درباره نشریه
ISSN:
2322-2514
eISSN:
2383-2495
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر حمید شایان
سردبیر:
دکتر علی اکبر عنابستانی
تلفن:
051-38806724
دورنگار:
051-38806724
سایت اختصاصی:
jrrp.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، ، کدپستی: 9177948883
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/01
مدیر مسئول
دکتر حمید شایان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
سردبیر
دکتر علی اکبر عنابستانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Ali Akbar Annabestani
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography & Rural Planning
هیات تحریریه
علی علی اصغری
علی علی اصغری
دانشیار
Ali Ali Asghari
Associate Professor, York University, Canada,
Specialist: Disaster & Emergency Management
دکتر سعید پیراسته
دانشیار دانشگاه واترلو کانادا
رشته تخصصی: ژئولوژی با گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
Saied Pirasteh
Associate Professor, University of Waterloo, Canada,
Specialist: Geography and Environmental Management
Christopher Bryant
Professor,
Specialist: Rural Planning & Development
Ana Firmino
Professor,
Specialist: Geography and Regional Planning
Doo Chul Kim
Professor, Okayama University, Japan.,
Specialist: Rural Environmental Design
دکتر خدیجه بوذرجمهری
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Khadijeh Bouzarjomehri
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر جعفر جوان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Jafar Javan
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر حمید شایان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
دکتر سیداسکندر صیدایی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا، برنامه ریزی روستایی
Seyyed Eskandar Saydaee
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر علی اکبر عنابستانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Ali Akbar Annabestani
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Mojtaba Ghadiri Masoom
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۷