درباره نشریه
ISSN:
2645-4270
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
رضا علی پور
مدیر مسئول:
احمد خزایی
سردبیر:
دکتر سمیه امیدواری
معاون سردبیر:
محمدمهدی شریعتمدار
تلفن:
071-36437142
سایت اختصاصی:
www.memarishenasi.ir
نشانی:
شیراز، صدرا، بلوار امام خمینی، مجتمع فردوسی، فضای دوم مجتمع، بخش اداری، طبقه اول، اولین واحد، دفتر مرکزی نشریه، ، کدپستی: 7199715589
سامانه پیام کوتاه:
30006822222220
تلفن همراه:
09377938008
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/11
صاحب امتیاز
رضا علی پور
رضا علی پور
مدرس
رشته تخصصی: معماری
مدیر مسئول
احمد خزایی
احمد خزایی

سردبیر
دکتر سمیه امیدواری
هیات علمی دانشگاه علم و هنر
رشته تخصصی: معماری
Somayyeh Omidvari

Specialist: Architecture
معاون سردبیر
محمدمهدی شریعتمدار
محمدمهدی شریعتمدار

اعضای تحریریه
محمد جمشیدی
محمد جمشیدی

رضاداد درویش
رضاداد درویش

سعدالله زارعی
سعدالله زارعی

دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
هادی سلیمان پور
هادی سلیمان پور

هادی محمدی
هادی محمدی

محمدتقی نادری
محمدتقی نادری

دکتر مصطفی صالحی

رشته تخصصی: طراحی محیط
Mostafa Salehi

Specialist: Designed environment
دکتر ناهید صادقی پی
دکتر ناهید صادقی پی

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Nahid Sadeghi Pey

Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر محمد رحمانی قصبه

رشته تخصصی: معماری
Mohammad Rahmani GHasbeh

Specialist: Architecture
دکتر احمد ترکمان

رشته تخصصی: معماری
Ahmad Torkaman

Specialist: Architecture
دکتر ژاله هدایت
دکتر ژاله هدایت

رشته تخصصی: معماری انرژی
Jaleh Hedayat

Specialist: Energy Architecture
دکتر حسین مهدوی پور
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری
Hosein Mahdavipour
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Architecture
دکتر امین لطیفی
مربی شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی توسعه
Amin Latifi
Instructor, Faculty of Art and Architecture
West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Urban Planning, Regional planning
دکتر مرجان منتظری
دکتر مرجان منتظری

رشته تخصصی: شهرسازی
Marjan Montazeri

Specialist: Urban
سید محمد کاظمی
استادیار معماری
دانشگاه علم و هنر
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Mohammad Kazemi
Assistant Professor, sceince&artis
دکتر ابوذر مجلسی کوپائی
استادیار معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Abouzar Majlesi Koupaei
Assistant Professor, Architecture
SHahinshahr Branch, Islamic Azad University
Specialist: Art research
دکتر صادق صیدبیگی
دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Sadegh Seidbeigi
.Ph.D, Geography and Urban Planning
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
Specialist: Urban planning
الهام پورمهابادیان
استادیار معماری و شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Elham Pourmahabadian
Assistant Professor, architecture and urban studies
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
دکتر اسماعیل دویران

دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Esmaeel Daviran

Farhangian University
Specialist: Urban planning
دکتر علی صادقی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Ali Sadeghi

Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر دانیال منصفی پراپری
استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: شهرسازی
Danial Monsefiparapari
Assistant Professor School of Architecture and Urban Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Urban
دکتر رضا نقدبیشی
دانشکده هنرومعماری واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: معماری
Reza Naghdbishi
Faculty of Art and Architecture, Rouden Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر اکرم نوروزی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Akram Nowrouzi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban planning
دکتر شاهرخ جعفری مبین
دکتر شاهرخ جعفری مبین

رشته تخصصی: معماری
Shahrokh Jafari Mobin

Specialist: Architecture
دکتر پرنا مرادی
دکتر پرنا مرادی
واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Parna Moradi
Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر امیر خردمند
دکتر امیر خردمند
واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: معماری
Amir Kheradmand
Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر سمیه امیدواری
هیات علمی دانشگاه علم و هنر
رشته تخصصی: معماری
Somayyeh Omidvari

Specialist: Architecture
دکتر محمود ملکیان
دکتر محمود ملکیان
واحد همدان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Mahmoud Malekian
Hamedan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban
دکتر هما حبیبیان
مدرس دانشگاه واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Homa Habibian
Sanandaj unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر صابر زارعی
دکتر صابر زارعی
مرکز سنندج
دانشگاه پیام نور
Saber Zarei
Sanandaj Center
Payame Noor University
دکتر عاطفه احمدی
واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Atefeh Ahmadi
Sanandaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر بهناز بابایی مراد

Behnaz Babaeimorad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۵