فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی
پیاپی 55 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیه آقامحمدی*، مصطفی گوهری صفحات 1-25

  رویاها با توجه به درک و شناخت جامعه، از مفاهیمی برخوردارند که با باورهای مردم هم خوانی دارد. گزارش های رویاها در فرم و محتوا بازتاب و معلول محیط هایی هستند که در آن تولید شده اند و نقش مهمی در گفتمان عمومی دارند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به تحلیل رویاهای دینی دوره تیموری (771-913ق) بر پایه دیدگاه های فروید و یونگ پرداخته تا شناخت بیشتری درباره حیات فکری ایران دوره تیموری به دست دهد. یافته های پژوهش نشان داد که رویا در زندگی مردم اهمیت بسیاری داشته است. طبق نظر یونگ و فروید، رویاها می توانند نشیت گرفته از آرزوها، اندیشه ها و استعدادهای مخفی انسان باشند. بدین ترتیب، رویاها چیزی جز خودنمایی نفسانی نیست. محتوای یکسان رویاهای کتب دینی دوره تیموری درباره مسایلی مانند رویت خداوند، توبیخ عمل مکروه و تکریم عمل مستحب، عاقبت  به خیری و فرجام نیک بعد از مرگ، تعصب دینی و غرض ورزی شخصی، کسب مواهب مادی و معنوی و پذیرش و یا رد افراد از مجرای رویای بزرگان و اساتید، با این نظریه قابل توجیه و بررسی است. رویا در این دوره به مثابه منبع الهام، مورد اقبال و پذیرش جامعه دوره تیموری بود و ادعای رویا توسط طبقات دینی، علی رغم وجود محتوای شگفت  انگیز و غیر قابل  قبول، برای مردم پذیرفتنی بود و در زندگی آنان و پیشبرد امور و اهداف آنان نقش مهمی ایفا می کرد.

  کلیدواژگان: محتوای رویاها، تیموریان، کتب دینی، یونگ، فروید
 • شهدخت رحیم پور، حجت رشادی* صفحات 27-70

  سیستان با تاریخی کهن از مهم ترین مناطق فرهنگی ایرانی است و قالی بافی این منطقه با تنوعی از نقوش و نگاره ها یکی از مهم ترین زمینه های مطالعات درباره فرهنگ و هنر بومی است. ظرفیت فرش این منطقه جغرافیایی در جایگاه بخشی از الگوی هویت بومی فرش ایران نیازمند مطالعه و تحقیق است. این در حالی است که کاهش تولیدات قالی سیستان و رونق سبک بافته های بلوچی بسیاری از سنت های فرشبافی سیستان را رو به فراموشی برده است. هدف پژوهش، مطالعه جایگاه پیکره های زنانه و مردانه در قالی های تصویری کهنه باف سیستان با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی منطقه است که از دو منظر ترکیب بندی و فراوانی پیکره های زنانه و مردانه مورد بررسی قرار می گیرد. رویکرد پژوهش توصیفی تحلیلی است. داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند و تصویر 16 قالیچه تصویری سیستانی کهنه باف که در دسترس بود، نمونه های پژوهشی مقاله انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با ترکیب روش کیفی و کمی صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تصاویر انسانی بیشتر در متن فرش ها و به ندرت در حاشیه ها کار شده اند، متن ها عموما به سه بخش عمودی تقسیم شده و بخش های مختلف داستان و یا تکثیر پیکره ها در آن صورت گرفته است. وجود تصاویر متعدد زنانه نشان دهنده اهمیت، جایگاه و نقش ویژه زنان در جامعه و فرهنگ و سبک زندگی سیستانیان است که می تواند اشاره هایی ملموس به رگه های عمیق، ریشه دار و چند هزار ساله تاریخی و هویت فرهنگی این منطقه داشته باشد. هر چند طرح های خواجه حافظ و خسرو و شیرین اقتباسی از نسخه های مصور ادبی است، اما تصویرگری آن بر روی قالیچه سیستان آمیختگی فراوانی با سنت های بومی و فرهنگی منطقه دارد. در طرح خواجه حافظ، پیکره ها متاثر از فرهنگ پیکره  نگاری زنان و مردان دوره قاجار بازنمایی شده اند و گرچه به روایتی مشخص اشاره ندارد، اما فضای کلی ادبیات تغزلی و مضمونی عاشقانه را بازنمایی می کند

  کلیدواژگان: قالیچه های تصویری سیستان، پیکره های زنانه، پیکره های مردانه، هویت فرهنگی
 • ابوالحسن فیاض انوش* صفحات 71-99

