درباره نشریه
ISSN:
2345-5195
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مدیر مسئول:
محمد پورقربان
سردبیر:
دکتر محمد ساوجی
مدیرداخلی:
دکتر فخرالدین سلطانی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/psq
تلفن:
026-34259571
نشانی:
کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/29
مدیر مسئول
محمد پورقربان
استادیار روابط بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Mohammad Pourghorban
Assistant Professor, International Relation
Karaj Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محمد ساوجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: علوم سیاسی
اعضای تحریریه
دکتر طاهره ابراهیمی فر
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Tahere Ebrahimi Far
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
دکتر علیرضا ازغندی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Reza Azghandi
Professor Faculty of Law, Theology and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر حسین دهشیار
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hosein Dehash Yar
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدرضا دهشیری
دانشیار دانشکده روابط بین الملل
وزارت امور خارجه
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Reza Dehshiri
Associate professor Faculty of International Relations
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر ابومحمد عسگرخانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Abou Mohammad Asgarkhani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر محمدعلی مرتضویان فارسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
مدیرداخلی
دکتر فخرالدین سلطانی
دکتر فخرالدین سلطانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: روابط بین الملل
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۸