فهرست مطالب

زمین شناسی کاربردی پیشرفته - سال سیزدهم شماره 50 (زمستان 1402)

نشریه زمین شناسی کاربردی پیشرفته
سال سیزدهم شماره 50 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/26
 • تعداد عناوین: 15
|
 • الهام فیروزی، محمدعلی علی آبادی*، فرهاد احیاء، راضیه محمدی صفحات 910-929

  کانسار مگنتیت-تیتانو مگنتیت پلاسری ماهورا در بخش شرقی حوضه رسوبی میقان اراک در مرز بین پهنه ساختاری ارومیه- دختر و سنندج- سیرجان در رسوبات آبرفتی کواترنری قرار گرفته است. مگنتیت در اندازه چند میکرون تا 2 میلیمتر به صورت دانه های آزاد و همچنین در قطعات سنگ های آتشفشانی موجود در آبرفت ها، مشاهده می شود. براساس مطالعات پتروگرافی و مینرالوگرافی، این سنگ های آتشفشانی حدواسط تا مافیک آندزیت، آندزیت بازالتی تا بازالت نامگذاری می شوند و دانه های میکرونی مگنتیت در درون دانه های آمفیبول، پیروکسن، پلاژیوکلاز و در مرز بین آنها مشاهد می شود. بر اساس داده های ریزکاوی کانی مگنتیت، این کانی دارای TiO2 بالایی بوده و می توان آنرا به عنوان تیتانومگنتیت هم در نظرگرفت که با توجه به نمودارها، در گروه مگنتیت های Fe-Ti-V قرار می گیرد. داده های شیمی ریزکاوی کانی کلینوپروکسن در قطعات آتشفشانی حاکی از آن است که سنگ منشا این پلاسرها دارای ترکیب کالک آلکالن بوده و در یک محیط کمان قاره ای که همان جایگاه تکتونیکی تشکیل ارومیه- دختر می باشد و در فشار 5-2 کیلو بار و دمای 1100 درجه سانتیگراد در اعماق 7 تا 10 کیلومتری، شکل گرفته است. محتوای بالای آهن- تیتانیوم ، مقدار بالای آب حدود 10 درصد، فوگاسیته بالای اکسیژن منطبق با سیستم 5/1+ FMQ، از مهمترین عواملی هستند که باعث نامیژاکی و تبلور بخشی مایعات اکسیدی ماگما و تشکیل دانه های مگنتیت در سنگ منشاء این کانسار شده است.

  کلیدواژگان: شیمی مگنتیت، شیمی کلینوپیروکسن، کانسار پلاسری آهن، نامیژاکی، ماهورا
 • محمدجعفر محمدزاده *، محمدمهدی رجایی صفحات 930-952

  در این مقاله جهت شناسایی مناطق امیدبخش کانی زایی طلا از تلفیق روش های هوش مصنوعی و شواهد زمین شناسی استفاده شد. مقادیر عیار طلا در محدوده اکتشافی زایلیک واقع در شمال غرب ایران، توسط دو روش هوش مصنوعی شبکه عصبی مصنوعی و تلفیق آن با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، مورد تخمین قرار گرفته و همچنین جنس سنگ های تشکیل دهنده و دگرسانی های منطقه موردمطالعه نیز به عنوان پارامترهای زمین شناسی انتخاب گردید. پس از اخذ نظرات کارشناسی متخصصین علوم زمین و معدن، پارامترهای زمین شناسی وزن دهی شده و همچنین جهت امتیازدهی به روش های هوش مصنوعی تخمین گر مقادیر ژئوشیمیایی طلا نیز از ضریب تعیین و تابع جذر میانگین مربعات خطا استفاده گردید و تمامی این روش ها جهت مقایسه نهایی وارد سیستم سلسله مراتبی در نرم افزار choise Expert شد. بیشترین امتیاز در بین پارامترهای زمین شناسی، پس از جمع بندی نظرات کارشناسی، مربوط به سنگ شناسی و همچنین بین روش های هوش مصنوعی نیز، باتوجه به بیشتر بودن ضریب تعیین و کمتر بودن تابع خطا، به روش تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات تعلق گرفت. در نهایت در نرم افزار Arc Gis تمامی روش های مذکور توسط روش برهم نهی فازی با یکدیگر تلفیق شده و باتوجه به مدل سازی ارائه شده نهایی، قسمت های شمال و شمال شرق منطقه مورد بررسی، به عنوان مناطق مستعد کانی زایی طلا، جهت ادامه اکتشاف ریشه کانی زایی، پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: زایلیک، کانی زایی طلا، برهم نهی فازی، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ازدحام ذرات
 • فاطمه تقی زاده، خالد معروفی*، رضا فلاحت، علی اپرا صفحات 953-977

  توالی های مستعد منشاء برای سیستم نفتی کرتاسه میانی میوسن پیشین در میدان نفتی چلینگر با استفاده از پیرولیز راک ایول و سنجش انعکاس ویترینایت، همراه با بررسی اثرات جذب ماتریکس، مواد آلی خنثی و بلوغ، تحت ارزیابی ژئوشیمیایی قرار گرفت. همچنین، از شاخص پتانسیل نسبت گاز به نفت (Gas Oil Ratio Potential, GORP) به منظور تجزیه میانگین پارامترهای TOC و S2 فعال به بخش های نفت زا و گاززا بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که سازندهای پابده و گدوان به ترتیب از بیشترین و کمترین پتانسیل تولید برخوردار می باشند. با توجه به دیاگرام S2 در برابر TOC، اثر جذب ماتریکس و میزان مواد آلی خنثی در سازند پابده قابل اغماض است. برعکس، نمونه های کژدمی و گدوان مقادیر قابل ملاحظه ای از اثر ماتریکس معدنی و مواد آلی خنثی را نشان داده که این مهم موجبات کاهش قابل توجه شاخص هیدروژن و کیفیت ظاهری آن ها را فراهم آورده است. براساس پارامترهای تصحیح شده اولیه، سازندهای کژدمی و گدوان به ترتیب به عنوان سنگ منشاء های عمدتا نفت زا و گاززا طبقه بندی گشتند. با اینحال سازندهای مذکور، به دلیل فعالیت بالاآمدگی قدیمه خارک - میش در زمان کرتاسه، از میزان ماده آلی فعال اندک تا متوسطی برخوردار می باشند. از نظر بلوغ حرارتی، سازندهای پابده و گورپی نابالغ بوده ولی سازندهای کژدمی، داریان (لایه های شیلی فوقانی) و گدوان به مراحل آغازین فاز اصلی تولید نفت رسیده اند. در واقع، بلوغ ناکافی سازندهای مستعد منشاء (حداکثر Ro :0.72) را می توان به عنوان یکی از دلایل احتمالی عدم وجود ذخایر هیدروکربنی در مخازن آسماری و بنگستان میدان چلینگر در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: سنگ منشاء، پتانسیل هیدروکربنی، میدان نفتی چلینگر، اثر ماتریکس معدنی، ترکیب کروژن
 • میثم ارگانی *، صدری صیفی صفحات 978-995

