فهرست مطالب

مجله علوم سیاسی
پیاپی 64 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عنصر هویت ساز شاهان آرمانی ایران در اندیشه سیاسی سهروردی
  میرجمال الدین تقوی مقدم، محمد آگاه*، محمدکاظم کاوه پیشقدم صفحه 1

  در عصر سهروردی، بحران مشروعیت و خلاء قدرت مرکزی، وی را بر آن داشت تا با تاکید به نقش و شانی که شهریاران ایرانی در تحقق بخشیدن به هویت و مقام شاهی به تصویر کشیدن، توجه ویژه ای بکند. جایگاهی که متضمن پیوند دین یاری و شهریاری است. سهروردی در آثار خود از سه شهریار آرمانی ایران باستان صحبت به میان می آورد، و آنان را مصداق حاکمان حکیمی می داند که می توانند الگوی مناسبی برای دیگر حاکمان باشند. وظیفه پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که شهریاران ایرانی چه ویژگی خاصی داشتند که به عنوان الگوی دیگر حاکمان در اندیشه سیاسی سهروردی، موردتوجه قرارگرفته اند؟ ازاین رو پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی نقش و شان شهریاران موردتوجه سهروردی در بستر اندیشه ایران باستان و همچنین روایت سهروردی از آن، به این مهم پاسخ دهد. فرضیه پژوهش را نیز می توان چنین صورت بندی نمود که اصلی ترین رکن و وجه ممیزه حاکمان حکیم موردنظر سهروردی، تاله و مشروعیت الهی این شهریاران بود که موجبات جلب نظر سهروردی را به عنوان الگویی مطلوب فراهم آورده است. مشروعیت الهی وتالهی که خود را به صورت فر ایزدی متجلی می کرد.

  کلیدواژگان: سهروردی، حکمت اشراق، اندیشه سیاسی، شاهان آرمانی ایران، فره ایزدی
 • نتایج عدم شناسایی حکومت طالبان ازسوی مجامع بین المللی
  احمدخالد ربانی صفحه 2

   با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، طالبان دوباره قدرت را به دست گرفت. خروج نیروهای آمریکا و همزمان سر برآوردن طالبان نمیتوانست بدون هماهنگی و مذاکره با آمریکا و کشورهای منطقه باشد با این حال آنچه اتفاق افتاد حاکمیت جدید طالبان با خوانشی رادیکال از اسالم است. غرب و بویژه آمریکا اگرچه در به قدرت رسیدن طالبان نقش داشتند اما تا کنون نیز این حکومت را به رسمیت نشناختهاند. عدم شناسایی طالبان به عنوان حکومت مستقر در افغانستان پیامدهایی را برای منطقه و افغانستان خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش با هدف بررسی نتایجعدم شناسایی حکومت طالبان در افغانستان از سوی کشورهای دیگر انجام شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان میدهد عدم شناسایی طالبان چهار بحران بزرگ را برای افغانستان رقم خواهد زد که عبارتند از رکود اقتصادی، بحران حقوق بشری، کاهش روابط سیاسی و عدم احترام دولت در سطح ملی و فراملی. بنابراین میتوان گفت کشورهای منطقه و غرب در برابر طالبان بر سر یک دوراهی قرار دارند. از سویی شناسایی طالبان، ممکن است سبب گسترش تروریسم و خشونت در منطقه گردد از سوی دیگر عدم شناسایی طالبان میتواند منجر به بحران یا حتی فاجعه انسانی در افغانستان شود.

  کلیدواژگان: آمریکا، افغانستان، طالبان، حکومت، عدم شناسایی
 • نقش روابط سیاسی - اقتصادی افغانستان در دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران
  مجید جلالی مهر*، مریم مرادی، محسن دیانت صفحه 3

  تحریم های بین المللی یکی از ابزارهای اصلی در سیاست خارجی دولت ها برای نفوذ و تغییر رفتار کشورهای دیگر است. ایران، به عنوان یکی از کشورهایی که به تحریم های گسترده بین المللی تحت فشار قرار گرفته است، در تلاش برای دور زدن این تحریم ها به دنبال روش هایی جدید می باشد. این مقاله با هدف بررسی نقش روابط سیاسی-اقتصادی افغانستان در دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران انجام شده است. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: آیا روابط اقتصادی و سیاسی افغانستان می تواند به عنوان یک مسیر جایگزین برای ایران در دور زدن تحریم ها عمل کند؟ در پاسخ به پرسش مقاله این فرضیه طرح می گردد که توسعه روابط سیاسی-اقتصادی با افغانستان می تواند به ایران در کاهش وابستگی به بازارهای بین المللی و دستیابی به منابع اقتصادی جدید کمک کند. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی با استفاده از مقالات و مصاحبه با کارشناسان می باشد. یافته ها نشان داد در سیاست خارجی ایران به مسایل افغانستان بیشتر توجه کرده و از شدت امنیتی کردن این کشور کاسته گردد. همچنین از ایران به عنوان پلی برای صادرات و واردات افغانستان به دلیل دسترسی نداشتن افغانستان به دریای عرب و به عنوان کریدور ترانزیتی با تجارت جهانی می توان بهره برد.

