درباره نشریه
ISSN:
2383-1278
eISSN:
2383-1286
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر شهرام یوسفی فر
سردبیر:
دکتر شهرام یوسفی فر
دبیراجرایی:
اعظم ریاحی
سایت اختصاصی:
economichistory.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/02
مدیر مسئول
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies, History Group,
Specialist: History, Iranian social history
سردبیر
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies, History Group,
Specialist: History, Iranian social history
هیات تحریریه
دکتر احمد بادکوبه هزاوه
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Ahmad Bad Koubeh Hazave
Associate Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: تاريخ و تمدن ملل اسلامي
دکتر ناصر تکمیل همایون
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Naser Takmil Homayoon
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: social Sciences
دکتر صفورا برومند
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Safoora Broomand
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Hostory
دکتر سیداحمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor, Islamic history and civilization group, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر سیدرحیم ربانی زاده
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Seyyed Rahim Rabbani Zadeh
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: History of Islamic Iran
دکتر ابوالحسن فیاض انوش
استادیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Abol Haan Fayyaz Anoosh
Assistant Professor, University of Isfahan
Specialist: history
دکتر محمدعلی کاظم بیگی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تاریخ معاصر
Mohammad Ali Kazem Beygi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history, contemporary history
دکتر سیدبیوک محمدی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Seyyed Biuk Mohammadi
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر مریم معزی
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ
Maryam Moezi
Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: history
دبیراجرایی
اعظم ریاحی
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Azam Riahi
Specialist: History of Islamic Iran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۳