  احسان طبری (1295-1368ش) به عنوان یکی از اعضای کمیته مرکزی و نظریه پرداز حزب توده شناخته می شود. این امر باعث می شود که تاریخ پژوهان معاصر با اتصاف او به صفت مارکسیسم، غالبا رفتار و افکار وی را در چهارچوب های ایدیولوژیک و حزبی ارزیابی کنند و به ویژگی های اخلاقی در شاکله بندی شخصیت او اعتنایی نداشته باشند. در حالی که اگر طبری را در جایگاه یک ادیب، شاعر و یا مورخ مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم جنبه هایی از شخصیت وی را دریابیم که لزوما برآمده از رفتار حزبی و سازمانی نیست، بلکه دغدغه هایی برخاسته از یک ذهن حقیقت جو است که در بیشتر دوران حیات در کسوت یک روشنفکر ماتریالیست مجال بروز و ظهور یافته است. مسیله اصلی این مقاله واکاوی دلایل بازنگری ایدیولوژیک طبری در دهه پایانی عمر اوست. بدین منظور ابتدا با متن پژوهی آثار طبری در دوران مقدم بر دهه پایانی عمر، به جنبه هایی مغفول از تاریخ اندیشی طبری تا قبل از مقطع بازنگری ایدیولوژیک پرداخته می شود. این بررسی نشان می دهد آنچه با عنوان بازنگری ایدیولوژیک طبری یاد می شود بر بستری از بازاندیشی های تدریجی او در مبانی مارکسیسم استوار بوده است. در انتها با تمرکز بر آثار سال های پایانی عمر او به بیان درون مایه ها و دغدغه های تاریخ اندیشانه در این آثار پرداخته خواهد شد. عنوان مقاله برگرفته از یکی از تعابیر طبری در مورد بازنگری ایدیولوژیک وی می باشد.

  کلیدواژگان: احسان طبری، ماتریالیسم تاریخی، بازنگری ایدئولوژیک، تاریخ اندیشی
 • فردین مرادخانی* صفحات 101-127

  قانون از مهم ترین مفاهیم مشروطیت ایران و مورد توجه تمام متفکرین و روشنفکران آن عصر از جمله آخوندزاده بود. دیدگاه آخوندزاده در مورد قانون شامل چند بخش است: 1.اهمیت قانون و ضرورت وجود آن در ایران. 2.اهمیت انجام برخی امور مقدماتی لازمه قانون، که بدون آن نمی توان امید داشت تدوین قانون به نتیجه ای برسد. او در اقدامی مهم در خصوص نسبت بین قانون و شریعت جانب قانون را گرفت و از این حیث از همعصران خود متمایز شد. آخوندزاده بر این باور بود که قانون و شریعت دو مبنای نظری متفاوت دارند و نمی توان آن دو را از هم قیاس گرفت، شریعت را مبنای تدوین قانون قرار داد یا هر دو را یکی دانست. او در نقد مهمی بر کتاب یوسف خان مستشارالدوله مواضع خود را درباره این دو مفهوم مشخص کرد. در این مقاله کوشش شده است نگاه آخوندزاده به قانون و نسبت آن با شریعت با تکیه بر آثار وی مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: قانون، شریعت، آخوندزاده، محاکم، فقیهان
 • حسین میثمی* صفحات 129-155

  یکی از موضوعات مهم فرهنگی بعد از اسلام، چگونگی نگرش به موسیقی است. در تحلیل های علمای اسلام، کاربرد موسیقی به دو جریان مجاز و غیر مجاز تفکیک شد. در پیامد کاربرد موسیقی غیر مجاز، دو گفتمان تحریمی و پذیرشی شکل گرفت که از نظر کمی و کیفی متفاوت بودند. در سلسله غزنوی این دو گفتمان به شکل خاصی متجلی شد که چگونگی حد و مرز آن، سوال اصلی این مقاله است. در این مقاله روش تحقیق کیفی، مبتنی بر توصیف و تحلیل محتوا و روش گردآوری منابع آن کتابخانه ای است. بر اساس یافته های این مقاله، موسیقی، به خودی خود، حرام نیست و عوامل غیر موسیقایی از جمله متن شعر، رقص، شرب خمر علت های اصلی تحریم موسیقی بودند. درباریان بیشتر به گفتمان پذیرش موسیقی تمایل داشتند و این در حالی بود که گفتمان تحریم در جامعه غلبه داشت. هر چند، در برخی از منازل، محافل و اماکن خاص این تحریم رعایت نمی شد. موارد یاد شده و وابستگی اهل موسیقی به دربار، به پذیرش برخی از هنجارها انجامید که از محدوده تحریم فاصله داشت. اهل موسیقی دربار آزادی بیشتری برای انجام این هنجارها در اماکن خصوصی احساس می کردند و همین ارتباط می توانست به نفع عاملان اماکنی باشد که برای تحریم ها محدودیتی قایل نبودند.

