فهرست مطالب

آمایش محیط - پیاپی 63 (زمستان 1402)

فصلنامه آمایش محیط
پیاپی 63 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن اسماعیلی، کمال رهبری منش * صفحات 1-26

  هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل مطلوب سیاستی ارتقاء کیفیت مسکن است. بر همین اساس در بخش مبانی نظری معیارهای برنامه ریزی مشارکتی، توسعه پایدار و بوم- محوری استخراج و جمع بندی نظری شد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 15 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. مصاحبه ها در ابتدا به صورت اکتشافی و توصیفی بوده اند و به تدریج پس از انجام هر مصاحبه، کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها انجام می گردید. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تئوری جوهری مدل مطلوب ارتقاء کیفیت مسکن دارای هشت مولفه: مکانیزم های موثر طراحی سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه، مکانیزم های مالی، مکانیزم های نهادی-قانونی، مکانیزم های شفاف سازی ضوابط و مقررات، مکانیزم های آموزش در دو سطح نخبگان دانشگاهی و نخبگان مردمی، مکانیزم های ارزشی و فرهنگی، مکانیزم های اصلاح ساختار مسکن و استقرار مدل مطلوب ارتقاء کیفیت مسکن می باشد که توسعه و موفقیت کیفیت مسکن در گرو تعامل و ارتباط با مکانیزم های تعریف شده است.

  کلیدواژگان: گرندد تئوری، کیفیت مسکن، سیاست های دولت، برنامه های توسعه کشور، طرح های توسعه شهری-روستایی
 • مینا هرندی، مجتبی رفیعیان، حمید صابری*، امیرحسین شبانی صفحات 27-49

  عوامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری که باعث سالخوردگی جمعیت می گردند از اواسط قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته آغاز گردیده و اکنون در کشورهای درحال توسعه هم پدیدار شده اند. با توجه به پیامدهای بحران سالمندی پیش رو در کشورمان قطعا مطالعات حوزه ی سالمندی اهمیت ویژه ای می یابد. در این میان پیوند بین حضورپذیری سالمندان در شهرها و جایگاه محله های دوستدار سالمند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف اصلی مقاله ی حاضر شناسایی ابعاد موثر بر محله های دوستدار سالمند و تبیین نظریه ای مبتنی بر حضورپذیری سالمندان در محلات با تاکید بر موضوع سالمندی ماندگار در مکان است. در این پژوهش با تاکید بر رویکرد کیفی، از روش نظریه زمینه ای در قالب روش اشتراوس و کوربین استفاده شده است. داده های تحقیق بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 31 نفر (تا اشباع نظری) از سالمندان سه مرکز توانبخشی روزانه سالمندان رنگین کمان سپید، بزرگان صاحبدل و کلبه نور در شهر اصفهان برای مشارکت کنندگان دارای سن 60 سال و بالاتر صورت گرفته است. این مطالعه نشان می دهد که زمینه ی ایجاد محله ی دوستدار سالمند، سکونت سالمندان در محلات خود می باشد چراکه به آن تعلق دارند. به استناد این پژوهش خلق محله ی دوستدار سالمند، تحت شرایط علی با بستر نظری پیوند سالمند و محله ی خود ایجاد می شود و با انطباق بر نیازهای سالمندان، پدیده ی سالمندی ماندگار در مکان را به همراه دارد. این پدیده شامل زمینه های تعاملی رویدادمداری، گذران فراغت، معاشرت پذیری و دستر س پذیری محله برای سالمند است و پیامدهایی چون افزایش مشارکت، فرصت بیان خویشتن و حمایت اجتماعی سالمند را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: سالمند، نظریه زمینه ای، سالمندی ماندگار در مکان، محله دوستدار سالمند
 • صحبت الله بزرگ زاده، مجید شمس * صفحات 51-68

