درباره نشریه
ISSN:
2008-7349
eISSN:
2588-6835
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حجت رسولی
سردبیر:
دکتر حجت رسولی
مدیرداخلی:
دکتر امیر فرهنگ نیا
تلفن:
021-29902444
دورنگار:
021-29902440
سایت اختصاصی:
jalc.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/06
مدیر مسئول
دکتر حجت رسولی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
سردبیر
دکتر حجت رسولی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
اعضای تحریریه
دکتر رضا ناظمیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Reza Nazemian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Asghar Ghahremani Moghbel
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: زبان و ادبيات عربي
دکتر عبدالحسین فقهی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Abdol Hosein Feghhi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دلال عباس

دکتر عبدالنبی اصطیف
دکتر عبدالنبی اصطیف

دکتر حسین کیانی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hosein Kiani
Associate Professor
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Professor, Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
دکتر غلام عباس رضایی هفتادر
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Gholam Abbas Rezaee Haftador
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سید حسین سیدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Hosein Seyyedi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Litrature
دکتر خلیل پروینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Mohammad Ebrahim Khalifeh Shushtari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic literature
دکتر ابوالفضل رضایی

دانشگاه شهید بهشتی
Abolfazl Rezaee

Shahid Beheshti University
دکتر حجت رسولی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
مدیرداخلی
دکتر امیر فرهنگ نیا

Amir Farhangnia

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۱