فهرست مطالب

مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی - پیاپی 27 (پاییز 1402)

مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
پیاپی 27 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/28
 • تعداد عناوین: 15
|
 • معصومه مقیمی فیروز آباد* صفحات 9-29
  اسلام دین آگاهی ودانایی است وسراسر آیات قرآن و احادیث شریف، فراخوان دانایی و شناخت است.بنابراین اصل تردید ناپذیر درهر کار، نخست شناخت ابعاد جامع آن است.به گواهی تاریخ بصیرت عاملی است که بیش از هر عامل دیگری درموفقیت ویا ناکامی جریانات نقش داشته است.بنا به فرموده امام رضا(ع)یکی از خصایلی که موجب کمال می شود بصیرت است.لذابا توجه به جایگاه خطیر بصیرت و آثارو پیامدها و نقش آن درعبورسالم از فتنه های آخرالزمان، این پژوهش با هدف شناسایی روش های بصیرت افزا از منظر امام رضا (ع) و نحوه الگوگیری از آن در جامعه امروز با رویکردکیفی انجام شددر بخش اول به شیوه پژوهش تاریخی از طریق تحلیل اسنادی و دربخش دوم جهت مشابهت یابی وقایع فتنه دوران امام رضابا شرایط جامعه امروز وارایه الگوی راهبردی، به شیوه تطبیقی استنتاجی صورت پذیرفت دراین پژوهش ابتدا با مراجعه به منابع و روایات، نوع مواجهه امام رضا (ع) در برابر فتنه های زمان خویش به خصوص فتنه واقفیه،شناسایی گردی و ملاحظه شد که تمامی این روش ها در آیات و روایات درزمره مولفه های بصیرت آفرین است:تبیین جایگاه امامت و ولایت، تبیین و تاکید برتولی وتبری، ایجاد شبکه تبلیغی دارای خط فکری قدرتمند، تاکید بر نشر احادیث مستند وبرپایی حلقه های حدیث،جلسات مناظره و دعوت به تفکر و تعقل و تمسک به قرآن سپس با مشابهت یابی دوران امام رضا(ع) و زمان حال راهکارهای متناسب با مواضع امام رضا(ع) در دوران خویش برای جامعه امرو ارایه گردید که می توان گفت تمامی راهبردهای شناسایی شده ذیل مفهوم محوری "جهاد تبیین" قابل جمع است
  کلیدواژگان: امام رضا(ع)، بصیرت، فتنه
 • ساره لاریجانی* صفحات 31-52
  شهید مطهری فطرت را مادر همه معارف اسلامی می دانند. از این رو فطرت به عنوان محور اصلی مباحث شهید مطهری در موضوعات مختلف فکری می باشد. اما مهم ترین بخش تاثیرگذار در مقوله فطرت در منظومه فکری شهید مطهری مربوط به حوزه شناخت و فلسفه دین است. این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سوال کلیدی است که بر اساس نظریه فطرت، چگونه می توان دیدگاه شهید مطهری را در حوزه شناخت و فلسفه دین تبیین کرد. برای روشن شدن مطلب رویکرد استاد به صورت تطبیقی با برخی فلاسفه غربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهید مطهری در حوزه شناخت به تصدیقاتی قایل هستند که در زمره فطریات قرار می گیرند. همچنین بررسی آرای استاد مطهری در حوزه فلسفه دین روشن می کند که استاد بر خلاف اکثر مباحث سنتی فلسفه دین که رویکردی درون دینی دارند به اصل مقوله دین و نحوه توجه و پذیرش آن می پردازند. لذا با استدلالی متفاوت از فیلسوفان تحلیلی و یا فلاسفه متاثر از وینگتنشتاین به مبانی پذیرش دین پرداخته و مبنای اصلی را در انسان شناسی جستجو می کنند. در واقع تمرکز اصلی بر سرشت انسانی است که کمال طلبی و گرایش به پرستش در ذات اوست.
  کلیدواژگان: مطهری، فطرت، شناخت، فلسفه دین
 • احمد داودی فر، جواد محرابی*، نسرین جزنی صفحات 53-76
  بخش قابل توجهی ازاقدامات اجرایی در کشور،توسط کارکنان بخش دولتی صورت می پذیرد. بنابراین هر اقدامی در جهت بهبود عملکرد منابع انسانی منتج به ارتقاء کیفیت خدمات عمومی خواهد شد. تلاش در راستای اجرای خط مشی بهبود عملکرد منابع انسانی ضمن آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی در ارتباط با بهبود عملکرد منابع انسانی بستری برای ارتقاء عملکرد این سازمان ها خواهد شد.
  هدف
  اجرا خط مشی به فعالیت ها و اقدامات سازمان های مجری و چگونگی انجام دادن آن ها گفته می شود. در اجرای خط مشی، باید به مرحله تدوین (قابلیت سازمان در تدوین خط مشی های تعالی بخش)، به مرحله اجرا (قابلیت و ظرفیت اجرایی سازمان مجری خط مشی) وهم به انسجام و هماهنگی خط مشی ها نگاهی توامان داشت. لذا طراحی مدلی دقیق،جامع ویکپارچه برای نایل شدن به پیامدهای موفقیت آمیز اجرای خط مشی،بسیار ضروری است. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل اجرایی خط مشی بهبود عملکرد منابع انسانی در شستا می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان خط مشی گذاری و حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. داده های پژوهش شامل اسناد بالادستی، متون و نتایج حاصل از مصاحبه با 16نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان سازمانی که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های کیفی از بررسی اسناد و ادبیات مرتبط و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید.داده های حاصل از مصاحبه با تکنیک آترید و استرلینگ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل اجرای خط مشی بهبود عملکرد منابع انسانی شامل6 مفهوم (مضمون فراگیر)، 24بعد (مضمون سازمان دهنده) و 145مولفه (مضمون پایه) است. در پژوهش حاضر سعی شد مدلی ارایه شود که مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار در خط مشی گذاری و اجرای آن در حوزه بهبود عملکرد منابع انسانی را در تعامل و تبادل با یکدیگر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. درک صحیح از مفاهیم حاصل شده و به کارگیری آن در نظام اجرای خط مشی سازمان های دولتی، در اثربخشی و کارایی مجموعه عملکرد کارکنان و سازمان تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.