  کلیدواژگان: راهبردها، روابط سیاسی، روابط اقتصادی، امنیت ورود، غیرقانونی
 • روانشناسی جنایی و مولفه های جرم سیاسی در ایران (مطالعه تطبیقی عصر پهلوی اول و جمهوری اسلامی)
  سید اسلام ظهرابی اصل، محمد خانی*، هانیه قرونه صفحه 4

  هدف اصلی روان شناسی جنایی بررسی عوامل موثر در بزه کاری مجرمان در جرایم مختلف می باشد. در ارتباط با این که چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرم انگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوق دانان ذکر شده است، نخست که این جرایم فاقد عناصر ضروری جرایم عادی مانند کینه توزی و خشونت می باشد. دوم موضوع و هدف جرایم سیاسی تغییر یک موقعیت سیاسی معین با ابزار غیرقانونی است و سوم این که ازآن جایی که هدف مرتکب دولت و نهادهای سیاسی می باشد هیچ نقض حقوق خصوصی صورت نمی گیرد. در قانون اساسی مشروطه به عنوان اولین متن مدون در راستای برقراری دموکراسی و قانونگذاری و درواقع مبدا پایه ریزی نظام نوین سیاسی حقوقی ایران نیز در ماده هفتاد و نهم متمم خود به جرم سیاسی کرده است. طبق این ماده در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. البته از همان زمان تاکنون بلاتکلیفی تعریف و مصادیق جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران به چشم می خورد. در حقوق فعلی ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه, در سال 1395, قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن, دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن, رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، بزهکاران، نهادهای سیاسی، جرایم سیاسی، روان شناسی جنایی
 • رقابت منطقه‏ای ایران و عربستان سعودی و تاثیر آن بر امنیت خلیج فارس بر اساس رئالیسم تهاجمی
  نادر مولائیان صفحه 5

  این مقاله براساس شرایط امنیتی خلیج فارس و ارایه راهکارهایی جهت ثبات و امنیت دراین منطقه حساس بین المللی تهیه و تنظیم شده است. امنیت پایدار دراین منطقه ژیو استراتژیک، ژیو کالچرال و ژیو پلتیک از جهان به دلیل مسیر عبور انرژی و تخمین بیش از 90% از انرژیهای فسیلی (درسال 2030) از اهمیت بالایی برخوردار است. جغرافیای خلیج فارس که با تنگه هرمز از دریای عمان جدا میشوند، تشکیل میشود از کشورهای: ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عمان و قطر که از لحاظ اقتصادی و تولید انرژی های فسیلی برای جهان مهم و حیاتی است. خروج بریتانیا از این منطقه و جایگزین شدن ایالات متحده درسال 1970 م، این منطقه از خاورمیانه را دچار فراز و فرودهای بسیاری کرده است. آمریکا در اینسال از دو کشور ایران و عربستان به عنوان دو ستون امنیت منطقه ای برای کم کردن تنش بین دو کشور و سدی در برابر کمونیسم در طرحی به نام دکترین نیکسون – کسینجر (امنیت دو ستونی) استفاداه کرد

  کلیدواژگان: ایران، امنیت، عربستان سعودی، خلیج فارس، تعارض، منافع ملی، رئالیسم تهاجمی، موازنه منطقه‏ای، جغرافیای منطقه ای، قدرتهای فرامنطقه‏ای خاورمیانه
 • واکاوی مولفه های قدرت نرم شهید حسن طهرانی مقدم با تاکید بر بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی)
  محمد بیدگلی*، اصغر رجبی ده برزوئی، عبدالله عراقی، محمد بختیاری صفحه 6

