درباره نشریه
ISSN:
2322-1372
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر آرش شهروان
سردبیر:
دکتر مریم السادات هاشمی پور
مدیر اجرایی:
دکتر شیوا پورعادلی
تلفن:
034-32126025
دورنگار:
034-32126025
سایت اختصاصی:
johoe.kmu.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان، ، کدپستی: 7618836555
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/05
مدیر مسئول
دکتر آرش شهروان
استاد مرکز تحقیقات اندودنتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اندودونتولوژی
Arash Shah Ravan
Professor Endodontology Research Center
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Endodontology
سردبیر
دکتر مریم السادات هاشمی پور
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بیماری های دهان و دندان
Maryam Alsadat Hashemi Pour
Associate Professor Oral and Dental Diseases Research Center
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Dental Diseases
اعضای تحریریه
Alessandro Cavalcanti

دکتر محمدجعفر اقبال
استاد گروه اندودانتیکس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Jafar Eghbal
Professor Endodontic
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Paul V. Abbott
Professor
Specialist: Clinical Dentistry
دکتر پرویز امینی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پروتز دندانی
Parviz Amini
Associate Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Prosthodontic
دکتر سعید عسگری
استاد مرکز تحقیقات اندودنتیکس ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Saeed Asgari
Professor Iranian Center for Endodontic Research
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر شاهین بیانی
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: ارتودنسی
Shahin Bayani
Assistant Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر علی اسکندری زاده
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی
Ali Eskandari Zadeh
Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر جواد فاریابی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Javad Faryabi
Associate Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Oral & Maxillofascial Surgery
دکتر جمیله قدوسی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Jamileh Ghoddusi
Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر جهانگیر حقانی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: رادیولوژی دهان و فک و صورت
Jahan Gir Haghani
Associate Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Oral & Maxillofascial Radiology
دکتر مریم السادات هاشمی پور
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بیماری های دهان و دندان
Maryam Alsadat Hashemi Pour
Associate Professor Oral and Dental Diseases Research Center
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Dental Diseases
دکتر شهلا کاکویی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی دهان و دندان
Shahla Kakoei
Associate Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Oral Medicine
دکتر محمدرضا خمی
دانشیار مرکز تحقیقات دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Reza Khammi
Associate Professor Dental Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر طیبه ملک محمدی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بهداشت عمومی دندانپزشکی
Tayebeh Malek Mohammadi
Associate Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Dental Public Health
دکتر محمد محمدی
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پریودنتیکس
Mohammad Mohammadi
Assistant Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
دکتر نوذر نخعی
استاد مرکز تحقیقات عصب شناسی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Nozar Nakhaee
Professor Kerman Neuroscience Research Center
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مسعود پریرخ
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Masoud Pari Rokh
Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر حمیدرضا پوراسلامی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Hamid Reza Poureslami
Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Dentistry
دکتر مریم راد
متخصص طب سنتی مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان،
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی دهان و دندان
Maryam Rad
Specialist of Oral Medicine Oral & Dental Diseases Research Center,
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Oral Epidemiology
دکتر محمدعلی صغیری

Mohammad Ali Saghiri

دکتر سید محمدرضا صفوی
استاد مرکز تحقیقات دندانپزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Seyyed Mohammad Reza Safavi
Professor Iran Center for Dental Research
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist
دکتر آرش شهروان
استاد مرکز تحقیقات اندودنتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اندودونتولوژی
Arash Shah Ravan
Professor Endodontology Research Center
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Endodontology
دکتر ملوک ترابی پاریزی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: آسیب شناسی دهان و فک و صورت
Molouk Torabi Parizi
Associate Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Oral & Maxillofascial Pathology
مدیر اجرایی
دکتر شیوا پورعادلی
اپیدمیولوژیست مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Shiva Pour Adeli
Epidemiologist Oral and Dental Diseases Research Center
Kerman University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۴