فهرست مطالب

پژوهشنامه نقد ادب عربی - سال دوازدهم شماره 25 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال دوازدهم شماره 25 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن محمدی، علی اصغر قهرمانی مقبل* صفحات 7-29
  بررسی اشعار حسین بن ضحاک از منظر نوآوری در مقدمه قصیده، که هم زمان با آغاز نواندیشی در نظام فکری و فرهنگی سنن عربی بود، در نزد او حالتی از تحول و دگرگونی و هوشیاری نسبت به واقعیت جدید بود. حسین بن ضحاک از جمله شاعرانی بود که تحت تاثیر فرهنگ های گوناگون، و از جمله فرهنگ ایرانی، از اسلوب و تعابیر جدیدی استفاده کرد تا بتواند اشعارش را متناسب با تحول نوین همگام سازد، بنابراین مانند ابونواس، ابتدا از مقدمه خمری به جای مقدمات طللی در مطلع قصاید خود استفاده کرد، و آن را نقطه آغازی برای بیان رویکردهای فکری و فرهنگی جدید قرار داد و در خمریه به نگرش صوفیانه گرایید. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با مبنا قرار دادن نظریات ناقدان، به بررسی نوآوری در خمریات حسین بن ضحاک، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضحاک، خمر را به عنوان نماد فرهنگ جدید، با رویکردی نو که از ظرافت گویی او در بیان شعری حکایت دارد، معرفی کرده است، و با استفاده از تعابیر نو، و تقابل خمر و طلل، با ارزش های عربی و جاهلی مخالفت کرده و به فرهنگ و اصالتی جدید دعوت کرده است و بدین وسیله توانسته تا اشکال جدیدی را در چارچوبی جدید که با واقعیت عصر همخوانی دارد، مطرح نماید. بنابراین حرکت و حیات و پویایی نیز در خمریات شاعر به دلیل انسجام زبانی و استفاده از تصاویر زنده بصری بارز است.
  کلیدواژگان: حسین بن ضحاک، شعر عباسی، خمریات، نوآوری
 • رضا ناظمیان، یسرا شادمان* صفحات 31-57
  ترجمه همچون ابزاری برای ایجاد ارتباط فرهنگی میان اقوام، همواره مورد توجه مطالعات ترجمه قرار گرفته است. به عبارت دیگر مطالعات ترجمه به مثابه ابزاری برای بررسی نقش متن ترجمه شده، به عنوان اثری مستقل در تعاملات فرهنگی به کار می آید. پژوهش حاضر بر آن است با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی به بررسی چگونگی برگردان فرهنگ عامه بر اساس تقسیم بندی میشل بالار (حفظ غرابت و منطبق سازی) در ترجمه بپردازد. سه نمایشنامه از آثار توفیق الحکیم؛ نویسنده برجسته مصری با عنوان «الحب العذری»، «الشمس و القمر»، «صاحبه الجلاله» انتخاب شده است. نویسنده در این نمایشنامه ها با کاربست سبک نمایشنامه های غربی و بومی سازی آنها به دنبال انسان سازی در دوره معاصر است. داده های مقاله بر اساس اصول ترجمه پژوهی و تحلیل مقابله ای تقسیم بندی و راهکارهای مورد استفاده و معادل ها از نظر معنایی و منظورشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد لایه های فرهنگی (نهادها، آداب و رسوم، جریانات و مفاهیم) تا حدود زیادی به درستی و با مانوس ترین واژگان و عبارات به زبان مقصد برگردان شده است. در نمونه های بسیاری مترجمان توانسته اند از مرز معنای اولیه واژگان گذشته و معنا را به درستی منتقل سازند. مترجمان از روش هایی همچون ترجمه ناگفته ها، ترجمه به معادل نزدیک، ترجمه خلاقانه شیوه های بیانی، جایگزینی و یا ترجمه اصطلاح به اصطلاح بهره گرفته ا ند.
  کلیدواژگان: نقد ترجمه، نمایشنامه عربی، رویکرد میشل بالار، حفظ غرابت، بومی سازی
 • بهمن آقازاده، عبدالاحد غیبی*، مهین حاجی زاده، حسن اسماعیل زاده صفحات 59-88
  بررسی نشانه های زبانی و ساختار دلالتی یکی از شیوه های نسبتا نوین در مطالعه متون ادبی است که کنش های درونی، پیام ها و اغراض پنهان در لایه های ثانویه متن را بیان می کند. یکی از الگوهای مناسب برای نقد نشانه شناسی آثار ادبی، نظریه پیرس است که نشانه را به سه جزء بازنمون، موضوع و تفسیر تقسیم می کند. بر اساس این نظریه، مفهوم نشانه از ارتباط معنایی میان این سه جزء پدید می آید و واژگان، دلالت های ضمنی بسیاری در خود نهفته دارند که بازنمایی آن ها، مدلول و پیام اصلی شاعر را نمایان می کند. محمد آدم از شاعران نوگرای مصری است که عنصر رنگ در اشعار او بازتاب گسترده ای دارد و هر کدام از این رنگ ها دارای دلالت های شعری و بار معنایی متنوعی هستند که علاوه بر معنای حقیقی خود، معانی مجازی و شاعرانه بسیاری در خود پنهان داشته اند. این پژوهش در تلاش است تا بر اساس نظریه پیرس، فرایند شکل گیری نشانه ها در شعر محمد آدم را بررسی و داده های پنهان در رنگ ها را بیان نماید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نشانه های مربوط به رنگ سفید، سیاه و آبی احساساتی همچون اندوه، افسردگی، حس بیهودگی، ترس، بدبینی و سرگردانی را بیان می کنند. رنگ قرمز دیدگاه متناقض آدم نسبت به مقوله مرگ را نشان می دهد که بیانگر تغییر احساسات و نگرش شاعر نسبت به زندگی در دوره های مختلف عمرش است. همچنین مفهوم نشانه در اشعار آدم، در نتیجه پیوستار معنایی میان بازنمون، موضوع و تفسیر به وجود می آید.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، رنگ، محمد آدم، نظریه پیرس
 • هومن ناظمیان*، علی اسودی، محمد اکبری صفحات 89-115

