درباره نشریه
ISSN:
2251-7057
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر عباس چرچی
سردبیر:
دکتر منوچهر چیت سازان
سردبیر:
دکتر علیرضا زراسوندی
دبیراجرایی:
محسن رضایی
مدیرداخلی:
دکتر فاطمه راست منش
تلفن:
061-33333710
سایت اختصاصی:
aag.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان، میدان دانشگاه، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/16
مدیر مسئول
عباس چرچی
استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی ساختمانی(تکتونیک)
Abbas Charchi
Assistant Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Construction geology (tectonic)
دبیراجرایی
محسن رضایی
دانشکده علوم زمین
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Mohsen Rezaei
Specialist: Economic Geology
سردبیر
منوچهر چیت سازان
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب
Manoochehr Chit Sazan
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Water resource management
علیرضا زراسوندی
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Ali Reza Zarras Vandi
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Economic Geology
هیات تحریریه
یوهان ریت
استاد دانشکده علوم زمین کاربردی و ژئوفیزیک، دانشگاه مونتان لئوبن، اتریش
رشته تخصصی: کانی شناسی منابع
Johann G. Raith
Professor, Department of Applied Geosciences and Geophysics, Montanuniversitaet Leoben, Austria,
Specialist: Resource Mineralogy
نصرالله کلانتری
استاد دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Nasrollah Kalantari
Professor, College of Science, Shahid Chamram University
Specialist: Hydrogeology
منوچهر چیت سازان
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب
Manoochehr Chit Sazan
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Water resource management
بهرام علیزاده
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Bahram Ali Zadeh
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Petroleum geology
کاظم رنگزن
دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی
Kazem Rangzan
Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Remote Sensing, Geographic Information Systems
بهمن سلیمانی
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Bahman Soleymani
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Petroleum geology
عزت الله رئیسی اردکانی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Ezatollah Raeesi Ardakani
Professor, University of Shirazu
Specialist: Hydrogeology
نوذر سامانی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Nowzar Samani
Professor, University of Shirazu
Specialist: Hydrogeology
سیدعلی آقانباتی
دانشیار سازمان زمین شناسی کشور
رشته تخصصی: چینه شناسی، چینه شناسی- تکتونیک
Ali Aghanabati
Associate Professor of Geological Survey of Iran,
Specialist: Stratigraphy, Stratigraphic-tectonic
حجت الله رنجبر
استاد بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: سنجش از دور، اکتشاف معدن
Hojatollah Ranj Bar
Professor, Mining Engineering Division, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Remote Sensing, Mining exploration
عباس مرادیان
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: سنگ شناسی- زمین شیمی
Abbas Moradian
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Lithology - Land Chemistry
محسن آروین
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: سنگ شناسی آذرین- زمین شیمی
Mohsen Arvin
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Igneous lithology - chemistry land
مدیرداخلی
دکتر فاطمه راست منش
فاطمه راست منش
استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی محیط زیست
Fatemeh Rast Manesh
Assistant Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Environmental geology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۰