  نگاه جامع و چند جانبه جهت بررسی مخاطرات طبیعی لازمه جوامع امروزی به ویژه مناطق شهری است. این دیدگاه در مورد بلایای طبیعی، حریم گسل، ساخت‎و‎ساز نامقاوم، بافت‎های فرسوده، گسترش شهرک‎ها و احداث خانه در دامنه‎ها، عدم رعایت حریم رودخانه‎ها در مناطق شهری و ساخت‎و‎ساز در حریم آن نیازمند بررسی علمی و تخصصی جهت کاهش پیامدها و اثرات سوء مالی و جانی و همچنین برنامه ریزی مناسب و کارآمد به منظور مدیریت شهری و منطقه ای می‎باشد. از طرفی تاب آوری شهری به دنبال پیش بینی، و کاهش اینگونه مخاطرات است. شهر پلدختر واقع در استان لرستان و حوضه سیلابی کشکان به دلایل متعدد طبیعی و انسانی دارای ظرفیت ایجاد سیلاب است. لذا برای جلوگیری از تکرار آن می بایست ضمن مطالعات پژوهشی، اقدامات سازه ای و مکانیکی مبتنی بر محیط طبیعی و همچنین به مدیریت یکپارچه صحیح و آموزش و مهارت و توجه به ارتباط متقابل زیرساخت ها و تجهیزات هنگام بروز سانحه و هماهنگی و همکاری بین بخش های عمومی و خصوصی ها توجه خاص شود. پژوهش، از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از لحاظ نوع روش تحقیق، پژوهش با روش تحلیلی-کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: پلدختر، سیلاب، تاب آوری، مخاطرات
 • سیده زهرا حسینی، زهرا السادات سعیده سعیده زرآبادی * صفحات 69-91

  همزمان با محبوب شدن توسعه شهری دانش بنیان به عنوان محصول اجتماعی پست مدرن در میان محققین حوزه شهری، این مفهوم به نقطه اتصال برنامه ریزان، اقتصاددانان، جغرافیدانان، و دیگر محققین حوزه اجتماعی مبدل شد. شهر قزوین یکی از شهرهایی است که در چشم انداز توسعه ای خود، دستیابی به شهردانش بنیان را هدف خود قرار داده است. با این وجود تاکنون راهبردهای شهر دانش بنیان در این شهر احصا نشده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه راهبردهای برنامه ریزی توسعه شهری دانش بنیان با تکیه بر منابع و قابلیت های دانش بنیان قزوین است، تا با کمک آن بتواند در تبدیل به یک شهر دانش بنیان موفق عمل کند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و رویکرد آن ترکیبی می باشد و در دو مرحله اصلی خلاصه می شود. در مرحله نخست پایه های نظری توسعه شهری دانش بنیان مبتنی بر تعاریف و ابعاد آن پیشنهاد شده است و در مرحله دوم بر پایه روش متاسوات، منابع و قابلیت های شهر قزوین و جایگاه رقابتی این شهر در میان رقبا برای ارائه راهبردهای دستیابی به شهر دانش-بنیان شناسایی شده است. بدین ترتیب با تعیین اهداف شهر قزوین، در چهار بعد نهادی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و محیطی به عنوان ابعاد اصلی پژوهش، نقشه جایگاه رقابتی و راهبردی شهر قزوین در میان رقبا در دو بعد محیطی-نهادی و اجتماعی-اقتصادی نشان داده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخورداری از پژوهشگران و حضور دانشگاه های مطرح در سطح کشور بیشترین میزان تناسب راهبردی و درجه اضطرار را داشتند، و تحریم و رکوداقتصادی و ضعف در سازوکار حمایت از جریان های علمی در کشور موانع اصلی و کلان تحقق اهداف بوده اند. از این رو توجه به راهبردهای دستیابی به توسعه شهری دانش بنیان در ابعاد نهادی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و محیطی در شهر قزوین برای تقویت قوت ها و برطرف کردن تهدیدها به عنوان پیش نیاز لازم توسعه شهری دانش بنیان، در شهر قزوین می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه شهری دانش بنیان، شهر دانش، مدل متاسوات، شهر قزوین
 • رویا آل عمران *، سیدعلی آل عمران صفحات 93-108