  شهرنشینی و افزایش مواد غیر قابل نفوذ باعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در خواص حرارتی منطقه می شود، که منجر به ایجاد جزایر حرارتی شهری می شود، از سویی دیگر، تغییرکاربری ناشی از فعالیت های انسانی منجر به اثرات نامطلوب بر محیط زیست منطقه می شود. مناطق جلگه ای نمونه ی بارز این پدیده ها هستند. هدف این مطالعه، تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی و زمانی کاربری زمین/پوشش زمین و اثرات آن بر دمای سطح زمین در منطقه ی جلگه ایی شهرستان دزفول می باشد. تصاویر Landsat در سال های 2000-2020 برای تجزیه و تحلیل تغییرات LU/LC و باندهای حرارتی آن برای بررسی LST با استفاده از تکنیک های سنجش از دور استفاده شد. تغییرات قابل توجهی در کاربری زمین در این جلگه ی حاصلخیز در طول دوره ی مورد مطالعه مشاهده شد. بیشترین درصد تغییر کاربری مربوط به تغییر بایر به کشاورزی و باغی، و سپس تغییر کاربری آبی به کشاورزی و باغی بوده است. مناطق آبی در طول دوره پایش 151189 به نصف 66712 هکتار کاهش یافته و مناطق شهری از مساحت 97462 به مساحت 174713تقریبا دو برابر افزایش داشته است. دمای سطح زمین در طول دوره ی پایش روندی افزایشی داشته است، متوسط دمایی در تمام کلاس های کاربری اراضی روندی افزایشی داشته است، اما این افزایش دما در کاربری بایر و شهری نسبت به کاربری کشاورزی و باغی بیشتر است. شاخص پوشش گیاهی در طول دوره ی مورد پایش افزایش داشته، اما این افزایش به مقداری نبود که بتواند از روند افزایش دما جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: دمای سطح زمین، تغییرات کاربری، شاخص پوشش گیاهی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • طیبه احمدی*، حسین خونچمن، حمید طاهری نیا صفحات 996-1014

  نهشته های کربناتی کرتاسه پیشین و میانی در شمال شرقی شهرستان رفسنجان مجموعه ای فراوان و متنوع از روزنبران را دربردارند. یک برش چینه-شناسی از این نهشته ها در نزدیکی روستای گزرش به منظور انجام مطالعات ریز دیرینه شناسی و محیط دیرینه نمونه برداری شده است. رسوبات کرتاسه در این ناحیه از نظر سنگ شناسی غالب به دو واحد زیرین و فوقانی قابل تفکیک هستند، به طوری که نهشته های بخش زیرین بیشتر از مارن، شیل و میان لایه های نازکی از سنگ آهک تشکیل شده اند در حالی که در بخش فوقانی به طور عمده شامل سنگ آهک فسیل دار، آهک های ریفی و معدود میان لایه هایی از مارن می باشند. در بخش پایینی برش روزنبران شناور و الیگوستژینیدها و در بخش بالایی روزنبران کف زی و جلبک-ها در اکثریت هستند. روزنبران شناور اغلب شامل گونه های مختلف هدبرگلید (r strategies) می باشند که نشان می دهد محیط دریایی غنی از مواد غذایی (اوتروفیک) بوده است. در بخش بالایی فزونی اربیتولین های مخروطی شکل و جلبک های سبز همراه با بی مهرگان (خارداران، نرمتنان و مرجان ها) نهشتگی در محیطی کم عمق با شرایط دمایی و شوری ثابت در منطقه نورانی پلاتفرم دریای باز را منعکس می کند. یک زیست زون بر مبنای روزنبران شناور و پنج زیست زون بر مبنای روزنبران کف زی بزرگ به ترتیب از قاعده به سمت راس برش به شرح زیر شناسایی شده است. سن برش مورد نظر بر مبنای مجموعه زیستی بارمین-؟سنومانین پیشین معرفی می گردد.

  کلیدواژگان: روزنبران، بارمین-سنومانین، ایران مرکزی، زیست چینه نگاری، رفسنجان
 • محمد نخعی، حسنا کیانی نسب*، حاجی کریمی صفحات 1015-1031

  جهت مدیریت منابع آب، شناخت وضعیت موجود منابع و پیش بینی آن در آینده امری ضروری است. در تحقیق حاضر، برای بررسی اثرات تغذیه ای شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان و در دو دوره تر و خشک بر منابع آب زیرزمینی دشت میاندربند، پس از جمع آوری اطلاعات زمین شناسی، هواشناسی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی، آزمایشات ژئوفیزیکی و گمانه های اکتشافی، آمار بارندگی و تراز سطح آب زیرزمینی در چاه های بهره برداری و ساخت مدل مفهمومی، شبیه سازی، واسنجی و صحت سنجی سطح آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GMS10.1 صورت گرفت. نتایج واسنجی مدل گویای انطباق بسیار مناسب داده های سطح آب مشاهده ای و محاسبه ای مدل با R²=0.99 است. طبق مدل واسنجی شده اثرات آب برگشتی از شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان در دوره های تر و خشک که از طریق آزمون دنباله ها مشخص گردید، با درصد نفوذهای 10، 20 و 40 درصد برای فصل بهار سال 96 پیش بینی شد. نتایج تحقیق تاثیر مثبت احداث شبکه آبیاری و زهکشی بر افزایش سطح آب زیرزمینی و همچنین تفاوت اثر مثبت در شرایط تر و خشک را به وضوح نشان می دهد.

