درباره نشریه
ISSN:
2251-9262
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
شهریور 91
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
سردبیر:
دکتر محمدرضا ترکی
مدیرداخلی:
محرم باستانی
کارشناس:
دکتر کمال سحاب اسدی ضمیر
تلفن:
021-66978885
دورنگار:
021-66978885
سایت اختصاصی:
jpl.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی،خیابان قدس، کوچه آذین ساختمان شماره 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پلاک10، دفتر مجلات دانشکده
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/03
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
سردبیر
دکتر محمدرضا ترکی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Torki
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ادبیات، زبان وادبیات فارسی
Seyed Ali Asghar Mir Bagheri Fard
Professor
University of Isfahan
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر علی شیخ الاسلامی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Shekhol Eslami
Professor Persian literature group
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود عابدی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mahmoud Abedi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literatur
دکتر محمدیوسف نیری
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات
Mohammad Yousef Nayeri
Professor
University of Shirazu
Specialist: the literature
دکتر محمدرضا ترکی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Torki
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیمحمد موذنی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Ali Mohammad Moazeni
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر سعید واعظ
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ادبیات
Saeeid Vaez
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: the literature
دکتر عبدالرضا سیف
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
مدیرداخلی
محرم باستانی
کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Moharram Bastani
Expert Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
کارشناس
دکتر کمال سحاب اسدی ضمیر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Kamal Sahab Asadi Zamir
Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Persian the literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۳