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی دوسویه بین قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1398 است. جهت بررسی موضوع از آزمون علیت گرنجر و رویکرد بوت استرپ رگرسیون کوانتایل استفاده شده و روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه ی علیت دوطرفه بین قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن بوده و نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ رگرسیون کوانتایل نیز نشان می دهد که در تمامی دهک ها، اجاره بهای مسکن تاثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن دارد. طوری که در طول دهک های مورد بررسی، ضریب اجاره بهای مسکن در دهک های ابتدایی روند افزایشی داشته و در دهک ششم به بیشترین مقدار رسیده و از دهک هفتم تا نهم روند کاهشی به خود می گیرد. قیمت مسکن نیز در تمامی دهک ها تاثیر مثبت و معنی دار بر اجاره بهای مسکن دارد. طوری که در طول دهک های مورد بررسی، ضریب قیمت مسکن در دهک های ابتدایی روند کاهشی داشته و در دهک چهارم به کمترین مقدار رسیده و از دهک پنجم روند افزایشی به خود گرفته و در دهک نهم به بیشترین مقدار می رسد.

  کلیدواژگان: قیمت مسکن، اجاره بهای مسکن، رگرسیون کوانتایل، بوت استرپ
 • خاطره مغانی رحیمی، مصطفی بهزادفر، سمانه جلیلی صدرآباد * صفحات 109-138

  اختلالات سلامت روان به عنوان یکی از تهدیدهای بزرگ برای سلامت انسان به خصوص انسان شهرنشین از مسائل مهم قرن حاضر می باشند. اما با وجود اهمیت سلامت روان شهری راهکارهای ارتقا آن به خوبی مطالعه نشده است. این موضوع در شهر تهران که نیاز جدی به کاربست این دسته از راهکارها دارد اهمیت چندین برابر پیدا کرده است. به همین منظور این پژوهش با هدف تعیین راهکارهای کلیدی ارتقا سلامت روان این شهر انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و ابتدا با استفاده از تحلیل محتوا راهکارهای موثر در ارتقاء سلامت روان شهری شناسایی شد. سپس به تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار (MICMAC) و شناسایی راهکارهای کلیدی پرداخته شده و در نهایت چگونگی کاربست این راهکارها در برنامه های شهرداری تهران و قابلیت اجرای آنها مورد بحث واقع شده است. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی چهار نوع متغیر شامل متغیرهای تاثیر گذار، متغیرهای مستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای تنظیم کننده است که سه راهکار، تدوین و اجرای طرح جامع سلامت روان، توجه به طراحی شهری زیبا و ترویج کننده سلامت روان و استفاده از رویکرد های نوآورانه‎ای مانند برنامه های بهداشتی تلفن همراه و خدمات آنلاین به عنوان متغیرهای تاثیرگذار، اصلی ترین وکلیدی ترین راهکارها محسوب می شوند. در نتیجه با کاربست این راهکارها می‎توان سلامت روان شهری را تا حد چشمگیری ارتقا داد.

  کلیدواژگان: سلامت روان شهری، نوروربانیسم، استرس شهری، مدلسازی ساختاری-تفسیری، تحلیل محتوا، نرم افزار MICMAC
 • مهرانگیز محمدی، عباس ملک حسینی * صفحات 139-164