  کلیدواژگان: مدلسازی ریاضی، دشت میاندربند، نرم افزار GMS10.1، دوره های تر و خشک، عوامل تغذیه
 • محمدامیر علیمی * صفحات 1032-1047

  در این تحقیق، خطر لرزه‎ای مرتبط با گسل راندگی پنهان خیرآباد در شمال بیرجند، خاور ایران، بررسی شده است. اندازه گیری های میدانی از برش ساختاری تاقدیس خیرآباد، نشان دهنده وجود چین گسترش گسلی در بالای گسل راندگی پنهان با شیب 38 درجه به سمت شمال خاوری است که احتمالا در عمق 500 متری به یک سطح جدایشی افقی می رسد. در این تحقیق، به منظور ارزیابی خطر لرزه ای گسل پنهان خیرآباد، فراسنج هایی نظیر نرخ لغزش متوسط، زمین لرزه بیشینه (Mmax) و دوره بازگشت آن بررسی شده است. در گسل‎های پنهان تخمین نرخ لغزش و کوتاه‎شدگی پوسته امری دشوار بنظر می‎رسد، اما می‎توان با فرض معادل‎سازی مواد انتقال یافته بر روی سطح جدایشی افقی در عمق با مواد خارج شده در سطح و استفاده از روش موازنه مساحت، نرخ لغزش و کوتاه شدگی را برآورد کرد. با این روش، نرخ لغزش گسل، کوتاه شدگی افقی و برخاستگی به ترتیب 75/0، 59/0 و 46/0 میلیمتر در سال تخمین زده شده است. با استفاده از معادله رگرسیونی بین بزرگی زمین‎لرزه و مساحت گسیختگی، بزرگی زمین لرزه بیشینه 7/4 برآورد شده است. همچنین با استفاده از روابط تجربی بین بزرگی، جابه جایی هم لرز و نرخ لغزش، دوره بازگشت این زمین لرزه 577 سال پیش بینی می شود. با توجه به نرخ لغزش به دست آمده (75/0 میلیمتر در سال)، درجه فعالیت گسل پنهان خیرآباد متوسط در نظر گرفته می شود.

  کلیدواژگان: راندگی پنهان، خطر لرزه ای، موازنه مساحت، تاقدیس خیرآباد، ایران
 • محسن رضایی*، علیرضا زراسوندی، سیما باسیوس، حسن زمانیان صفحات 1048-1065

  کانسار مس پورفیری سرکوه در کمربند ماگمایی ارومیه - دختر و در ارتباط با جایگیری توده های نفوذی میوسن با ترکیب غالب گرانیت و گرانودیوریت درون واحدهای ائوسن شامل توف، آندزیت، آندزیت - بازالت و برش های پیروکلاستیکی می باشد. دگرسانی پتاسیک این کانسار دارای گسترش قابل توجه بوده و با کانی شناسی غالب مگنتیت، بیوتیت های ثانویه و تعادل مجددیافته همراه با انیدریت مشخص می گردد. در این مطالعه طیف EDX کانی های فرعی موجود در دگرسانی پتاسیک به منظور ردیابی کانی های نادر در زون دگرسانی پتاسیک مورد استفاده قرار گرفت. همچنین نتایج آنالیز ریزکاونده الکترونی (EMPA) بر روی پاراژنز مگنتیت همراه با کانی های نادر به منظور بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی رخداد این کانی ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دهنده رخداد غیر معمول اپیدو ت های غنی از Ce و La به همراه مونازیت های غنی از عناصر نادر خاکی و نیز تیتانیت های سریم دار همراه با مجموعه های آپاتیت، انیدریت، بیوتیت گرمابی، کوارتز و مگنتیت در زون دگرسانی پتاسیک این کانسار می باشد. داده های حاصل از شیمی مگنتیت نیز نقش سیال ماگمایی-گرمابی اولیه دما بالا (بیشتر از 500 درجه سانتی گراد) را با نرخ برهمکنش پایین سیال گرمابی و سنگ دیواره در شکل گیری این مگنتیت ها نشان می دهد. این مگنتیت ها بعضا در همراهی با هماتیت و انیدریت یافت می شوند که تایید کننده شرایط فوگاسیته اکسیژن بالا، نزدیک محدوده بافری مگنتیت-هماتیت (~ΔFMQ+4) می باشد. با توجه به نوع رخداد و شیمی پاراژنز مگنتیت، به نظر می رسد تشکیل کانی های نادر عموما مربوط به مرحله پیش از کانه زایی سولفیدی در دگرسانی پتاسیک این کانسار باشد.

  کلیدواژگان: کانسار مس پورفیری سرکوه، دگرسانی پتاسیک، کانی های نادر، شیمی مگنتیت، کمربند ماگمایی ارومیه - دختر
 • کیوان شیعیان*، مظفرالدین جمالی، سید رضا گل افشانی صفحات 1066-1088

  روستای ماهین در پهنه ی البرز- آذربایجان و زیر پهنه ی ماگمایی - فلززایی طارم - هشتجین قراردارد. بر اساس مطالعات سنگ نگاری، در محدوده جنوب ماهین رخنمون سنگ های محدوده شامل آندزیت، تراکی آندزیت، آندزیت بازالتی، پیروکسن آندزیت، آذرآواری و گابروی پورفیری است که متاثر از فرایند دگرسانی هستند. در مطالعات ژئو شیمیایی، سنگ های آتشفشانی در محدوده های بازالت، آلکالی بازالت، آندزیت، آندزیت بازالتی واقع می شوند و در سری های ماگمایی کالک آلکالن، کالک آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیت قرار می گیرند؛ بنابراین ماگمای اولیه دارای ماهیت قلیایی بوده، آمفیبول و به طور عمده فلوگوپیت در منشا مذاب اولیه وجود داشته است. بر این اساس، ماگمای اولیه احتمالا در اعماق حدود 70 کیلومتری تشکیل شده است. ماهیت کالک آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی ، کاهش میزان عناصر HFSE بویژه Zr ، نسبت های بالای Nb/U، Th/U،Ba/Nb، Nb/Th و پایین بودن نسبت Ce/Pb و نتایج حاصل از نمودار های مطالعه شده ، وجود کمان قاره ای فعال را تائید می کنند. شواهد جزایر قوسی در بعضی از نمودارها و نیز همراهی و هم زمانی سنگ های آذرین با توفیت سبز و سنگ های رسوبی در محدود ه و مجاور آن ، بر وجود حوضه پشت کمانی قاره ای صحه می گذارند. با توجه به شواهد موجود احتمالا در منطقه به طور هم زمان کمان قاره ای نرمال فعال و حوضه پشت کمانی قاره ای وجود داشته است.

