فهرست مطالب

 • Volume:11 Issue: 1, Winter and Spring 2022
 • تاریخ انتشار: 1400/12/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرضیه پسماند در بیکاری: شواهدی از بازار کار ایران
  سجاد برخورداری* صفحه 1

  هدف این مطالعه، آزمون فرضیه پسماند برای بیکاری جوانان در سطح کلی، منطقه ای، روستایی وشهری با استفاده از داده های فصلی برای دوره زمانی 1384-1399 است. همچنین در این مقاله، ماهیت تصادفی بیکاری برای سی استان کشور در این دوره بررسی می شود.برای این منظور، ابتدا روش های ADF و KPS برای آزمون فرضیه پسماند در سطح کلی، روستایی و شهری استفاده کردیم. ثانیا، روش های IPS، Chio و فیشر برای آزمون این فرضیه  در سطح منطقه ای، به کار گرفتیم. در نهایت، روش PANIC برای شناسایی اجزای عمومی و تصادفی نرخ های بیکاری در سطح منطقه ای، مورد استفاده قرار گرفت.نتایج بکارگیری روش های مختلف از وجود پسماند برای بیکاری جوانان در سطح کلی، روستایی و شهری در ایران حکایت دارد. همچنین یافته های تجربی، شواهدی از وجود پسماند در برخی مناطق دارد. این نتایج دلالت براین دارد که سیاست های سمت عرضه برای کاهش بیکاری جوانان در سطوح مختلف، کارا هستند.

  کلیدواژگان: بازار نیروی کار، بیکاری، پسماند، روش PANIC
 • بررسی آثار مشوق های مالیاتی در چارچوب تعادل عمومی و جزیی: مطالعه موردی اقتصاد ایران
  ابراهیم رضایی* صفحه 2

  بررسی ادبیات تحقیق در یک دهه اخیر نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته اغلب از مشوق های مالیاتی به عنوان یک ابزار مالی موقت جهت تحریک اقتصاد خود بعد از بحران مالی 2007-2008 میلادی استفاده کرده اند درحالی که کشورهای در حال توسعه از این ابزار به طور گسترده ای به عنوان یک سیاست عادی و دایمی جهت به حرکت درآوردن اقتصاد خود استفاده می کنند. در بین کشورهای گروه دوم، مقامات مالی در ایران از دامنه وسیعی از انواع مشو های مالیاتی برای تحریک متغیرهای بخش واقعی اقتصاد مانند سرمایه گذاری، انباشت سرمایه و تولید در بلندمدت بهره می گیرند. روش شناسی تحقیق حاضر برمبنای شبیه سازی یک مدل تعادل عمومی و جزیی استوار است.  در این مطالعه، با بهره گیری از یک مدل تعادل عمومی کینزینی جدید، آثار مشوق هایی مانند تخفیف های مالیاتی، استهلاک شتابان و کاهش نرخ مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی (سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، تولید و مصرف) و نیز بر متغیرهای بودجه دولت (درآمدهای دولت و ارزش فعلی درآمدهای دولت) مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که تحت فرض انعطاف پذیری کامل قیمتها و دستمزدها، اجرای سیاست اعمال مشوق های مالیاتی باعث افزایش قابل توجه کسری بودجه و بدنبال خود ناپایداری وضعیت مالی دولت خواهد شد. با این حال، تحمیل چسبندگی های اسمی باعث بروز آثار مثبت مشوق های مالیاتی و بهبود نسبی پایداری بودجه ای دولت می شود. به عبارت دیگر، چسبندگی قیمتها و دستمزدها باعث واکنش مثبت متغیرهای واقعی اقتصاد به مشوق های مالیاتی می شود.

