درباره نشریه
ISSN:
?2588-6533
eISSN:
2588-7246
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
بنیاد فرهنگی امامت
مدیر مسئول:
سیدعلی حسینی میلانی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی نیا
مدیر اجرایی:
سیدمحمدمهدی اخوت
تلفن:
025-37838690-2
سایت اختصاصی:
jep.emamat.ir
نشانی:
قم، بلوار معلم، کوی 10، خیابان شهیدین، پلاک 56
اشتراک:
تلفن:
025-37838690-2
پست الکترونیک:
faslnameh@emamat.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/02
مدیر مسئول
سیدعلی حسینی میلانی
سیدعلی حسینی میلانی
Sayed Ali Hosseini Milani
سردبیر
محمدتقی سبحانی نیا
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث، اخلاق کاربردی
Mohammad Taghi Sobhaninia
Assistant Professor, University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith Sciences, Applied Ethics
هیات تحریریه
محمدفرید انصاری
محمدفرید انصاری
Mohammad Farid Ansari
رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
محمدتقی سبحانی نیا
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث، اخلاق کاربردی
Mohammad Taghi Sobhaninia
Assistant Professor, University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith Sciences, Applied Ethics
هادی صادقی
استاد دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام و فلسفه
Hadi Sadeghi
Professor, University of Quran and Hadith
Specialist: Theology and Philosophy
حسن طارمی راد
دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
Hasan Tarumiraad
Associate Professor of the Islamic Encyclopedia,
آیت الله نجم الدین مروجی طبسی
نجم الدین مروجی طبسی
استاد
Najmeddin Moraveji Tabasi
Professor,
رضا مختاری
مدیر موسسه کتابشناسی شیعه
رشته تخصصی: فقه و اصول؛ کتابشناسی
Reza Mokhtari
Director of the Institute of Shia Bibliography,
Specialist: Jurisprudence and principles; bibliography
محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor, Campus of Qom, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
سیدمحمدمهدی اخوت
سیدمحمدمهدی اخوت
Sayed Muhammad Mahdi Okhovvat
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۵