درباره نشریه
ISSN:
2329- 5599
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 90
صاحب امتیاز:
سازمان بسیج اساتید کشور
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا مردانی
سردبیر:
دکتر غلامرضا جمشیدیها
ویراستار فارسی:
زهرا قدیری مطلق
ویراستار انگلیسی:
فرشید حیدرزاده
تلفن:
021-66975642
021-66975609
دورنگار:
021-66975642
021-66975609
سایت اختصاصی:
www.ipoba.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، پلاک 1246، طبقه اول، اداره نشریات سازمان بسیج اساتید
تلفن همراه:
09351020571
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/11
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا مردانی

سردبیر
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر شهلا باقری میاب
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Shahla Bagheri Miyab
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Sociology
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر علی ربانی خوراسگانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Rabbani Khorasghani
Professor Department of Social Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
دکتر موسی عنبری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mousa Anbari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر ابراهیم فیاض
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مردم شناسی
Ebrahim Fayaz
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Anthropology
ویراستار فارسی
زهرا قدیری مطلق
زهرا قدیری مطلق

ویراستار انگلیسی
فرشید حیدرزاده
فرشید حیدرزاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۶