درباره نشریه
ISSN:
2008-9945
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی تاریخ
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا ملایی توانی
سردبیر:
دکتر علی محمد ولوی
جانشین سردبیر:
دکتر صفورا برومند
مدیرداخلی:
دکتر نیره دلیر
ویراستار فارسی:
محمدابراهیم باسط
ویراستار فارسی:
دکتر نیره دلیر
کارشناس اجرایی:
خدیجه سهراب زاده
سایت اختصاصی:
www.chistorys.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری ، سازمان اسناد کتابخانه ملی ، طبقه چهارم ، اتاق 10، ، کدپستی: 1599688331
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/25
مدیر مسئول
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
سردبیر
دکتر علی محمد ولوی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Ali Mohammad Valavi
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History, history of Islam
جانشین سردبیر
دکتر صفورا برومند
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Safoora Broomand
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Hostory
اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل حسن زاده
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Esmaeil Hassan Zadeh
Associate Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History of Iran
دکتر جواد نیستانی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
Javad Neyestani
Professor, Archaeology
Tarbiat Modares University
Specialist: Archeology
دکتر سیدهاشم آقاجری
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ صفویه
Seyyed Hashem Agha Jari
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Safavid history
دکتر جمشید آزادگان
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادیان
Jamshid Azadegan
Associate Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: religions
دکتر منصوره اتحادیه
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قاجار
Mansoureh Etahaddieh
Professor
University of Tehran
Specialist: Qajar
دکتر نزهت احمدی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: صفویه، تاریخ ایران
Nozhat Ahmadi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Safavieh, History of Iran
دکتر احسان اشراقی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران
Ehsan Eshraghi
Professor History Group
University of Tehran
Specialist: History, History of Iran
دکتر اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, histoty
Tarbiat Modares University
Specialist: History of the Safavid era, Iran
دکتر مهدی فرهانی منفرد
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mahdi Farhani Monfared
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر محمدعلی کاظم بیکی
دانشیار گروه تاریخ: دانشگاه الزهراء (1377-1383)؛ گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی, دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تاریخ معاصر
Mohammad Ali Kazem Beyki
Associate Professor, History and Civilization of Islamic Nations
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history, contemporary history
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر افسانه نجم آبادی
استاد
رشته تخصصی: قاجار و زنان
Afsaneh Najm Abadi
Professor
Specialist: Qajar and women
Andrew G.Newman
Professor
Specialist: Islamic Studies and the Middle East
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
ویراستار فارسی
محمدابراهیم باسط
محمدابراهیم باسط

Mohammad Ebrahim Baset

دکتر نیره دلیر
دانشیار تاریخ پژوهشکده علوم تاریخی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Nayere Dalir
Associate Professor, Institute from Humanities and Cutural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
مدیرداخلی
دکتر نیره دلیر
دانشیار تاریخ پژوهشکده علوم تاریخی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Nayere Dalir
Associate Professor, Institute from Humanities and Cutural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
کارشناس اجرایی
خدیجه سهراب زاده

Khadijeh Sohrab Zadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