  کلیدواژگان: سنگ آتشفشانی، کمان قاره ای، حوضه پشت کمان قاره ای، ماهین، طارم
 • ابراهیم محمدی *، مهدی قائدی صفحات 1089-1104

  زون زمین شناختی مکران، کمتر از دیگر زون های زمین شناختی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق معرفی و مطالعه مقدماتی توالی های فسیل دار کرتاسه پسین (بخشی از واحد چاه میرک)، در جنوب شرقی کهنوج (بخش شمال غربی زون زمین شناختی مکران)، به منظور جلب توجه زمین شناسان به این منطقه است. با توجه به این که بیشتر واحدهای سنگی منطقه، کمپلکس های (افیولیتی) غیر رسوبی و یا رسوبات قاره ای کواترنری هستند، کمترین شواهد فسیلی، برای بررسی و بازسازی محیط دیرینه منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. توالی های مورد مطالعه به لحاظ سنگ شناسی عمدتا شامل سنگ آهک های توفی است که در دوره کاهش ورود مواد آذرآواری به حوضه، نهشته شده است و در بالا و پایین با سنگ های ولکانیک ارتباط دارد. واحد مورد مطالعه، دارای گروه های فسیلی مختلفی همچون گاستروپودهای فراوان، مرجان، جلبک، دوکفه ای ها و فرامینیفرها است. سن توالی های گاستروپوددار، سنومانین و سن لایه های دریایی جوانتر، سنومانین-سانتونین پیشین است. محیط دریایی کم عمق شامل محیط های لاگونی کم عمق (با حضور نرمتنان، خصوصا گاستروپود فراوان) و محیط های اندکی عمیق تر حاوی مرجان و جلبک، برای رسوبگذاری این واحدها پیشنهاد می گردد. برای بررسی دقیق تر گروه های فسیلی مطالعات بیشتر ضروری است.

  کلیدواژگان: کرتاسه پسین، سنومانین، Orbitolina، مکران، چاه میرک
 • احمد نیامدپور * صفحات 1105-1117

  جهت تشخیص احتمال نفوذ فاضلاب های شهری به پی ساختمانها ، دو آرایه الکترودی ونر و دوقطبی - دوقطبی در عملیات توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی در شهر مسجد سلیمان، مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از دو الگوریتم Robust Constraint و Combined Marquardt and Occam داده های اندازه گیری شده ظاهری بصورت مجزا و همچنین ترکیبی به مقادیر مقاومت الکتریکی حقیقی برگردانده شدند. جهت تفسیر دقیق نتایج، سه گمانه در امتداد پروفیل مقاومت الکتریکی ویژه حفر گردید. الگوریتم Combined Marquardt and Occam نسبت به Robust Constraint برای ارائه مدل مقاومت الکتریکی ویژه زیر سطحی نتایج مناسب تری را ارائه داد. همچنین مدل مقاومت الکتریکی ویژه ناشی از برگردان ترکیبی داده های دو آرایه ونر و دوقطبی - دوقطبی نسبت به برگردان مجزای داده های مربوط به هر آرایه سازگاری بیشتری با واقعیت دارد. نتایج این پژوهش کارایی برگردان ترکیبی در شناسایی گسترش هندسی نشت فاضلاب ها در شهر مسجد سلیمان را تایید می نماید.

  کلیدواژگان: ونر، دوقطبی- دوقطبی، آرایه الکترودی، وارون سازی ترکیبی، مقاومت الکتریکی ویژه
 • امیر محمدزاده، احمد احمدی خلج، هادی یگانه فر *، زهرا طهماسبی صفحات 1118-1136

  در بخش میانی پهنه سنندج سیرجان در جنوب شرق شهرستان بروجرد متابازیت هایی به سن تریاس پسین همراه مارن مشاهده می شوند و توسط دایک های بازیک قطع می شوند. متابازیت ها در حد سطوح پایین رخساره شیست سبز متحمل دگرگونی شده اند و کانی های عمده آن ها، پلاژیوکلاز و آمفیبول است و آثاری از بافت های افیتیک و پورفیریتیک آذرین در آنها قابل مشاهده است. داده های حاصل از تجزیه ریزپردازنده الکترونی بیانگر آن است که فلدسپارها از نوع آلبیت، اولیگوکلاز و آنورتوکلاز هستند. همچنین آمفیبول ها از نوع کلسیک بوده و ترکیب آن ها در محدوده اکتینولیت، اکتینولیت هورنبلند، منیزیوهورنبلند و چرماکیت هورنبلند تا چرماکیت قرار می گیرند. بر طبق مطالعات زمین شیمیایی، این سنگ ها ویژگی های ماگمای آلکالن دارند. در الگوهای عناصر کمیاب بهنجار شده به گوشته و عناصر REE بهنجار شده به کندریت، این سنگ ها از عناصر HFSE (به عنوان مثال Th ، و Nb) و LREE به طور یکسان غنی شده اند که این امر نشانگر خصوصیات بازالت های OIB آن ها می باشد. نسبت عناصر کمیاب، از جملهCe/Nb (1.22- 2.20) ،Hf/Nb (0.08-0.2) ، Zr/Nb(3.63-6) و نسبت بالای TiO2/Yb و Nb/Yb، نشان دهنده آن است که خاستگاه ماگمای سازنده این سنگ ها از یک منبع OIB عمیق برای مثال گوشته آستنوسفری غنی شده است. این سنگ ها تحت تاثیر آلودگی اندک پوسته قرار گرفته اند. خصوصیات زمین شیمیایی متابازیت های تریاس پسین نشانه ایجاد آن ها در یک محیط ریفت درون قاره ای است.

  کلیدواژگان: اقیانوس نئوتتیس، تریاس، پهنه سنندج سیرجان، سنگ های متابازیت، زمین شیمی
 • فرشته موحدی، رضا جهانشاهی*، ناصر اسدی، سپیده مالی صفحات 1137-1153

  یکی از مهمترین مشکلات در معدنکاری جریان آب های زیرزمینی به درون پیت معادن است. محل و مقدار آب ورودی به پیت معدن غالبا وابسته به مناطق تراوا است. لذا جهت شناسایی مناطق با نفوذپذیری بالا می توان از روش های زمین آمار استفاده نمود. بدین منظور پژوهش زمین آماری بر روی داده های متغیر شاخص کیفیت سنگ جهت شناسایی زون های تراوا در معدن مس تخت گنبد سیرجان انجام شده است. معدن مس تخت گنبد در استان کرمان و در 80 کیلومتری شمال شرق سیرجان واقع شده است. معدن مذکور از نوع روباز بوده و در حال حاضر در سال های ابتدایی استخراج ماده معدنی است. تعداد 69 عدد گمانه اکتشافی در محدوده اطراف پیت معدن حفر شده است. که حین حفاری داده های متغیرشاخص کیفیت سنگ به فواصل 3متر در کل طول گمانه ها برداشت شده است. شناسایی مناطق با تراوایی بالا در واحدهای سنگی منطقه بخصوص در زیرسطح ایستابی به جهت انجام طرح زهکشی در آینده، لازم و ضروری می باشد. در این پژوهش از روش های درونیابی زمین آماری جهت شناسایی زون های تراوا استفاده شده است. نتایج بررسی آمار مقدماتی نشان داد شاخص کیفیت سنگ با افزایش عمق، یک روند افزایشی دارند. بررسی پیوستگی مکانی شاخص کیفیت سنگ بر اساس تغییرنمای جهتدار و مدل کروی نشان داد پیوستگی مکانی حدودا برابر با 81 متر محاسبه شده است و در جهت شرقی - غربی بیشتر می باشد. درنهایت با استفاده از روش شبیه سازی گاوسی متوالی مناطق با تراوایی بالا در منطقه مشخص شده است؛ که عمدتا در شمال شرقی و جنوب غربی پیت قرار دارند.

