درباره نشریه
ISSN:
?2783-2791
eISSN:
2783-2007
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر حمید شایان
سردبیر:
دکتر علی اکبر عنابستانی
تلفن:
051-38806724
دورنگار:
051-38806724
سایت اختصاصی:
jrrp.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، ، کدپستی: 9177948883
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/15
مدیر مسئول
دکتر حمید شایان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
سردبیر
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
اعضای تحریریه
علی علی اصغری
علی علی اصغری
دانشیار
Ali Ali Asghari
Associate Professor York University, Canada
Specialist: Disaster & Emergency Management
دکتر سعید پیراسته
دانشیار دانشگاه واترلو کانادا
رشته تخصصی: ژئولوژی با گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
Saied Pirasteh
Associate Professor University of Waterloo, Canada
Specialist: Geography and Environmental Management
Christopher Bryant
Professor
Specialist: Rural Planning & Development
Ana Firmino
Professor
Specialist: Geography and Regional Planning
Doo Chul Kim
Professor Okayama University, Japan.
Specialist: Rural Environmental Design
دکتر خدیجه بوذرجمهری
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Khadijeh Bouzarjomehri
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر جعفر جوان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Jafar Javan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor, Geography and Rural Planning, Faculty of Geography
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر حمید شایان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
سید اسکندر صیدایی
دانشیار برنامه ریزی روستایی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی
Seyed Eskandar Seydaiy
Associate Professor, departman rural planning
University of Isfahan
Specialist: planning
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Mojtaba Ghadiri Masoom
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۷