  اهمیت ارزیابی زیست پذیری از آنجا ناشی می شود که با این کار ویژگی های کلی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یک منطقه آشکار می شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با رویکرد - توصیفی تحلیل در پی آن بوده که وضعیت زیست پذیری کلان شهر کرمانشاه را در بعد ذهنی بررسی نماید. با توجه به اینکه روش پژوهش، پیمایشی (مبتنی بر پرسشنامه) بوده است که حجم نمونه با استفاده از روش کوکران به تعداد 384 نفر انتخاب و بر اساس جمعیت هر منطقه تعداد نمونه مربوطه انتخاب شده است. بعد از تایید روایی و پایایی پرسشنامه و بعد از جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده؛ پاسخ های شهروندان وارد نرم افزار SPSS21 شده و میانگین هر شاخص در مناطق محاسبه شده است. سپس وزن دهی شاخص ها با استفاده از روش آنتروپی شانون انجام گرفته است. در مرحله بعد وضعیت زیست پذیری مناطق شهری کرمانشاه با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی تاپسیس، ویکور و ساو بررسی و با توجه به اینکه این تکنیک ها نتایج متفاوتی از رتبه و وضعیت زیست پذیری مناطق را نشان می دهند، با استفاده از روش درصد و شدت تغییرات بهترین تکنیک جهت سنجش و رتبه بندی وضعیت زیست پذیری کلان شهر کرمانشاه انتخاب شده است. نتایج پژوهش گویایی آن است که بر اساس یافته های تکنیک تاپسیس و ویکور وضعیت زیست پذیری در مناطق کلان شهر کرمانشاه مناسب نمی باشد زیرا تنها منطقه 5 در وضعیت مطلوب زیست پذیری قرار دارد. همچنین نتایج تکنیک ساو برخلاف نتایج دو تکنیک دیگر پژوهش وضعیت زیست پذیری کرمانشاه را مناسب ارزیابی می کند. روش درصد تغییرات نشان داد که تکنیک تاپسیس روش مناسب تری برای رتبه بندی و سنجش وضعیت زیست پذیری کلان شهر کرمانشاه می باشد. در نهایت پیشنهادهای برای مطلوب شدن وضعیت زیست پذیری کلان شهر کرمانشاه ارائه شده است.

  کلیدواژگان: زیست پذیری شهری، بعد ذهنی، کلان شهر کرمانشاه، تکنیک های برنامه ریزی
 • سارا صادقی، بهرام شاهدی *، بهادر زمانی، سمر حقیقی بروجنی صفحات 165-190

  امروزه فضاهای تجاری معاصر از جمله فضاهای شبه عمومی هستند با چرخشی فرهنگی به بستری اجتماعی برای شکل گیری هویت جوانان تبدیل شده اند. از این رو، جوانان یکی از گروه های تاثیرگذار در فضاهای عمومی و شبه عمومی هستند و ایجاد محیطی مطلوب برای جوانان باید از اهداف و آمال برنامه ریزان شهری باشد. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی عوامل موثر بر ترجیحات محیطی مراکز خرید معاصر از منظر جوانان با مورد پژوهی مجموعه سیتی سنتر اصفهان است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. این پژوهش از رویکرد کیفی و پژوهش موردی بهره می گیرد. به منظور گردآوری داده های پژوهش از خودسنجی در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته با سوالات باز و نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. همچنین مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری، با 20 نفر از جوانان 20 تا 30 سال بازدیدکننده از مجموعه سیتی سنتر اصفهان ادامه یافته است. تحلیل داده های مصاحبه با تکنیک تحلیل تماتیک(TA) و نرم افزار Atlas ti.8 انجام گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چهار بعد کالبدی-فضایی، اجتماعی-فرهنگی، کارکردی-فعالیتی و بعد فردی، در ترجیحات جوانان از مجموعه سیتی سنتر اصفهان موثر است.

