درباره نشریه
ISSN:
2008-613X
eISSN:
2676-7848
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مدیر مسئول:
دکتر مجید شمس
سردبیر:
دکتر بیژن رحمانی
مدیرداخلی:
دکتر سید رضا تربتی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حمیدرضا خلجی
کارشناس:
فائزه خرمیان
تلفن:
081-32227836
081-32228093-5 ، داخلی: 2227
دورنگار:
081-32227836
081-32228093-5 ، داخلی: 2227
سایت اختصاصی:
ebtp.malayeriau.ac.ir
نشانی:
ملایر، بالاتر ار پارک سیفیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، دفتر فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/06
مدیر مسئول
دکتر مجید شمس
استاد واحد ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Majid Shams
Professor Malayer unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and urban Planinng
سردبیر
دکتر بیژن رحمانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bijan Rahmani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Rural Planning
اعضای تحریریه
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر سیمین تولایی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Simin Tavalaee
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر بیژن رحمانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bijan Rahmani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر شهریار خالدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
Shahrya Khaledi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Climatology
دکتر مجید شمس
استاد واحد ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Majid Shams
Professor Malayer unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and urban Planinng
دکتر مسعود مهدوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Masoud Mahdavi
Professor
University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دکتر جلیل الدین سرور
استادیار واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Jalilolddin Sorur
Assistant Professor Rasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: natural geography
دکتر عباس ملک حسینی
دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Abbas Malek Hoseini
Associate Professor, geography and urban planning
Malayer Branch, Islamic Azad University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر علیرضا شیخ الاسلامی
استادیار واحد بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Alireza Sheykholeslami
Boroujerd unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Department of Geography and Urban Planning
ویراستار انگلیسی
دکتر حمیدرضا خلجی
واحد ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Hmid Reza Khalaji
Malayer unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: teaching English
مدیرداخلی
دکتر سید رضا تربتی
واحد ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Seyyed Reza Torbati
Malayer unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and Urban Planning
کارشناس
فائزه خرمیان
کارشناس واحد ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Faezeh Khoramian
Expert واحد ملاير
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۴