  کلیدواژگان: تعادل عمومی و جزئی، مشوق های مالیاتی، ایران، مدل تعادل عمومی کینزین های جدید
 • تاثیر تحریم های اقتصادی بر ناترازی نرخ ارز حقیقی در ایران
  مهدی همتی، ابراهیم هادیان*، علی حسین صمدی، احمد صدرایی جواهری صفحه 3

  انحراف نرخ ارز بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرده است.بخش داخلی و خارجی اقتصاد را عمیقا تحت تاثیر قرار داده است.از این رو شناسایی علل پیدایش و شکل گیری ناترازی نرخ ارز امری ضروری است.مطالعات انجام شده بر روی اقتصاد ایران عمدتا تاثیر تحریم ها را بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی, تولید داخلی, نقدینگی, صادرات, واردات, قیمت نفت, درآمده ای نفتی و غیره مورد ارزیابی قرار داده است.هیچ کار پژوهشی در زمینه ارزیابی تاثیر تحریم ها بر انحراف نرخ ارز در ایران وجود ندارد.هدف اصلی این مقاله برآورد تاثیر تحریم های اقتصادی بر انحراف نرخ ارز موثر حقیقی (REER) در چارچوب اقتصاد ایران در دوره زمانی 2019:4-1996:1 است.در این راستا ابتدا مدل طراحی شده توسط ادواردز (1989) و Cottani و همکاران (1990) و با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم لجستیک برای برآورد نرخ ارز موثر حقیقی تعادلی و انحراف آن, بکار گرفته شده است. همچنین از تحلیل عاملی برای برآورد شاخص های تحریم اقتصادی استفاده شده است.سپس برای تجزیه و تحلیل تاثیر تحریم های اقتصادی برناترازی نرخ ارز موثر حقیقی از یک الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده غیرخطی (NARDL) استفاده شده است.مسیر زمانی ناترازی برآورد شده نشان دهنده نوسانات زیادی در طول دوره مورد مطالعه است.همچنین نتایج برآورد شده نشان می دهد که تحریم ها بر این ناترازی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر معناداری دارد و در نتیجه عدم تعادل اقتصادی ایران را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: ناترازی نرخ ارز حقیقی، تحریم های اقتصادی، اقتصاد ایران
 • تاثیر شوک عرضه نفت بر اقتصاد جهانی: دو غول نفتی اوپک
  الهام غلامپور*، تیمور محمدی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، محسن مهرآرا صفحه 4

  رابطه بین درآمد نفتی، نرخ ارز و M2 بر شاخص های قیمت مصرف کننده و شاخص مصرف کننده، طی سال های 2005:1-2022:1، در ایران با استفاده از روش QARDL بررسی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت تمامی متغیرها تاثیر نامتقارن بر CPI و PPI داشتند. درآمدهای نفتی در بلندمدت از چندک 5/. تا میانه، تاثیر متغیر بر تورم افزایش یافته و سپس تاثیر آن کاهش می یابد. همچنین در بلندمدت اثر افزایش بر PPI بیشتر از شاخص قیمت مصرف کننده است. در بلندمدت، اثر نرخ ارز بر شاخص های قیمت مصرف کننده و PPI، در عین متقارن بودن، غیرخطی بود. زیرا از چندک 0.2 تا 0.8 اثر آن به نسبت افزایش و سپس کاهش یافت. همچنین در مورد M2، نتایج نشان داد که این متغیر بر CPI و PPI در کوتاه مدت اثر نامتقارن دارد. به این ترتیب که از چندک میانی تا چندک 9/. اثر آن مثبت و معنادار بود و در بلندمدت نیز نتایج حاکی از تاثیر مثبت آن بر تورم در تمامی چندک ها بود. اگرچه، اثر آن بر PPI نامتقارن بود.

