درباره نشریه
ISSN:
2383-0565
eISSN:
2383-0573
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر سید سجاد علم الهدی
سردبیر:
دکتر ابراهیم التجایی
مدیر اجرایی:
زهرا صادقی
ویراستار فارسی:
رضا حسینی
سایت اختصاصی:
economics.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/17
مدیر مسئول
دکتر سید سجاد علم الهدی
استادیار
Seyyed Sajad Alamolhoda
Assistant Professor
سردبیر
دکتر ابراهیم التجایی
دانشیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد
Ebrahim Eltejaei
Associate Professor of Humanities and Human Studies
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر فرهاد خدادادکاشی
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی
Farhad Khodadadkashi
Professor Department of Economics
Payame Noor University
Specialist: Economy
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر زهرا میلا علمی
استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصادسنجی و اقتصاد منابع
Zahra Mila Elmi
Professor, Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Economy
دکتر پرویز محمدزاده
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Parviz Mohammadzadeh
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر سعید مشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Saeed Moshiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economics
دکتر مهدیه انتظار خیر

Mahdie Entezar Kheir

دکتر کامبیز هژبر کیانی

Kambiz Hojabr Kiani

دکتر ابراهیم التجایی
دانشیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد
Ebrahim Eltejaei
Associate Professor of Humanities and Human Studies
Specialist: Economy
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر احمد کتابی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، جامعه شناسی
Ahmad Ketabi
Professor of the Humanities Research Institute
Specialist: Economy, Sociology
دکتر سید حسین میرجلیلی
استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد بین الملل
Seyed Hossein Mirjalili
Associate Professor Human Sciences and Humanities Research Institute
Specialist: Economic
ویراستار فارسی
رضا حسینی

مدیر اجرایی
زهرا صادقی
پژوهشگر تاریخ ایران اسلامی، گروه تاریخ دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Zahra Sadeghi
Researcher, History of Islamic Iran, Department of History, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: History of Islamic Iran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۰