  یکی از مهمترین شیوه های تربیتی به کار رفته در قرآن کریم، تصویر پردازی از وقایع، مفاهیم و ارزشها است تا بدین وسیله، مفاهیم تربیتی و اخلاقی با به کارگیری تمهیدات ادبی، بهتر و دقیق تر به مخاطب عرضه شود و در دل و جان او بنشیند. سوره مبارکه یوسف به عنوان احسن القصص، جایگاه ویژه ای از منظر بیان مفاهیم تربیتی با استفاده از تکنیکهای ادبی و داستانی دارد. از جمله این تکنیکها می توان به استفاده از طرح واره های تصویری برای انتقال معانی اشاره کرد. هدف مقاله حاضر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای زبان شناسی شناختی، به بررسی طرحواره های تصویری در سوره مبارکه یوسف (ع) بپردازد و نشان دهد در سوره یوسف (ع) چه طرحواره های تصویری به کار رفته است و این طرحواره ها به چه مفاهیمی اشاره دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرحواره های حرکتی بیشتر بر حرکت از بالا به پایین و پایین به بالا و بر مفاهیم ذلت و عزت دلالت دارند، و طرحواره های حجمی بر مفاهیم چون ضلالت و گمراهی دلالت دارند و طرحواره های قدرتی بیشتر بر مفاهیمی چون خودداری از گناه و دوری از پیروی از گمراهان دلالت دارد.

  کلیدواژگان: سوره یوسف، طرحواره حجمی، طرحواره قدرتی، طرحواره حرکتی
 • آزاده منتظری*، محمودرضا توکلی محمدی، علی باقر طاهری نیا صفحات 117-147

  علم الاجتماع الادبی او سوسیولوجیا الادب تعد من الاتجاهات الجدیده التی ظهرت فی مجال الادب وتسعی إلی دراسه العلاقه بین الادب والمجتمع، وفی هذا الحقل قد طرح لوسیان غولدمان نظریه البنیویه التکوینیه علی اساس التفاعل بین النص الادبی وبنیه المجتمع التحتیه. قد استهدفت هذه المقاله علی اساس المنهج الوصفی التحلیلی، دراسه سوسیولوجیه لروایه «الحریق» لمحمد دیب، الکاتب الجزایری المعاصر، وفقا لهذه النظریه. فی هذا الصدد تمت دراسه عناصر من السیاقات الدلالیه للروایه مثل معرفه الوعی الحالی والوعی المحتمل للشخصیات، البطل الإشکالی، والوعی الفردی. کانت النقطه الجدیره بالملاحظه هی عدم تحول شخصیات الروایه طوال الروایه وعدم تحول وعیهم الحالی إلی الوعی الممکن. وفی النهایه یجب القول بان محمد دیب قد اجاد فی تقدیم الصوره الاجتماعیه للجزایر، ورسم السیاقات الدلالیه للروایه والتی ظهرت علی الصعیدین الاجتماعی والسیاسی فی الروایه من الفقر المدقع للشعب الجزایری بسبب اظطهاد الفرنسیین، والضعف الثقافی القاتل، وجهود الناس لتغییر الوضع وغیر ذلک من السیاقات الاجتماعیه والسیاسیه التی اثرت فی محمد دیب وسببت کتابه هذه الروایه الخلابه.

