فهرست مطالب

ادب فارسی - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار و تابستان 1402)

نشریه ادب فارسی
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ریشه های حکایت در زبان عرفان تا پایان قرن سوم
  مریم جعفرزاده، علیرضا فولادی* صفحه 1

  حکایت یکی از پرکاربردترین انواع داستانی در زبان عرفان است. با این حال، تا قبل از قرن چهارم که قرن پاگیری حکایت های عرفانی است، ضمن آثار اولیه عرفای مسلمان چندان با حکایت مواجه نیستیم و این نکته ما را بر آن داشت تا ریشه های این نوع ادبی را در زبان عرفان جستجو کنیم. طی وا کاوی آثار شقیق بلخی(و. 194 ه.ق.)، کتاب الرعایه لحقوق الله حارث محاسبی(165-243ه.ق)، کتاب مقامات القلوب ابوالحسین نوری(و. 295 ه.ق)، رسایل ابوسعید خراز(و. 277 /297. ه.ق.؟) و رسایل جنید بغدادی(و. 298ه.ق) فرم های بسیطی یافتیم که می توان برآمدن حکایت را در زبان عرفان، به آن ها نسبت داد. این واقعیت از جریان کلی پدیدآمدن ژانرهای ادبی دور نیست؛ زیرا این ژانرها یکباره خلق نشده اند و می توان برای آن ها فرم های بسیط در نظر گرفت. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شد، به شناخت ریشه های انواع داستان مانند تمثیل رمزی در ادبیات عرفانی کمک می کند، چون همه این انواع، در وهله اول، از حکایت برآمده اند. با وا کاوی متون عرفانی تا پایان قرن چهارم به این نتیجه رسیدیم که آیات قرآنی ، احادیث نبوی ، روایات دینی ، تجربه های عرفانی ، تمثیل و جدل سقراطی ، شش ریشه حکایت را در زبان عرفان تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: ریشه های داستان، ادبیات عرفانی، حکایت، تمثیل، آیات روایی، روایت
 • تاثیر خوانش دوگانه شعر بر ساختار دستوری، بلاغی و معنایی آن
  علیرضا نبی لو* صفحه 2

  خوانش صحیح شعر، رابطه مستقیمی با تعیین ساختار دستوری، بلاغی و معنایی آن دارد. برخی از اشعار با توجه به نوع خوانش، دچار تغییراتی در ساختار دستوری، بلاغی و معنایی می شوند، این تغییرات در نوع و نقش کلمات تاثیر می گذارد و جایگاه دستوری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ برخی از آرایه های ادبی نیز در این خوانش ممکن است جایگاهشان عوض شود، خصوصا در اضافه های تشبیهی و استعاری، ایهام، کنایه، ابهام و جناس این امر بیشتر دیده می شود. از نظر معنایی نیز ممکن است در بیت مورد بحث، دو معنای متفاوت ایجاد شود و همین امر بر دیگر ساختارهای شعر نیز تاثیر می گذارد. در این پژوهش با بررسی اشعاری از شاعران ادبیات فارسی، این امر در سه سطح مذکور بررسی شده، و نشان می دهد که غالبا خوانش غلط به دریافت و تحلیل اشتباه منجر می شود و می تواند نقش و نوع دستوری و ساختار بلاغی را تغییر دهد. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی، و مبتنی بر منابع کتابخانه ای شکل گرفته است. برای این امر پس از مطالعه دیوان برخی شاعران، ابیاتی که واجد خوانش دوگانه هستند استخراج شده و از منظر دستوری، بلاغی و معنایی واکاوی، دسته بندی و تحلیل شده است.