 • ناکارآیی تخصیص یا ناکارآمدی اندازه گیری
  علی حجتی*، محمدحسین رحمتی صفحه 5

  خط وسیعی از ادبیات در زمینه ناکارآیی تخصیص، با مرجع قرار دادن روش پژوهش Hsieh و Klenow (2009) و مشابه آن، ریشه های افت بهره وری کل کشورها را در اعوجاج ناشی از سیاست ها برآورد کرده است. در پاسخ، مقالاتی مانند Bill، Klenow و Ruane (2020) استدلال کردند که تفاوت ها در محصولات میانگین اندازه گیری شده ممکن است منعکس کننده خطای اندازه گیری به جای تولید حاشیه ای باشد. هدف این مقاله صحت سنجی در خصوص تفاوت بهره وری کل بین کشورهاست. به این منظور و با مطالعه ادبیات رهیافت محاسبه بهره وری کل، این مقاله با مطالعه گشتاورهای بخش تولید در دو کشور هند و چین نشان می دهد که افت بهره وری کل در کشورها به پارامترهای انباشت عامل و تابع تولید حساس است. فرضیه این پژوهش بر پایه این نظریه بنا شده است که حساسیت پراکندگی بهینه به مولفه های تابع تولید و تابع تجمیع بستگی دارد، بنابراین نمی توان بدون تدقیق و استفاده از مدل منحصر به هر کشور، در خصوص افت بهره وری بر اساس یک نسخه واحد عمل کنیم. نتایج این مقاله نشان می دهد که Hsieh و Klenow (2009) به اندازه گیری کشش جایگزینی وابسته بوده و سهم سرمایه در تولید. بنابراین، فرض پارامترهای یکسان برای هر سه کشور می تواند منجر به اندازه گیری اشتباه اثرات واقعی تخصیص نادرست شود. دلالت سیاستی این مقاله بر نیاز به برآورد مناسب پارامترها در هنگام مطالعه تاثیر تخصیص نادرست بر بهره وری کل تاکید می-کند.

  کلیدواژگان: ناکارایی در تخصیص، بهره وری کل، روش گشتاورهای شبیه سازی شده
 • تحلیل اثرات تغییر مولفه های بودجه دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی
  ناصر الفتی، محبوبه دلفان*، محمد علیزاده، سهراب دل انگیزان صفحه 6

  هدف از این مطالعه بررسی آثار و پیامدهای ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، با توجه به نحوه مصرف آن ها می باشد. به منظور فراهم نمودن یک تحلیل جامع از آثار مذکور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز با لحاظ بخش های خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی و متناسب با ویژگی های اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن خانوارها در قالب دو دسته ریکاردویی و غیرریکاردویی در نظر گرفته شده است. در بخش مالی، مخارج دولت به سه قسمت مخارج کالاهای مطلوب، کالاهای عمومی و مخارج عمرانی تقسیم شده است و همچنین درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان ابزار سیاست گذار مالی به سه دسته نرخ مالیات بر مصرف، نرخ مالیات بر دستمزد و نرخ مالیات بر سرمایه تقسیم شده است. پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از داده های فصلی دوره 1399 - 1383 برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که افزایش یک نرخ مالیاتی به منظور تامین مالی مخارج دولت بستگی به ماهیت هزینه دولت (جاری یا عمرانی) و هدف سیاست گذار دارد به نحوی که اگر هدف تامین مخارج جاری باشد و دولت مایل به کاهش سطح مصرف و تولید نباشد آنگاه لازم است نرخ مالیات بر سرمایه را افزایش دهد و اگر هدف تامین مخارج عمرانی بوده و دولت مایل به کاهش سطح سرمایه ثابت و مخارج سرمایه گذاری نباشد، آنگاه لازم است نرخ مالیات بر مصرف یا نرخ مالیات بر دستمزد را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: سیاست مالی، مخارج دولت، بودجه دولت، مخارج سرمایه گذاری دولت
 • کووید-19 و نرخ تورم: مطالعه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)
  رامین امانی، سامان قادری*، خالد احمدزاده صفحه 7