  کلیدواژگان: پیوستگی مکانی، تغییرنما، شاخص کیفیت سنگ، شبیه سازی زمین آماری، ایران
 • امیرحسین کلهری*، حسین رحیم پوربناب، مهدی کبرایی صفحات 1154-1175

  مخزن فهلیان در دشت آبادان، یکی از مهم ترین بخش های حوضه زاگرس، و معادل آن یعنی یاماما در حوضه مزوپوتامین میزبان حجم عظیمی هیدروکربن می باشند و با توجه به خصوصیات نزدیک ژئوشیمیایی نفت های این مخازن و عدم وجود مطالعات قبلی مبنی بر چگونگی ارتباط و تطابق این نفت ها، مطالعه آن ها حائز اهمیت است. در این پژوهش که با هدف ارزیابی ژئوشیمیایی و مقایسه ژنتیکی نفت های سازندهای فهلیان و یاماما در برخی میادین غرب کارون و جنوب عراق انجام شده است، نمونه های مخزن فهلیان تحت آنالیزهای ژئوشیمیایی نظیر کروماتوگرافی گازی قرار گرفتند. همچنین اطلاعات بیومارکری نمونه های نفتی مخزن یاماما در میادین عراقی با هدف مقایسه با داده های حاصل از آنالیز نمونه های نفتی مخزن فهلیان جمع آوری شدند و سپس بررسی پارامترهای بیومارکری انجام شد. نتایج بیانگر عدم وجود شواهد تخریب زیستی است. نمونه های فهلیان و یاماما از سنگ منشا حاوی کروژن نوع II و نهشت یافته در محیط احیایی با شوری کم نشات می گیرند و عموما در دسته نفت های سبک و پارافینیک قرار می گیرند. طبق این پژوهش و مطالعات قبلی با بررسی پارامترهایی نظیر C28/C29 مشخص شد که نفت های این مخازن از منشا با سن ژوراسیک نشات می گیرند که سرگلو و گرو (سولایی) محتمل ترین سنگ منشا برای این مخازن می باشند. بررسی بلوغ نشان داد نمونه ها از سنگ منشا بالغ که از مراحل اولیه بلوغ گذشته است حاصل شده اند. در پایان بررسی تمامی این پارامترها توسط نمودار ستاره ای بیان دارد که نمونه های مورد مطالعه در یک خانواده قرار می گیرند و تطابق خوبی دارند. این نتایج تاثیر شایانی در برنامه توسعه میادین خواهد داشت.

  کلیدواژگان: تطابق نفت-نفت، دشت آبادان، ژئوشیمی نفت، سازند فهلیان، سازند یاماما
 • میرمحمد میری *، عبدالناصر فضل نیا صفحات 1176-1192

  مجموعه دگرگونی قوری در شمال شرق نیریز (پهنه سنندج -سیرجان) تحت تاثیر فازهای دگرگونی مختلفی در طی ژوراسیک تا کرتاسه و در نتیجه فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر خرده صفحه ایران شکل گرفته است. ترکیب شیمیایی سنگ کل، آشکار ساخت که برخی از واحدهای این مجموعه از دگرگونی سنگ مادرهای با ترکیب بازیک تشکیل شده اند. بررسی های سنگ نگاری نشان دادند که متابازیت ها در پائین ترین حد دگرگونی (رخساره شیست سبز) محتوی گردهمایی کانی های اکتینولیت + زوئیزیت + پلاژیوکلاز+ کلریت +  اپیدوت + کوارتز ± تیتانیت بوده که در شرایط اوج دگرگونی (رخساره گرانولیت پائینی)  با گردهمایی هورنبلند + پلاژیوکلاز + گارنت + کلینوپیروکسن + کوارتز ± تیتانیت جایگزین شده است. بر اساس نمودارهای ترمودینامیکی فازی (سودوسکشن) محاسبه شده برای این سنگ ها، دگرگونی رخساره شیست سبز در دمای کمتر از 550 درجه سانتیگراد و فشار پائین تر از 5 کیلوبار و اوج دگرگونی در شرایط دما و فشار 640 تا 750 درجه سانتیگراد و</span> و 5/6 تا 10 کیلوبار رخ داده اند. سایر نمودارهای فازی نشان می دهند که محتوای پائین منیزیم در سنگ مادر و کربن دی اکسید در سیال دگرگونی، نقش مهمی در شکل گیری و پایداری گردهمایی های دگرگونی مشاهده شده در متابازیت های مجموعه دگرگونی قوری داشته اند.

  کلیدواژگان: متابازیت، نمودار فازی، مجموعه دگرگونی قوری، نیریز، سنندج-سیرجان
|
 • elham firoozi, mohammadali Aliabadi *, Farhad Ehya, raziyeh mohamady Pages 910-929

  The Mahura placer magnetite deposit is located in the eastern part of the Miqan Arak sedimentary basin on the border between Urmia Dokhtar and Sanandaj Sirjan structural zones in Quaternary alluvial sediments. Magnetite grains have micron to milimeter in form free grains and also inside the minerals of volcanic rocks found in the alluviums. Based on petrography and mineralogy studies, these mafic volcanic rocks are named , andesite, andesite basalt to basalt, and tiny grains of magnetite are observed inside amphibole and pyroxene mineral grains and at the border between them. According to the microprobe Analysis data of the magnetite ,, this mineral has high TiO2 and is located as a titanomagnetite or a solid solution mineral between magnetite and ilmenite, and according to the diagrams, it is placed in the group of Fe-Ti-V magnetites. The evidence obtained from the chemistry of existing clinoproxen minerals indicates that the source rock of these placers has a calc-alkaline composition and is formed in a continental arc environment , campatible with tectonic setting of Urmia Dokhtar , pressure about 2-5 kilobars and a temperature of 1100 degrees Celsius and depth between 7 to 10 km are condition to form this rocks. High content of iron-titanium, high amount of water about 10%, high fugacity of oxygen according to FMQ+1.5 system, are among the most important factors that caused immicibility and partial crystallization of magma oxide liquids and the formation of magnetite grains in the source rock of this deposit.