  کلیدواژگان: تصویر ذهنی ارزیابانه، ترجیحات محیطی، فضاهای تجاری معاصر، جوانان، مجموعه سیتی سنتر اصفهان
 • مهدی جعفری، کوروش افضلی*، مصطفی ظهیری نیا صفحات 191-214

  بازآفرینی شهری یک رویکرد جامع، یکپارچه وکل نگر است و مشارکت اجتماعی دلالت برگسترش روابط بین گروهی درقالب انجمن های داوطلبانه، باشگاه ها، اتحادیه ها وگروه هایی دارد که معمولا خصلتی محلی وغیردولتی دارند. این پژوهش براساس هدف، ازنوع کاربردی است که با هدف ارزیابی مطلوبیت مشارکت اجتماعی دربازآفرینی محله تاریخی سورو انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با هدف ارزیابی مطلوبیت مولفه مشارکت اجتماعی بر بازآفرینی بافت تاریخی سورو ازدیدگاه ساکنین محلی تدوین شده است، و ابزارگردآوری اطلاعات ازطریق مطالعات کتابخانه ای پرسشنامه ومصاحبه بوده است. حجم نمونه400نفرازساکنین محلی وبه منظور تحلیل داده از نرم افزار Spss و روش تحلیل عاملی استفاده شده است. دراین پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و بررسی منابع و متون نظری مختلف شاخص ها استخراج گردید و سپس درچهار گروه شاخص های درونی، نسبتا درونی، بیرونی ونسبتا بیرونی طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین تاثیرپذیری عوامل درونی به ترتیب از شاخص های اجتماعی به میزان 44 درصد، سپس شاخص های فرهنگی به میزان 28درصد، شاخص کالبدی به میزان 16درصد و درپایان شاخص اقتصادی به میزان 12 درصد می باشد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، مشارکت اجتماعی، تحلیل عاملی، بافت تاریخی سورو
 • صادق حسنی، پروانه زیویار *، محسن رنجبر صفحات 215-234

  شهر همدان به عنوان یکی از کلان شهرهای جدید کشور ، امروزه با چالش های گسترده ای در فرآیند مدیریت شهری از تمامی جنبه های درون سازمانی و برون سازمانی مواجه است. در طی سال های اخیر سوء مدیریت در ارائه خدمات در بین مناطق شهری ، عدم عدالت فضایی ، ناهمگونی های کالبدی - فضایی ، عدم شفافیت در ارائه طرح ها و برنامه ها و افزایش مشکلات شهروندی در ارتباط با این حوزه سبب افزایش مشکلات شهر همدان شده و به طوری که ادامه روند حاضر می تواند شهر را در سطوح منطقه ای نیز با بحران هایی جدی مواجه کند .با توجه به اهمیت موضوع حاضر و لزوم مطالعات منطقه ای در این حوزه ، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کمی شاخص های حکمروایی خوب شهری همدان به تفکیک مناطق را مورد مطالعه قرار می دهد.جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارشناسان خبره و عالی مجموعه مدیریت شهر همدان تشکیل می دهند که حجم نمونه آن تعداد 35 نفر تخمین زده شد.تحلیل یافته های پژوهش بر اساس مدل های آزمون میانگین در نرم افزار spss و مدل تصمیم گیری چندشاخصه تاپسیس در نرم افزار Matlab انجام گرفت. نتایج نشان داد شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر همدان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و در این میان مناطق 3 و 2 این شهر با وضعیت کمبود شدید شاخص های حکمروایی شهری مواجه می باشند.

  کلیدواژگان: حکمروایی، مدیریت شهری، چالش های شهری، شهر همدان، تاپسیس
|
 • mohsen esmaeili, kamal rahbari manesh * Pages 1-26

