درباره نشریه
ISSN:
1735-4552
eISSN:
2783-2848
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مدیر مسئول:
عادل مدحج
سردبیر:
دکتر شهرام لک
مدیرداخلی:
دکتر عبدالکریم بنی سعیدی
دورنگار:
061-36237929
نشانی:
شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دانشکده‎ی کشاورزی، دفتر فصلنامه‎ی علوم به زراعی گیاهی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jpps
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/27
مدیر مسئول
عادل مدحج
دانشیار کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
Adel Modhej
Associate Professor, Agriculture
Shoushtar Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر شهرام لک
استاد واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Shahram Lak
Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
اعضای تحریریه
عادل مدحج
دانشیار کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
Adel Modhej
Associate Professor, Agriculture
Shoushtar Branch, Islamic Azad University
دکتر سید عطاالله سیادت

رشته تخصصی: زراعت
Seyed Ataollah Siadat

Specialist: Agronomy
دکتر محمدرضا اردکانی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت ارگانیک
Mohammad Reza Ardakani
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Farming
دکتر جمشید رزمجو
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Jamshid Razmjoo
Professor Faculty of Agriculture
Isfahan University of Technology
دکتر زهرا خدا رحم پور
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Zahra Khodarahmpour
Associate Professor
Shoushtar Branch, Islamic Azad University
Specialist: plant breeding
دکتر سید رضا طبایی عقدایی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گروه بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: پرورش گیاه، بیوتکنولوژی، ژنتیک، اصلاح نباتات (ژنتیک)
Seyyed Reza Tabaei Aghdaei
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran Department of Biotechnology
Specialist: Plant Breeding, Biotechnology, Genetics, Crop Breeding (Genetics)
دکتر روزبه فرهودی
دانشیار گروه زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Roozbeh Farhoodi
Associate Professor Dep of Agronomy
Shoushtar Branch, Islamic Azad University
Specialist: Crop physiology
دکتر شاپور لرزاده
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Shapour Lorzadeh
Associate Professor School of Agriculture
Shoushtar Branch, Islamic Azad University
Specialist: Crop Physiology
دکتر محمدرضا چایی چی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Chaichi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Ecology
مدیرداخلی
دکتر عبدالکریم بنی سعیدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۴