  Keywords: magnetite chemistry, clinopyroxene chemistry, Fe placer deposite, immicibility Mahura
 • Mohammadjafar Mohammadzadeh *, Mohammadmahdi Rajaei Pages 930-952

  In this article, artificial intelligence methods and geological evidence were used to identify promising areas for gold mineralization. Gold grade values in the Zailik prospecting area located in the northwest of Iran were estimated by two artificial intelligence methods, artificial neural network and its integration with particle swarm optimization algorithm, and the type of constituent rocks and alterations of the studied area was chosen as geology parameters. After the summary of expert opinions in geosciences and mining, the geological parameters were weighed, and to score the artificial intelligence methods for estimating gold geochemical values, the coefficient of determination and the root mean square error function were used. All these methods were compared to the analytical hierarchy process (AHP) in expert choice software. The highest score among geological parameters, after summarizing expert opinions related to lithology and also among artificial intelligence methods, due to the higher coefficient of determination and lower error function, is the combined method of artificial neural network with particle swarm optimization algorithm was awarded. Finally, in the Arc Gis software, all the mentioned methods are united by the fuzzy overlay method. According to the final presented modeling, the northern and northeastern parts of the reconnaissance area are considered areas prone to gold mineralization to continue exploration was suggested.

  Keywords: Zailik, gold mineralization, Fuzzy overlay, Artificial neural network, Particle swarm optimization
 • Fatemeh Taghizadeh, Khaled Maroufi *, Reza Falahat, Ali Opera Pages 953-977

  Source candidates for the Middle Cretaceous – Early Oligocene petroleum system in the Chilingar oilfield were geochemically evaluated using Rock-Eval pyrolysis and vitrinite reflectance measurements, along with taking matrix retention, inert OM and maturity effects into account. Moreover, the gas-oil ratio potential (GORP) factor was used to split the average live TOC and S2 parameters into the oil-prone and gas-prone constituents. Based on the results, Pabdeh and Gadvan formations have the highest and lowest hydrocarbon potential, respectively. According to the S2 vs. TOC diagram, the mineral retention effect and inert OM content are negligible for the Pabdeh formation. On the contrary, Kazhdumi and Gadvan samples show a significant mineral matrix effect and inert organic material, resulting in a substantial reduction of the hydrogen index and lower apparent quality. Based on the corrected-original parameters, Kazhdumi and Gadvan formations are categorized as mainly oil-prone and gas-prone source rocks, respectively. However, these formations show a low-to-fair quantity of live OM, due to the activities of the Khark-Mish paleo-high during the Cretaceous. In terms of thermal maturity, Pabdeh and Gurpi samples are immature, but Kazhdumi, Dariyan (the upper shaly layers) and Gadvan formations have entered into the preliminary stages of the main oil generation phase. Indeed, insufficient maturity of the source candidates (maximum Ro: 0.72) could be considered as a possible reason for the absence of hydrocarbon reserves in the Asmari and Bangestan reservoirs of the Chilingar oilfield.

  Keywords: Source rock, Hydrocarbon potential, Chilingar oilfield, Mineral matrix effect, Kerogen composition
 • Meysam Argany *, Sadri Seifi Pages 978-995

  Urbanization and the increase of impermeable materials cause significant changes in the thermal properties of the region, which leads to the creation of urban thermal islands, on the other hand, the change of use caused by human activities leads to adverse effects on the region's environment. Plains areas are a clear example of these phenomena. The purpose of this study is to analyze the spatial and temporal changes of land use/land cover and its effects on the surface temperature of the plains of Dezful city. Landsat images in 2000-2020 were used to analyze the changes of (LU/LC) and its thermal bands to investigate LST using remote sensing techniques. Significant changes in land use were observed in this fertile plain during the study period. The highest percentage of land use change was related to the change of barren to agriculture and gardening, the second percentage land use change of water use to agriculture and gardening. During the monitoring period of 151,189, water areas decreased to half of 66,712 hectares. urban areas increased almost twice from 97,462 to 174,713. The Land surface temperature has increased during the monitoring period, the average temperature has increased in all classes of land use, but temperature increase in urban and barren classes are more than agricultural and gardening classes. The vegetation cover index increased during the monitored period, but this increase was not enough to prevent the temperature increase.

  Keywords: land surface temperature, change detection, normalized difference vegetation index, remote sensing, geographic information system
 • Tayebeh Ahmadi *, Hossein Khonchaman, Hamid Taherinia Pages 996-1014

  The early-mid Cretaceous carbonate sequences in the northeast of Rafsanjan city contain abundant and diverse foraminifera assemblages. A stratigraphic section of these sequences has been sampled for biostratigraphical and paleoenvironmental studies. The studied section was subdivided into two informal lower and upper units based on lithological characteristics. The former is composed of coloured marls intercalated with a few limestone intercalations. Planktonic foraminifera, oligosteginids and radiolarian are most components of it. The upper unit consists of fossiliferous limestones with intercalation of marls, rich in benthic foraminifera and calcareous algae that form cliff walls. The lower unit is characterised by r-selected hedbergellids, reflecting nutrient-rich/eutrophic marine environments. Whiles an abundance of cone-shaped orbitolinids, calcareous algae, and invertebrate organisms (echinoids, corals, and Mollusca) reflect deposition in the photic zone of shallow water marine platforms with stable temperature and salinity conditions. The biostratigraphic data allow us to date the Lower Cretaceous successions between Barremian and probably the early Cenomanian. One planktonic and five benthonic foraminiferal biozones are identified which include:Hedbergella spp. Assemblage ZonePalorbitolina lenticularis ZonePraeorbitolina spp. Assemblage ZoneMesorbitolina parva ZoneMesorbitolina texana ZoneMesorbitolina subconcava Zone

  Keywords: Foraminifera, Barremian-Cenomanian, Central Iran, Biostratigraphy, Rafsanjan
 • Mohammad Nakhaei, Hosna Kianinasab *, Haji Karimi Pages 1015-1031

  In order to manage water resources, it is necessary to know the current situation of the resources and predict it in the future .In this research, in order to investigate the nutritional effects of irrigation and drainage network of Gaveshan Dam in wet and dry periods on underground water resources of Myandarband plain, after collecting geological, meteorological, hydrological and hydrogeological information, geophysical tests and exploratory boreholes, rainfall statistics and the level of the underground water level in the discharge wells and the construction of a conceptual model, simulation, calibration and verification of the underground water level were done using the GMS10.1 software. The results of the calibration of the model indicate a very good fit of the observed and calculated water level data of the model with R²=0.99. According to the recalibrated model, the effects of return water from the irrigation and drainage network of Gaveshan Dam in two periods, wet and dry, which were determined through the trails test, were predicted with the percentage of infiltrations of 10, 20 and 40% for the spring season of 2016. The results of the research clearly show the positive effect of the construction of irrigation and drainage network on the increase of the underground water level, as well as the difference of the positive effect in wet and dry conditions.

