درباره نشریه
ISSN:
2588-6533
eISSN:
2588-7246
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
بنیاد فرهنگی امامت
مدیر مسئول:
سید علی حسینی میلانی
سردبیر:
دکتر محمدتقی سبحانی
جانشین سردبیر:
محمدفرید انصاری
مدیر اجرایی:
سید محمدمهدی اخوت
تلفن:
025-37838690
سایت اختصاصی:
jep.emamat.ir
نشانی:
قم، بلوار معلم، کوی 10، خیابان شهیدین، پلاک 56
اشتراک:
تلفن:
025-37838690-2
پست الکترونیک:
faslnameh@emamat.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/21
مدیر مسئول
سید علی حسینی میلانی
سید علی حسینی میلانی

Sayed Ali Hosseini Milani

سردبیر
دکتر محمدتقی سبحانی
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Taqi Sobhani
Assistant Professor Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Specialist: Islamic philosophy and theology
جانشین سردبیر
محمدفرید انصاری
محمدفرید انصاری

Mohammad Farid Ansari

اعضای تحریریه
دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
دکتر محمدتقی سبحانی
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Taqi Sobhani
Assistant Professor Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر هادی صادقی
استاد تمام اخلاق
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام و فلسفه
Hadi Sadeghi
Full Professor, ethics
University of Quran and Hadith
Specialist: Theology and Philosophy
دکتر حسن طارمی راد
دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
Hasan Tarumiraad
Associate Professor of the Islamic Encyclopedia
آیت الله نجم الدین مروجی طبسی
آیت الله نجم الدین مروجی طبسی
استاد
Najmeddin Moraveji Tabasi
Professor
دکتر رضا مختاری
مدیر موسسه کتابشناسی شیعه
رشته تخصصی: فقه و اصول؛ کتابشناسی
Reza Mokhtari
Director of the Institute of Shia Bibliography
Specialist: Jurisprudence and principles; bibliography
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
سید محمدمهدی اخوت
سید محمدمهدی اخوت

Sayed Muhammad Mahdi Okhovvat

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۱