  کلیدواژگان: الدراسه السوسیولوجیه، البنیویه التکوینیه، محمد دیب، الحریق
 • عبدالله نوری زاد، ابوالفضل رضائی*، محمدابراهیم خلیفه شوشتری صفحات 149-179

  عبد القاهر الجرجانی یری إعجاز القرآن الکریم الادبی فی نظمه الدقیق وانسجامه التام بین مکوناته، حیث المفردات فی غایه الدقه اختیارا، وفی کمال الحکمه ترکا لما هی قریبه من معناها، فبین الالفاظ انسجام تمام فی اللفظ وبینها ارتباط وثیق معنی. ثم الجمل بمختلف انواعها والتراکیب بشتی اسالیبها فی ایتلاف تام فیما بینها لفظا وفی وفاق تام مع المعنی، مع مراعاه تامه لقواعد النحو واسس علم البلاغه، وکل من جمالیات اللفظ والمعنی فی خدمه سیاق الآی الکریمه. ثم عبد القاهر ما فسر القرآن الکریم علی اساس نظریته وما وجدنا باحثا آخر قام بتطبیقها بشمولها علی الآیات البینات، فقمنا بدراسه اربع آیات محدده من سوره طه علی ضوء نظریته بالاستفاده من المنهج الوصفی- التحلیلی. فوصلنا من من خلال دراستنا التحلیله إلی ان المفردات فی الآی الکریمه لکونها علی اساس حوار جدلی بین فرعون والسحره فی غایه الرزانه مع شیء من الشده فی مفاهیم متعلقه بتهدید فرعون بالعذاب ایتلافا للفظ مع المعنی. ثم اسالیب التاکید لفظا ومعنی مراعاه تماما إقتضاءا لمراعاه الحال، فمن اسالیب بارزه هی الحذف والذکر والتکرار استهجانا بالذکر لاسم الباری سبحانه ونبیه موسی وهارون (ع) لفرعون، وذکرا للمقابله او تکرارا للتلذذ من قبل السحره. والجمل قصیره مع مراعاه الإیجاز بنوعیه القصر والحذف اقتضاءا للمقام الحواری الجدلی. وکل من بدایع النظم واللفظی والمعنوی فی خدمه السیاق الکلی للمقطع الکریم.

  کلیدواژگان: عبدالقاهر الجرجانی، نظریه النظم، الجمالیات اللغویه والبلاغیه، الائتلاف والانسجام، سوره طه
 • پرویز احمدزاده هوچ*، علی صیادانی، علی مصطفی نژاد صفحات 181-216
  در سال های اخیر، نظریه معاصر، مفهوم تفکر دوگانه را که ریشه در نظریات سوسور و ساختارشکنی دریدا دارد، بررسی کرده است. هلن سیسکو نویسنده فمنیست فرانسوی به تاسی از لاکان و دریدا در نظریه تقابل های دوگانه خود به وارونه سازی این تقابل ها اعتقاد دارد. او با برقراری ارتباط بین زن و نوشتار، به دنبال براندازی نظم مردسالارانه است. جوخه الحارثی در رمان سیدات القمر، تغییرات سریع اجتماعی و پیامدهای آن را از طریق یک خانواده عمانی، با گذشته و تاریخ واقعی عمان پیوند می دهد. این رمان، داستان سه خواهر از یک طبقه متوسط را در روستای کوچک العوافی عمان و در یک فرهنگ مردسالار به تصویر کشیده و تلاش می کند با وارونه سازی تقابل های دوگانه، شخصیت های زن رمان را از وضعیت موجود رهانیده و به آنها فردیت و هویت ببخشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا تغییرات ساختار فرهنگی را با توجه به رویکرد هلن سیکسو در نظریه تقابل های دوگانه که تجلی آن از طریق ترکیب سنت با مدرنیته، تغییر الگوهای نقش جنسیتی، شکستن تابوها، ساختار اجتماعی، نگرش به آموزش و روابط عاشقانه است، تبیین کرده و با خوانش رمان سیدات القمر، نحوه ترسیم شخصیت های زن و چالش تفکر دوگانه مردسالارانه در جامعه عمان را بررسی کند. یافته های تحقیق نشان می دهد الحارثی تلاش کرده است شخصیت های زن رمان با به چالش کشیدن تقابل های دوگانه در جامعه مردمحور و وارونه سازی آن ها، فردیت و نقش زنانه جدیدی را بپذیرند.
  کلیدواژگان: تقابل های دوگانه، سیدات القمر، هلن سیکسو، فمنیسم
 • جمال طالبی قره قشلاقی* صفحات 217-246

  یمثل الصراع الحضاری بین الثقافات الغربیه والشرقیه إشکالیه مهمه سببت ازمه هویاتیه فی کثیر من المجتمعات الإنسانیه خاصه الشرقیه منها. استطاع بعض الرواییین العرب ان یجسدوا هذا الصراع المریر بین الحضارتین الغربیه والشرقیه وهی موضوع العلاقه بین الانا والآخر. وعلی الرغم من ان نخبه من الکتاب العرب قد سبقوا إلی طرح هذه الإشکالیه الحضاریه فی کتاباتهم، إلا ان روایه «کم بدت السماء قریبه» لبتول الخضیری من الإبداعات التی عرضت لهذه القضیه بشکل موسع، فقد عالجتها بدقه وعمق کبیرین فی مستواه الحضاری (الفکری) من خلال توضیح الجانب المادی والاجتماعی والنفسی لسلوک الشخصیات فی الروایه، واخذت یکشف النقاب عن الصراع الجوهری بین الحضارتین. تهدف هذه الورقه البحثیه بالاعتماد علی منهج النقد الثقافی ومقاربته الوصفیه والتحلیلیه إلی تسلیط الضوء علی موضوع الصراع الحضاری فی تلک الروایه من خلال بعض العینات النصیه. یمثل الاب فی هذه الروایه رمزا للحضاره العربیه الإسلامیه، وتمثل الام رمزا للحضاره الغربیه، وقد احتارت طفلتهما بین هذا الصراع واصیبت بازمه هویاتیه سببت تذبذبها السلوکی فی العادات والتقالید، فلا تعرف لمن یکن ولاءها! ومن اهم ما توصلت إلیه الدراسه ان البناء السردی فی هذه الروایه قام علی محوریه الانا والآخر التی سیطرت علی کل العلاقات فیه، إذ کانت العلاقه بینهما علاقه صراع دایم ومستمر لم تود إلی تواصل الحضارتین والتفاعل بینهما، بل ادت إلی خلق شخصیه مرتبکه وضایعه متمثله فی طفلتهما، بحیث فقدت هویتها، ولمتستطع ان تحدد انتمایها بشکل دقیق، بل بقیت تعیش علی تذبذب فی سلوکیاتها کما انها لمتقدر ان تحدد ولاءها بکل من الحضارتین.

