درباره نشریه
ISSN:
2008-613X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مدیر مسئول:
دکتر مجید شمس
سردبیر:
دکتر بیژن رحمانی
مدیرداخلی:
دکتر سیدرضا تربتی
کارشناس:
فائزه خرمیان
تلفن:
081-32227836
081-32228093-5 ، داخلی: 2227
دورنگار:
081-32227836
081-32228093-5 ، داخلی: 2227
سایت اختصاصی:
ebtp.malayeriau.ac.ir
نشانی:
ملایر، بالاتر ار پارک سیفیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، دفتر فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/17
مدیر مسئول
مجید شمس
استاد واحد ملایر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Majid Shams
Professor, Malayer unit,
Specialist: Geography and urban Planinng
سردبیر
بیژن رحمانی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bijan Rahmani
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Rural Planning
هیات تحریریه
اصغر نظریان
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor, Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
سیمین تولایی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Simin Tavalaee
Professor, Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
بیژن رحمانی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bijan Rahmani
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Rural Planning
شهریار خالدی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
Shahrya Khaledi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Climatology
مجید شمس
استاد واحد ملایر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Majid Shams
Professor, Malayer unit,
Specialist: Geography and urban Planinng
مسعود مهدوی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Masoud Mahdavi
Professor, University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
جلیل الدین سرور
استادیار واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Jalilolddin Sorur
Assistant Professor, Rasht unit,
Specialist: natural geography
عباس ملک حسینی
دانشیار واحد ملایر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Abbas Malekhoseyni
Associate Professor, Malayer unit,
Specialist: Geography and Urban Planning
علیرضا شیخ الاسلامی
استادیار واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ali Reza Sheykholeslami
Boroujerd unit,
Specialist: Department of Geography and Urban Planning
ویراستار انگلیسی
حمیدرضا خلجی
واحد ملایر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Hmid Reza Khalaji
Malayer unit,
Specialist: teaching English
مدیرداخلی
سیدرضا تربتی
واحد ملایر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Seyyed Reza Torbati
Malayer unit,
Specialist: Geography and Urban Planning
کارشناس
فائزه خرمیان
کارشناس واحد ملایر دانشگاه آزاد اسلامی
Faezeh Khoramian
Expert, واحد ملاير,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