درباره نشریه
eISSN:
4530-2783
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مدیر مسئول:
پرویز افروغ
سردبیر:
آرزو شاهسواری
مدیر اجرایی:
پرویز افروغ
ویراستار فارسی:
فاطمه جدیدی
ویراستار فارسی:
سمیه علامی
ویراستار انگلیسی:
الهام دادگر
ویراستار انگلیسی:
الویرا جوادی
تلفن:
066-43324755
دورنگار:
066-43324755
سایت اختصاصی:
ndhj.lums.ac.ir
نشانی:
الیگودرز، خیابان ولیعصر شمالی، دانشکده پرستاری الیگودرز، دفتر نشریه توسعه پرستاری در سلامت،
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/25
مدیر مسئول
پرویز افروغ

Parviz Afrough

سردبیر
آرزو شاهسواری
آرزو شاهسواری

دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: پرستاری
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا سالار
دکتر علیرضا سالار
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سید احمد موسوی
سید احمد موسوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
دکتر سید رضا برزو
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Seyed Rezay Borzou
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
فیروزه پیامنی
دانشجوی دکتری پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Firuzeh Payamani
Phd Student, Nursing
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر اکرم ثناگو
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
akram Sanagoo
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing education
دکتر هدایت جعفری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Hedayat Jafari
Associate Professor Faculty of Nursing & Midwifery
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical-Surgical Nursing
دکتر لیلا جویباری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری، اموزش پزشکی، پرستاری کودکان، اخلاق
Leila Juoybari
Professor, Nursing
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, medical education, pediatric nursing, ethics
دکتر محمدعلی چراغی
استاد آموزش پرستاری، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohammad Ali Cheraghi
Professor, Nursing Education, Nursing Mangement Group, School of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر بهرام دلفان
دکتر بهرام دلفان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Bahram Delfan
Associate Professor
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
آرزو شاهسواری
آرزو شاهسواری

دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: پرستاری
دکتر طاهره طولابی
استاد تمام پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Tahereh Toulabi
Full Professor, Social Determinants of Health Research Center, School of Nursing and Midwifery,
Lorestan University of Medical Sciences
زینب فدایی
زینب فدایی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر سعید فروغی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: پرستاری
دکتر فاطمه گودرزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مجید میری
مجید میری

دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: پرستاری
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
ویراستار فارسی
فاطمه جدیدی
فاطمه جدیدی

سمیه علامی
سمیه علامی

ویراستار انگلیسی
الهام دادگر
الهام دادگر

الویرا جوادی
الویرا جوادی

مدیر اجرایی
پرویز افروغ

Parviz Afrough

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۹