درباره نشریه
ISSN:
2322-1402
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سیدمجتبی زبرجد
سردبیر:
دکتر علی حسین صمدی
مدیرداخلی:
دکتر زهرا دهقان شبانی
تلفن:
071-36134446
071-36134469
سایت اختصاصی:
ijes.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، ، کدپستی: 7194685115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/07
مدیر مسئول
دکتر سیدمجتبی زبرجد
دکتر سیدمجتبی زبرجد
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Seyed Mojtaba Zebarjad
Professor, University of Shirazu
Specialist: Materils Engineering
سردبیر
دکتر علی حسین صمدی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: قتصاد
Ali Hossein Samadi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Economy
هیات تحریریه
دکتر جعفر قادری
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای
Jahfar Ghaderi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Urban and regional economy
دکتر محسن بهمنی اسکویی
استاد دانشگاه ویسکانسین - میلواکی آمریکا
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohsem Bahmani Oskooee
Professor, University of Wisconsin - Milwaukee - U.S.A,
Specialist: Economy
دکتر محمد هاشم پسران
دکتر محمد هاشم پسران
استاد
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Hashem Pesaran
Professor,
Specialist: Economy
دکتر غلامعلی شرزه ای
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد
Gholam Ali Sharzehi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Economy, Microeconomics
دکتر علی حسین صمدی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: قتصاد
Ali Hossein Samadi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Economy
دکتر سیدکمیل طیبی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد
Seyed Komail Tayebi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر امیر کیا
دکتر امیر کیا
استاد
رشته تخصصی: اقتصاد
Amir Kia
Professor,
Specialist: Economy
دکتر حسین مرزبان
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Hossein Marz Ban
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Economy
دکتر ابراهیم هادیان
دکتر ابراهیم هادیان
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Ebrahim Hadian
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Economy
ویراستارفارسی
سیدبهروز بهزادی
بخش زبان های خارجی دانشگاه شیراز
Seyyed Behrouz Behzadi
Foreign Languages Department, University of Shirazu
مدیرداخلی
دکتر زهرا دهقان شبانی
استادیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Zahra Dehghan Shabani
Assistant Professor, University of Shirazu
Specialist: Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۳