درباره نشریه
ISSN:
2251-8398
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی
مدیر اجرایی:
حمید خانی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32113471
سایت اختصاصی:
www.erfani.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، اداره نشریات تخصصی، دفتر نشریه
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113471
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/27

این نشریه تا شماره 11 با نام مجله حکمت عرفانی منتشر شده است.

مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
استادیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: عرفان
Ali Reza Kermani
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Mysticism
سردبیر
حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy
هیات تحریریه
دکتر یارعلی کردفیروزجایی
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
Yar Ali Kord Firoozjaee
Associate Professor, Baqir al-Olum University
دکتر علی امینی نژاد
استاد حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان، فقه و اصول
Ali Amininejad
Professor, Qom Seminary,
Specialist: Philosophy and mysticism, Jurisprudence and Principles
دکتر حسن سعیدی
دانشیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حکمت و کلام، ادیان و عرفان
Hasan Saeedi
Associate Professor, Faculty of Theology and Religions, Shahid Beheshti University
Specialist: Wisdom and theology, religions and mysticism
دکتر عسکری سلیمانی امیری
دکتر عسکری سلیمانی امیری
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
Askari Soleymani Amiri
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy
اسدالله فیروزجانی
اسدالله فیروزجانی
دکتر محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy and mysticism
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research,
Specialist: Philosophy
دکتر محسن قمی
استادیار دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه
Mohsen Qumi
Assistant Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy
حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
استادیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: عرفان
Ali Reza Kermani
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Mysticism
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
Mohammad Mahdi Georgian
Associate Professor, Baqir al-Olum University
مدیر اجرایی
حمید خانی
حمید خانی
Hamid Khani
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۷