  کلیدواژگان: غزنویان، تحریم موسیقی، پذیرش موسیقی، دوگانگی فرهنگی، غناء، سماع، خرابات
 • زهره نجفی*، هاجر میرزایی صفحات 157-183

  بدل پوشی یکی از راه های استتار مقطعی و موقتی جنسیت یا هویت اجتماعی است که در روایت های عامیانه و عیاری کاربرد گسترده ای داشت. هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارکرد فرهنگی بدل پوشی در جلد اول ابومسلم  نامه (جنیدنامه) است. به این منظور ابتدا انواع بدل پوشی استخراج و سپس با رویکرد فرهنگی بررسی و تحلیل شد. از میان انواع سه  گانه بدل پوشی (مردپوشی، بدل پوشی نمایشی و زن پوشی) در این داستان، زن پوشی، به دلیل غلبه گفتمان ها و باورهای جنسیتی، تنها در یک مورد مشاهده شد. بدل پوشی نمایشی نیز با متوسل  شدن به حیله های عجیب، چه در وجه فیزیکی مانند آراستن چهره و تغییر لباس و چه در وجه پیچیده تر آن، از قبیل فنون و هنرهایی مانند مطربی، قوالی، آوازخوانی، زبان دانی و نظایر آن، موقعیتی طنزآمیز و مضحکه وار را رقم  زده است و تقریبا بخش وسیعی از داستان را به خود اختصاص داده است. انواع بدل پوشی در این داستان کارکردهایی از قبیل جاسوسی و خبرگیری از موقعیت دشمنان، آزادی عمل و پیشبرد نقشه های سری و نجات افراد گرفتار شده در بند را دارد.

  کلیدواژگان: عیاران، بدل پوشی، ابومسلم نامه، داستان های عامیانه، مطالعات فرهنگی
|
 • Somayye Aghamohammadi*, Mostafa Gohari Pages 1-25

  According to the understanding and recognition of the society, dreams have used words and concepts that are consistent with people's beliefs. Dreams, as a medium for recounting the knowledge of a certain period, have considerable credibility, which is related to the immediate position of the dreamer and his cultural environment. In other words, visions in their form and content are a reflection and effect of the cultural environment in which they were produced and used as a means of education, education and even controversy. Therefore, dreams are one of the tools to know the spirit, belief and culture of Iranians. This research, using a descriptive-analytical method, investigates the themes of dreams in the religious books of the Timurid period (771-913 AH) in order to gain more knowledge about the intellectual life of Iran in the Timurid period. . The results of this study showed that dreams were very important in the lives of religious classes and had different uses for them. In other words, crediting the dream has provided the basis for its multiple exploitation. In fact, dreams are a suitable platform for cultivating virtue, gaining social status, persuading people, predicting the future, resolving intellectual and religious differences, solving unknowns, facilitating decision-making in various matters, including following and being guided by a teacher, salvation, good ending, etc. Is.

  Keywords: dreams, Timurids, religious books of the Timurid period
 • Pages 27-70

  Sistan is one of the most important Iranian cultural regions with an ancient history, and the carpet weaving of this region is one of the most important fields of study about native culture and art with a variety of motifs.  However, the decreasing production from Sistan and the prosperity of Balochi weaves have affected the carpet-weaving traditions of Sistan. The research aims to study the place of female and male figures in the old pictorial carpets woven in Sistan and the historical and cultural background of the region. The research is studied from two perspectives, the composition and abundance of female and male figures. The research method is descriptive and analytical. The images of 16 old woven Sistani pictorial rugs are selected as the research samples of the article. Data analysis has been done by combining qualitative and quantitative methods. The results of the research show that human images are mostly used in the main part of the carpets and rarely in the margins. The carpets are generally divided into three vertical parts and different parts of the story or reproduction of figures. The existence of numerous female images shows the important role of women in society, culture, and the deep-rooted veins and several thousand years of history and cultural identity of this region. Although the designs of Khaajeh Hafez, Khosrow, and Shirin are adaptations of illustrated literary versions, their illustration on the carpet of Sistan has a lot of fusion with the local and cultural traditions of the region. In Khwaja Hafez's design, the figures are represented by the figure painting culture of women and men of the Qajar period, and although it does not refer to a specific narrative, it represents the general atmosphere of lyrical literature and a romantic theme.

