درباره نشریه
ISSN:
2538-3426
eISSN:
2676-4563
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی مردانشاهی
سردبیر:
دکتر حمید امیرنژاد
مدیر اجرایی:
دکتر طاهر عزیزی خالخیلی
تلفن:
011-33687437
سایت اختصاصی:
jea.sanru.ac.ir
نشانی:
ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
صندوق پستی:
578
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/29
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی مردانشاهی
محمدمهدی مردانشاهی
Mohammad Mehdi Mardanshahi
سردبیر
دکتر حمید امیرنژاد
حمید امیرنژاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Hamid Amirnejad
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
هیات تحریریه
حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
دکتر حمید امیرنژاد
حمید امیرنژاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Hamid Amirnejad
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
غلامحسین حسینی نیا
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Hossein Hosseinina
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Agricultural Promotion and Training
دکتر سیدعلی حسینی یکانی
سیدعلی حسینی یکانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Seyyed Ali Hoseini Yekani
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
ناصر شاهنوشی
استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد کشاورزی
Naser Shahnooshi
Professor, Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy, Agricultural Economics
دکتر حسن صدیقی
حسن صدیقی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Hasan Sedighi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر سیدمجتبی مجاوریان
سیدمجتبی مجاوریان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Seyyed Mojtaba Mojaverian
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
سیدمهدی میردامادی
دانشیار واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Seyyed Mehdi Mirdamadi
Associate Professor, science and research unite,
ویراستارفارسی
دکتر حمید امیرنژاد
حمید امیرنژاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Hamid Amirnejad
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
مدیر اجرایی
دکتر طاهر عزیزی خالخیلی
طاهر عزیزی خالخیلی
Taher Azizi Khalkhili
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۰