  کلیدواژگان: الروایه المعاصره، الصراع الحضاری، الهویه، بتول الخضیری، روایه کم بدت السماء قریبه
 • صادق عباسی، علی حاجی خانی* صفحات 247-289
  «عن» یکی از حروف جر است که عموم نحویان آن را مفید مجاوزه می دانند؛ اما معنای دقیقی برای مجاوزه ذکر نمی کنند و تنها از طریق مثال مجاوزه را توضیح می دهند. همچنین، علاوه بر مجاوزه معانی فراوان دیگری را نیز برای «عن» ذکر می کنند که هیچ رابطه ای آن ها را به یکدیگر نمی پیوندد. این جستار در صدد بوده است با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر نظریه اصل معنا و استدلال و استناد به کاربرد «عن» در آیات قرآن، معنای واحدی برای «عن» بیابد به گونه ای که همه کاربرد های «عن» در قرآن و عموم کاربرد های غیر شاذ آن در زبان عربی را به گونه ای دقیق و قابل قبول بر اساس این معنای اصلی تحلیل کند. از این جستار به دست آمد: معنای «عن» در قرآن همه جا به همان معنایی است که نحویان از آن به مجاوزه تعبیر می کنند. مجاوزه به معنای دوام بعد و حفظ فاصله است و باید در آن، نوعی ابهام لحاظ گردد؛ پس اصولا نباید از «عن» ابتداء را فهمید و کاربرد «عن» به جای «من» صحیح نیست. چیزی که «عن» را در برخی مواقع به «من» شبیه می سازد، معنای وساطت است که حاصل بعد و ابهام مستفاد از مجاوزه است. همچنین، هیچ کدام از معانی ابرازی نحویان و مفسران برای کاربرد «عن» به جای سایر حروف اثبات نشد و تحلیل «عن» در همه این نمونه ها با معنای مجاوزه، آسانتر و دقیقتر بود.
  کلیدواژگان: عن، مجاوزه، قرآن، حروف جر، اصل معنا
 • شهلا شکیبایی فر*، محسن پیشوایی علوی صفحات 290-319
  معناشناسی شناختی از جمله الگوهای نوین در مطالعه زبان است که به بررسی رابطه میان ذهن، ادراکات حسی بشر و عناصر زبانی می پردازد. در حقیقت این الگو شیوه مفهوم سازی اطلاعات را در ذهن مورد واکاوی قرار می دهد. «طرحواره تصویری» از بنیادی ترین رویکردهای معناشناسی شناختی است که در نتیجه تعامل انسان با جهان پیرامون و بر اساس تجربیات زیستی او به صورت مفاهیم انتزاعی در ذهن شکل می گیرد. ساختار روشن و معنی دار طرحواره ها می تواند پایگاهی برای تشکیل نگاشت های استعاری و درک حوزه های پیچیده عقلی باشد؛ بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر آن است که بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر نظریه جانسون، ضمن بررسی سه نظام طرحواره ای حجمی، قدرتی و حرکتی، چگونگی بازنمود تجارب زیستی در ذهن شاعر، پیوند جهان بینی او با طرحواره های سه گانه همچنین قابلیت این نظام ها در عینی ساختن امور انتزاعی مورد بررسی قرار گیرد. یافته های پژوهش بیانگر آن است شاعر به منظور برانگیختن روحیه مبارزه طلبی در مخاطبین، مضامین انقلابی مورد نظرش را با استفاده از عناصرحسی ادراکی و تجارب فیزیکی روزمره به شیوه ای ملموس بیان نموده است. او طرح ذهنی حجم را برای تجسم مفهوم «هویت»، طرحواره حرکتی را برای عینیت بخشیدن به مضمون «دست یابی به اهداف و آرمان های اجتماعی» و طرحواره های قدرتی را به عنوان ابزاری برای نشان دادن «پایداری ملت فلسطین» به کار برده است. بر اساس نتایج پژوهش، طرحواره های مذکور شناختی دقیق از ذهنیات، جهان بینی و ابعاد شخصیتی سمیح القاسم به دست می دهند؛ این نظام ها، سراینده را شخصیتی انسان گرا، آرمان خواه و متعهد به اجتماع همچنین فردی با عزت نفس بالا و سرشار از عواطف حماسی نشان می دهند.
  کلیدواژگان: بحران هویت، جهان معاصر عرب، تعارض، خودباختگی، سمیح القاسم
 • حسین الیاسی*، زینب قاسمی اصل صفحات 321-349
  تقابل اجتماعی بخشی از واقعیت اجتماعی بوده و بسیاری از کنش های موجود در جامعه بر پایه آن شکل می گیرد. «لوییس کوزر» از اندیشمندانی است که تقابل و کارکرد آن را در بستر اجتماع بررسی کرده و بر خلاف دیگر اندیشمندان اجتماعی، مفهوم تقابل را دارای دو کارکرد مثبت و منفی می داند. به اعتقاد او مفهوم قدرت و برخورد ایدیولوژی های مختلف در وضعیت تقابلی، موضوعی است که می تواند عامل رویارویی و تقابل باشد و مجموعه اهداف مشترک می تواند عاملی برای پیوند افراد وگروه ها به هم باشد. پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه تقابل کوزر و بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس محورهای مطرح در نظریه کوزر به بررسی قصیده «خفقه الذری» از «غازی زیبه» شاعر معاصر اردنی می پردازد. هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی بازنمود تقابل و نقش آن در شکل گیری روابط اجتماعی و ایدیولوژی و گفتمان غالب در اشعار شاعر است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد شاعر انواع تقابل های اجتماعی را در شعر خود ترسیم کرده است: تقابل بین روشنفکران و دیگر گروه های مردم و سیاستمداران و یا تقابل درون گروهی و خود عربی با دیگری بیگانه. دعوت به مشارکت و ناپذیرایی و مبارزه و تاکید بر انگاره های فرهنگی و ارزش های مشترک، راهکار شاعر برای انسجام بخشی و تحقق همبستگی درون گروهی و یا ملی در مقابل دیگری بیگانه است. شاعر با ترسیم وضعیت تقابلی بین خود و دیگری اشغالگر، وجود یک گفتمان غالب را که می تواند مدلول تقابل باشد، مهم می داند و عقیده دارد که این گفتمان به توانایی و تولید قدرت در رویارویی با اسراییل می انجامد.
  کلیدواژگان: تقابل اجتماعی، لوئیس کوزر، غازی زیبه، شعر معاصر اردن، خفقه الذری
 • علی سلیمی*، پروین حاتمی صفحات 351-375
  نقد و بررسی آثار ادبی و رابطه ی آن با محیط اجتماعی و روحیات شاعر، با عنوانهای «نقد اجتماعی» و «نقد روانشناسی» بحثی نو در مباحث نقد ادبی معاصر به شمار میرود. هر چند مبانی و معیارهای این روش های نقدی در قرون اخیر به شکلی منسجم سامان یافته است، اما کند و کاش در نقد ادبی قدیم عربی، به خوبی نشان می دهد که این مباحث، از گذشته های بسیار دور، بدون ذکر اصطلاحات امروزی، پیوسته در میان ادبشناسان مطرح بوده است. این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، دیدگاه های برخی از منتقدان برجستهی عصر عباسی (ابن سلام، جاحظ، ابنقتیبه، ابن طباطبا، الآمدی و قاضی الجرجانی) در این زمینه را بازخوانی و تحلیل نموده و کوشیده است به این پرسش پاسخ گوید که منتقدان عصر عباسی، تا چه حدی توجهشان به موضوع اثر محیط جغرافیایی، اجتماعی و حالتهای روحی شاعر در سرایش شعر معطوف بوده است؟ نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای آن است که این منتقدان، با وجود اختلاف نظرهای بسیاری که در برخی از موضوعات نقدی همواره داشتهاند، اما همه آنها شعر را پدیدهای زبانی و به شدت متاثر از عناصر فرازبانی تلقی نمودهاند و همگی در جایجای مباحث نقدی خود از تاثیرات ژرف محیط جغرافیایی، اجتماعی و حالتهای روحی شاعر به منزله عناصری تاثیرگذار در سرایش شعر به تفصیل سخن گفتهاند.