  کلیدواژگان: خوانش دوگانه، دستور، بلاغت، معنا، شعر
 • تحلیل گفتمان انتقادی غزلیات واصف باختری بر مبنای رویکرد فرکلاف
  نعمت الله ایران زاده*، محمدشاهپور قادری صفحه 3

  تحلیل گفتمان انتقادی، در پی کشف حقایق نهان در ژرف ساخت آثار ادبی است، که در آن مسایل زبانی و روابط میان گفتمان ها، با توجه به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی با مناسبات قدرت مطالعه می گردد. در این مقاله با استفاده از این رویکرد،گزاره های اجتماعی، ناسیونالیزم قومی و هژمونی زبانی گفتمان سلطه، بازنمایی و مظالم اجتماعی و «جنایات فرهنگی» حاکمان مستبد دهه چهل و پنجاه افغانستان، در غزلیات باختری تحلیل شده و در مقابل، گفتمان انتقادی غزلیات باختری، در حوزه شعر معاصر فارسی افغانستان، با روش تحلیلی توصیفی و کیفی، از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین گردیده است. غزلیات دهه چهل و پنجاه باختری، نمای روشن، برساخت هایی است، که بسیاری از دگردیسی های اجتماعی و فرهنگی ایران کهن و خراسان، در آن بازتاب یافته است. پژوهش حاضر، مخاطب را در درک بهتر ارزش های ایدیولوژیک شاعر و تحلیل فضای گفتمان غالب دهه چهل و پنجاه در تاریخ معاصر افغانستان یاری می رساند. نتیجه پژوهش نشان داده، که باختری با نگاه ریزبین و انتقادی اغلب زوایای پیدا و پنهان نظام مستبد گفتمان حاکم و زندگی دشوار طبقاتی آن زمان را آشکار نموده است. شاعر، انتقادهای جدی به نظام اجتماعی و سکوت تلخ مردم در برابر استبداد اجتماعی، وارد نموده و گفتمان قدرت و هژمونی زبانی دوران را به شدت به چالش کشیده است.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، گفتمان اجتماعی، گفتمان فرهنگی، زبان فارسی، واصف باختری
 • برگردان و بسامدسنجی تکواژهای فارسی ده بند نخست ترکیب بند روحی بغدادی
  عبدالرضا سیف*، محمود فضیلت، محمدحسن غلامی صفحه 4

  دادوستد میان زبان ها امری بسیار شایع و رایج است. زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین زبان های جهان اسلام، در طول تاریخ درازدامن خود، تاثیرات گسترده ای بر دیگر زبان های این جغرافیای وسیع نهاده است. زبان ترکی عثمانی یکی از زبان هایی است که بیشترین تاثیرات زبانی و فکری و ادبی را از فرهنگ ایرانی پذیرفته است. زمانی که ادبیات دیوانی شکل گرفت، بر بسامد واژه های عربی و فارسی در زبان ترکی عثمانی افزوده شد. این فزونی در شعر دیوانی به حدی رسید که گاه تنها افعال به زبان ترکی بیان می شدند. پس از تاسیس جمهوری ترکیه، نفی ارزش های شرقی شدت یافت و اقداماتی گسترده در جهت پالایش زبان ترکی صورت پذیرفت و واژه های عربی و فارسی بسیاری کنار گذاشته و برابرهایی ترکی برای آن ها یافته یا ساخته شدند. با وجود این، امروزه همچنان واژه ها، ترکیبات، عناصر دستوری و تعابیر عربی و فارسی فراوانی در زبان ترکی استانبولی مشاهده می شوند؛ گرچه بسامد آن ها نسبت به زبان ترکی عثمانی، اندک تر شده است. در این پژوهش، افزون بر برگردان ده بند آغازین ترکیب بند پرآوازه روحی بغدادی، با کاربست روش تحلیل آماری و بسامدسنجی به محاسبه میزان تاثیرگذاری زبان فارسی بر این نمونه شعر غنایی زبان ترکی عثمانی در سطح تکواژ میپردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهند که بیش از یک پنجم تکواژها در این متن از زبان فارسی وام گرفته شده اند. اشتراکات فکری مهمی نیز میان آثار ادب فارسی با شعر یادشده وجود دارد.

