فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نجمه رضاییان، مهیار گرامی، پرستو مجیدیان، حمیدرضا قربانی* صفحات 1-14
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نانوذره آهن و پوترسین بر برخی صفات گیاه کاملینا به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا (شهرستان نکا) در سال 1400 انجام گرفت. تیمارهای مورد استفاده شامل نانوذره آهن در چهار غلظت صفر، 20، 40 و 60 ppm و پلی آمین پوترسین در چهار غلظت صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار بود. تجزیه واریانس بیانگر معنی داری اثر ساده نانوذره آهن و پوترسین و اثر متقابل آنها بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی و صفات مورفولوژیکی در سطح 5 درصد بود. نتایج مقایسه میانگین اثر ساده تیمارها نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل a و کارتنویید در مرحله رویشی و کارتنویید در مرحله زایشی در سطح 60 ppm نانوذره آهن و بیشترین میزان کلروفیل a در سطح 1 میلی مولار پوترسین و بیشترین میزان کارتنویید در سطح 5/1 میلی مولار پوترسین بود. بیشترین میزان رنگیزه های کلروفیل b و کل در مرحله رویشی در ترکیب تیماری 40 ppm آهن با 5/1 میلی مولار پوترسین و در مرحله زایشی در ترکیب تیماری 60 ppm آهن با 1 میلی مولار پوترسین مشاهده شد. بیشترین میزان عملکرد و تعداد دانه در کپسول و نیز میزان بالایی از وزن هزار دانه و ارتفاع بوته در ترکیب تیماری 40 ppm نانوذره آهن با 1 میلی مولار پوترسین مشاهده شد. به طور کلی ترکیب تیماری 60 ppm نانوذره آهن و غلظت های مختلف پوترسین بیشترین میزان رنگیزه ها و صفات عملکردی را داشته و محلول پاشی این دو محرک می تواند موجب بهبود رشد، نمو و عملکرد محصول کاملینا شود.
  کلیدواژگان: پوتریسین، دانه روغنی، عملکرد، کلروفیل، نانوذره آهن
 • حسن یحیی پور، یوسف نیک نژاد*، هرمز فلاح، سلمان دستان، داوود براری تاری صفحات 15-29
  ه منظور بررسی اثر اصلاح کننده های خاک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن دانه کلزا (Brassica napus L.)، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه کشاورز واقع در شهرستان آمل در سال 1400 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد اصلاح کننده های خاک در هشت سطح شاهد یا عدم مصرف اصلاح کننده، مصرف بیوچار، مصرف نانوذرات سیلیکون، مصرف نانوذرات روی، مصرف بیوچار + نانوذرات سیلیکون، مصرف بیوچار + نانوذرات روی، مصرف نانوذرات سیلیکون + نانوذرات روی و مصرف بیوچار + نانوذرات سیلیکون + نانوذرات روی بودند. نتایج نشان داد که کاربرد تمامی اصلاح کننده های خاک موجب بهبود اجزای عملکرد، عملکرد و محتوای روغن دانه کلزا در مقایسه با تیمار شاهد یا عدم مصرف اصلاح کننده ها شدند. به طور کلی، کاربرد ترکیبی اصلاح کننده ها اثرات بهتری بر صفات مورد مطالعه نسبت به کاربرد جداگانه هر یک از اصلاح-کننده ها داشت و هم چنین در بین تیمارهای انفرادی، مصرف نانوذرات اکسید روی بیشترین تاثیر را در بهبود اجزای عملکرد و عملکرد دانه نشان داد. حداکثر ارتفاع بوته (144/33 سانتی متر)، تعداد خورجین در بوته (240 عدد) و عملکرد دانه (3263/7 کیلوگرم در هکتار) زمانی حاصل شد که هر سه اصلاح کننده به طور همزمان مورد استفاده قرار گرفتند. بین تیمارهای انفرادی و ترکیبی اصلاح کننده ها از نظر محتوای روغن دانه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، کاربرد همزمان اصلاح کننده های خاک می تواند نقش موثری در بهبود خصوصیات کمی و کیفی دانه کلزا داشته باشد.