  Housing, a pivotal structural element shaping urban environments, serves as a reflection of governmental attitudes in policy and planning. The extensive experience gained over decades through diverse policies, including government programs and urban-rural development projects in Iran, emphasizes its central role. This study aims to propose an effective policy for enhancing housing quality. The theoretical segment synthesizes principles from participatory planning, sustainable development, and the boom-axis. Employing a qualitative approach, the research utilizes the Grounded Theory (GRANDAD THEORY) for data collection and analysis. Fifteen in-depth interviews with knowledgeable elites on the subject constitute the primary data source, conducted through exploratory and descriptive phases. Subsequent to each interview, coding of the data ensued, employing the continuous comparison method across open, axial, and selective coding stages. The analysis revealed an optimal model for housing quality improvement with eight key components: effective policy design mechanisms, development plans, financial frameworks, institutional-legal structures, transparent regulatory mechanisms, educational initiatives targeting academic and popular elites, cultural mechanisms, and mechanisms for restructuring the housing framework. The establishment of a model to enhance housing quality is contingent upon the dynamic interaction with these identified mechanisms.

  Keywords: Grounded Theory, Housing Quality, Governmental Policies, National Development Plans, Urban-Rural Development Projects
 • Mina Harandi, Mojtaba Rafieian, Hamid Saberi *, amirhosein shabani Pages 27-49

  Factors contributing to increased life expectancy and a low fertility rate, leading to an aging population, were initially observed in the developed countries during the mid-20th century and are now extending to developing nations. Given the impending consequences of the aging crisis in our country, research on aging is of paramount importance. Notably, the relationship between the presence of the elderly in the community and the concept of age-friendly communities is crucial. This study aims to identify factors influencing age-friendly communities and elucidate theories regarding the presence of the elderly in the community, with a specific focus on aging in place. Employing a qualitative approach, this research utilizes grounded theory within the framework of the Strauss and Corbin methodology. The research data were gathered through semi-structured interviews with 31 individuals aged 60 and over, selected from two-day care centers: Rangin Kaman Sepid, Bozorgan Sahebdel, and Kolbeye Noor in Isfahan, continuing until theoretical saturation was achieved. The study highlights that the contextual condition for an age-friendly community is the residence of the elderly in their respective neighborhoods. According to the findings, the creation of an age-friendly community is fostered by the connection between the community and the elderly in everyday situations, adapting to their needs and enabling aging in place. This involves interactive contexts related to event orientation, leisure, socialization, and neighborhood accessibility for the elderly, providing opportunities for self-expression and social support.

  Keywords: Elderly, Grounded theory, ageing in place, Age friendly community
 • Sohbatallah Bozorgzade, Majid Shams * Pages 51-68

  A comprehensive and multifaceted perspective is imperative for examining natural hazards in contemporary societies, particularly within urban settings. This viewpoint encompasses considerations related to natural disasters, fault boundaries, unsustainable construction practices, deteriorating structures, the encroachment of settlements onto slopes, disregard for river boundaries in urban areas, and construction without due consideration for privacy. A thorough scientific and specialized investigation is essential to mitigate the consequential adverse financial and life impacts. Additionally, effective urban and regional management necessitates meticulous planning. The city of Poldokhtar, situated in Lorestan province and within the Kashkan flood basin, possesses the potential to induce floods owing to a myriad of natural and human factors. To prevent the recurrence of such incidents, proactive measures are imperative. These include not only research studies but also structural and mechanical interventions grounded in the natural environment. Furthermore, integrated management, skills training, and attention to the interconnectivity of infrastructures during emergencies are vital. Coordination and collaboration between public and private entities demand particular emphasis. The research, aligning with applied-developmental goals and employing an analytical-library method, seeks to contribute to the comprehensive understanding and effective management of natural hazards.