  کلیدواژگان: اجرای خط مشی، خط مشی های منابع انسانی، مدل اجرایی، شستا، تحلیل مضمون
 • شهرزاد هوشمندی نیا، کریم حمدی*، سراج الدین محبی، افسانه زمانی مقدم صفحات 77-104
  هدف پژوهش حاضر عبارت بود از ارایه مدل راهبردهای آموزشی موثر بر مدل کسب و کار انرژی‬های تجدیدپذیر با رویکرد اسلامی- ایرانی (با بررسی اسناد بالادستی و قوانین کشور ایران). روش پژوهش کمی و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 337 نفر از انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد چهارده مولفه در تبیین مدل ارایه مدل راهبردهای آموزشی موثر بر مدل کسب و کار انرژی‬های تجدیدپذیر با رویکرد اسلامی- ایرانی (با بررسی اسناد بالادستی و قوانین کشور ایران) نقش دارند که عبارتند از: شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، جریان درآمد، منابع کلیدی - فیزیکی، منابع کلیدی- فکری، منابع کلیدی- منابع انسانی، ارزش- نام تجاری، ارزش- حرکت در لبه علم و فناوری، ارزش- قیمت، ارزش- تحویل به موقع و دسترسی آسان، روابط با مشتری، بخش مشتری، کانال های توزیع، و در نهایت هزینه ها و ساختار آن.
  کلیدواژگان: انرژی، تجدیدپذیر، راهبرد، مدل
 • کبری برفر، رسول رنجبریان* صفحات 105-127
  معلم تراز سند تحول بنیادین یکی از مهم ترین برنامه های بلند مدت نظام آموشی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز بر اساس 50 سال آینده کشور برنامه ریزی می کند که هدف این پژوهش مطالعه ویژگی های معلم تراز در تعلیم و تربیت اسلامی بر الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت می باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کارکنان آموزش وپرورش شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال 1399 بودند. تعداد آن ها 563 نفر که حجم نمونه 285 نفر از کارکنان 7 شهرستان بود. ابزار جمع آوری داده ها، برای متغیر معلم تراز پرسشنامه استاندارد و برای متغیر الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه ها به روایی صوری ومحتوایی استناد شد. برای بررسی پایایی نیز به آلفای کرونباخ برای معلم تراز و الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت به ترتیب برابر با ضریب 85/0 و 84/0 و نتایج بررسی پایایی برای همه ابعاد بیشتر از 7/0 گزارش شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد ویژگی های معلم تراز در تعلیم و تربیت اسلامی بر الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت (با تاکید بر اجرای بیانیه گام دوم انقلاب) در مدارس دوره متوسطه دوم دخترانه در استان آذربایجان غربی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.
  کلیدواژگان: معلم تراز، الگو، تعلیم و تربیت اسلامی، اسلامی- ایرانی پیشرفت، گام دوم انقلاب
 • مصطفی غفاری ساروی، رضا انصاری بارده* صفحات 129-152
  توسعه در ایران معاصر همواره مورد توجه دولت ها، مراجع تصمیم گیری، مراکز علمی تحقیقاتی و نیز روشنفکران و افکار عمومی بوده است. در سال های اخیر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به عنوان جایگزینی برای مدل توسعه در ایران مطرح شد اما فراتر از سندی نیمه کاره که توسط مرکز مربوطه ارایه شده، تاکنون نتوانسته در عرصه عملیاتی نمایان شده یا پیاده سازی شود. نویسندگان این پژوهش بر این باورند که الگوی حکمرانی در ایران نیازمند ارایه چشم اندازی عینی تر نسبت به جایگاه تاریخی کشور است تا تامین کننده و تضمین گر پیشرفت کشور باشد. اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که تا زمانی که الگوی پیشرفت بر اساس ظرفیت ها و اولویت های کشور در سطح حکمرانی طراحی نشود، سندنویسی ها به تنهایی کمکی به پیشرفت کشور نخواهند کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش چنین است: مولفه ها و مراحل الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت چیست؟ روش گردآوری داده ها در اینجا اسنادی کتابخانه ای و روش پردازش آن تحلیل مضمون است. فرایند رسیدن به پاسخ سوال اصلی از تشریح ضرورت الگوی پیشرفت بومی بر پایه خوانشی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای آغاز شده و در نهایت به این گزاره می رسد که الگوی حکمرانی در ایران باید بر اساس سه گام بنیادی در تامین نیازهای مشترک، متمایز و اختصاصی جامعه بر پایه ارزش کانونی کارآمدی طراحی شود. هر یک از این گام ها نیز بخشی از مسیر کشور برای رسیدن به دولت اسلامی را شامل می شود.
