درباره نشریه
ISSN:
2251-7057
eISSN:
2717-0764
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر عباس چرچی
سردبیر:
دکتر منوچهر چیت سازان
دبیراجرایی:
دکتر میر محمد میری
تلفن:
061-33333710
سایت اختصاصی:
aag.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان، میدان دانشگاه، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/30
مدیر مسئول
دکتر عباس چرچی
استادیار دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی ساختمانی(تکتونیک)
Abbas Charchi
Assistant Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Construction geology (tectonic)
سردبیر
دکتر منوچهر چیت سازان
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب
Manoochehr Chit Sazan
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Water resource management
اعضای تحریریه
یوهان ریت
استاد دانشکده علوم زمین کاربردی و ژئوفیزیک، دانشگاه مونتان لئوبن، اتریش
رشته تخصصی: کانی شناسی منابع
Johann G. Raith
Professor Department of Applied Geosciences and Geophysics, Montanuniversitaet Leoben, Austria
Specialist: Resource Mineralogy
دکتر آرش ندری
دانشکده منابع آب آریزونا، آریزونا، آمریکا
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Arash Nadri
Arizona Department of Water Resources 1110 W. Washington St., Suite # 310 Phoenix, Arizona, USA
Specialist: Hydrogeology
عادل ساکی
مدیر گروه زمین شناسی
Adel Saki

Tadej Slabe

دکتر بابک سامانی

دکتر علیرضا زراسوندی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Ali Reza Zarras Vandi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Economic Geology
دکتر نصرالله کلانتری
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Nasrollah Kalantari
Professor College of Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Hydrogeology
دکتر بهرام علیزاده
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Bahram Ali Zadeh
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Petroleum geology
دکتر کاظم رنگزن
دانشیار دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی
Kazem Rangzan
Associate Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Remote Sensing, Geographic Information Systems
دکتر بهمن سلیمانی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Bahman Soleymani
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Petroleum geology
دکتر عزت الله رئیسی اردکانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Ezatollah Raeesi Ardakani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Hydrogeology
دکتر نوذر سامانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Nowzar Samani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Hydrogeology
دکتر سید علی آقانباتی
دانشیار سازمان زمین شناسی کشور
رشته تخصصی: چینه شناسی، چینه شناسی- تکتونیک
Ali Aghanabati
Associate Professor of Geological Survey of Iran
Specialist: Stratigraphy, Stratigraphic-tectonic
دکتر حجت الله رنجبر
استاد تمام مهندسی معدن
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hojjatollah Ranjbar
Full Professor, Mining Engineering
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر عباس مرادیان
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: سنگ شناسی- زمین شیمی
Abbas Moradian
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Lithology - Land Chemistry
دکتر محسن آروین
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: سنگ شناسی آذرین- زمین شیمی
Mohsen Arvin
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Igneous lithology - chemistry land
دبیراجرایی
دکتر میر محمد میری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۲