan governorates), individuals and families living in urban areas of Ahwaz and Abadan. The present study used interview technique to collect data and purposive sampling method to select cases. The interview continued until the theoretical saturation stage was reached. Findings showed that categories such as weak work culture and the normalization of poverty, unemployment and economic stagnation, poor support for the marginalized, weak psychological capital, lack of empowerment of marginalized people, lack of meritocracy, Asymmetric distribution of resources and feelings of discrimination and inequality, inefficiency in urban management, economic and administrative corruption, the weak demand culture of the people and the weakness of adopting a scientific approach in policy-making have all contributed to poverty. According to the results of the research, the outburst of the feeling of being deprived of capabilities was revealed as a central category from the text of the interviews.According to the findings of the research, it can be said that paying attention to strategies such as 1. Promoting work culture in the society, 2. Investing in acute and critical areas and supporting investors, 3. Paying attention to skill training in poor areas, etccan play an important role in combating poverty.

  Keywords: deprivation of capabilities, Poor work culture, Lack of meritocracy, feeling of discrimination, inequality
 • Masud Hajizadeh Mwymandi *, Mehdi Nayehdar Pages 51-69
  Airline industry is one of the important factors in economic, social, political and cultural development and one of the most important indicators of economic growth of any country. In addition to being the driver of other sectors of the national economy, this industry has social benefits due to its role in increasing consumer welfare and cultural development of nations. Considering the economic, social and political dimensions of this industry,This article with a pathological view of Iran's aviation industry during the last half century, tries to examine the challenges and obstacles to the development of Iran's commercial airlines industry. Based on this, the main question of the research is, how do the actors and activists of the aviation industry understand and interpret the challenges and obstacles to the development of this industry? And what do they know about its bases and reasons? The method of qualitative research was done by thematic analysis. The interviewees were selected by purposive sampling method; And in the next step, basic information was extracted using the maximum diversity method. Data were collected through semi-structured individual interviews. Data analysis was done by thematic method. For this purpose, descriptive coding was done first, followed by interpretive coding. In this way, the extraction of meaning units, coding, categorization and finally access to core categories or themes of the events were done. From the analysis of the interviews, 48 concepts and 12 categories were obtained from the extracted concepts, and 4 core categories were counted among the categories. Based on the findings of the research, low strategic literacy, politicization, monopolistic globalization and Sanction of the airline industry are the most important challenges and obstacles to the development of the industry from the point of view of activists and activists of this industry.
  Keywords: economic sociology, state, air transportation, airline industry, Sanction
 • Omid Ghanbari, Siamak Korang Beheshti *, Ali Rashidpoor Pages 71-99
  This research has been done with the main purpose of understanding the influencing factors on lifestyle in Iranian society. The research method is qualitative and interviews were used to collect information and thematic analysis was used to analyze the findings. The methodology of this research has been carried out in terms of the purpose of exploratory research and in terms of results, according to developmental applied research. In the current research, the participants included 17 experts in the fields of management and planning of cultural affairs and communication sciences, and semi-structured interviews were conducted with them after making the necessary arrangements. Purposeful sampling and snowball method were used to select the participants and the interviews were continued until theoretical saturation was reached. The results show that there are four main themes as cultural intervening factors on lifestyle in Iranian society including: 1. Economy-oriented factors, 2. attitudinal factors, 3. Civic social participations and 4. Identity-oriented factors, each of the main themes has its own sub-themes. In many cases, non-Islamic customs affect our lifestyle. Therefore, it seems necessary that the organizations in charge of culture in the field of cultural planning, especially in the field of improving the quality of lifestyle and improving cultural consumption based on local products and in accordance with the values of Iranian society, provide suitable conditions for citizens. In this regard, a set of multiple intervening factors identified in this research should be considered.
  Keywords: lifestyle, consumption culture, attitudinal factors, Economic factors
 • Jafar Hezarjaribi, Somayeh Shalchi, Mehdi Vaziri * Pages 101-118

   Topic and problem:

   The present article seeks to identify the conceptual differences around the identity of the marginalized among the policies of marginalization, the views of cultural workers and activists in municipalities and neighborhood centers, and the perspective of the marginalized themselves.

  Method

  Clark and Brown's thematic analysis method has been used in this research, and the data was purposefully selected from special cases, which include documents related to marginalization policies, semi-structured interviews with 48 people from the margins. Residents and 25 employees and cultural activists are located in the municipality and neighborhood hall in the 2nd, 4th, 12th, 18th and 19th districts of Tehran.