  Keywords: Mathematical modeling, Myandarband plain, Gms10.1 software, Wet, dry periods, recharge factors
 • MohammadAmir Alimi * Pages 1032-1047

  In this research, we investigate the seismic hazard associated with the Kheyrabad blind thrust fault at the north of Birjand, Eastern Iran. Field measurements from a structural transect through the Kheyrabad anticline indicate fault-propagation folding above a 38° northeastward-dipping blind thrust fault which probably reaches into a horizontal detachment at a depth of ~500 meters. In this research, in order to evaluate the seismic risk of Khayrabad blind fault have been investigated, parameters such as average slip rate, maximum earthquake (Mmax) and its recurrence. Obtaining estimates of the slip-rate on the blind fault, and of the rate of crustal shortening are difficult, but we assume that transport of material on the horizontal decollement at depth is balanced by extrusion of material at the surface, we can produce approximate measurements of slip-rate and shortening by using area balancing. In this method, the rates of fault slip, horizontal shortening, and uplift have been estimated as 0.75, 0.59, and 0.46 mm/yr, respectively. Using the regression equation between earthquake magnitude and rupture area, magnitude of the maximum earthquake is estimated at 4.7. Also, using the empirical relationships between magnitude, coseismic displacement and slip rate, the recurrence of this earthquake is predicted to be 577 years. According to the obtained slip rate (0.75 mm/yr), the activity grade of Khairabad blind fault is considered moderate.

  Keywords: blind thrust, seismic hazard, area balancing, kheyrabad anticline, Iran
 • Mohsen Rezaei *, Alireza Zarasvandi, Sima Basious, Hasan Zamanian Pages 1048-1065

  The Sarkuh porphyry Cu deposit located in the Urumieh – Dokhtar Magmatic Belt (UDMB), is associated with the emplacement of Miocene intrusions mainly containing granite – granodiorite within Eocene units including tuff, andesite, basaltic andesite, and pyroclastic breccia. Potassic alteration of the deposit (dominated by magnetite, secondary and re-equilibrated biotites as well as anhydrite) is well extended. In this study EDX spectra of accessory minerals within potassic alteration was assessed to trace the occurrence of rare minerals. Additionally, EMPA results of magnetite paragenesis were linked to physicochemical attributes of rare minerals occurrences. Results indicate that unusual occurrence of Ce-La rich epidotes with REE-enriched monazites and Ce-bearing titanites are accompanied with apatite, anhydrite, hydrothermal biotite, quartz, and magnetite assemblages in the potassic alteration. Magnetite composition implies that early-stages high temperature magmatic – hydrothermal fluids (>500 °C) with low rates of fluid – rock interaction were contributed in the magnetite crystallization. Commonly, these magnetites are accompanied by hematite and anhydrite providing insights into the very high oxygen fugacity conditions (near magnetite - hematite buffers ~ ΔFMQ+4). Considering the chemistry of magnetite paragenesis, it seems that the occurrence of rare minerals are mainly associated pre-ore stages in the potassic alteration

  Keywords: Sarkuh Porphyry Cu deposit, Potassic alteration, Rare minerals, Magnetite chemistry, Urumieh-Dokhtar Magmatic Belt (UDMB)
 • Keivan Shiaian *, Mozaffaroddin Jamali, Seyyed Reza Golafshani Pages 1066-1088

  Mahin village is located in Alborz-Azerbaijan area in Tarom-Hashtjin magmatic- metallogenetic sub-area. According to petrographic studies done around the south of Mahin, the outcrop rocks include trachyte andesite, andesite, basaltic andesite, pyroxene andesite, pyroclastic, and porphyritic gabbro, affected by the alteration process. In geochemical studies, the samples are located in the basalt, alkaline basalt, andesite, and basaltic andesite domains. All rock samples are in the magmatic series of calc-alkaline to high-potassium calc-alkaline (shoshonite). The primary magma is alkaline in nature. Amphibole and mainly phlogopite have been present in the original melt. Accordingly, the primary magma was probably formed at a depth of about 70 km. The composition of high-potassium calc-alkaline, the decrease of FHSE elements, especially Zr, the high ratios of Nb / U, Th / U, Ba / Nb, Nb / Th, and the low ratio of Ce / Pb and the diagrams all confirm the existence of active continental. Arc island evidence in some diagrams, and the association and simultaneity of igneous rocks with green tufftite and sedimentary rocks in and around the area, all confirm the existence of continental(ensialic) back-arc basin. According to these indications, there might have been active normal continental arcs and ensialic back arc simultaneously in the area.

  Keywords: Volcanic rock, Continental arc, Continental (ensialic) back -arc, Mahin, Tarom
 • Ebrahim Mohammadi *, Mehdi Ghaedi Pages 1089-1104

  In comparison with other geological zones of Iran, the Makran geological zone has been studied less. This study aims to introduce and study the Late Cretaceous fossiliferous successions (part of the Chah-Mirak Unit), in the southeastern Kahnuj (the northwestern part of the Iranian Makran geological zone) to draw the geologists’ attention to the area. Given the note that most of the rock units in the region are non-sedimentary (ophiolitic) complexes or Quaternary continental sediments, every fossil evidence is of great value for investigating and reconstructing the paleo-environmental condition of the region. Lithologically, the studied successions mainly consist of tuffaceous limestones, which were deposited after the reduction of pyroclastic material to the basin; its lower and upper contacts are composed of volcanic rocks. The studied successions present different fossil groups such as abundant gastropods, corals, algae, bivalves, and foraminifera. The gastropod-rich sequences and younger marine layers are Cenomanian and Cenomanian-early Santonian in age, respectively. The shallow marine lagoonal environment (accompanied by mollusks, especially abundant gastropods), and slightly deeper settings containing coral and algae, are suggested for the deposition of these successions. Further studies are necessary for a more detailed examination of the fossil groups.