  کووید-19 از سال 2019 بر اقتصاد جهان تاثیر گذاشته است. همه گیری ویروس کرونا یکی از جدی ترین و خطرناک ترین معضلاتی است که بشریت در قرن اخیر با آن مواجه بوده است؛ بنابراین، هدف این مقاله بررسی تاثیر کووید-19 بر نرخ تورم در 36 کشور عضو OECD است. برای دستیابی به این هدف از داده های ماهانه کووید-19 و نرخ تورم از فوریه 2019 تا آگوست 2021 و روش رگرسیون پانل چندکی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که موارد جدید کووید-19 باعث کاهش نرخ تورم در همه چندک ها می شود که به این معنی است که با افزایش تعداد موارد کووید-19، فعالیت های اقتصادی به دلیل محدودیت های تجاری کاهش می یابد. علاوه بر این، مرگ ومیرهای جدید کووید-19 تاثیر دوگانه ای بر نرخ تورم در کشورهای OECD دارد. با افزایش آمار مرگ ومیر ناشی از کووید-19، محدودیت های کسب وکار افزایش یافته و اقتصاد وارد رکود شده و تورم کاهش یافته است. از سوی دیگر، رشد تلفات کووید-19 می تواند نااطمینانی اقتصادی و تورم را افزایش دهد. علاوه بر این، واکسیناسیون کووید-19 اثرات مثبت و قابل توجهی بر نرخ تورم در کشورهای OECD دارد. براین اساس، به سیاست گذاران توصیه می شود برای افزایش فعالیت های اقتصادی و افزایش رونق در اقتصاد این کشورها، افزایش تزریق واکسن به ویژه دوزهای تقویت کننده را در نظر بگیرند. از طرف دیگر، کووید-19 ضرورت آمادگی جهان در برابر بیماری های واگیر در آینده را نشان داد.

  کلیدواژگان: کووید-19، نرخ تورم، کشورهای OECD، رگرسیون چندکی
 • شواهدی جدید از اثر درآمدهای نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر CPI و PPI: رهیافت ARDL مبتنی بر چندک
  روزبه بالونژادنوری، امیرعلی فرهنگ* صفحه 8

  رابطه بین درآمد نفتی، نرخ ارز و M2 بر شاخص های قیمت مصرف کننده و شاخص مصرف کننده، طی سال های 2005:1-2022:1، در ایران با استفاده از روش QARDL بررسی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت تمامی متغیرها تاثیر نامتقارن بر CPI و PPI داشتند. درآمدهای نفتی در بلندمدت از چندک 5/. تا میانه، تاثیر متغیر بر تورم افزایش یافته و سپس تاثیر آن کاهش می یابد. همچنین در بلندمدت اثر افزایش بر PPI بیشتر از شاخص قیمت مصرف کننده است. در بلندمدت، اثر نرخ ارز بر شاخص های قیمت مصرف کننده و PPI، در عین متقارن بودن، غیرخطی بود. زیرا از چندک 0.2 تا 0.8 اثر آن به نسبت افزایش و سپس کاهش یافت. همچنین در مورد M2، نتایج نشان داد که این متغیر بر CPI و PPI در کوتاه مدت اثر نامتقارن دارد. به این ترتیب که از چندک میانی تا چندک 9/. اثر آن مثبت و معنادار بود و در بلندمدت نیز نتایج حاکی از تاثیر مثبت آن بر تورم در تمامی چندک ها بود. اگرچه، اثر آن بر PPI نامتقارن بود.

  کلیدواژگان: قیمت نفت، نرخ ارز، CPI، PPI، QARDL
 • تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد بازاریابی در سطح شعب در نظام بانکی ایران با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای
  صالح صدیقی شیراز، صمد عالی*، رسول وظیفه، علیرضا بافنده زنده صفحه 9