  Keywords: Pictorial Carpets of Sistan, Female Figures, Male Figures, Cultural Identity
 • Abolhasan Fayaz Anush* Pages 71-99

  Ehsan Tabari (1917-1989) is known as one of the founders of Tudeh party and the theoretician of that party. This causes the contemporary Historians attribute him as a Marxist, often evaluate his behavior and thoughts in ideological and party frameworks and not pay attention to individual characteristics in shaping his personality. While if we examine him as a writer, poet or historian, we can find aspects of his personality that do not necessarily arise from party and organizational behavior, but shows the concerns arising from a truth-seeking thought, which inevitably emerged in the guise of a materialist intellectual during most of his life.
  The claim of this article is that the historical thinking of Ehsan Tabari never in his lifetime was not completely included in frameworks of historical materialism, and Tabari's ideological revision can be better evaluated when we know the distance of Tabari's thinking from Marxism and historical materialism during his intellectual life. In this article, by examining Tabari's works, neglected aspects of Tabari's historical thinking will be discussed before his ideological revision, and then by focusing on the works of the last years of his life, the themes and historical concerns in these works will be discussed. The title of the article is taken from one of Tabari's interpretations about his ideological revision.

  Keywords: Ehsan Tabari, Historical materialism, Ideological revision. Historical thinking
 • Fardin Moradkhani* Pages 101-127

  Law as one of the most important concepts of Iran's constitutionalism was considered by all the thinkers of that era. Akhundzadeh, as one of the intellectuals, noticed this concept and thought about it. His discourse on the law consists of several parts. First, the importance of law and its necessity in Iran. Second, pay attention to the point that until some preliminary actions are done as required by the law, we cannot hope that the writing of the law will bring us the results we want. Akhundzadeh took the side of the law in an important action regarding the relationship between the law and the Sharia, and in this respect he was distinguished from his contemporaries. He believed that the law and the Sharia have two different theoretical bases and it is impossible to compare them and make the Sharia the basis for writing the law or consider both as the same. In his critical review of Mirza Yousuf Khan Mostashar al-Dowleh's book he specified his positions regarding these two concepts. In this article, an attempt has been made to examine Akhundzadeh's view of the law and its relationship with the Sharia by relying on his works.

  Keywords: Law, Sharia, Akhundzadeh, Courts, Jurists
 • Hossein Meisami* Pages 129-155

  One of the important cultural issues after the domination of Islam is the attitude to music. In the analyses carried out by Islamic scholars, the use of music was distinguished into two permitted and non-permitted flows. As a result of the use of illegal music, two discourses of sanctions and acceptance were formed, which were qualitatively and quantitatively different. In the Ghaznavid dynasty, these two discourses were manifested in a special way, the limits of which is the main issue of this article. The qualitative research method is based on the description and analysis of content and the method of collecting its sources is library. According to the findings, music in itself was not considered forbidden, and non-musical factors such as the text of poetry, dance, drinking wine were the main causes of music prohibition. Except for exceptional cases, the courtiers were more inclined to acceptance of music, but the discourse of prohibition prevailed in the society. The mentioned cases and the dependence of musicians on the court led to the acceptance of some norms that were far from prohibitions. Court musicians felt more freedom to perform these norms in private places, and this connection could be beneficial to the actors of places that did not set limits for prohibitions.

  Keywords: Ghaznavid, sanction of music, accept of music, cultural duality, Qena, Sama, Kharābāt
 • Pages 157-183

  Cross-dressing  is one of the ways of temporary( occasional / periodic) and temporary camouflage of gender or social identity, which has been widely used in slang and vulgar(Ayyari)  narratives. The purpose of the present study is to investigate the cultural function of cross-dressingin  in the first volume of Abu-Muslim Nameh (Joneyd-nameh). For this purpose, first, the types of cross-dressingin  were extracted and then studied and analyzed with a cultural approach. Among the three types of disguise (gender cross-dressing, theatrical disguise, cross-dressing) in this story, cross-dressing  was observed in only one case due to the dominance of gender discourses and beliefs. Theatrical disguise also creates a humorous and ridiculous situation by resorting to strange tricks, whether in the physical aspect such as beautifying the face and changing clothes or in its more complex aspect, such as techniques and arts such as profane singing, music of Qawali, singing, linguistics, and the like, make the satirical and comedy situation and occupy almost a large part of the story. The types of cross-dressingin in this story have functions such as spying and informing about the situation of the enemies, freedom (latitude) and advancing secret plans, and rescuing the people trapped in the prison.

  Keywords: : Ayyran, Cross-dressing, Abu-MuslimNameh, Folk Tales, Cultural Studies