درباره نشریه
ISSN:
2645-4270
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
مدیر مسئول:
احمد خزایی
سردبیر:
دکتر حسین صفدری
معاون سردبیر:
محمدمهدی شریعتمدار
تلفن:
071-36437142
سایت اختصاصی:
www.memarishenasi.ir
نشانی:
شیراز، صدرا، بلوار امام خمینی، مجتمع فردوسی، فضای دوم مجتمع، بخش اداری، طبقه اول، اولین واحد، دفتر مرکزی نشریه، ، کدپستی: 7199715589
سامانه پیام کوتاه:
30006822222220
تلفن همراه:
09377938008
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/11
مدیر مسئول
احمد خزایی
احمد خزایی

سردبیر
دکتر حسین صفدری
دکتر حسین صفدری

معاون سردبیر
محمدمهدی شریعتمدار
محمدمهدی شریعتمدار

اعضای تحریریه
محمد جمشیدی
محمد جمشیدی

رضا داد درویش
رضا داد درویش

سعدالله زارعی
سعدالله زارعی

دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
هادی سلیمان پور
هادی سلیمان پور

هادی محمدی
هادی محمدی

محمدتقی نادری
محمدتقی نادری

دکتر مصطفی صالحی

رشته تخصصی: طراحی محیط
Mostafa Salehi

Specialist: Designed environment
دکتر ناهید صادقی پی
دکتر ناهید صادقی پی

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Nahid Sadeghi Pey

Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر محمد رحمانی قصبه

رشته تخصصی: معماری
Mohammad Rahmani GHasbeh

Specialist: Architecture
دکتر احمد ترکمان

رشته تخصصی: معماری
Ahmad Torkaman

Specialist: Architecture
دکتر ژاله هدایت
دکتر ژاله هدایت

رشته تخصصی: معماری انرژی
Jaleh Hedayat

Specialist: Energy Architecture
دکتر حسین مهدوی پور
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری
Hosein Mahdavipour
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Architecture
دکتر امین لطیفی
واحد تهران شرق
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Amin Latifi
East Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban
دکتر مرجان منتظری
دکتر مرجان منتظری

رشته تخصصی: شهرسازی
Marjan Montazeri

Specialist: Urban
سید محمد کاظمی
مدرس
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Mohammad Kazemi

دکتر ابوذر مجلسی
واحد شاهین شهر اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Abouzar Majlesi
Isfahan Shahin Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Art research
دکتر صادق صیدبیگی
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Sadegh Seydbeygi
science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban planning
دکتر الهام پورمهابادیان
دکتر الهام پورمهابادیان

رشته تخصصی: معماری
Elham Pourmahabadian

Specialist: Architecture
دکتر اسماعیل دویران

دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Esmaeel Daviran

Farhangian University
Specialist: Urban planning
دکتر علی صادقی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Ali Sadeghi

Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر دانیال منصفی پراپری
استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: شهرسازی
Danial Monsefiparapari
Assistant Professor School of Architecture and Urban Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Urban
دکتر رضا نقدبیشی
دانشکده هنرومعماری واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: معماری
Reza Naghdbishi
Faculty of Art and Architecture, Rouden Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر اکرم نوروزی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Akram Nowrouzi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban planning
دکتر شاهرخ جعفری مبین
دکتر شاهرخ جعفری مبین

رشته تخصصی: معماری
Shahrokh Jafari Mobin

Specialist: Architecture
دکتر پرنا مرادی
دکتر پرنا مرادی
واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Parna Moradi
Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر امیر خردمند
دکتر امیر خردمند
واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: معماری
Amir Kheradmand
Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر سمیه امیدواری
هیات علمی دانشگاه علم و هنر
رشته تخصصی: معماری
Somayyeh Omidvari

Specialist: Architecture
دکتر محمود ملکیان
دکتر محمود ملکیان
واحد همدان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Mahmoud Malekian
Hamedan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban
دکتر هما حبیبیان
مدرس دانشگاه واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Homa Habibian
Sanandaj unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر صابر زارعی
دکتر صابر زارعی
مرکز سنندج
دانشگاه پیام نور
Saber Zarei
Sanandaj Center
Payame Noor University
دکتر عاطفه احمدی
واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Atefeh Ahmadi
Sanandaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر بهناز بابایی مراد
دکتر بهناز بابایی مراد
واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Behnaz Babaee Morad
Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۰