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی، توسعه، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، دولت سازی، کارآمدی، آیت الله خامنه ای
 • عباس قائدامینی هارونی، رضا ابراهیم زاده دستجردی*، مهرداد صادقی ده چشمه صفحات 153-187

  هدف این پژوهش تعیین تاثیر تقوی اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق رهبری اسلامی و عدالت سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)) به تعداد660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد رفتار های انحرافی در محیط کار اپلبام و همکاران(2007)، پرسش نامه استاندارد تقوی اسلامی عمر و همکاران(2015) و پرسش نامه استاندارد رهبری اسلامی خالق و اوگانسولا (2011(، و پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن،) 1993 (بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 ، 90/0 ، 90 /0 و 88/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تقوی اسلامی از طریق رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 65/0- است و از طریق عدالت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 69/0- است

  کلیدواژگان: تقوی اسلامی، رفتارهای انحرافی در محیط کار، رهبری اسلامی، عدالت سازمانی
 • حمیرا عبدی، عبدالرضا سبحانی*، سید مرتضی موسویان، حجت الله عباسی صفحات 189-219
  فراهم کردن شرایط کاری مناسب و همچنین حمایت و محافظت از کارکنان در برابر آسیب های احتمالی در محیط کار یکی از دغدغه های اصلی سازمان هاست. از این رو، ضروری است پدیده های مخربی همچون قلدری سازماری بررسی و مصادیق آن شناسایی شود تا بتوان برای مقابله با آنها اقدام مناسب انجام داد لذا هدف از این پژوهش طراحی الگوی پیشگیری از قلدری است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است، از نوع نظریه داده بنیاد است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان و اساتید و مدیران دانشگاه که با روش نمونه گیری نظری نمونه ها انتخاب شده بودند،گردآوری شد. داده ها با مصاحبه عمیق نیمه ساختمند ، جمع آوری، و همزمان با رویه های تفضیلی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی؛ به روش استروس و کوربن، تجزیه و تحلیل شد.یافته ها نشان داد که در مرحله اول 777 کد اولیه به دست آمد. در کدگذاری انتخابی این مفاهیم به 555 طبقه تبدیل و در نهایت 75مقوله اصلی استخراج شد که هر کدام زیر مقوله های الگوی نظام مند (شرایط علی(عوامل سازمانی، عوامل شغلی، عوامل مدیریتی و عوامل فردی)، پدیده محوری، شرایط زمینه ای(اجتماعی، موقعیتی و محیطی)، شرایط مداخله گر(ویژگی های شخصیت افراد قلدر، تفاوت های جنسیتی مردان با زنان، تفاوت های قومیتی کارکنان، سیاسی بازی، قانون گریزی، راهبردها(مدیریت قلدری، کنترل قلدری و تغییر قلدری) و پیامدها(سازمانی، فردی ، اخلاقی و اجتماعی) جای گرفت.
  کلیدواژگان: قلدری سازمانی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل شغلی، عوامل فردی
 • ندا قربانی، امیر بابک مرجانی*، جمشید صالحی صدقیانی صفحات 221-248

  کارکنان با تمایل بیشتر به مشارکت در تصمیم گیری و فعالیت ها در سازمان های عصر حاضر به دنبال افزایش رضایت خود از شغل می گردند. عجین شدن با شغل یک ویژگی مطلوب است. درواقع، افرادی که بیشتر با شغل خود عجین می شوند، از شغل خود رضایت بیشتری داشته، روحیه مثبت در کار نشان داده و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالایی ابراز می کنند. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر عجین شدن شغلی با استفاده از روش فراترکیب بود. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است؛ ازلحاظ ماهیت و شیوه تحلیل اطلاعات جزو تحقیقات کیفی است. از منظر روش جمع آوری اطلاعات اسنادی است و درنهایت بر مبنای روش پژوهش، جزو تحقیقات تحلیلی - توصیفی است که با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه پژوهش های داخلی صورت گرفته در ده سال اخیر (1400-1390)با موضوع بررسی عوامل موثر بر عجین شدن شغلی است که گزارش آن ها در بانک های اطلاعات نشریات کشور (مانند: مگیران، نورمگز، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، علم نت، سیویلکا) نمایه شده است. روش نمونه گیری این پژوهش هدفمند است و با توجه به قاعده اشباع نظری، تعداد 10 پژوهش انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. با استفاده از روش تحلیل مضمون عوامل و مولفه ها استخراج گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، الگوی عوامل موثر بر انگیزش اعضای هییت علمی دانشگاه مشتمل بر 6 عامل اصلی و 24 عامل فرعی است. عوامل موثر بر عجین شدن شغلی عبارتند از رضایت شغلی، تطبیق پذیری شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، معنویت در محیط کار، تمایل به ترک خدمت و استرس شغلی.