  کلیدواژگان: بسامدسنجی، ترکیب بند، تکواژ، دادوستد زبانی، روحی بغدادی
 • معرفی مصحف مترجم هدائی افندی (ش20)؛ بررسی نکاتی در اختلاف قرائات
  محمدحسین جعفری تبار*، علیرضا حاجیان نژاد صفحه 5

  اهمیت پژوهش در مصاحف مترجم کهن از جنبه های گوناگون بر اهل تحقیق روشن است، از فواید گوناگون زبانی در تاریخ زبان فارسی تا بهره هایی که در علوم متنوع قرآنی از این گنجینه بر می توان گرفت. از میان پر شمار مصاحف مترجم، که تا کنون ناشناخته و پژوهش ناشده بر جای مانده است، بخت معرفی و بررسی مصحف کتابخانه هدایی افندی، به شماره نسخه 20، بازمانده اوایل سده هفتم، نخست بار نصیب ما گشت. علاوه بر فواید زبانی و لغوی در عرصه زبان فارسی، که نسخ مترجم کهن علی العموم این همه را شامل است، نسخه هدایی افندی متضمن نکاتی چشم گیر است در بعض علوم قرآنی چون عدالآی و تجوید و علی الخصوص اختلاف قرایات. مساله اصلی مقال حاضر، بیرون از بررسی نسخه شناختی و نکاتی چند در کتابت و ارایه شواهدی نویافته در مبحث تجویدی ادغام، بررسی ضبط و کاربرد اختلاف قرایات و تاثیر آن بر این ترجمه است. با مطالعه فاتحه الکتاب تا پایان سوره انعام و آغاز سوره زمر تا پایان قرآن با توصیف مواضع موثر در ترجمه و نیز کاربردهای نادر مختلف قرایات در این مصحف، فارغ از ترجمه، و تطبیق با بعض مصادر در این علم، به تحلیل این شواهد پرداخته ایم و نشان داده ایم که کتابت این مصحف، به سنت مصحف پردازی قدیم بر طریق اختیار قرایات، چگونه بر ترجمه متن موثر افتاده است.

  کلیدواژگان: تجوید، اختلاف قرائات، مصاحف مترجم کهن، هدائی افندی، قرآن های مترجم سده هفتم
 • رئالیسم و رئالیسم وهمی، مبنای صورت بندی تقابل های دوگانه در داستان های دلواپس کهرم و دگمه های بی رنگ، از حسن فرهنگ فر
  نسرین اسدپور*، علی اکبر باقری خلیلی صفحه 6

  حسن فرهنگ فر، نویسنده معاصر گیلانی در قلمرو رمان و داستان کوتاه شناخته شده است. اهتمام فرهنگ فر به پالایش جامعه از فاصله طبقاتی، عقب ماندگی های فرهنگی و ضرورت برخورداری از حقوق مدنی، موجب شد تا با تلفیقی از دیدگاه ریالیسم و ریالیسم وهمی، واقعیت های اجتماعی را سوژه داستان هایش سازد و ساختار آن ها را بر تقابل های دوگانه بنا نهد. با توجه به ابعاد و ویژگی های تقابل های دوگانه در نظریه ساختارگرایی آثار ادبی را می توان براساس آن تحلیل کرد. در این پژوهش، تقابل های دوگانه در داستان های فرهنگ فر به: 1) شخصیتی و اندیشگی 2) مکانی 3) زمانی 4) نشانه ای واژگانی، تقسیم شده و نقش نگاه ریالیستی و ریالیستی وهمی فرهنگ فر در شکل گیری آن ها در دو مجموعه دلواپس کهرم و دگمه های بی رنگ، به روش توصیفی- تحلیلی واکاوی شده است. براساس نتایج تحقیق، مکان و زمان و سنت های قراردادی تعیین کننده صورت بندی اخلاق فردی در داستان های ریالیستی و ریالیسم وهمی فرهنگ فر بوده، تقابل شخصیتی بیش از تقابل های دیگر در آن ها برجستگی دارد. یکی از دلایل آن، ورود نویسنده به جزییات و توصیف روانکاوانه جهان درون و بیرون شخصیت هاست. چون ریالیسم وهمی بین دو امر سرگردان است، قابلیت بیشتری برای خلق تقابل های دوگانه دارد. در این داستان ها ماهیت تقابل شخصیتی به گونه ای است که تقابل های مکانی، زمانی و نشانه ای را در خود پدیدار می گرداند تا زمینه های بروز و ظهور رخدادهای ریالیستی و ریالیسم وهمی را مهیا سازد.

