درباره نشریه
ISSN:
2008-8965
eISSN:
2538-5380
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
سردبیر:
دکتر حسین ذوالقرنین
مدیرداخلی:
محبوبه راه نورد
ویراستار فارسی:
دکتر آرش امرایی
ویراستار انگلیسی:
ریاض مطور
با همکاری:
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تلفن:
061-53534405
061-53534400 ، داخلی: 2319
061-53533326
دورنگار:
061-53534405
سایت اختصاصی:
jmst.kmsu.ac.ir
نشانی:
خرمشهر، بلوار علی بن ابیطالب، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
صندوق پستی:
669
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/20
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: فیزیک دریا
Mohammad Reza Banazade Mahani
Assistant Professor Faculty of Natural Resources and Marine Sciences
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Sea physics
سردبیر
دکتر حسین ذوالقرنین
استاد
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا، بیولوژی مولکولی
Hosein Zolgharnein
Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: sea Biology, Molecular Biology
اعضای تحریریه
وحید یاوری
استاد شیلات ، شیلات ، دانشکده منابع طبیعی دریا
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: آبزی پروری، علوم دریایی
Vahid Yavari
Professor, Fisheries
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Marine Science, Aquaculture
دکتر عباس رنجبر سعادت آبادی

رشته تخصصی: هواشناسی
Abbas Ranjbar Saadaabadi

Specialist: Meteorology
افشین دانه کار
استاد محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست ساحلی ، اکوتوریسم، مدیریت محیط زیست طبیعی
Afshin Danehkar
Professor, Environmental Science
University of Tehran
Specialist: Coastal Environment, Ecotourism, Natural Environment Management
اصغر اصغری مقدم
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Asghar Asgharimoghaddam
professor
University of Tabriz
Specialist: Hydrogeology
دکتر بهرام علیزاده
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Bahram Ali Zadeh
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Petroleum geology
دکتر سعید کیوان شکوه
دکتر سعید کیوان شکوه
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: شیلات
Saeed Keyvanshokouh
Associate Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Fisheries
دکتر سید ناصر سعیدی

دکتر جعفر سیاره
دانشیار
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
Jafar Sayareh
Associate Professor
Chabahar Maritime and Marine University
دکتر نسرین سخایی

دکتر محمدصدیق مرتضوی
محقق و رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Mohammad Seddiq Mortazavi

دکتر محمد مرادی
عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
پژوهشکده هواشناسی
رشته تخصصی: هواشناسی کاربردی
Mohammad Moradi
Faculty member of Meteorological Institute
Atmospheric Science and Meteorological Research Center
Specialist: Applied Meteorology
دکتر سید علی اکبر هدایتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زیست شناسی دریایی، آلودگی دریا
Aliakbar Hedayati

Gorgan University
Specialist: Marine Biology, marine pollution
دکتر محمود بهمنی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اندوکراینولوژی مقایسه ای آبزیان
Mahmoud Bahmani
Professor Biotechnology and Medicinal Plants Research Center
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Animal and vegetative comparison
دکتر احسان کامرانی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
دکتر منصور زراءنژاد
استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری
Mansour Zarra Nezhad
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: econometrics, financial economics, monetary economics, Islamic economics, economics
دکتر احمد سواری
استاد
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography
پریتا کوچنین
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
Prita KochnianPrita
Associate Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
ویراستار فارسی
دکتر آرش امرایی
استادیار زبان و ادبیات فارسی گروه علوم پایه و دروس عمومی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Arash Amraei
Assistant Professor, Department of Basic Sciences and General Courses
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Persian Language and Literater
ویراستار انگلیسی
ریاض مطور

مدیرداخلی
محبوبه راه نورد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۰