  امروزه مساله اساسی سازمان هایی که دارای شعب فراوان هستند بخصوص بانک ها ارزیابی صحیح و منطقی است. شاخص های خوب ارزیابی می تواند به هدایت بهتر بخش ها و نیروها کمک شایانی داشته باشد. وجود و به کارگیری الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد بازاریابی شعب، می تواند به پاسخگویی، ارتقاع کیفیت خدمات، افزایش رضایت و وفاداری مشتری و در نهایت سودآوری هرچه بیشتر بانک بیانجامد. بر همین اساس هدف این تحقیق طراحی و تبیین الگوی جامع ارزیابی عملکرد بازاریابی شعب بانک ها با رویکرد کیفی و استفاده از روش گرنددتیوری می باشد. باتوجه به اشباع نظری بیست نفر با نمونه گیری قضاوتی انتخاب و داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش بیان می کند شعب بانک شامل کارکنان و مدیریت، خدمات بانکی در سطحی از کیفیت را ارایه می دهند ، به مرور زمان عملکرد بازاریابی شعب متبلور می شود. فرهنگ سازمانی در کنار بازار محلی و عوامل اقتصاد کلان، قوانین و تکالیف فراشعبه ای و نوسانات شدید بازار محلی در مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت سرمایه انسانی و بهسازی مستمر بروز پیدا می کند و پیامد این مدیریت، به دست آوردن وفاداری مشتری، تولد برندی موفق و سودآوری است.

  کلیدواژگان: عملکرد بازاریابی، شعب بانک، نظریه مبنایی، ارزیابی عملکرد
 • بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با استفاده از روش کنترل مصنوعی
  فرانک میرعالی، سعید عیسی زاده*، سید احسان حسینی دوست صفحه 10

  سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به عنوان بخش جدایی ناپذیر از یک نظام اقتصادی باز و موثر بین المللی و عاملی کلیدی برای رشد و توسعه بین کشورها محسوب می شود. ایران به دلیل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و همچنین بازارهای نسبتا بزرگ، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب بیشتر از عملکرد خود دارد. این در حالی است که اعمال تحریم های مختلف بر کشور در سال های اخیر با ایجاد فضای روانی خصمانه و ریسک بالای فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده است.در این مقاله قصد داریم با استفاده از روش کنترل ترکیبی (SCM) به بررسی تاثیرات گسترده تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده بر FDI ایران بین سال های 1980 تا 2020 بپردازیم. ما از طریق SCM تفاوت FDI را بین کشور تحت درمان (ایران) و ترکیبی (ایران ترکیبی) تخمین می زنیم. نتایج نشان می دهد که تحریم ها منجر به کاهش تقریبا 12 میلیارد دلاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با وضعیت بدون تحریم شده است. به دنبال تشدید تحریم ها در دولت ترامپ و خروج ایالات متحده از برجام، اثرات منفی کاهشFDI به اوج خود یعنی 20 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است. علاوه بر این، آزمونهای دارونما نشان می دهند که نتایج از نظر آماری در سطح 10٪ معنادار هستند.

  کلیدواژگان: تحریمهای اقتصادی، FDI، روش کنترل ترکیبی، استخر اهداکننده
|
 • Hysteresis Hypothesis in Unemployment: Evidence from Iran's Labor Market
  Sajjad Barkhordari * Page 1

  Nowadays, the study of unemployment properties is particularly important as a result of the increase of this variable in recent years. This paper tests the hysteresis hypothesis in youth unemployment at the urban, rural, regional, and general level by using quarterly data in period 2000- 2018. In addition, this paper investigates the stochastic nature of unemployment for thirty regions of Iran. We first employ the ADF and KPSS methods to test the hysteresis hypothesis at the urban, rural and general levels. Second, we apply the IPS, Chio and Fisher methods to examine this test for thirty regions using quarterly data in the period 2005-2018. Finally, the PANIC method is applied to identify the common and idiosyncratic components of unemployment rates at the regional level. The findings of different methods give support to the existence of hysteresis for the youth unemployment at the urban, rural and general level. Also, our empirical findings provide that the evidence is favorable to the existence of hysteresis in some regions. These results implicate supply side policies are effective to reduce youth unemployment at different levels. Also, our empirical findings provide that the evidence is favorable to the existence of hysteresis in some regions. These results implicate supply side policies are effective to reduce youth unemployment at different levels.

