درباره نشریه
ISSN:
2383-0182
eISSN:
2538-4694
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر علی ثقه الاسلامی
سردبیر:
دکتر محمداسماعیل افضل پور
مدیر اجرایی:
دکتر مهتاب ناصح
تلفن:
056-32202049-51
دورنگار:
056-32202049-51
سایت اختصاصی:
jpsbs.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
صندوق پستی:
615-97175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/20
مدیر مسئول
دکتر علی ثقه الاسلامی
استادیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
Ali Seghatoleslami
Assistant Professor, University of Birjand
Specialist: Growth and development and motor learning
سردبیر
دکتر محمداسماعیل افضل پور
استاد دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی بالینی
Mohammad Esmaeil Afzalpour
Professor, University of Birjand
Specialist: Clinical Sport Physiology
هیات تحریریه
دکتر محمداسماعیل افضل پور
استاد دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی بالینی
Mohammad Esmaeil Afzalpour
Professor, University of Birjand
Specialist: Clinical Sport Physiology
دکتر سعید ایل بیگی
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی
Saeed Ilbeigi
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Sport Biomechanics
دکتر عبدالحمید حبیبی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Abdolhamid Habibi
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Sport physiology
دکتر معرفت سیاه کوهیان
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Marefat Siahkouhian
Professor, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport physiology
دکتر مهرداد عنبریان
استاد دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: طب و بیومکانیک، بیومکانیک ورزشی
Mehrdad Anbarian
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Medicine and biomechanics, Sport Biomechanics
دکتر سیدمحمد مرندی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Seyed Mohammad Marandi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Sport physiology
دکتر مهدی مقرنسی
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mehdi Mogharnasi
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Sport physiology
دکتر مرضیه ثاقب جو
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
Marziyeh Saghebjoo
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Biochemistry and Sport Metabolism
دکتر فرهاد رحمانی نیا
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farhad Rahmaninia
Professor, University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر رامین امیرساسان
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
Ramin Amirsasan
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Physiology and Sport Nutrition
دکتر افشار جعفری
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
Afshar Jafari
Associate Professor, Shahid Beheshti University
دکتر علی اصغر رواسی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبانی علوم زیستی، فیزیولوژی ورزشی
Ali Asghar Ravasi
Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
Specialist: Bases of life sciences, Sport physiology
دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Seyed Reza Attarzade Hoseini
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Exercise Physiology
دکتر حمید محبی
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hamid Mohebbi
Professor, University of Guilan
Specialist: Sport physiology
مدیر اجرایی
دکتر مهتاب ناصح
استادیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Mahtab Nasseh
Assistant Professor, University of Birjand
Specialist: Management and Planning in Sport
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