  کلیدواژگان: عجین شدن شغلی، رضایت شغلی، تطبیق پذیری شغلی، رفتارشهروندی سازمانی، معنویت در کار
 • سینا شیخی* صفحات 249-274
  مشارکت اجتماعی نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه را در ساختاری نظام یافته تحت عنوان تشکل های مردمی فراهم می کند. این مشارکت به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر می شود و علاوه براین مخاطبین تشکل ها، مانند طبقات محروم و محیط زیست از فعالیت ایشان منتفع می شوند. اصلی ترین مسیولیت دولت ها در قبال این گروه ها تنظیم گری و حمایت از فعالیت های ایشان است. برنامه های توسعه در کشور ایران مهمترین قوانین برای تنظیم حکمرانی در بازه های پنج ساله هستند. در الگوهای جهانی و قانون اساسی ایران چهار سطح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت اجتماعی تعریف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی وضعیت مشارکت اجتماعی در برنامه ششم توسعه و کشور بررسی و در نهایت پیشنهاداتی برای ارتقای مشارکت نهادمند اجتماعی در برنامه هفتم توسعه بر اساس تجربیات موفق جهانی و دیدگاه اندیشمندان اجتماعی ارایه شده است. در برنامه ششم سه سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کمرنگ است و تشکل های مردمی تنظیم و حمایت مناسب را دریافت نکرده اند. سوق یافتن مشارکت به سطح اجرا آن هم با محرک های اقتصادی، بدون تقویت و ساختاریابی مناسب بخش مردمی به چالش های جدی در ساختار اجتماعی کشور منجر خواهد شد. برای حل این مشکلات نخست باید منطق سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخش ها مشخص شود. علاوه بر این، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمندشدن بخش مردمی باید به عنوان مقدمه حکمرانی مشارکتی، مدنظر قرار گیرد و در این حکمرانی تمام سطوح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت درنظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: برنامه هفتم توسعه. برنامه های توسعه در ایران، مشارکت اجتماعی، بخش مردمی، توسعه مشارکتی
 • منصور میراحمدی، محمدعلی نظری* صفحات 275-297
  تاکید بر نظریه پردازی، دست یابی به الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت و پاسخ به چالش های پیشرو انقلاب اسلامی موردتوجه آیت الله خامنه ای بوده است، جمهوری اسلامی باید در دهه چهارم عمر خود به نظریه پردازی روشمند بپردازد و با شناسایی ضعف ها و عقب ماندگی در حوزه ی نظریه پردازی گام های جدی بردارد. یکی از مسایل مهم و ضروری که سبب ایستایی و پویایی انقلاب اسلامی می شود ضرورت نظریه پردازی در مسایل مبتلابه اجتماعی و سیاسی است، آیت الله خامنه ای با توجه به مبانی فکری و اهداف انقلاب اسلامی به تبیین پیشرفت سیاسی در ایران پرداخته است. نظریه پیشرفت سیاسی مبتنی بر مبانی فلسفی انقلاب اسلامی است که در شرایط سیاسی و اجتماعی قوام می یابد و شامل مولفه هایی نظیر پاسخگویی و نظارت، عدالت محوری، شایسته سالاری، آزادی های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی، معنویت و اخلاق محوری، جامعه تحول خواه وجود احزاب و سازمان غیردولتی و نظام سیاسی کارآمد باهدف دست یابی به حیات طیبه است. این پژوهش سعی دارد به وسیله روش گرند تیوری به این سوال پاسخ دهد که موانع تحقق پیشرفت سیاسی بر اساس دیدگاه آیت الله خامنه ای چگونه قابل تبیین است؟ یافته تحقق نشان می دهد: موانع تحقق پیشرفت سیاسی شامل موانع درونی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی است
  کلیدواژگان: موانع تحقق پیشرفت سیاسی، موانع درونی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین المللی
 • میثم جعفرزاده ورزی، علی اسماعیل زاده*، سینا نعمتی زاده، امیررضا کیقبادی صفحات 299-333
  امروزه هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی، دستیابی به نرخ های رشد و رفاه اقتصادی بالاتر می باشد، مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است. نگرانی در مورد امنیت انرژی، افزایش جمعیت و مسایل مربوط به تغییرات آب و هوا نگرش ها را به سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر سوق داده است. پژوهش حاضر با ارایه الگوی تاثیرگذاری سرمایه گذاری خارجی بر سرریز فناوری حوزه انرژی های تجدید پذیر به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 16 نفر از خبرگان که مدیران میانی و مدیران صنعت است که نمونه آماری را تشکیل. نتایج این تحقیق نشان داد که 11 عامل اصلی بر بر سرریز فناوری حوزه انرژی های تجدید پذیر از طریق کانال سرمایه گذاری تاثیر دارد همچنین روش تحلیل ساختار متقابل نشان داد عامل سیاست گذاری های اقتصادی و عوامل تشویقی و حمایتی و عامل رشد اقتصادی به ترتیب برابر 483 ، 436 و 303 و بیشترین تاثیر گذاری غیر مستقیم را بین عوامل دارند
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری خارجی، سرریز فناوری، انرژی های تجدید پذیر، تحلیل ساختار متقابل
 • اصغر رجبی ده برزوئی*، محمد بیدگلی، حمیدرضا خالدی صفحات 335-351
  دین مبین اسلام، ارزش و منزلت ویژه ای برای علم و آگاهی قایل است چنانکه علم و آگاهی را مقدمه و شرط لازم برای انجام هر حرکت و عملی می داند.در اندیشه اسلامی علمی که نفع ندارد مطلوب نیست. یکی از کلید واژه های مهم در اندیشه امام خامنه ای نسبت به علم و علمآموزی به نافع بودن علوم باز میگردد. ایشان با دقت، تمام شاخصه های پیشرفت علم را در کشور دنبال میکنند و در صورت افت آن نیز تذکرات لازم را نسبت به مدیران اعلام میدارند . بنابراین سیوال اصلی این مقاله این است که مولفه های علم نافع در اندیشه امام خامنه ای چیست؟ فرضیه مقاله حاضر بدین شرح است که: مهم ترین مولفه های علم نافع در اندیشه امام خامنه ای با الهام از آموزه های قرآن و احادیث عبارتند از: اخلاص و نیت الهی،عقلانیت،آینده نگری، ضرورت رفع نیازهای کشور ،کسب مرجعیت علمی و کاربردی بودن می باشند. ما در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با اتکا به منابع مکتوب کتابخانه ای و مقالات اینترنتی به مولفه های علم نافع که شامل مصادیقی از جمله فناوری زیستی،فتونیک و اپتیک،فناوری نانو،انرژی های نو،فناوری اطلاعات و هوافضا می باشد از دیدگاه امام خامنه ای می پردازیم.