  انقلاب اسلامی ایران با محوریت دین در قرن بیستم با شکل و محتوای متفاوتی نسبت به سایر انقلاب های جهانی به وقوع پیوست و شاخصهای گوناگونی از قدرت نرم با وقوع انقلاب اسلامی ایجاد شد. شهید حسن طهرانی مقدم یکی از تاثیرگذاران قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه بود. ایشان از بنیان گذاران سپاه پاسداران و سیستم های نظامی و فرماندهی دانشمند، عارف و مخلص و مجاهدی بزرگ بود. در پژوهش حاضر تلاش شده به این سیوال پاسخ داده شود که مولفه های قدرت نرم شهید حسن طهرانی مقدم با تاکید بر بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) چیست؟ پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده های حاصل از بیانات امام خامنه ای را مفهوم سازی کرده اند. بر اساس آن مفاهیم، مضامین اولیه (نیت الهی، انس با قرآن و دعا، عزم راسخ، اراده محکم، تیز بین بودن، راه درست را شناختن، کار انقلابی پر حجم، جدیت در مسیولیت ها، پرتوان بودن، با تدبیر حرکت کردن و اولویت بندی کارها) و مضامین سازمان دهنده (حسن ظن الهی، اعتقاد به کمک الهی، سرپرستی، پایبندی، زیرکی، آگاهی، راه گشایی، پر کاری، همت جهادی، فراست و تلاش مضاعف) به دست آمد. در نهایت، با ترکیب و ادغام مضامین فراگیر نزدیک به هم پنج بعد توکل به خدا، مسیولیت پذیری، بصیرت افزایی، خستگی ناپذیری وشتاب توام با تدبیر با تاکید بر بیانات امام خامنه ای استخراج گردید.

  کلیدواژگان: قدرت نرم، امام خامنه ای، بصیرت افزایی، خستگی ناپذیری، شهید حسن طهرانی مقدم
|
 • The identity-making element of Iran's idealistic kings in Suhrawardi's political thought
  MirJamal Al- Din Taghavi Moghadam, Mohammad Agah*, Mohamadkazem Kavehpishghadam Page 1

  In Suhrewardi's time, the crisis of legitimacy and the central power vacuum led him to pay special attention to the role and prestige of Iranian shahryars in realizing the identity and position of the monarchy. This position embodies the link between religion and shahryari. Suhrewardi talks about three ideal shahryars of ancient Iran in his works and considers them as examples of wise rulers who can serve as a suitable model for other rulers. The task of this research is to answer the question of what special characteristics Iranian shahryars had that made them a desirable model for other rulers in Suhrewardi's political thought. Therefore, this research seeks to answer this question by examining the role and prestige of shahryars in Suhrewardi's thought on ancient Iran and his narrative about them. The research hypothesis can be formulated as follows: the divine legitimacy and ta'alluh (attachment to God) of these shahryars were the main pillars and distinguishing features of the desired model of wise rulers according to Suhrewardi, which attracted his attention. This divine legitimacy and ta'alluh manifested itself as a divine emanation.

  Keywords: Political Thought, Suhrawardi, Hikmat Eshraq, Iran's idealistic kings, Farah Ezadi
 • The results of non-recognition of the Taliban government by international assemblies
  Ahmad khaled Rabani * Page 2

   With the withdrawal of US forces from Afghanistan, the Taliban regained power. Withdrawal of American forces and at the same time headMeeting the Taliban could not be done without coordination and negotiation with America and the countries of the region, however, what happenedThe fall of the new Taliban government is with a radical interpretation of Islam. The West and especially America, although in coming to powerThe Taliban played a role, but they have not recognized this government until now. Failure to recognize the Taliban as a governmentbased in Afghanistan will have consequences for the region and Afghanistan. As a result of this research with the aim of examining the resultsOther countries have not recognized the Taliban government in Afghanistan. The results of the findingsThe research shows that not recognizing the Taliban will cause four major crises for Afghanistan, which include stagnationeconomic, human rights crisis, reduction of political relations and disrespect of the government at the national and transnational level. so it canHe said that the countries of the region and the West are at a crossroads against the Taliban. On the other hand, it is possible to identify the Talibancause the spread of terrorism and violence in the region, on the other hand, not identifying the Taliban can lead to a crisis oreven a human disaster in Afghanistan.

  Keywords: recognition, Afghanistan, America, Taliban, Government
 • The role of Afghanistan's political-economic relations in avoiding TahrimInternational against Iran
  Majid Jalali Mehr*, maryam Moradi, Mohsen Dianat Page 3

  International sanctions are one of the main tools in the foreign policy of governments to influence and change the behavior of other countries. Iran, as one of the countries that has been pressured by extensive international sanctions, is looking for new methods in an effort to circumvent these sanctions. This article aims to investigate the role of Afghanistan's political-economic relations in circumventing international sanctions against Iran. The main question of the article is: Can Afghanistan's economic and political relations serve as an alternative path for Iran to bypass sanctions? In response to the question of the article, this hypothesis is proposed that the development of political-economic relations with Afghanistan can help Iran in reducing its dependence on international markets and obtaining new economic resources. The research method used in this article is descriptive-analytical using articles and interviews with experts. The findings showed that Iran's foreign policy should pay more attention to Afghanistan's issues and reduce the intensity of security in this country. Iran can also be used as a bridge for Afghanistan's exports and imports due to Afghanistan's lack of access to the Arabian Sea and as a transit corridor for global trade.