  کلیدواژگان: نقد ادبی، عصرعباسی، ابن سلام، ابن قتیبه، جاحظ، محیط شعر
|
 • Mohsen Mohammadi, Aliasghar Ghahramani Moghbel * Pages 7-29
  Examining the poems of Hussein ibn Zahak from the perspective of innovation in the introduction of the poem, which was at the same time as the beginning of modernization in the intellectual and cultural system of the Arab traditions, was a state of change and awareness of the new reality. Similarly, the influence of conquests and the presence of different ethnic groups with multiple cultures in Islamic society led to innovation in Arabic thought. Hussein ibn Zahak was one of the poets who, under the influence of various cultures, including Iranian culture, used new styles and interpretations to be able to synchronize his poems with the new development, so like Abu Nawas, Informed used his poems, making it the starting point for expressing new intellectual and cultural approaches. This research is a descriptive-analytical method and based on the theories of critics, has studied the innovation in the Khmer of Hussein Ibn Zahak. The results of the research show that Zahak has expressed Wine as a symbol of a new culture, with a new approach that shows his delicacy in expressing poetry, and using new interpretations, and the contrast of Wine and Tal, with Arabic values and Jahli, has opposed and invited to Iranian culture and originality and thus has been able to introduce new forms in a new framework that is consistent with the reality of the age. Therefore, movement, life, and dynamism are also evident in the poet's Wine due to linguistic coherence and the use of live visual images
  Keywords: Hussein Ibn Zahak, Abbasi Poetry, wine, Evolution
 • Reza Nazemian, Yosra Shadman * Pages 31-57
  The effect of translation on the transmission of the message of the source language to the target language is undeniable. The more accurate and fluent the translation, the more the audience will benefit from the main concepts. Previously, language-based approaches used the text as a unit of translation. This made the study of cultural layers in translation challenging. With the change of translation unit, the fidelity of the target text to the source text took on a different meaning and translation was considered as a tool for creating cultural communication between ethnic groups. In other words, translation studies was used as a tool to examine the role of the translated text as an independent work in cultural interactions. The present study intends to use descriptive-analytical method and library tools to study how popular culture is translated based on Michel Ballar's division. Based on this, three plays by Tawfiq al-Hakim; The prominent Egyptian author has been selected as "Al-Hub Al-Azri", "Al-Shams wa Al-Qamar", "Sahib Al-Jalala". The data of the article were analyzed semantically and semantically based on the principles of translational research and confrontational linguistics, analysis and strategies used in expression, and the characteristics of equations. The results show that the cultural layers have been translated into the target language to a large extent correctly and with the most familiar words and phrases.
  Keywords: Criticism of translation, Arabic drama, Michel Balar's approach, preservation of strangeness, Localization
 • Bahman Agazadeh, Abdolahad Gheibi *, Mahin Hajizadeh, Hasan Esmailzade Pages 59-88
  The study of linguistic signs and semantic structure is a relatively new way of studying literary texts that expresses the inner actions, messages, and intentions hidden in the secondary layers of the text. One of the suitable models for criticizing the semiotics of literary works is Pierce's theory, which divides the sign into three parts: representation, subject, and interpretation. According to this theory, the concept of sign arises from the semantic connection between these three components, and words have many implicit meanings whose representation displays the concept and the main message of the poet. Muhammad Adam is one of the modern Egyptian poets with poems in which color element is widely reflected and each of these colors has various poetic meanings and semantic loads that in addition to their true meaning, have many virtual and poetic meanings hidden in them. This research tries to study the process of formation of signs in Mohammad Adam's poetry based on Pierce's theory and to express the hidden data in colors. The research data indicate that the signs in the colors show the special and sometimes unique attitude of Mohammad Adam towards concepts such as love, death, life, aging, and nihilism. The concept of sign in Adam's poems arises as a result of the semantic continuum between representation, subject, and interpretation
  Keywords: color, semiotics, Mohammad Adam, Pierce theory
 • Houman Nazemian *, Ali Aswadi, Mohammad Akbari Pages 89-115