  کلیدواژگان: آینده نگری، اخلاص و نیت الهی، امام خامنه ای، کاربردی بودن، علم نافع
 • محمد محمدی، علی رضائیان*، سینا نعمتی زاده صفحات 353-365
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیر گذار بر صلاحیت حرفه ای مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک تحقیق کمی بوده است . روش پژوهش برحسب هدف کاربردی است که با استفاده از فرمول کوکران و با خطای 05/0 تعداد 307 نفر به عنوان نمونه تعیین و برای افزایش دقت و پیش بینی افت حجم نمونه 320 نفر در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که افراد در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای که طبقات شامل واحدهای اداری و مالی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، عمرانی، پزشکی، مجلس، برنامه ریزی و امور اقتصادی، ورزش، معاونت سماء، آموزشی و تکمیلی و حوزه های ریاست و سایر دفاتر انتخاب شدند. در این پژوهش متناسب با حجم نمونه از هرطبقه به نسبت و به طور تصادفی در پژوهش شرکت کردندجامعه آماری بخش کمی پژوهش شامل کلیه مدیران سطوح مختلف واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران می باشند. تجزیه و تحلیل کمی با نرم افزار SPSS انجام شده است. تعیین اندازه نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین شده و نمونه گیری طبقاتی است و نیز از روایی صوری، محتوی و سازه برای سنجش روایی استفاده شد و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که همگی مورد تایید قرار گرفتند.پرسشنامه در ابعاد انگیزش ، تکنولوژی و فناوری ، مدیریتی ، مهارتهای بین فردی ،ویژگیهای شخصیتی ، مدیر خلاق ، سازمان و کارکنان خلاق طبقه بندی شد .
  کلیدواژگان: ریسک پذیری، نگرش تحول و تغییر، استراتژی سازمان، مهارت مدیریت منابع انسانی، مهارت های فناوری
 • محمدجواد رضائی زاده*، علیرضا بیرجندی صفحات 367-384
  به موجب حق تفویض اختیارات توسط رهبری، بخشی از وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام در اصل 110 قانون اساسی به هییت عالی نظارت، متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذارشده است. به این مورد انتقادهایی واردشده و برخی حقوق دانان این نظارت را برخلاف قانون اساسی می دانند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. هدف آن است که ضمن واکاوی الگوی اسلامی-ایرانی نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام، با الگوی مشابه در کشور چین نیز قیاس صورت پذیرد. نتیجه اینکه الگویی که در کشور چین مورداستفاده قرارگرفته به لحاظ سنجش میزان عملکرد قابل تحسین است، اما حذف نیروهای کاری با اصول اخلاقی و همچنین قوانین کار در تعارض است. در کشور ما ایرادات حقوقی به این هییت واردشده و از دیدگاه تقنینی، این مسیولیت پیش تر به شورای محترم نگهبان سپرده شده بود. بنابراین نیاز بود که پیش از رسمیت بخشی به این هییت، برخی قوانین موضوعه اصلاح می شد. درعین حال معیاری برای سنجش میزان عملکرد اجرای سیاست های کلی وجود نداشته و به نظر می رسد که اگر از الگوی کشور چین استفاده شود، جهت تناسب با الگوی اسلامی-ایرانی، نیاز است که حذف نیروی کار به دلیل عملکرد ضعیف، در چارچوب قانون کار تعدیل گشته و با نظارت شرعی و حقوقی، به مرحله اجرا درآید.
  کلیدواژگان: الگوی نظارتی، سیاست های کلان، الگوی بیگانه، هیئت نظارت
|
 • Masoome Moghimifirozabad * Pages 9-29
  Islam is a religion of awareness and knowledge, and throughout the verses of the Quran and noble hadiths, there is a call for knowledge and understanding. Therefore, the unquestionable principle in any work is to first recognize its comprehensive dimensions. According to history, insight is a factor that is more important than any other factor in success or failure. Currents have played a role. According to Imam Reza (a.s.), one of the characteristics that leads to perfection is insight. Therefore, considering the important position of insight and its effects and consequences, and its role in passing safely from the temptations of the end of time, this research aims to identify the methods Insights from the perspective of Imam Reza (a.s.) and how to model it in today's society were done with a qualitative approach. In the first part, through historical research through document analysis, and in the second part to compare the events of sedition during the era of Imam Reza (a.s.).With the conditions of today's society, the presentation of a strategic model was done in a comparative and inferential way. In this research, first by referring to the sources and narrations, the type of confrontation of Imam Reza (a.s.) against the seditions of his time, especially the Waqfiyyah sedition, was identified and it was observed that all these methods in the verses and revelations are among the components of insight: explanation The position of Imamate and Wilayat, explanation and emphasis on Tuli and Tabari, creation
  Keywords: Imam, Reza (AS), Insight
 • Sareh Larijani * Pages 31-52
  Ayatullah Mutahhari sees human nature (fitrah) as the mother of all Islamic teachings. In fact, fitrah play a central role in Mutahhari's discussions on various topics. However, it has the most influence on his theory of cognition and philosophy of religion. This article aims to answer the key question of how Ayatollah Mutahhari’s perspective on the subject of cognition and philosophy of religion can be explained based on his theory of fitrah. To clarify the matter, his approach is comparatively examined with some Western philosophers. The results of this research show that, in the field of cognition, Mutahhari believes in certain affirmations that fall under the category of innate qualities (fitriyat). Furthermore, the examination of his views in the field of philosophy of religion reveals that he, unlike most traditional discussions in the philosophy of religion that have an intera-religious approach, focuses on the nature of religion and its acceptance. Therefore, with a different argumentation than analytical philosophers or philosophers influenced by Wittgenstein, Mutahhari delves into the foundation of religious acceptance and seek the main basis in human anthropology. Hence, the main focus is on human nature, which inherently have tendency toward perfection and salvation.