  Keywords: Economic Relations, strategies, political relations, entry security, illegality
 • Criminal psychology and the components of political crime in Iran (a comparative study of the first Pahlavi era and the Islamic Republic)
  zohrabi eslam, mohammad khani*, haniye ghoruneh Page 4

  The main goal of criminal psychology is to investigate the effective factors in the delinquency of criminals in various crimes. In relation to why a series of acts should be criminalized under the title of political crimes and receive a different executive guarantee response, reasons have been mentioned by jurists, firstly, that these crimes lack the necessary elements of ordinary crimes such as malice and violence. Second, the subject and purpose of political crimes is to change a certain political situation with illegal means, and thirdly, since the purpose of the perpetrator is the government and political institutions, there is no violation of private rights. In the constitutional law, as the first codified text in the direction of establishing democracy and legislation, and in fact, the basis of the new political and legal system of Iran, it has also made it a political crime in its seventy-ninth amendment article. According to this article, in the cases of political and press offenses, the panel of judges will be present in the courts. Of course, from that time until now, the definition and examples of political crimes in Iran's legal system have been undecided. In the current laws of Iran, due to the lack of a specific and appropriate law in this field, in 2015, a law titled the Political Crime Law was approved by the legislature, based on the existing provisions, the judicial system can be based on the specific law of political crime.

  Keywords: Civil Rights, Political Institutions, criminal psychology, Political crimes, criminals
 • The regional competition between Iran and Saudi Arabia and its impact on the security of the Persian Gulf based on offensive realism
  Nader Molaeian Page 5

  This article is prepared and organized based on the security conditions of the Persian Gulf and providing solutions for stability and security in this sensitive international region. Stable security in this geo-strategic, geo-cultural and geo-political region of the world is of great importance due to the route of energy passage and estimation of more than 90% of fossil energies (in 2030). The geography of the Persian Gulf, which is separated from the Sea of Oman by the Strait of Hormuz, consists of the following countries: Iran, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, the United Arab Emirates, Oman and Qatar, which are important and vital for the world in terms of economy and fossil energy production. Is. Britain's withdrawal from this region and its replacement by the United States in 1970 has caused many ups and downs in this region of the Middle East. This year, the United States used the two countries of Iran and Saudi Arabia as two pillars of regional security to reduce the tension between the two countries and a barrier against communism in a plan called the Nixon-Kessinger doctrine (two-pillar security).

  Keywords: Iran, Saudi Arabia, Security, Conflict, Persian Gulf, Offensive realism, National interests, regional balance, regional geography, Middle East extra-regional powers
 • Analyzing the components of soft power of Martyr Hassan Tehrani Moghadam with emphasis on the statements of Imam Khamenei
  Mohammad Bidgoli*, asghar rajabi dehborzoei, Abdullah Iraqi, mohammad Bakhtiyari Page 6

  Iran's Islamic revolution centered on religion in the 20th century took place with a different form and content than other world revolutions, and various indicators of soft power were created with the occurrence of the Islamic revolution. Martyr Hassan Tehrani Moghadam was one of the influencers of soft power of the Islamic Republic of Iran in the region. He was one of the founders of the Islamic Revolutionary Guard Corps and the military and command systems, a scholar, a mystic, and a great mujahideen. In the current research, an attempt has been made to answer this question, what are the components of the soft power of Shahid Hassan Tehrani Moghadam by emphasizing the statements of Imam Khamenei? Researchers have conceptualized the data obtained from the statements of Imam Khamenei by using the method of thematic analysis. Based on those concepts, the primary themes (divine intention, connection with the Quran and prayer, firm determination, strong will, being sharp, knowing the right path, heavy revolutionary work, seriousness in responsibilities, being powerful, moving wisely and prioritization of tasks) and organizing themes (good faith in God, belief in God's help, guardianship, adherence, cleverness, awareness, openness, diligence, jihadi effort, frost and double effort) were obtained. Finally, by combining and integrating the inclusive themes, the five dimensions of trust in God, responsibility, insight, tirelessness and quickness combined with tact were extracted with emphasis on the statements of Imam Khamenei.

  Keywords: Soft power, Imam Khamenei, Visionary, Indefatigable, Martyr Hassan Tehrani Moghadam