درباره نشریه
ISSN:
2008-9945
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی تاریخ
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا ملایی توانی
سردبیر:
دکتر عباس قدیمی قیداری
جانشین سردبیر:
دکتر طاهره ناصری
مدیرداخلی:
دکتر توفیق حسینی
ویراستار فارسی:
فاطمه نجفی
کارشناس اجرایی:
فاطمه نجفی
سایت اختصاصی:
www.chistorys.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری ، سازمان اسناد کتابخانه ملی ، طبقه چهارم ، اتاق 10، ، کدپستی: 1599688331
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/25
مدیر مسئول
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
سردبیر
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ جدید ایران(قاجار و پهلوی)، تاریخ نگاری ایرانی
Abbas Ghadimi Gheidari
Associate Professor, History
University of Tabriz
Specialist: New history of Iran (Qajar and Pahlavi), Iranian historiography
جانشین سردبیر
دکتر طاهره ناصری
دکتر طاهره ناصری

Tahereh Naseri

اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل حسن زاده
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Esmaeil Hassan Zadeh
Associate Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History of Iran
دکتر جواد نیستانی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
Javad Neyestani
Professor, Archaeology
Tarbiat Modares University
Specialist: Archeology
دکتر سیدهاشم آقاجری
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ صفویه
Seyyed Hashem Agha Jari
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Safavid history
دکتر جمشید آزادگان
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادیان
Jamshid Azadegan
Associate Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: religions
دکتر منصوره اتحادیه
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قاجار
Mansoureh Etahaddieh
Professor
University of Tehran
Specialist: Qajar
دکتر نزهت احمدی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: صفویه، تاریخ ایران
Nozhat Ahmadi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Safavieh, History of Iran
دکتر احسان اشراقی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران
Ehsan Eshraghi
Professor History Group
University of Tehran
Specialist: History, History of Iran
دکتر اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, histoty
Tarbiat Modares University
Specialist: History of the Safavid era, Iran
دکتر مهدی فرهانی منفرد
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mahdi Farhani Monfared
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر محمدعلی کاظم بیکی
دانشیار گروه تاریخ: دانشگاه الزهراء (1377-1383)؛ گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی, دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تاریخ معاصر
Mohammad Ali Kazem Beyki
Associate Professor, History and Civilization of Islamic Nations
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history, contemporary history
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر افسانه نجم آبادی
استاد
رشته تخصصی: قاجار و زنان
Afsaneh Najm Abadi
Professor
Specialist: Qajar and women
Andrew G.Newman
Professor
Specialist: Islamic Studies and the Middle East
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
ویراستار فارسی
فاطمه نجفی
فاطمه نجفی

Fatemeh Nejafi

مدیرداخلی
دکتر توفیق حسینی
دکتر توفیق حسینی

Tofigh Hosseini

کارشناس اجرایی
فاطمه نجفی
فاطمه نجفی

Fatemeh Nejafi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۳