  Keywords: Labor Market, Unemployment, Hysteresis, PANIC method
 • Analyzing Tax Incentives Effects in the Partial and General Equilibrium Framework : the case of Iran
  Ebrahim Rezaei * Page 2

  Assessing the recent decade’s literature outlines that, advanced economies mainly employed temporary tax incentives to spur economic activities after 2007-2008 economic crisis whereas developing countries use broadly them as a normal as well as a permanent fiscal policy to intrigue economy. Among latter group, Iran’s fiscal authorities have been using quite an extensive diversity of tax incentives to boost real sector variables such as investment, capital accumulation and output for a long-term period. The methodology is based on the simulating a partial as well as a general equilibrium model. Benefiting from a New Keynesian general equilibrium (NKGE) model, in this research, the comprehensive effects of tax allowances, accelerated depreciation, and tax reduction on the macroeconomic variables (investment, capital, output and consumption) and fiscal measures (government revenues and the present value of the government revenue) have been evaluated. Our findings reveal that, based on the assumption of flexible wages and prices, running tax incentives policy would culminate to considerable budget deficit followed by an unsustainable fiscal stance in the economy. However, imposing nominal rigidities by their special mechanisms brings about positive effects of tax incentives and relatively fiscal sustainability. In other words, introducing rigidities in wages and prices causes positive reactions of mentioned macro and fiscal variables.

  Keywords: Partial, General Equilibrium, Tax Incentives, Iran, NKGE model
 • The Impact of Economic Sanctions on Real Exchange Rate Misalignment in Iran
  Mahdi Hemmati, Ebrahim Hadian *, Ali Hussein Samadi, Ahmad Sadraei Javaheri Page 3

  Exchange rate misalignment has involved many world countries. It has profoundly affected the internal and external sectors of the economy. Hence, disclosing the emergence and formation causes of the misalignments is a requisite. Studies on the Iranian economy have mostly evaluated the sanctions’ efficacy on macroeconomic variables, involving the economic growth, domestic production, liquidity, exports, imports, oil price, oil revenues, etc. Few studies have evaluated the sanctions’ impact on the foreign exchange market. There is no research work assessing the sanctions’ impact on exchange rate misalignment in Iran. The main purpose of this paper is to estimate the impact of economic sanctions on real effective exchange rate (REER) misalignment in the context of the Iranian economy during the period 1996:1 - 2019:4. In doing so, at first we apply the model designed by Edwards (1989) and Cottani et al. (1990) and using smooth transition regression (STR) to estimate the REER equilibrium and its misalignment. Moreover, factor analysis is used to estimate the sanction indices. Then to analyze the impact of economic sanctions on the REER misalignment a nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) model is employed.The time path of estimated REER misalignment indicates a lot of volatilities during the period of study. The estimated results also show that sanctions significantly affect these volatilities in the short run and long run and thereby increase REER disequilibrium in the Iranian economy.

  Keywords: Real Exchange Rate Misalignment, Economic Sanctions, Iranian Economy
 • The Effect of Oil Supply Shock on Global Economy: Two OPEC Oil Giants
  Elham Gholampour *, Teymour Mohammadi, Asghar Abolhasani Hastiani, Mohsen Mehrara Page 4

  This paper primarily focuses on the global macroeconomic consequence, which are the result of country-specific oil supply shocks using the GVAR-Oil model estimated for 27 countries/regions over the 1979Q2-2019Q4 period. Not only does this approach include how shocks affect directly exposed countries but it also indicates the indirect results of shocks thanks to secondary or tertiary channels. Given the importance of Saudi Arabia and Iran in the world’s oil supply, adopting this model facilitates the way in which oil supply shocks are examined in the country-specific context. Therefore, the results indicate different disruptions depending on which country is subject to the shock. In fact, this study shows that a negative shock to oil supply in Iran has relatively insignificant effects on the global economy compared with those of Saudi Arabia since it can be neutralized by the increase in Saudi Arabia oil production. A negative shock to the oil supply in Saudi Arabia, however, results in an increase in oil prices, which adversely affects GDP and financial market in general. In addition, this approach provides policymakers with more opportunities to cope with consequences, which are the result of Covid-19, sanctions, and war, for instance, in a wider range of countries as representatives of the global economy, and thus help them to make better strategic decisions.