  One of the most important literary methods used in the Quran is images of events, concepts, and values. In this way, educational and moral concepts were offered to the audience by applying literary arrangements, better and more accurately, and to sit with him in his heart. Surah Yusuf, as well as the best stories in the holy Quran, has a special place in terms of the expression of educational concepts using literary and fiction techniques. These techniques can be referred to as using image schemes to convey the concepts. The purpose of this article is to show what pictorial schemas are used in Surah Yusuf and what concepts schemas refer to. In this article, a descriptive method is used to explain schemas. In Surah Yusuf, motion, power, and volume image schemas are used, which are more motion schemas. They refer to moving from top to bottom and bottom to top and the concepts of humiliation and dignity, and volumetric schemas indicate concepts such as misguidance, and more power schemas indicate concepts such as abstaining from sin and avoiding following the misguided

  Keywords: Surah Yusuf, Volumetric Schema, Power Scheme, Motion Scheme
 • Azade Montazeri *, Mahmoud Reza Tavakoli Mohammadi, Ali Baqer Taherenia Pages 117-147

  Literary sociology or the sociology of literature is one of the new trends that have emerged in the field of literature and seeks to study the relationship between literature and society. Based on the descriptive analytical method, this article has targeted a sociological study of the novel “Al-Hariq” by Mohamed Dib, the contemporary Algerian writer, according to this theory. In this regard, elements of the semantic contexts of the novel are studied, such as knowledge of current and potential awareness of characters, problematic hero, and individual awareness. The point worth noting was that the characters of the novel did not transform throughout the novel and that their current consciousness did not transform into possible consciousness. At the end, must be said that Mohamed Dib has excelled in presenting the social picture of Algeria, and drawing the semantic contexts of the novel, which appeared in the social and political levels of the novel from the extreme poverty of the Algerian people due to the oppression of the French, the fatal cultural weakness, people’s efforts to change the situation and other social and political contexts that It influenced Muhammad Deeb and caused the writing of this wonderful novel.Keywords: Sociological study, structuralism, the contemporary Arabic novel, Muhammad Deeb, Al-Hariq.