  کلیدواژگان: بیوچار، روی، سیلیس، عملکرد دانه، کلزا
 • سعیده بابایی، احمد افکاری* صفحات 30-45
  به منظور بررسی اثر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر برخی از پارامترهای رشدی و عملکرد گیاه نخود در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1401- 1400 در منطقه هوراند از توابع استان آذربایجان شرقی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (آبیاری کامل به عنوان شاهد، محدودیت ملایم آبی یا قطع آبیاری در مرحله غلاف دهی و محدودیت شدید آبی یا قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی) و مقادیر مختلف سوپرجاذب (عدم استفاده از سوپرجاذب، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که اعمال تنش و اثر مصرف پلیمر سوپرجاذب بر تمام صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. برهم کنش تنش خشکی و پلیمر سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، محتوای کلروفیل برگ، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه و زیست توده در سطح احتمال یک درصد و بر سایر صفات اثر معنی داری نداشتند. به طوری که بیش ترین عملکرد دانه (94/1710 کیلوگرم در هکتار) به تیمار (آبیاری کامل و 150 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب) اختصاص یافت. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی مقادیر صفات فیزیولوژیکی مانند محتوای کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ کاهش اما مقدار پرولین برگ افزایش یافت. در صورتیکه استفاده از سوپرجاذب به طور معنی داری صفات فیزیولوژیکی را افزایش داد. با توجه به نتایج به دست آمده سوپرجاذب موجب کاهش خسارات وارد شده در مواجه با خشکی شد.
  کلیدواژگان: پرولین، خشکی، عملکرد دانه، کلروفیل، کود
 • منصوره خدادادی، علی قنبری*، قربانعلی اسدی، مهدی راستگو صفحات 46-64
  لازم است میزان اثر تنش خشکی و وجود یا عدم وجود علف های هرز بر میزان رشد و عملکرد گیاهان زراعی مهم از جمله ذرت و سورگوم مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور مطالعه مزرعه ای در سال زراعی 1393 در مزرعه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت دو آزمایش مجزا برای دو گیاه ذرت علوفه ای هیبرید KS260 و سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار اول سطوح آبیاری 65%، 75%، 85% و 100% (%ET0) و تیمار دوم مدیریت علف هرز (وجین و عدم وجین علف های هرز) بود. میزان کمترین عملکرد علوفه تر و خشک در ذرت و سورگوم در شرایط کم آبی شدید (تنش 65% ظرفیت زراعی) مشاهده شد. وجین علف های هرز مزارع ذرت و سورگوم باعث افزایش حدود 35درصدی وزن تر و خشک علوفه ذرت و افزایش 25 درصدی وزن تر علوفه و 100 درصدی وزن خشک علوفه سورگوم شد. وجین علف های هرز در تمامی شرایط باعث کاهش رقابت این گونه ها با گیاه زراعی و افزایش شاخص های رشدی علوفه از جمله دوام سطح برگ (49 درصدی در ذرت و 11 درصدی در سورگوم)، سرعت رشد نسبی (9 درصدی در ذرت و 22 درصدی در سورگوم)، سرعت رشد خالص (23 درصد ذرت و 25 درصد در سورگوم) و ارتفاع (12درصدی در ذرت و 15 درصدی در سورگوم) شد و به نظر می رسد مقاومت به خشکی سورگوم و ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد تقریبا یکسان است.