  Keywords: Mutahhari, fitrah (human nature), cognition, Philosophy of religion
 • Ahmad Davoodifar, Javad Mehrabi *, Nasrin Jazani Pages 53-76
  Background A large volume of executive activities in the country is carried out by public sector employees. Therefore, any activity related to the development of employees in this sector will bring significant results in promoting public services. try to implement of improving the human resource performance policies could be the basis for improving the performance of these organizations.
  Purpose
  Policy implementation refers to the activities of implementing organizations and how they are carried out. In the implementation of the policy, It should be taken a comprehensive look at the formulation stage (the ability of the organization to develop policies), the implementation stage (the ability and executive capacity of the organization implementing the policy), and the coherence and coordination of the policies. Therefore, it is very necessary to design an accurate, comprehensive and integrate model to achieve the successful consequences of policy implementation. The main purpose of this study is to designing a model for implementing of human resource performance improvement policies in shasta.
  Findings
  Based on this study, six comprehensive themes and Twenty-four theme organizer and hundred and forty-five basic theme identified and extracted.
  Conclusion
  In the present study, It was tried to study and analyze a model of the influencing factors of the implementation of policies to improve the performance of human resources in interaction and exchange with each other. A proper understanding of the extracted factors will have a significant impact on the effectiveness and efficiency of policy implementation.Keywords: Policy Implementation, Human Resources Policy, Implementing Model, Shasta, Theme analysis
  Keywords: Policy implementation, Human Resources Policy, Implementing Model, Shasta, Theme analysis
 • Shahrzad Houshmandynia, Karim Hamdi *, Sirajuddin Mohebi, Afsaneh Zamanimoghadam Pages 77-104
  The purpose of the current research was to provide a model of effective educational strategies on the renewable energy business model with an Islamic-Iranian approach (by examining the upstream documents and laws of Iran). Quantitative research method and the number of samples using Cochran's formula, 337 people were selected. The research tool was a researcher-made questionnaire. The analysis of the collected data was done in two descriptive and inferential ways using SPSS 16 and Smart PLS software. The results showed that fourteen components play a role in explaining the model of providing effective educational strategies on the renewable energy business model with an Islamic-Iranian approach (by examining the upstream documents and laws of the country of Iran), which are: key partners, key activities, Income flow, key resources - physical, key resources - intellectual, key resources - human resources, value - brand, value - movement at the edge of science and technology, value - price, value - timely delivery and easy access, customer relations, Customer segment, distribution channels, and finally its costs and structure.
  Keywords: Energy, renewable, strategy, model
 • Kobra Barfar, Rasoul Ranjbarian * Pages 105-127
  The teacher is one of the most important long-term programs of the education system of the country after the victory of the Islamic Revolution. The Iranian-Islamic Model of Progress document also plans the next 50 years of the country, and the purpose of this research is to study the characteristics of level-headed teachers in Islamic education and training based on the Islamic-Iranian model of progress. The statistical population was the education staff of the cities of West Azerbaijan province in 2020. Their number was 563 people and the sample size was 285 employees of 7 cities. Data collection tool was a standard questionnaire for the teacher variable and a researcher-made questionnaire for the basic Islamic-Iranian model of progress variable. To evaluate the validity of the questionnaires, face and content validity were cited. To check the reliability, Cronbach's alpha for the level teacher and the Islamic-Iranian basic pattern of progress were reported to be 0.85 and 0.84, respectively, and the results of the reliability test for all dimensions were greater than 0.7. SPSS software was used for data analysis. The results of the hypothesis test showed that the characteristics of a level teacher in Islamic education have a positive and significant effect on the basic Islamic-Iranian model of progress (with emphasis on the implementation of the statement of the second step of the revolution) in girls' secondary schools in West Azerbaijan province.