  Keywords: Poldokhtar, flood, resilience, index
 • Seyyedeh Zahra Hosseini, Zahra Sadat Saeideh Zarabadi * Pages 69-91

  The concept of Knowledge-Based Urban Development (KBUD) is gaining popularity among urban scholars, emerging as a focal point of research interest that connects planners, economists, geographers, and other social scientists. This study delves into the KBUD features of Qazvin, tracing its journey towards becoming a knowledge city. With its universities, knowledge workers, and knowledge industries, Qazvin boasts a high capacity and potential for knowledge city status. The study explores the critical connections between Qazvin’s sources, internal capabilities, and KBUD. Utilizing qualitative content analysis, data were collected from documentaries, libraries, affiliate organizations in Qazvin, and the statistical agency. Experimental data were gathered through a survey employing the Delphi method. Meta-SWOT and PESTEL analyses were applied to process information and formulate KBUD strategies. While Qazvin possesses the foundations for a knowledge city, it exhibits deficiencies in various indicators. The research findings highlight Qazvin’s abundant sources and internal capabilities, such as the Science and Technology Park, KBUD vision, knowledge workers, and the creative class, which play invaluable roles in the city’s development as a knowledge hub. Conversely, weaknesses in urban research and development, coupled with economic downturns, pose significant barriers and threats to this endeavor.

  Keywords: knowledge-based urban development (KBUD), knowledge city (KC), Meta-SWOT, Qazvin
 • roya aleemran *, seyed ali aleemran Pages 93-108

  The objective of this research is to examine the bidirectional relationship between house prices and house rental prices in Iran from the first quarter of 2002 to the fourth quarter of 2019. Granger causality tests and the bootstrap approach of quantile regression, specifically employing the MCMB-A Method, are utilized for the investigation. The results of the Granger causality test indicate a two-way causal relationship between house prices and house rental prices. The bootstrap method of quantile regression reveals that, across all deciles, house rental prices exert a significant positive impact on house prices. Notably, the coefficient of house rental prices exhibits an increasing trend from the first to the sixth decile, reaching its maximum value in the sixth decile, and subsequently decreasing from the seventh to the ninth decile. Additionally, across all deciles, house prices demonstrate a significant positive impact on house rental prices. Throughout the deciles, the coefficient of house prices experiences a decreasing trend from the first to the fourth decile, reaching its lowest value in the fourth decile, followed by an increasing trend from the fifth decile to the ninth decile, reaching its maximum value in the ninth decile.

  Keywords: house price, house rental price, quantile regression, bootstrap
 • Khatereh Moghani Rahimi, Mostafa Behzadfar, samaneh jalilisadrabad * Pages 109-138

  Mental health disorders pose a significant threat to human well-being, particularly affecting urban populations. Despite the paramount importance of addressing urban mental health, effective strategies for improvement remain elusive. This concern has garnered heightened significance in Tehran, a city with a pressing need for viable solutions. This research aims to identify key strategies to enhance the mental health of the city. Employing a descriptive-analytical research method, the study utilizes content analysis and structural analysis to pinpoint crucial solutions. The findings reveal that three primary strategies — the formulation and execution of a comprehensive mental health plan, the integration of aesthetically pleasing urban design to promote mental well-being, and the adoption of innovative approaches such as mobile health programs and online services — are deemed pivotal variables. Consequently, the implementation of these solutions holds the potential to significantly enhance urban mental health in Tehran.

  Keywords: urban mental health, neuro-urbanism, urban stress, structural-interpretive modeling, content analysis, MICMAC Software
 • Mehrangiz Mohamadi, Abbas MalekHoseini * Pages 139-164

  The significance of assessing livability lies in its capacity to unveil the economic, social, and environmental characteristics of a region. In this descriptive-analytical research, the focus is on investigating the subjective dimension of livability in Kermanshah metropolis. Employing a survey method based on a questionnaire, the sample size of 384 people was determined using the Cochran method, with samples selected based on the population of each region. After confirming the validity and reliability of the questionnaire, citizens' responses were entered into SPSS21 software to calculate the average of each index in the regions. The indicators were weighted using the Shannon entropy method. Livability status in the urban regions of Kermanshah was then examined using planning techniques such as TOPSIS, VIKOR, and SAW. Given the different ranking results provided by these techniques, the research employed the method of percentage and intensity of changes to identify the most suitable technique for measuring and ranking livability. Results reveal that, according to TOPSIS and VIKOR techniques, livability in most metropolitan regions of Kermanshah is unfavorable, with only region 5 deemed suitable. Conversely, the SAW technique evaluates the livability as favorable. Through the change percentage method, it was determined that the TOPSIS technique is more suitable for ranking and measuring the livability of Kermanshah metropolis. The research concludes with suggestions for enhancing the livability of Kermanshah metropolis.