  Keywords: Sociological study, Structuralism, the contemporary Arabic novel, Muhammad Deeb, Al-Hariq
 • Abdollah Noorizad, Abolfazl Rezayi *, Mohammad Ebrahim Khalifeh Shooshtari Pages 149-179

  Abd al-Qaher al-Jurjani sees the literary miracle of the Noble Qur’an in its precise arrangement, where the vocabulary is very precise in choosing and leaving its synonyms, so the words are in complete harmony in pronunciation and meaning. Then the sentences of various types are in complete harmony with each other in terms of wording and meaning, with full observance of the rules of grammar and the foundations of rhetoric, and each of the aesthetics of pronunciation and meaning in the service of the context of the noble verses. Then Abd al-Qaher Ma interpreted the Holy Qur’an based on his theory, so we studied four specific verses from Surat Taha in the light of his theory by taking advantage of the descriptive-analytical approach. So, through our analytical study, we concluded that the vocabulary in the noble verses is based on a dialectical dialogue between Pharaoh and the sorcerers in very sobriety, with some intensity in concepts related to the threat of Pharaoh with torment. Then the methods of emphasizing verbal meaning completely take into account the need to take into account the situation. Among the prominent methods are deletion, mention, and repetition in disapproval of mention, and mention of the interview or repetition of pleasure. The sentences are short, keeping in mind the brevity of both types, to meet the dialectical dialogue status. And each of the masterpieces of systems, verbal and moral, in the service of the overall context of the noble passage.

  Keywords: Abdul Qaher Al-Jurjani, Theory of Al-Nazm, Linguistic, Rhetorical Aesthetics, coalition, harmony, Surat Taha
 • Parviz Ahmadzadeh Houch *, Ali Sayadani, Ali Mostafanejad Pages 181-216
  In recent years, the contemporary theory has examined the concept of double thinking, which is rooted in the theories of Saussure and Derrida's deconstruction. Helen Cixous, a French feminist writer, based on Lacan and Derrida, believes in the inversion of these oppositions in her theory of double oppositions. By communicating between women and writing, he seeks to subvert the patriarchal order. Jokha Al-Harithi's novel Sayyadat-ul-Qamar connects the rapid social changes and their consequences through an Omani family with the past and the real history of Oman. This novel depicts the story of three middle-class sisters in the small village of Al-Awafi in Oman in a patriarchal culture. The current research with a descriptive and analytical method aims to explain the changes in the cultural structure according to the approach of Helen Cixous in the theory of binary oppositions by combining tradition with modernity, changing gender role patterns, breaking taboos, social structure, attitudes towards education and romantic relationships. And by reading Sayyidat al-Qamar's novel, examine the way of drawing female characters and the challenge of patriarchal double thinking in Omani society. The findings of the research show that al-Harthi has tried to clear the gender roles in our minds and cross the gender boundaries in Sayyidat al-Qamar, and by inverting the Binary oppositions and creating a positive character, he has given a suitable image of today's woman.
  Keywords: Binary Oppositions, Sayyidat Al-Qamar, Helen Cixous, feminism
 • Jamal Talebi Gharegheshlaghi * Pages 217-246

  The civilizational conflict between Western and Eastern cultures represents an important problem that has caused an identity crisis in many human societies, especially Eastern ones. Some Arab novelists were able to embody this bitter conflict between the western and eastern civilizations, and it is the subject of the relationship between the ego and the other. Although a group of Arab writers had previously raised this civilized problem in their writings, the novel “How Close the Sky Seemed” by the Iraqi writer Batoul Al-Khudairi is one of the creations that presented this issue extensively, as it dealt with it with great accuracy and depth in its civilized (intellectual) level. By clarifying the material, social and psychological aspects of the behavior of the characters in the novel, and began to unveil the fundamental conflict between the two civilizations. This research paper, by relying on the descriptive and analytical approach, aims to shed light on the issue of civilization conflict in that novel through some text samples. In this novel, the father represents a symbol of Arab-Islamic civilization, and the mother represents a symbol of Western civilization, and their daughter was confused about this conflict and had an identity crisis that caused her behavioral fluctuation in customs and traditions, so she does not know who her loyalty is too! Among the most important findings of the study is that the relationship between the ego and the other did not result in this novel in the cross-fertilization and blending of the two civilizations, but rather produced a confused and lost character represented in their daughter, so that she lost her identity, and could not determine her affiliation accurately, but continued to live on fluctuation in her behavior as she was unable to determine her loyalty to each of the two civilizations.