  کلیدواژگان: افت عملکرد، سطوح آبیاری، شاخص های رشدی، مدیریت وجین
 • الهام خواجوی، شهرام لک* صفحات 65-83
  ه منظور بررسی اثر سطوح مختلف خاک ورزی و بقایا بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم، این پژوهش در سال زراعی 95-1394 در شهرستان ایذه به صورت استریپ پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل خاک ورزی در سه سطح (شامل خاک ورزی مرسوم، خاک ورزی حفاظتی و بدون خاک ورزی) به عنوان کرت افقی و بقایای گیاهی در سه سطح(شامل صفر، 30 و 60 درصد بقایای گندم) به عنوان کرت های عمودی بودند. نتایج نشان داد که تیمار خاک ورزی اثر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد، شاخص برداشت، درصد و عملکرد پروتیین داشت. بیشترین عملکرد دانه (با میانگین 5/477 گرم در مترمربع) از تیمار خاک ورزی حفاظتی و کمترین(با میانگین 3/340 گرم در مترمربع) از تیمار بدون خاک ورزی حاصل شد. هم چنین کاربرد بقایای گیاهی به طور معنی داری عملکرد و اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد و عملکرد پروتیین را تحت تاثیر قرار داد. بیشترین عملکرد دانه (با میانگین 7/480 گرم در مترمربع) در روش خاک ورزی حفاظتی با کاربرد 30 درصد بقایا در سطح خاک به دست آمد. بر اساس نتایج حاصله و با توجه به تاثیرات مثبت روش خاک ورزی حفاظتی، جهت افزایش محصول گندم کاربرد 30 درصد بقایا در این روش خاک ورزی در منطقه ایذه پیشنهاد گردید.
 • حسن یحیی پور، یوسف نیک نژاد* صفحات 84-103
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات کودهای آلی و شیمیایی همراه با کاربرد سیلیکون بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد سرخارگل (Echinacea purpurea L.)، در مزرعه ای واقع در استان مازندران، شهرستان آمل طی سال 1401 اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل مصرف کودهای آلی و شیمیایی در چهار سطح (شاهد، کود دامی، ورمی کمپوست و کود شیمیایی) به عنوان عامل اصلی و کاربرد سیلیسیم در سه سطح (شاهد، سیلیکات پتاسیم و نانوسیلیس) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که یشترین صفات رشدی نظیر ارتفاع بوته، تعداد گل در بوته و سطح برگ با کاربرد کود شیمیایی حاصل شد. حداکثر وزن خشک اندام گیاهی با مصرف کود شیمیایی حاصل شد اگرچه اختلاف معنی داری با کاربرد ورمی کمپوست نداشت. بیشترین وزن خشک گل (429/3 گرم در متر مربع) با کاربرد کود شیمیایی حاصل شد که با مصرف ورمی کمپوست (417/3 گرم در متر مربع) اختلاف معنی داری نداشت. کاربرد هر دو منبع سیلیکون منجر به بهبود تعداد گل در بوته، سطح برگ و غلظت کلروفیل ها در مقایسه با تیمار شاهد گردید اگرچه کاربرد نانوسیلیکون اثرات بهبوددهندگی بالاتری در مقایسه با سیلیکات پتاسیم داشت. مصرف نانوسیلیکون به ترتیب موجب افزایش 9/6 و 7/4 درصدی وزن خشک گل در مقایسه با عدم کاربرد سیلیکون و کاربرد سیلیکات پتاسیم گردید. بنابراین، با توجه به نتایج مطالعه حاضر، کاربرد ورمی-کمپوست به عنوان جایگزین مناسب برای کودهای شیمیایی و استفاده از نانوسیلیکون جهت بهبود خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد سرخارگل معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: سرخارگل، کود آلی، محتوای کلروفیل، نانوسیلیکون، وزن خشک اندام گیاهی
|
 • Najmeh Rezaiean, Mahyar Gerami, Parastoo Majidian, Hamidreza Ghorbani * Pages 1-14
  This research was conducted in order to investigate the effect of iron nanoparticle (INp) and Putrescine (Pu) on some Camelina traits as a factorial design in a randomized complete block design with three replications at Baye-Kola Agricultural Research Station (BARS) in 2021. The treatments included INp (0, 20, 40 and 60 ppm) and putrescine (0, 0.5, 1 and 1.5 mM). Variance analysis showed that the factors were significant on the amount of photosynthetic pigments and morphological traits. The results of the comparison of the simple effect of the treatments showed that the highest amount of chlorophyll a and carotenoid was in the vegetative stage and carotenoid in the reproductive stage at 60 ppm of INp and the highest amount of chlorophyll a at 1 mM Pu and the highest am ount of carotenoid at 1.5 mM Pu. The highest amounts of chlorophyll b and total pigments were observed in the vegetative stage in the treatment combination of 40 ppm INp with 1.5 mM Pu and in the reproductive stage in the treatment combination of 60 ppm INp with 1 mM Pu. The highest amount of yield, number of seeds per capsule and also, the high value of 1000 seed weight and plant height were observed in the treatment combination of 40 ppm INp with 1 mM Pu. In general, the interaction effect of 60 ppm of INp and different concentration of Pu had the best results, and the spraying of these stimulants can improve the yield of the Camelina plant.
