درباره نشریه
ISSN:
2383-1294
eISSN:
2383-1308
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد زیویار
سردبیر:
دکتر یحیی فوزی
مدیر اجرایی:
امیر اعتمادی بزرگ
سایت اختصاصی:
politicalstudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان 64 شرقی، کوچه اول، بن بست احداثی، پلاک 6، طبقه 3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر مجله جستارهای سیاسی معاصر، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419
تلفن:
021-88609257 ، داخلی: 223
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/13
مدیر مسئول
دکتر فرهاد زیویار
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farhad Zivyar
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: political science
سردبیر
دکتر یحیی فوزی
استاد علوم سیاسی/نظریه پردازی سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yahya Fozi
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد فلسفه،
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی ، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک
Hamidreza Ayatollahy
Professor, philosophy
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy, History of Modern and Contemporary Western Philosophy, Philosophy of Religion, Islamic Philosophy, Comparative Philosophy, Philosophy of Science, Science and Religion, General Logic, Philosophy of Descartes, Philosophy of Technology, Ethics in Technology
دکتر بهرام اخوان کاظمی
استاد تمام علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی، معارف اسلامی
Bahram Akhavan Kazemi
Full Professor, Faculty of Law and Political Science
University of Shirazu
Specialist: political science
دکتر اصغر افتخاری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر محمدعلی فتح اللهی
دانشیار پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Ali Fathollahi
Associate Professor, ihcs
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: political science
دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
مدیر اجرایی
امیر اعتمادی بزرگ
کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Amir Etemadi Bozorg
Expert at the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۱