  Keywords: Contemporary novel, Civilization Conflict, identity, Batoul Al-Khudairi, Novel How Close the Sky seemed
 • Sadeq Abbasi, Ali Hajikhani * Pages 247-289
  "An" is one of the letters of Jar, which is generally interpreted, "mojawazah" by syntacticians; But they do not mention the exact meaning of "mojawazah" and only explain "mojawazah" through some examples. Also, they mention many other meanings for "an" that have no relation between them. This paper has tried to find a single meaning for "an" in a descriptive-analytical method based on the theory of the principle of meaning and reasoning and citing the use of "an" in the verses of the Qur'an so that all uses of "an" in the Qur'an and general non-common uses. This is an attempt to analyze it in Arabic accurately and acceptably based on this main meaning. From this article, it was obtained: The meaning of "an" in the Qur'an is the same meaning everywhere that syntacticians interpret it as "mojawazah". "Mojawazah" means the permanence of the dimension and the preservation of distance, and a kind of ambiguity must be taken into account; therefore, in principle, one should not understand the meaning of beginning from "an" and the use of "Men" instead of "An" is not correct. What sometimes makes "An" resemble "Men" is the meaning of mediation, which is the result of the dimension and ambiguity used by "mojawazah". Also, none of the expressive meanings of syntacticians and commentators were used to use "an" instead of other letters, and the analysis of "an" in all these examples with a synonymous meaning was easier and more accurate.
  Keywords: An, Mojawazah, Quran, prepositions, original meaning
 • Shahla Shakibaee Far *, Mohsen Pishvaiialavi Pages 290-319
  Cognitive semantics is one of the new patterns in the study of language that examines the relationship between the mind, human sensory perceptions, and linguistic elements. This model analyzes the way information is conceptualized in the mind. Image schema is one of the most fundamental approaches of cognitive semantics, which is formed as abstract concepts in the minds as a result of human interaction with the surrounding world and based on biological experiences. The clear and meaningful structure of schema can be a basis for forming metaphorical maps and understanding complex intellectual domains; Therefore, the purpose of the current research is that, based on the cognitive approach and relying on Johnson’s theory, while examining the three schematic containment, path, and force systems, how to represent life experiences in the poet’s mind, the connection of his worldview with the three schemas, as well as the ability of these systems to objectify abstract matters should be analyzed. The finding of the research show that Samih al-Qassim used has tangibly expressed his desired revolutionary themes by using perceptual elements and physical experiences in order to arouse the spirit of struggle in the audience. He has used a containment schema to visualize the concept of identity, a path schema to objectify the theme of achieving social goals and ideals, and a force schema as a tool to show the stability of the Palestinian nation. Based on the results of the research, the mentioned schemas show a detailed understanding of the mentalities and personality dimensions of Samih al-Qassim, these systems show the singer as committed to the community, as well as a person with high self-esteem and epic emotions.
  Keywords: Cognitive approach, Semantics, Image schema, Johnson, Samih al-Qassim
 • Hosein Elyasi *, Zeinab Ghasemiasl Pages 321-349
  Social confrontation is a part of social reality and many actions in society are formed based on it. Louis Coser is one of the thinkers who investigated confrontation and its function in the context of society and unlike other social thinkers, he considers the concept of confrontation to have two positive and negative functions. According to him, the concept of power and the clash of different ideologies in a confrontational situation is an issue that can be the cause of confrontation, and the set of common goals can be a factor in connecting people and groups. Based on the theory of Cozer's contrast, the present descriptive-analytical research examines the ode "Khafqa Al-Zari" by Ghazi Zeiba, a contemporary Jordanian poet. The purpose of this article is to investigate the representation of confrontation and its role in the formation of social relations and ideology and the dominant discourse in the poet's poems. The results obtained from the present research show that the poet has drawn various social confrontations in his poetry: the confrontation between intellectuals and other groups of people and politicians, or the confrontation between the group and the Arab self with the foreign other. Calling for participation and incompatibility and struggle and emphasis on cultural ideas and common values is the poet's solution for the integration and realization of intra-group or national solidarity against the alien other. By drawing a confrontational situation between himself and the occupying other, the poet considers it important to have a dominant discourse that can be a sign of confrontation and believes that this discourse leads to the ability and production of power in confronting Israel.
  Keywords: Social confrontation, Lewis Kozer, Ghazi Zeiba, contemporary Jordanian poetry, Khafqa al-Zari
 • Ali Salimi *, Parvin Hatami Pages 351-375
  Criticism of literary works and their relationship with the social environment and poet's spirit, under the titles of "social criticism" and "psychological criticism", is considered a new debate in contemporary literary criticism. Although the foundations and criteria of these critical methods have been organized coherently in recent centuries, the search in the old Arabic literary criticism clearly shows that these topics, from the very distant past, without mentioning the modern terms, It has been constantly discussed among literary scholars. This research, with a descriptive-analytical method, has reread and analyzed the views of some prominent critics of the Abbasid era (Ibn Salam, Jahiz, Ibn Qutaybah, Ibn Tabataba, Al-Amadi, and Qazi Al-Jarjani) in this field. Also, this research has tried to answer the question that to what extent did the critics of the Abbasid era pay attention to the effect of the geographical and social environment and the mental states of the poet in composing poetry? The results obtained from this research show that these critics, despite the many differences of opinion they have always had on some critical issues, but all of them have considered poetry as a linguistic phenomenon and strongly influenced by meta-linguistic elements. And all of them have spoken in detail about the profound effects of the geographical and social environment and the mental states of the poet as influential elements in the composition of poetry
  Keywords: Literary Criticism, critics Abbasid era, impact morale, poetry