  Keywords: Late Cretaceous, Cenomanian, Orbitolina, Makran, Chah Mirek
 • Ahmad Neyamadpour * Pages 1105-1117

  To determine the probability of sewage infiltration into foundations of unborn structures, the Werner and the dipole - dipole arrays were used in an electrical resistivity tomograph operation in Masjed Soleiman City which is located in south west of Iran. Using Robust Constraint and Combined Marquardt and Occam algorithms, the measured apparent data were inverted to true electrical resistivity values separately then joint inversion was carried out using the data gathered by both arrays. Three drilled boreholes along the electrical resistivity profile were very useful in accurate interpreting the results. The Combined Marquardt and Occam algorithm provided better results than the Robust Constraint for presenting a subsurface electrical resistivity mode. Also, the electrical resistivity model resulting from the joint inversion of the Werner and dipole - dipole array data is more consistent with reality than the individual inversion of the data for each array.

  Keywords: Wenner, Dipole-dipole, electrode array, Joint inversion, electrical resistivity
 • Amir Mohammadzadeh, Ahmad Ahmadi Khalaji, Hadi Yeganehfar *, Zahra Tahmasbi Pages 1118-1136

  The late Triassic metabasites in the southeast of Borujerd area in the middle part of Sanandaj Sirjan zone (SaSZ) are associated with marble and locally intersected by mafic dykes. Metabasites rocks are metamorphosed in the lower green schist facies and are mainly composed of plagioclase and amphibole. However, they locally preserve ophitic and porphyritic igneous textures. The electronmicroprope analysis showed that feldspars are albite, oligoclase and anorthoclase. Also, according to this analysis, type of amphiboles is calcic and includes actinolite, actinolite-hornblend, magnesiohornblend and tschermakit-hornblend to tschermakit. According to geochemical studies, these rocks have alkaline magmas characteristics. The chondrite normalized REE patterns show enrichment in LREE and the Primitive-Mantle normalized multi-element patterns show uniformly enriched LREE, Th, Nb, Ta. These characteristics are similar to those of basalts derived from OIB-like mantle sources. Trace-element ratios, including Ce/Nb (1.22– 2.20), Hf/Nb (0.08–0.2), Zr/Nb (3.63–6) and high TiO2/Yb and Nb/Yb ratios, indicate that these magmas were derived from a deep OIB reservoir, i.e. an enriched asthenospheric mantle source. These rocks underwent slight crustal contamination. These geochemical characteristics of these late Triassic metabasites suggests that they formed in an intra-continental rifting regime.

  Keywords: Neo-Tethyan Ocean, Triassic, Sanandaj–Sirjan zone, metabasic rocks, Geochemistry
 • Fereshteh Movahedi, Reza Jahanshahi *, Naser Asadi, Sepideh Mali Pages 1137-1153

  One of the most important problems in mining is the flow of groundwater into the pit mines. The location and amount of these waters are often dependent on the permeable zones. Therefore, geostatistical methods can be used to identify these zones. Hence, geostatistical research has been done on variable data of the rock quality designation (RQD) to identify permeable zones in the area of Takht e- Gonbad copper mine pit, Sirjan. This mine is located in Kerman province, northeast of the Sirjan city and it is an open-pit type. A total of 69 exploration boreholes have been dug in the area around the pit. During the drilling, the variable data of the RQD was recorded during a spatial distance of 3 m along the entire length of the boreholes. Identifying areas with high permeability in the rock units of the region, especially in the subsurface of the aquifer, is necessary to carry out the drainage plan in the future. In this research, geostatistical simulation methods have been used to identify permeable zones. The results of the preliminary statistics showed that the RQD has an increasing trend with increasing depth. The spatial continuity of the RQD based on the directional variogram and the spherical model was estimated about 81 meters, and was greater in the east-west direction. Finally, by geostatistical simulation, the areas with high permeability in the region have been determined which are mainly located in the northeast and southwest of the pit.

  Keywords: Spatial continuity, Variogram, Rock quality designation (RQD), Geostatistical simulation, Iran
 • Amirhossein Kalhori *, Hossain Rahimpour-Bonab, Mehdi Kobraei Pages 1154-1175

  The Fahliyan Formation, located in the Abadan Plain, is one of the most significant productive units in the Zagros Basin. Its Mesopotamian Basin equivalent, the Yamama Formation, also contains large quantities of hydrocarbons. Due to the geochemical similarities of these two reservoirs, investigating trapped oils and correlations can yield significant results. However, there have been limited studies describing the relationship and oil-oil correlation between the Fahliyan and Yamama oil samples. In this study, geochemical analyses such as GC, GC/MS, and stable carbon isotope were used to analyze the Fahliyan oil samples. Furthermore, Yamama data were taken from previously released studies in the Mesopotamian Basin. The results showed that both Yamama and Fahliyan oils were non-biodegraded and mostly paraffinic and light, indicating peak mature or late mature levels. The indices also suggested that the oils had a marine carbonate source with type II kerogen, which was deposited under anoxic and low salinity conditions of the deposition environment. The Jurassic source rock of these reservoirs was confirmed by the geological age biomarkers. Following this and previous research, it was concluded that the Sargelu and Garau (Sulaiy) formations are the most likely source rocks. Investigations of the oil biomarkers and the results of other studies in these areas deduced that the Fahliyan and Yamama oils in study areas are classified in the same genetic family. These results will affect the field development plan.

  Keywords: Abadan Plain, Fahliyan Formation, oil-oil correlation, petroleum geochemistry, Yamama Formation
 • Mirmohammad Miri *, Abdolnaser Fazlnia Pages 1176-1192

  The Qori metamorphic complex in the northeast Neyriz (Sanandaj-Sirjan zone) formed due to the different metamorphic phases during the Jurassic to Cretaceous as a result of the subduction of the Neotethys oceanic crust beneath the Iran microplate. The whole-rock compositions revealed that some of the complex units formed from the metamorphism of basic protoliths. Petrographic investigations showed that the metabasites contain assemblage actinolite + zoisite + plagioclase + chlorite + epidote + quartz ± titanite in the lowest metamorphic grade (green schist facies) that was replaced by hornblende + plagioclase + garnet + clinopyroxene + quartz ± titanite assemblage at the peak of the metamorphism (lower granulite facies). Based on the thermodynamic phase diagrams (pseudosection) calculated for these rocks, the metamorphism at the green schist facies occurred at T < 550 C° and P < 5 kbar, while the peak condition occurred T and P 640 to 750 C° and 6.5 - 10 kbar, respectively. The other phase diagrams indicate that the low MgO content in the protolith and CO2</sub> content in the metamorphic fluid played an important role in the formation and stability of the metamorphic assemblages observed in the metabasites of the Qori metamorphic complex.

  Keywords: Metabasic, Phase diagram, Qori complex, Neyriz, Sanandaj-Sirjan