  کلیدواژگان: رئالیسم، رئالیسم وهمی، تقابل های دوگانه، حسن فرهنگ فر، دلواپس کهرم، دگمه های بی رنگ
 • نقد کهن الگویی شخصیت «درویش» در «قصه نوش آفرین گوهرتاج»
  سعید واعظ*، زهرا منوچهری صفحه 7

  درویش به معنی تهیدست، نیازمند و گداست. همچنین به زاهدان ، عارفان و صوفیانی که به دنیا و هر چه در آن است، بی اعتنا هستند و روی نیازشان فقط به سمت خداست، درویش می گویند. صفت درویش واقعی قناعت، تواضع و خشنودی است. بنابراین، درویش کسی است که خواسته یا ناخواسته، بی چیز و فقیر است. دراویشی که خودخواسته از تعلقات دنیوی چشم پوشیده اند، بنا بر متون فارسی میانه می توانند بر اهریمنان و دیوان (به خصوص دیو آز) پیروز شوند و آن ها را از جهان برانند. این پژوهش بر آن است که شخصیت درویش را در قصه نوش آفرین گوهرتاج بر اساس نظریه کهن الگویی یونگ بررسی کند و خوانش نوینی از این داستان ارایه دهد که موجب درک زیرلایه های غریزی، فرهنگی و آرمانی جامعه ایرانی در برهه ای خاص می شود. واکاوی شخصیت درویش به عنوان شخصیتی کلیدی در این داستان و حقیقت روان شناختی او، می تواند این هدف را تقویت کند. ضمن این که تاییدی نیز بر اهمیت داستان های عامیانه از نظر یونگ است. همچنین سیر این داستان راهکارهایی برای رشد، خودآگاهی و خودشناسی نشان می دهد. روش تحقیق، تحلیل کیفی و کمی است که با استناد به منابع کتابخانه ای شکل می گیرد. در این داستان هفت شخصیت هستند که می توان آن ها را با شخصیت درویش تطبیق داد. نقش های کهن الگویی این شخصیت ها به ترتیب بسامد، خویش، نقاب، قهرمان، آنیموس و سایه هستند و نتیجه نشان می دهد که این شخصیت در کل از دید عامه، شخصیتی مثبت و محترم بوده است.

  کلیدواژگان: نقد کهن الگویی، ادبیات عامه، قصه، نوش آفرین گوهرتاج، درویش
 • بررسی چگونگی تاثیر آنیمیسم بر تاویل پذیری در اشعار یدالله رویایی بر اساس نظریه ی دریافت
  فاطمه مدرسی*، هادی طیطه، مهسا ایمانی صفحه 8