  Keywords: global economy, financial market, Global VAR (GVAR)
 • Miscalling Mismeasurement as Misallocation
  Ali Hojati *, MohammadHossein Rahmati Page 5

  There is a vast line of research in misallocation like Hsieh and Klenow (2009), which see its roots in policy distortions. However, papers like Bill, Klenow, and Ruane(2020) argued differences in measured average products might reflect misspecification instead of actual marginal products. By focusing on the Indian and Chinese manufacturing sectors, this paper shows that these results are sensitive to the parameters of the factor accumulation and the production function. Notably, the optimal dispersion depends on the parametrization, so one can't address the misallocation without a country-specific calibration of the model, we observe that the Hsieh and Klenow (2009) results are highly dependent on the measurement of the elasticity of substitution and capital share in production. Therefore, the assumption of the same parameters for all three countries could misguide us to a wrong measurement of the actual effects of misallocation. So we need to focus on the estimation of production function before any calculation on misallocation.

  Keywords: misallocation, Productivity, simulated method of moments
 • Analyzing the Effects of Change in State Budget Components on Macroeconomic Variables
  Naser Olfati, Mahbubeh Delfan *, Mohamad Alizadeh, Sohrab Delangizan Page 6

  the purpose of this study is to investigate the effects and consequences of financial policy instruments on macroeconomic variables according to their usage .in order to provide a comprehensive analysis of the above - mentioned works , a dynamic open dynamic general equilibrium model with respect to the household , agency , government , and central bank is designed to fit the characteristics of iranian economy in which households are considered as two categories : Ricardo and nonRicardo .in the financial sector , government expenditures have been divided into three parts : cost of goods , public goods and construction costs and also government tax revenues as financial instruments are divided into three categories : tax rate tax rate , tax rate and tax rate on capital .the structural parameters of the model were estimated using seasonal data of 1399 - 1383 .the results of the model simulation show that the increase of a tax rate in order to finance government expenditures depends on the nature of government spending ( current or construction ) and the goal of nonpolitician so that if the goal is to provide the current expenditure and the government is willing to reduce the consumption and production costs , then it is necessary to increase the rate of tax on consumption or the rate of tax on investment .

  Keywords: finance policy, Government expenditure, government budget, government funding expenditure
 • Covid-19 and Inflation Rate: An Evidence for OECD Countries
  Ramin Amani, Saman Ghaderi *, Khaled Ahmadzadeh Page 7

  Covid-19 has affected the world’s economy since 2019. The coronavirus pandemic is one of the most severe and dangerous problems that humanity has faced in the last century. Therefore, this paper aims to investigate the impact of Covid-19 on the inflation rate in the 36 OECD member countries. Monthly data on Covid-19 and the inflation rate from February 2020 to August 2021 and the quantile panel regression method have been used to achieve this purpose. The results show that new cases of Covid-19 decrease the inflation rate in all quantiles, which means that by increasing the number of Covid-19 cases, economic activities decrease because of the business restrictions. Moreover, the new deaths of Covid-19 have a dual impact on the inflation rate in OECD countries. With increasing in Covid-19 deaths, business restrictions have increased, the economy has entered a recession, and inflation has decreased. On the other hand, the growth of Covid-19 casualties could increase economic uncertainty and inflation. Furthermore, Covid-19 vaccinations have positive and significant effects on the inflation rate in OECD countries. Accordingly, policymakers are advised to include increasing vaccine injections, especially booster doses, to increase economic activity and prosperity in OECD and world economies. Furthermore, Covid-19 showed the necessity of preparing the world against infectious diseases in the future.

