درباره نشریه
ISSN:
2008-7349
eISSN:
2588-6835
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر احمد خاتمی
سردبیر:
دکتر حجت رسولی
مدیرداخلی:
دکتر ابوالفضل رضایی
تلفن:
021-29902444
دورنگار:
021-29902440
سایت اختصاصی:
jalc.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/02
مدیر مسئول
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر حجت رسولی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
اعضای تحریریه
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
دکتر غلام عباس رضایی هفتادر
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Gholam Abbas Rezaee Haftador
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سید حسین سیدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Hosein Seyyedi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Litrature
دکتر خلیل پروینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Mohammad Ebrahim Khalifeh Shushtari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic literature
دکتر ابوالفضل رضایی

دانشگاه شهید بهشتی
Abolfazl Rezaee

Shahid Beheshti University
دکتر حجت رسولی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
مدیرداخلی
دکتر ابوالفضل رضایی

دانشگاه شهید بهشتی
Abolfazl Rezaee

Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