  یدالله رویایی از جمله شاعران و نظریه پردازان شعر حجم یا اسپاسمانتالیسم است که طبیعت در شعر او حضوری چشم گیر دارد. رویایی به طبیعت به مثابه ی انسان یا جانداری مستقل نگاه می کند که رفتار، حالات، کنش و واکنش های یک موجود زنده را دارد. در بلاغت از این نوع کارکرد به نام آنیمیسم یا جاندارانگاری یاد می شود. این آنیمیسم در شعر رویایی دو وجه دارد یا در سطح ترکیب و به شیوه ی استعاره ی مکنیه صورت می-گیرد یا در محور همنشینی و در اثر نسبت دادن صفت، رفتار، کنش و واکنش های انسانی به شیء و پدیده های طبیعی اتفاق می افتد. در شعر رویایی گاهی پدیده های طبیعی نه به مثابه ی یک انسان بلکه به مثابه ی موجودی مستقل جلوه می کنند. رویایی در تصاویر مرتبط با آنیمیسم شگردها و تمهیداتی را به کار می گیرد که عامل دریافت ها و تاویل های متعدد می شود و مخاطب را در تولید دوباره ی اثر یاری می کند، به عبارتی این مخاطب است که شعر را بازتولید می کند. بدین شیوه شاعر، پیوسته شعر خود را تازه می گرداند. از جمله ی این شگردها می توان به جمع تصاویر ذهنی مرتبط با آنیمیسم، به کارگیری تداخل بلاغی و هم شانه کردن اروتیک با آنیمیسم اشاره کرد. در این پژوهش به بررسی شگردها و تمهیدات رویایی برای دست یابی به تاویل های متعدد در تصاویر مرتبط با آنیمیسم بر اساس نظریه ی دریافت و به تحلیل نمونه ها، بیان تاویل های متعدد و علت های تاویل پذیری بر اساس تمهیدات به کارگرفته شده می پردازیم.

  کلیدواژگان: یدالله رویایی، آنیمیسم، نظریه ی دریافت، تاویل، طبیعت، انسان
|
 • The effect of double reading of poetry on its grammatical, rhetorical and semantic structure
  Alireza Nabilou * Page 2

  The correct reading of the poem has a direct relationship with determining its grammatical, rhetorical and semantic structure. According to the type of reading, some poems undergo changes in grammatical, rhetorical and semantic structure. These changes affect the type and role of words and affect their grammatical position; Some literary techniques may also change their place in this reading, especially in simile and metaphorical additions, allusion, irony, ambiguity, and pun. In terms of meaning, two different meanings may be created in the verse, and this affects other structures of the poem as well. In this research, by examining poems of Persian literature poets, this matter has been examined at the three mentioned levels, and it shows that wrong reading often leads to wrong understanding and analysis, and can change the role and type of grammar and rhetorical structure.How to read a poem affects its grammatical, rhetorical and semantic structure; This reading casts a shadow on all parts of the poem whether it is under the influence of ambiguity and confusion or under the influence of changing the tone of the words. Some poems have two types of readings and two types of interpretation for different reasons, and this leads to different perceptions of that poem. The purpose of the present research is to investigate this important matter. Another goal of this research is to show the necessity of paying attention to the difference in the reading of poems, that is, we should not read all the texts of Persian verse and poetry in the same way. Especially in poetry, more attention should be paid to grammatical, rhetorical and semantic structure.

  Keywords: double reading, Grammar, Rhetoric, Meaning, Poem
 • Analyzing the critical discourse of Wasif Bakhtri's sonnets based on Fairclough's approach
  Nematollah Iranzadeh *, Mohammad Shahpoor Qadery Page 3

  In critical discourse analysis, linguistic concerns and connections between discourses are examined in light of social and cultural frameworks and power dynamics in an effort to uncover hidden truths in the complex production of literary works. The poems of Wasef Bakhtari have been examined in this paper using this methodology to examine social propositions, ethnic nationalism, and linguistic hegemony of the discourse of domination, representation, social atrocities, and "cultural crimes" of the dictatorial rulers of Afghanistan in the 1960s and 1970s. In contrast, using a descriptive and qualitative analytical approach, Fairclough's critical discourse analysis has been used to interpret the critical discourse of Bakhtari's poems in the field of contemporary Persian poetry from Afghanistan in three levels of description, interpretation, and explanation. In Bakhtari's poems, the 1960s and 1970s represent the bright lights in the frameworks that reflect many of the social and cultural transformations that took place in ancient Iran and Khorasan. The current study helps readers in comprehending the ideologies of the poet and analyses the prevailing discourse of Afghanistan's contemporary history during the 1960s and 1970s. The findings of this study have demonstrated that Bakhtari frequently exposed the obscure elements of the strict system of the ruling discourse and the challenging class existence of the time. The poet has harshly criticized the social structure and the resentful inaction of the people against social tyranny. He has also vigorously contested the linguistic hegemony of the time.

