درباره نشریه
ISSN:
2251-6980
eISSN:
2645-5234
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر روح الله تولایی
سردبیر:
دکتر سید محمد مقیمی
دبیر تحریریه:
دکتر مهدی محمدی
مدیرداخلی:
دکتر مهدی محمدی
تلفن:
021-74188278
سایت اختصاصی:
im.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ساختمان معاونت پژوهشی، طبقه دوم، دفتر نشریات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
صندوق پستی:
337-16535
دورنگار:
021-74188230
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/15
مدیر مسئول
دکتر روح الله تولایی
استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت دانش و مطالعات مدیریت اسلامی
Rouhollah Tavallaee
Associate Professor Faculty of Management and Planning
Imam Hossein University
Specialist: Knowledge Management, Knowledge Management and Islamic Management Studies
سردبیر
دکتر سید محمد مقیمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت عمومی، کارآفرینی، مدیریت اسلامی، مدیریت علوم رفتاری
Seyed Mohammad Moghimi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Public Administration, Entrepreneurship, Islamic Management, Behavioral Sciences Management
دبیر تحریریه
دکتر مهدی محمدی
استادیار مدیریت
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، مدیریت اسلامی، رفتار سازمانی، اصول و مبانی مدیریت
Mahdi Mohammadi
Assistant Professor, Management
Imam Hossein University
Specialist: Human Resource Management, Islamic Management, Organizational Behavior
اعضای تحریریه
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر میثم لطیفی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی و بخش غیردولتی
Meisam Latifi
Associate Professor, Islamic studies and Management Faculty
Specialist: human resource management
دکتر روح الله تولایی
استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت دانش و مطالعات مدیریت اسلامی
Rouhollah Tavallaee
Associate Professor Faculty of Management and Planning
Imam Hossein University
Specialist: Knowledge Management, Knowledge Management and Islamic Management Studies
دکتر سید حسین ابطحی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت توسعه منابع انسانی، مهندسی مدیریت
Seyyed Hosein Abtahi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage HR Development, Management Engineering
دکتر علی محمد احمدوند
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
مجتبی اسکندری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Mojtaba Eskandari
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Management of Organizational Behavior
دکتر محمدسعید تسلیمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت تحول و توسعه
Mohammad Saeed Taslimi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management, Transformational Development Management
دکتر بهروز دری نوکورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Dorinokorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر الله مراد سیف
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل
Allah Morad Seif
Associate Professor Department of Economics and Management
Imam Hossein University
Specialist: international economics
دکتر علیرضا علی احمدی
استاد مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ارزشی و مهندسی ارزش، تصمیم گیری و مدلسازی کمی و کیفی، مدیریت اسلامی و بومی، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، متدولوژی و روش تحقیق، مدیریت تطبیقی
Alireza Aliahmadi
Professor, Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Strategic Thinking, Islamic Management, R&D Management, ICT Management, Value Engineering, R&D Methodology
ابوالفضل محمدی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Abolfazl Mohammadi
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Human Resource Management
دکتر سید محمد مقیمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت عمومی، کارآفرینی، مدیریت اسلامی، مدیریت علوم رفتاری
Seyed Mohammad Moghimi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Public Administration, Entrepreneurship, Islamic Management, Behavioral Sciences Management
مدیرداخلی
دکتر مهدی محمدی
استادیار مدیریت
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، مدیریت اسلامی، رفتار سازمانی، اصول و مبانی مدیریت
Mahdi Mohammadi
Assistant Professor, Management
Imam Hossein University
Specialist: Human Resource Management, Islamic Management, Organizational Behavior
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۳