  Keywords: COVID-19, Inflation Rate, OECD, Quantile Regression
 • New Evidence of the Effect of Oil Revenues, Exchange Rates and Money Supply on CPI and PPI: Quantile ARDL Approach
  Roozbeh Balounejad Nouri, AmirAli Farhang * Page 8

  the relationship between oil revenue, exchange rate, and M2 on the CPI and PPI, over time of 2005:1-2022:1, was investigated in Iran with QARDL method used. The results showed that, in the short run, all the variables had an asymmetric effect on the CPI and the PPI. oil revenues, in the long run, from the quantile of 0.05 to the median, the impact of the variable on the inflation would be increased, and then its impact would be decreased. also, in the long run, the effect of the increase on the PPI is greater than the consumer price index. In the long run, the effect of exchange rates on the CPI and the PPI was nonlinear while being symmetric. because from the quantile of 0.2 to 0.8, its effect proportionally increased and then decreased. also, regarding the M2, the results showed that this variable on the CPI and the PPI had an asymmetric effect, in the short run. in this way, from the middle quantile to the quantile of 0.9, its effect was positive and significant, and in the long run, the results confirmed its positive effect on inflation in all quantiles; although, its effect on the PPI was asymmetric.

  Keywords: Oil Price, Exchange rate, CPI, PPI, QARDL
 • Developing A Comprehensive Model of Marketing Performance Evaluation at The Branch Level in The Iranian Banking System Using Grounded Theory Approach
  Saleh Sedighi Shiraz, Samad Aali *, Rasoul Vazifeh, Alireza Bafandeh Zendeh Page 9

  Appropriate and rational evaluation is considered as a fundamental issue of today's organizations with multiple branches, especially about banks. In the meantime, utilizing a proper model of marketing performance evaluation at the bank’s branch level will bring consequences such as increasing the accountability, services quality improvement, increasing customer satisfaction and loyalty, and finally, the bank profitability. Therefore, the current research was conducted with the aim of designing and explaining a comprehensive model of marketing performance evaluation for the bank branches with the qualitative approach of the grounded theory. Considering the criterion of theoretical saturation, judgmental sampling was used to select 20 people who were interviewed. Based on the findings of the research, the provision of banking services at a certain level of quality by the bank's employees and management affects the marketing performance of the branch over time. Also, the findings showed that factors such as organizational culture, as well as local market conditions and macroeconomic factors, extra-branch rules and regulations, and the severe fluctuation of the local market, manifest themselves in customer relationship management, human capital management, and continuous improvement and finally, the consequence of such management is gaining customer loyalty, creating a successful brand and the bank profitability.

  Keywords: Marketing performance, bank branches, Grounded Theory, performance evaluation
 • Evaluating the Effect of Sanctions imposed on the Economy in Iran on Foreign Direct Investment Using Synthetic Control Method
  Faranak Miraali, Saied Isazadeh *, Seyed Ehsan Hosseinidoust Page 10

  Foreign direct investment (FDI) is considered as an inseparable features of an open and influential global economic system and a key factor for growth and development between countries. Due to having huge amount of oil and gas resources as well as relatively large markets, Iran has a great potential for attracting FDI far more than its performance. However, various sanctions imposed on the country in recent years has led to a decrease in FDI by creating a hostile psychological environment and high risk for economic activities. In this paper, we are going to examine the widespread impacts of economic sanctions imposed by the US on the FDI of Iran between 1980 and 2020 through a model called the synthetic control (SCM). Through SCM we estimate the difference in FDI between the treated country (Iran) and the counterfactual (Synthetic Iran). The results show that the sanctions leads to almost 12 billion $ reduction in the FDI compared to the no-sanctions situation. Following the escalation of sanctions under the Trump administration and the withdrawal of the US from the JCPOA, the adverse effects of declining FDI peaked at 20 billion $ in 2020.The placebo tests also show that the there are statistical significance in findings (at the 10%

  Keywords: Economic Sanctions, Foreign Direct Investment, synthetic control method, donor pool