  Keywords: Fairclough', s Critical Discours Analtsis, Social Discourse, Culrural Discourse, Persian language, Wasef Bakhtari
 • Translation and Frequency Measurement of Persian Morphemes in the First Ten Stanzas of the Terki̇b-bend of Bağdatlı Ruhî
  Abdoreza Seif *, Mahmoud Fazilat, Mohammad Hassan Gholami Page 4

  The interactions between languages are very common. Persian language, as one of the most important and influential languages of the Islamic world, has had a wide impact on other languages of this vast geography throughout its long history. The Ottoman Turkish is one of the languages that has received the most linguistic, intellectual and literary influences from Iranian culture and Persian language. When Divan literature, was formed, the frequency of Arabic and Persian words in the Ottoman Turkish language increased highly. This increase in Divan poetry reached such a point that sometimes only verbs were expressed in Turkish. With the beginning of the era of reforms and the increase of western and archaistic ideas in Anatolia, especially after the establishment of the Republic of Turkey, the rejection of eastern values intensified and extensive measures were taken to purify Turkish language in this country. In this way, many Arabic and Persian words were discarded and Turkish equivalents were found or created for them. Despite this, nowadays, many Arabic and Persian words, combinations, grammatical elements and expressions can still be observed in Turkish language; although their frequency has undoubtedly decreased compared to Ottoman Turkish. In this research, in addition to translating the first ten stanzas of the famous Terki̇b-bend of Bağdatlı Ruhî into Persian, we use the statistical analysis and frequency measurement method to calculate the influence of the Persian language on this sample of Ottoman Turkish lyrical poetry at the morpheme level. The findings of this research show that more than one fifth of the morphemes in this text are borrowed from Persian. There are also important intellectual common aspects between Persian literature and the aforementioned poetry.

  Keywords: Bağdatlı Ruhî, Frequency Measurement, Language Interaction, Morpheme, Terkib-bend
 • Introducing Hudai Afendi’s Translation of the Mushaf No. 20: Analyzing the Variant Readings of Quran
  Mohammadhossein Jafaritabar *, Alireza Hajian Nejad Page 5

  The significance of research in old translations of Quran is evident to scholars in various facets, ranging from the linguistic benefits in the history of Persian language to various Quranic sciences. Among numerous Quran translations that are not studied and explored yet, we identified an incredible opportunity to introduce and examine the manuscript of Hudai Afendi’s translation of the Mushaf No. 20 for the first time, which dates back to the early 7th century. In addition to the linguistic and lexical benefits within the context of Persian language, which can be found in majority of old translations, the Hudai Efendi’s version includes some additional insightful points pertaining to Quranic sciences such as counting verses, Tajweed, and especially, the variant readings of Quran. The main focus of this article is to explore and investigate how the variant readings of Quran is captured in this mushaf, and how the variant readings of Quran has impacted this translation. By studying Al-Fatiha Al-Kitab up to the end of Surah An’am as well as the beginning of Surah Az-Zumar towards the end of Quran, we point out and analyze cases that have influenced the translation, and rare occurrences of the variant readings of Quran in this Mushaf, independent of the translation, while comparing with some main references in the field. We discuss how the writing of this Mushaf has affected the translation due to employing the traditional ways of scribing Quran through choosing from different variants based on the writer’s discretion.