  Keywords: Chlorophyll, Iron nanoparticle, Oil seed, putrescine, Yield
 • Hasan Yahyapoor, Yousof Niknezhad *, Hormoz Fallah, Salman Dastan, Davood Barari Tari Pages 15-29
  In order to investigate the effect of soil amendments on yield components, yield and oil percentage of rapeseed (Brassica napus L.), a field experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications at the farmer's field located in Amol during 2021. The experimental treatments include the application of soil amendments at eight levels of control or non use of amendments, biochar, silicon nanoparticles, zinc nanoparticles, biochar + silicon nanoparticles, biochar + zinc nanoparticles, silicon nanoparticles + zinc nanoparticles, and the application of biochar + silicon nanoparticles + zinc nanoparticles. The results indicated that the application of all soil amendments improved the yield components, yield and oil content of rapeseed compared with the control treatment or non-use of amendments. In general, the combined application of amendments had better impacts on the studied traits than the individual application of each amendment. Also, among the individual treatments, the application of zinc oxide nanoparticles had the greatest effect in improving yield components and seed yield. The highest plant height (144.33 cm), number of silique per plant (240) and seed yield (3263.7 kg.ha-1) were obtained when all three amendments were used simultaneously. No statistically significant difference was observed between individual and combined treatments of amendments in terms of seed oil content. According to the results of the present study, the simultaneous use of soil amendments can have an effective role in improving the quantitative and qualitative characteristics of rapeseed.
 • Saeedeh Babaei, Ahmad Afkari * Pages 30-45
  In order to investigate the effect of using superabsorbent polymer on some growth parameters and performance of chickpea under drought stress conditions, a factorial experiment was carried out in the form of a randomized complete block design with four replications in the crop year of 2021 in Horand region of East Azarbaijan province. The experimental treatments include three levels of irrigation (full irrigation as a control, mild water restriction or irrigation interruption in the pod setting stage, and severe water restriction or irrigation interruption in the flowering stage) and different amounts of superabsorbent (no use of superabsorbent, 50, 100 and 150 kg/ha), respectively. The results of the analysis of variance of the studied traits showed that the application of stress and the effect of using superabsorbent polymer on all the evaluated traits were significant at the probability level of 1%. The interaction of drought stress and superabsorbent polymer on plant height, leaf chlorophyll content, number of pods per plant, grain yield and biological yield at the probability level of 1% and had no significant effect on other traits. so that the highest grain yield (1710.94 kg.ha-1) was given to the treatment (full irrigation and 150 kg.ha-1). The results showed that with increasing drought stress, the values of physiological traits such as chlorophyll content and relative water content of leaves decreased, but proline content of leaves increased. If the use of superabsorbent significantly increased the physiological traits. According to the obtained results, the superabsorbent reduced the damage caused by drought.
