درباره نشریه
ISSN:
2252-0597
eISSN:
2588-6568
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا مجیدی
سردبیر:
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
تلفن:
021-22258937 ، داخلی: 111
سایت اختصاصی:
econrahbord.csr.ir
نشانی:
تهران، خیابان میرداماد، خیابان مصدق شمالی، بین کوچه 4 و 6، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات راهبردی ، کدپستی: 1918893681
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/28
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
سردبیر
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی، مالی و بازار های مالی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Full Professor, Economics
Specialist: Economics
اعضای تحریریه
دکتر عادل پیغامی

دکتر محمدعلی فلاحی
استاد اقتصاد، اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصادسنجی، اقتصاد انرژی
Mohammad Ali Falahi
Professor, Economics, Economics, Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
محمدعلی متفکر آزاد

دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Econometrics
دکتر محمد نوفرستی
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohammad Noferesti
Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
دکتر علی اصغر بانویی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد منطقه ای
Ali Asghar Banoe
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economic Planning, Regional Economics
دکتر صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر مسعود درخشان
استاد دانشکده اقتصاد،
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی، اقتصاد ریاضی و بهینه سازی
Masoud Derakhshan
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۰