  Keywords: Tajweed, Variant readings of Quran, Old translations of Quran, Hudai Efendi, Quran translations of the seventh century
 • Realism and illusory realism, the basis of the formation of dual confrontations in thestories of Kahram's worries and colorless buttons, by Hasan Farhangfar
  Nasrin Asadpoor *, Aliakbar Bagheri Khalili Page 6

  Hassan Farhangfar, Gilani's contemporary writer, is known in the realm of novels and short stories. Farhangfar's interest in purifying the society from class distance, cultural backwardness and the necessity of enjoying civil rights, caused him to make social realities the subject of his stories by combining the viewpoints of realism and imaginary realism, and their structure is based on confrontations. According to the dimensions and characteristics of dual oppositions in the theory of structuralism, literary works can be analyzed based on it. In this research, dual contrasts in Farhang-Far stories are divided into: 1) personality and thought, 2) place, 3) time, 4) symbolic-lexical, and the role of realistic and illusory realist view of Farhang-Far in its formation. They have been analyzed descriptively and analytically in two sets of concern and colorless buttons. Based on the results of the research, place and time and conventional traditions determine the formulation of individual ethics in realist stories and imaginary realism of Farhang-Far, personality contrast is more prominent than other contrasts in them. One of the reasons is the author's entry into the details and the psychoanalytical description of the world inside and outside the characters. Because illusory realism wanders between two things, it is more capable of creating double oppositions. In these stories, the nature of character confrontation is such that it manifests spatial, temporal and symbolic confrontations in order to provide the grounds for the emergence of realistic events and imaginary realism.

  Keywords: Realism, imaginary realism, double contrasts, Hasan Farhangfar, Kahram', s concern, colorless buttons
 • Archetypal Criticism of dervish's character in " The story of Noushafarin Gohartaj"
  Saeed Vaez *, Zahra Manouchehry Page 7

  Dervish means indigent, needy and beggar. Also, the devouts, mystics and Sufis who are indifferent to the world and everything in it, and the ones who are just interested in God, are called dervish. The traits of a true dervish are contentment, modesty and satisfaction. So dervish is a person who, willy-nilly, is destitude and poor. Dervishes who willingly have closed their eyes on the mundane belongings, according to Persian texts, can win against the demons and monsters (specially the monster Az) and drive them out of the world. This research revolves around analyzing dervish's character in " The story of Nushāfarin Gohartāj " which is based on Jung's archetype theory; and it wants to present a new way of reading which leads to comprehending the instinctive, cultural and idealistic layers of the iranian society in precise/ certain aspects. Analyzing dervish's character as a key character in this story, and his psychological truth can strengthen this purpose. Moreover, it is a confirmation of the importance of folklore in Jung's view. Also, the motion of the story shows some solutions for self-consciousness and self-awareness. The research method is a quantitative and qualitative analysis, being evolved based on the library resources. In this story there are seven characters that can be adjusted with the dervish's character. Respectively, the archetype roles of these characters are " self, persona, hero, animus and shadow" .In general, the outcome shows that the dervish's character was a positive and respectable character form the overall point of view.

  Keywords: Archetypal criticism, Folklore, story, Nushāfarin Gohartāj, Dervish
 • Investigating the effect of animism on interpretability In the poems of Yadollah Royaee Based on the theory of reception
  Fatemeh Modarresi *, Hadi Tite, Mahsa Imani Page 8

  Yadollah Royaei is one of the poets and theorists of volume poetry or spasmantalism in whose nature nature has a significant presence. A dreamer looks at nature as an independent human being or organism that has the behavior, states, actions, and reactions of a living being. In rhetoric, this type of function is called animism. This animism has two aspects in royaei poetry, either at the level of composition and in a metaphorical way, or in the axis of companionship and by attributing human adjectives, behaviors, actions and reactions to objects and phenomena. It happens naturally. In royaei poetry, natural phenomena sometimes appear not as a human being but as an independent being. Royaei in animation-related images uses techniques and arrangements that trigger multiple perceptions and interpretations and help the audience to reproduce the work, in other words, it is the audience who recites the poem. Reproduces. In this way, the poet constantly renews his poetry. These tricks include collecting mental images related to animism, using rhetorical interference, and associating eroticism with animism.In this research, we study the techniques and royaei arrangements to achieve multiple interpretations in images related to animism based on the theory and analyze the samples, express multiple interpretations and reasons for interpretability based on We will deal with the measures taken.

  Keywords: Yadollah Royaei, Animism, Theory of Receipt, Interpretation, nature, Man