  Keywords: urban livability, subjective dimension, Kermanshah metropolis, planning techniques, percentage of changes method
 • Sara sadeghi, Bahram Shahedi *, Bahdor zamani, samar haghighi boroojeni Pages 165-190

  In contemporary time, commercial spaces are increasingly considered quasi-public spaces, acquiring cultural significance as a social ground for youth to shape their identity. As a result, youth emerge as a pivotal demographic influencing both public and quasi-public spaces, highlighting the imperative for city planners to prioritize the creation of engaging environments for this age group. The present study aims to explore the factors influencing the environmental preferences of contemporary commercial spaces from the youth perspective, with a specific focus on the Isfahan City Center Complex. Employing a descriptive-analytical method, the research adopts a qualitative approach and a case strategy research design. Data collection involves self-examination through semi-structured interviews with open-ended questions and purposive sampling. The interviews, conducted with 20 participants aged 20 to 30 who visited the Isfahan City Center Complex, sought to achieve theoretical saturation. Thematic analysis (TA) technique using Atlas ti.8 Software was applied to analyze the interview data. The findings underscore the influential role of physical-spatial, social-cultural, functional-activity, and individual dimensions in shaping environmental preferences through the youth's perspectives on the Isfahan City Center Complex.

  Keywords: environmental preferences, contemporary commercial spaces, youth, Isfahan City Center Complex
 • Mehdi Jafari, Koorosh Afzali *, Mostafa Zahiri Nia Pages 191-214

  Urban regeneration is a comprehensive and integrated approach, emphasizing the expansion of intergroup relationships through voluntary associations, clubs, unions, and typically local and non-governmental groups. This applied research aims to assess the desirability of social participation in the reconstruction of the historical neighborhood of Soro. Utilizing a descriptive-analytical methodology, this study is designed to evaluate the desirability of the social participation component in redeveloping the historical context of Soro from the perspective of local residents. The information was collected through library studies, employing a questionnaire and interviews. The sample size consists of 400 local residents, and for data analysis, SPSS software and the factor analysis method were employed. Through content analysis and a review of various sources and theoretical texts, indicators were extracted and classified into four groups: internal, relatively internal, external, and relatively external indicators. The results revealed that 44% of social indicators are most influenced by internal factors, followed by 28% for cultural indicators, 16% for physical indicators, and 12% for economic indicators, respectively.

  Keywords: urban regeneration, social participation, factor analysis, Soro historical context
 • sadegh hasani, Parvaneh Zivyar *, mohsen rajbar Pages 215-234

  In the context of Hamadan, recognized as a significant new urban center in the country, substantial challenges in urban management processes have emerged, encompassing both organizational and external dimensions. Recent years have witnessed mismanagement in service delivery, spatial injustices, physical-spatial disparities, lack of transparency in presenting plans and programs, and an increase in civic problems, exacerbating issues within the city. This complex scenario has the potential to escalate into serious regional crises. Acknowledging the urgency of addressing this matter and emphasizing the need for regional studies, the present research investigates the indicators of good governance in Hamadan, categorized by different regions. Employing a descriptive-analytical approach and utilizing a quantitative method, the study involves experts from the Hamadan management team, with a sample size of 35 individuals. The research findings, analyzed through average test models in SPSS software and the TOPSIS multi-criteria decision-making model in MATLAB software, reveal that the good governance indicators in Hamadan are not in a desirable state, particularly with districts 3 and 2 facing severe deficiencies in urban governance indicators.

  Keywords: governance, urban management, urban challenges, Hamadan, TOPSIS