درباره نشریه
ISSN:
2383-1278
eISSN:
2383-1286
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر صفورا برومند
سردبیر:
دکتر نیره دلیر
مدیرداخلی:
اعظم ریاحی
ویراستار فارسی:
رضا حسینی
ویراستار فارسی:
صدیقه صادقی مکی
سایت اختصاصی:
economichistory.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/12
مدیر مسئول
دکتر صفورا برومند
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Safoora Broomand
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Hostory
سردبیر
دکتر نیره دلیر
دانشیار تاریخ پژوهشکده علوم تاریخی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Nayere Dalir
Associate Professor, Institute from Humanities and Cutural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی ایمان پور
استاد گروه تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران باستان
Mohammad Taghi Imanpour
Professor, Department of History
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History, Ancient Ancient History
دکتر حسین آبادیان
استاد تاریخ
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: تاریخ
Hossein Abadian
Associate Professor History
Imam Khomeini International University
Specialist: History
شهرام جلیلیان
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تاریخ
Shahram Jalilian
professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: History
دکتر سید حسین میرجلیلی
استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد بین الملل
Seyed Hossein Mirjalili
Associate Professor Human Sciences and Humanities Research Institute
Specialist: Economic
دکتر احمد بادکوبه هزاوه

Ahmad Badkoubeh Hazaveh

دکتر ناصر تکمیل همایون
استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Naser Takmil Homayoon
Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: social Sciences
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
ابوالحسن فیاض انوش
دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه اصفهان
Abolhasan Fayaz Anush
Associate Professor, Department of History
University of Isfahan
دکتر محمدعلی کاظم بیکی
دانشیار گروه تاریخ: دانشگاه الزهراء (1377-1383)؛ گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی, دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تاریخ معاصر
Mohammad Ali Kazem Beyki
Associate Professor, History and Civilization of Islamic Nations
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history, contemporary history
دکتر سید بیوک محمدی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Seyyed Biuk Mohammadi
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Sociology, social Sciences
ویراستار فارسی
رضا حسینی

صدیقه صادقی مکی

مدیرداخلی
اعظم ریاحی

رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Azam Riahi

Specialist: History of Islamic Iran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۹