  Keywords: model, Equal teacher, Education, Islamic education, Progress, The second step of the revolution
 • Mostafa Ghafari Saravi, Reza Ansari Bardeh * Pages 129-152
  Development in contemporary Iran has always been the focus of governments, decision-making bodies, scientific-research centers, as well as intellectuals and public opinion. In recent years, the Iranian Islamic model of progress has been implemented as an alternative to the development model in Iran, but beyond the half-finished document presented by the relevant center, by the operational center that is being implemented or implemented. The authors of this research believe that the model of governance in Iran needs to present a more objective view of the country's historical situation in order to be able to guarantee the country's progress. Dealing with this issue is because until the development model is designed based on the criteria and priorities of the country at the legal levels, documents alone will not help the country's progress. In this way, the main research question is: What are the components and stages of the governance model in the Islamic Republic of Iran for progress? The data collection method here is document-library and its processing method is thematic analysis. Arriving at the main answer started from explaining the necessity of the local development model based on the reading of Ayatollah Khamenei's views, and finally reached the proposition that the governance model in Iran is based on three fundamental steps in the common, distinct and specific needs of the society. To be designed based on the core values ​​of efficiency. Each of these steps also includes a part of the country's path to reach the Islamic state
  Keywords: Islamic Republic, Development, model of Islamic-Iranian progress, State Building, Efficiency, Ayatollah Khamenei
 • Abbas Ghaedamini Harouni, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi *, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh Pages 153-187

  The purpose of this study is to determine the effect of Islamic piety on deviant behaviors in the workplace through Islamic leadership and organizational justice. The present study is applied in terms of purpose and correlational in terms of how to collect descriptive information. The statistical population of the present study consisted of all employees working in (Case study: Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)) 660 people, which through Cochran sampling formula 244 people as a sample through stratified sampling method appropriate to the volume were chosen. Research tools Standard Questionnaire of Deviant Behaviors in the Workplace Applebum et al. (2007), Standard Questionnaire of Islamic Piety Omar et al. (2015) and Standard Questionnaire of Islamic Leadership of Khalegh and Ogansola (2011), and Standard Questionnaire of Organizational Justice Niehoff and Morman The validity of the questionnaires was examined based on content, face and structural validity and the validity was confirmed. On the other hand, the validity of the questionnaires by Cronbach's alpha method was 0.88, 0.90 and / 90, respectively. It was estimated to be 0 and 0.88 and the data were analyzed at the inferential level, including structural equation modeling.The results showed that Islamic piety through Islamic leadership has a negative and significant effect on deviant behaviors in the workplace. The effect is -0.65 and through organizational justice has a negative and significant effect on deviant behaviors in the workplace, the coefficient of this effect is -0.69

  Keywords: Islamic piety, deviant behaviors in the workplace, Islamic leadership, Organizational Justice
 • Homera Aebdi, Abdolreza Sobhani *, Seyed Morteza Mousavian, Hojatullah Abbasi Pages 189-219
  Providing appropriate working conditions as well as protecting and protecting employees from possible injuries in the workplace is one of the main concerns of organizations. Therefore, it is necessary to investigate destructive phenomena such as bullying and identify its examples so that appropriate action can be taken to deal with them, so the purpose of this study is to design a model to prevent bullying. The present study is one of the qualitative researches, it is of Grounded theory type and the required data were collected through in-depth interviews with 20 experts, professors and university administrators who were selected by theoretical sampling method. Data are collected through in-depth semi-structured interviews, and simultaneously with detailed procedures in three stages of open, axial, and selective coding; Analyzed by Strauss and Corben method. Then, in the axial coding stage, the relationship between these categories was determined under the headings of causal conditions, axial phenomena, strategies, contextual conditions, intervening conditions and consequences. The results showed that in the first stage, 777 initial codes were obtained. In selective coding, these concepts were transformed into 555 categories and finally 75 main categories were extracted, each of which are sub-categories of the systematic model (causal conditions (organizational factors, occupational factors, managerial factors and individual factors), central phenomenon, background conditions (social, situational and environmental), intervening conditions (characteristics of bullies, Gender differences between men and women, ethnic differences of employees, political game, lawlessness, strategies (bullying management, bullying control and bullying change) and consequences (organizational, individual, moral and social) included.
  Keywords: Organizational Bullying, Organizational Factors, Managerial factors, occupational factors, Individual factors
 • Neda Ghorbani, Amir Babak Marjani *, Jamshid Salehi Sadaghiani Pages 221-248

  Employees with more willingness to participate in decision making and activities in organizations of the present era are looking to increase their satisfaction with the job. Engaging in a job is a desirable feature. In fact, people who are more satisfied with their jobs, show a positive spirit at work and express a high commitment to their organization and colleagues. The aim of this study was to identify the factors affecting job engagemnent using the meta-synthesis method. This research is applied in terms of purpose, in terms of nature and method of information analysis is one of the qualitative researches. From the perspective of data collection method is documentary and finally, based on the research method, it is one of the analytical-descriptive researches that has been done using the meta-synthesis method. The statistical population of the research is all internal researches conducted in the last ten years (1390-1400) with the subject of investigating the factors affecting job instigating that their reports have been reported in the country's publishing databases (e.g. Magiran،Noormgas، SID،ElmNet،Civilca). The sampling method of this study is purposeful and according to the rule of saturation, 10 studies were selected and studied. Factors and components were extracted using themed analysis method. Based on the obtained results, the model of factors affecting the job engagement of employees consists of 6 main factors and 24 sub-factors. Factors affecting job attraction include job satisfaction, job adaptability, organizational citizenship behavior, workplace spirituality, intention to quit and job stress.

  Keywords: Job Engagement, Job Satisfaction, Job adaptability, organizational citizenship behavior, Spirituality at work
 • Sina Sheikhi * Pages 249-274
  Institutionalized social participation provides the context for the individual's interaction with others in the society in a systematic structure under the name of popular organizations.This participation leads to an increase in social vitality,social capital and social cohesion, and in addition,the target groups of the organizations, such as the deprived classes and the environment, benefit from their activities.The main responsibility of governments towards these groups is to regulate and support their activities.Development plans in Iran are the most important rules for regulating governance in five-year periods.Four levels of decision-making,monitoring,demanding and implementation for social participation are defined in the international models and the Iranian constitution.In this article,the state of social participation in the6th Development Plan and the country has been investigated with a descriptive-analytical method and finally, suggestions have been made to promote institutionalized social participation in the 7th Development Plan based on successful global experiences and the views of social thinkers.In the 6th plan,the three basic levels of participation, i.e. decision-making, monitoring and demanding are weak, and people's organizations have not received proper regulation and support.Pushing participation to the level of its implementation with economic incentives, without proper strengthening and structuring of the public sector,will lead to serious challenges in the country's social structure.To solve these problems, the political and legislative logic of the popular sector and the pattern of its relations with other sectors must be determined.In addition,public education for informed and purposeful participation and helping to institutionalize the public sector should be considered as a prelude to participatory governance,
  Keywords: Seventh Development Plan. Development programs in Iran, Social participation, people's sector, Participatory Development
 • Mansour Mirahamadi, ALI NAZARY * Pages 275-297
  Emphasis on theorizing and responding to the challenges facing the Islamic Revolution has been the focus of Ayatollah Khamenei. Theorizing it in the form of branching, usable, and deductive theories and sets must be considered. One of the important and necessary issues that cause the stagnation and dynamism of the Islamic Revolution is the need for theorizing in social and political issues. The theory of political progress includes components such as accountability and supervision, central justice, meritocracy, political and social and religious freedoms, spirituality and morality , The revolutionary society, the existence of parties and non-governmental organizations and an efficient political system in order to achieve a good life Stein's research tries to answer the question by the method of grand theory how the obstacles to political progress can be explained according to Ayatollah Khamenei? The findings show:. Obstacles to political progress include internal, social, cultural, political and international barriers.