  Keywords: Chlorophyll, drought, Grain yield, Proline, and Fertilizer
 • Mansoura Khodadadi, Ali Ghanbari *, Ghorbanali Asadi, Mehdi Rastgou Pages 46-64
  It is necessary to investigate the effect of drought stress and the presence or absence of weeds on the growth and yield of important crops such as corn and sorghum. For this purpose, a field study was conducted in the educational farm of Ferdowsi University of Mashhad in the crop year of 2014 in the form of two separate experiments for two forage corn plants KS260 and forage sorghum of Speedfeed in factorial form in the form of a randomized complete block design with 3 replicates. The first treatment was irrigation levels of 65%, 75%, 85% and 100% of the percentage of water requirement of the reference plant (evaporation pan)and the second treatment was weed control management (weeding and not weeding). In this project, the growth indices of corn and sorghum were measured and the effect of different levels of irrigation on these indices was investigated. the lowest yield of wet and dry fodder was observed in corn and sorghum under extreme water deficit conditions., Weeding corn and sorghum fields increased about 35% of fresh and dry weight of corn fodder and 25% increase of fresh weight of fodder and 100% of dry weight of sorghum fodder. Weeding in all conditions reduces the competition of these species with crops and increases the growth indicators of forage, including leaf surface durability (49% corn and 11% sorghum), relative growth rate (9% corn and 22% sorghum). , net growth rate (23% corn and 25% sorghum) and height (12% corn and 15% sorghum).
  Keywords: Yield loss, Irrigation levels, Growth Indicators, weeding management
 • Elham Khajavi, Shahram Lak * Pages 65-83
  In order to investigate the effect of different levels of tillage and residues on the yield and yield components of wheat (cv. Mehregan), a research was conducted in 2015 cropping season in south west of Iran. The study was consisted of a strip-plot experiment, using Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications. The investigated treatments included tillage in three levels (including conventional tillage, protective tillage and no tillage) as horizontal plots and plant residues in three levels (including zero, 30 and 60% wheat residues) as vertical plots. The results showed that the tillage treatment had significant effect on yield and yield components, harvest index, percentage and yield of protein. The highest grain yield (with an average of 477.5g.m-2) was obtained from the conservation tillage treatment and the lowest (with an average of 340.3g.m-2) from the no-tillage treatment. Also, the application of plant residues significantly affected yield and yield components, biological yield, harvest index, percentage and yield of protein. The highest grain yield (with an average of 480.7g.m-2) was obtained in the conservation tillage method with the application of 30% residues on the soil surface. Based on the results and considering the positive effects of conservation tillage method, it was suggested to use 30% of residues in this tillage method in Izeh region in order to increase wheat yield.
 • Hasan Yahyapoor, Yousof Niknezhad * Pages 84-103
  This research was conducted with aim of investigating the effects of organic and chemical fertilizers along with silicon on morpho-physiological characteristics and yield of purple coneflower (Echinacea purpurea L.), in Mazandaran,, Amol during 2022. The experiment was cconducted as a split-plot in a randomized complete block design with three replications. The experimental treatments include the application of organic and chemical fertilizers at four levels (control, manure, vermicompost and chemical fertilizer) as the main plot and silicon at three levels (control, potassium silicate and nano-Si) were considered as sub plot. The results indicated that the most growth characteristics like plant height, number of flowers per plant and leaf area were obtained by chemical fertilizer. The highest dry weight of plant organ was achieved with use of chemical fertilizers. The highest dry weight of flowers (429.3 g.m-2) was obtained by chemical fertilizer, which was not significantly different from the use of vermicompost (417.3 g.m-2). The application of both sources of silicon led to improvement in the number of flowers per plant, leaf area, and concentration of chlorophylls compared with control, although the application of nano-Si had higher improvement effects compared with potassium silicate. The nano-Si increased the dry weight of flowers by 9.6 and 7.4% compared with non-application of silicon and potassium silicate, respectively. Therefore, according to the findings of the present study, application of vermicompost organic fertilizer is introduced as a suitable alternative to chemical fertilizers, as well as nano-Si application to improve the morpho-physiological characteristics and yield of purple coneflower.
  Keywords: Chlorophyll content, Dry weight of plant organs, Nano-silicon, Organic Fertilizer, purple coneflower