  Results

  The findings show that in the marginalization policies, the identity of the marginalized is based on the two main themes of local nervousness and freedom-creativity, and in the view of employees and cultural trends, based on characteristics such as strong local solidarity. Uncertainty, disorganization, etc. are formed. But the interview with marginal residents showed that their identity is fundamentally linked with the concept of work. The solidarity of the marginal residents is a normal solidarity like anywhere else in the city, but the strong local solidarity of the marginal residents is formed when they feel that their work is threatened by a new order. Their authority is against the threat of creating uncertainty and disorder.ز

  Keywords: marginalization policies, local nervousness, participatory development, local unconscious solidarity, thematic analysis
 • Gholamreza Jafarinia * Pages 119-146
  Background and purpose

  One of the topics studied by thinkers in the fields of social and behavioral sciences is the development of tools for key related concepts. Environmental culture, which arises from responsible attitudes towards the environment, is one of the key elements in the process of sustainable development of modern and developing societies. Therefore, understanding its nature depends on accurately measuring it. The aim of this study was to design and construct a tool to measure the environmental culture of citizens and estimate its reliability and validity with emphasis on the city of Bushehr.

  Review method

  The study method in this research is a survey and the data collection tool is a questionnaire. For this purpose, from a total statistical population, a sample of 374 citizens over 18 years of age in Bushehr were randomly selected and completed. To standardize and determine the validity and reliability of this tool, various validity tests such as factor analysis were used and for its reliability, internal coordination of items and Cronbach's alpha method were used and statistical analysis was performed using SPSS and AMOS software.

  Findings

   Thus, the knowledge component with eigenvalue of 8.17 has the highest percentage of variance (10.76), the attitude component with eigenvalue of 4.68% of variance (6.16), the behavior component with eigenvalue of 3.97% of variance (5.22) Explain the whole. The results of the measurement model (AMOS) show that the mean root mean square residual (RMR) is 0.627, the mean square root of the estimation error (RMSEA) is 0.041, and the normal chi-square index (relative) (CMIN / DF) equal to 1.626 and the adaptive fit indices (CFI) and the economical adaptive fit index (PCFI) with values of 0.956 and 0.646 approve the model to an acceptable level.

  Keywords: Environmental culture, knowledge, Attitude, behavior, Bushehr
 • Arman Mortazavi *, Kamran Rabiei Pages 147-176
  Despite the pursuit of industrial development as a solution to various socioeconomic and sociopolitical issues such as the urgent need for reconstructing war damages in Iran, foreign debt crisis in Egypt, and population growth in both countries, statistical data shows only slight progress. The graph of the GDP growth, which is a reliable index for measuring industrial output, demonstrate numerous fluctuations as well as instability in the economic growth rate for both cases under the studied time period. Failing to diversify the economy, the state in Iran and Egypt at the end of this era, still relied heavily on the unproductive rents mostly from hydrocarbon exports. Why this is the case in spite of the national leadership putting industrial development on the agenda? I address this question through examining state capacity; focusing on the internal cohesion of state authority, as well as its relation to society. In so doing, comparative historical analysis and causal narrative method is used
  Keywords: Industrial development, state capacity, Iran, Egypt
 • Ehsan Asgari, Ezzatullah Mirzaei * Pages 177-211
  Background and purpose

  the present research was written with the aim of achieving the relationship and relationship between the two categories of socio-economic development and social inequality in the provinces of Iran; Because the ratio of justice (= lack of inequality) and development has always been a challenging issue. While the early development economists considered any kind of orientation towards justice to be harmful to the economic system and assumed the increasing internal inequality as an inevitable result of Islamic development, but with the passage of time, it became clear that fair conditions are among the most important variables of favorable economic performance; In such a way that almost all reproductive factors of underdevelopment are rooted in neglecting the issue of social justice and unjustified inequalities.

  Method

  In terms of the type of study, the current research is an explanatory research that has used a quantitative comparative method within the country in the position of testing the claim or confronting the theoretical hypotheses with the facts that they imply. In the current research, the unit of analysis and observation (province/year) and the level of analysis (Iran) with a longitudinal research design for the period 1368 to 1398 is considered.

  Findings

  The results and findings of this research have indicated that a significant negative linear relationship with relatively moderate intensity (beta: -0.324/sig: 0.000) has been seen between the two categories of socio-economic development and social inequality.

  Conclusion

  Based on the final findings of this research, it can be said that there is a kind of correspondence with Chalabi's theoretical point of view (a negative linear relationship between the two categories of socio-economic development and social inequality) and also the results of the current research with the theoretical points of view of Kuznets and Rafipour in It has been a contradiction.

  Keywords: socio-economic development, social justice, social inequality, Provinces of Iran