  Keywords: Obstacles to political progress, Internal, Social, cultural, Political, international obstacles
 • MEYSAM JAFARZADEH VARZI, Ali Esmaeilzadeh *, Sina Nematizadeh, Amirreza Keyghobadi Pages 299-333
  Today, the main goal of many economic policies is to achieve higher economic growth rates and prosperity, and the environmental risks posed by economic activities have become a contentious issue. Concerns about energy security, population growth, and climate change issues have led attitudes toward the use of renewable energy. The present study was carried out by presenting a model of the impact of foreign investment on the technology overflow of renewable energy. This research is descriptive in nature and content. In this study, information about 16 experts who are middle managers and industry managers who formed the statistical sample. The results of this study showed that 11 main factors affect the overflow of technology in the field of renewable energy through the investment channel. 436 and 303 and have the most indirect influence between factors
  Keywords: Foreign Investment, technology overflow, Renewable Energy, MICMAC
 • Asghar Rajabi Dehborzoei *, Mohammad Bidgoli, Hamid Reza Khaledi Pages 335-351
  The religion of Islam gives a special value and dignity to science and knowledge, as it considers science and knowledge to be a prerequisite and necessary condition for performing any movement and action. In Islamic thought, science that does not benefit is not desirable. One of the important keywords in Imam Khamenei's thought about science and science education is the usefulness of science. They carefully follow all the indicators of the progress of science in the country, and in case of a drop, they give the necessary notices to the managers. Therefore, the main question of this article is what are the components of useful science in Imam Khamenei's thought? The hypothesis of this article is as follows: The most important components of useful knowledge in the thought of Imam Khamenei, inspired by the teachings of the Quran and hadiths, are: sincerity and divine intention, rationality, foresight, the need to meet the needs of the country, gaining scientific and practical authority. are being In this article, we use the descriptive-analytical method, relying on written library sources and internet articles, to the components of useful science, which include examples such as biotechnology, photonics and optics, nanotechnology, new energies, information technology and aerospace. Let's discuss from Imam Khamenei's point of view.
  Keywords: Foresight, sincerity, divine intention, Imam Khamenei, practicality, useful science
 • MOHAMAD MOHAMADI, Ali Rezaein *, Sina Nematizade Pages 353-365
  The current research aims to investigate the factors affecting the professional competence of managers in Islamic Azad University. According to the purpose and nature, this research was a quantitative research in terms of method.The research method is applied according to the objective, using Cochran's formula and with an error of 0.05, the number of 307 people was determined as a sample, and 320 people were considered to increase accuracy and predict the drop in sample size.. It should be noted that the people in the quantitative section using stratified random sampling, which strata include administrative and financial, research, cultural and student, civil, medical, assembly, planning and economic affairs, sports, vice-chancellor, educational and supplementary units and The areas of the presidency and other offices were selected.In this research, the statistical population of the quantitative part of the research includes all managers of different levels of Islamic Azad University units in Tehran province. Quantitative analysis has been done with SPSS software.The sample size was determined based on Cochran's formula and stratified sampling, and face, content, and construct validity were used to measure validity, and Cronbach's alpha was used for reliability, all of which were approved. Questionnaire in the dimensions of motivation, technology, and technology. , management, interpersonal skills, personality traits, creative manager, organization and creative employees were classified.
  Keywords: Risk Taking, transformation, change attitude, organization strategy, human resource management skills, technology skills
 • Mohammadjawad Rezaiizadeh *, Alireza Birjandi Pages 367-384
  According to the right of delegation of authority by the leadership, part of the task of monitoring the good implementation of the system's policies in Article 110 of the Constitution has been assigned to the Supreme Supervisory Board, consisting of members of the Expediency Council. There have been criticisms about this and some jurists consider this monitoring to be against the constitution. This research has been done by analytical-descriptive method. Its purpose is to analyze the Islamic-Iranian model of monitoring the good implementation of the system's policies, and compare it with a similar model in China. The result is that the model used in China is admirable in terms of measuring performance, but the elimination of labor forces is in conflict with moral principles and labor laws. In our country, legal objections have been brought to this board, and from a legislative point of view, this responsibility was previously entrusted to the honorable Guardian Council. Therefore, it was necessary to amend some related laws before recognizing this board. At the same time, there is no standard to measure the performance of the implementation of general policies, and it seems that if the model of China is used, in order to fit with the Islamic-Iranian model, it is necessary that the removal of the workforce due to poor performance is adjusted within the framework of the labor law. It will be implemented with Shariah and legal supervision.
  Keywords: Supervisory model, macro policies, Foreign model, supervisory board