فهرست مطالب

بررسی مسائل اقتصاد ایران - سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، بهار و تابستان 1402)

مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران
سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احمد پورمحمدی، زهره طباطبایی نسب*، سیدیحیی ابطحی، محمدعلی دهقان تفتی صفحات 1-35
  در طول سال ها، نفت اهمیت خود را به عنوان یک عامل اقتصادی که اقتصاد جهانی همواره باید آن را در نظر بگیرد، نشان داده است؛ بنابراین، اثرات قیمت نفت همیشه جذاب بوده و تاثیرات آن موضوعی موردتوجه پژوهشگران و سیاست گذاران است. تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران تاثیر می گذارد زیرا منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد همدوسی موجک با تحلیل در دامنه زمان-فرکانس درک جدیدی از ارتباط بین پویایی های قیمت نفت و متغیرهای پیشرو اقتصاد کلان و به طور خاص، رفتار ادواری سیاست مالی در ایران را طی سال های 1399-1357 ارایه می دهد. یافته ها سطح بالایی از انسجام بین متغیرها را آشکار می کند و این پیوندها از طریق مقیاس های زمانی و دامنه های فرکانسی در حال تغییر هستند. نتایج همدوسی موجک نشان می دهد که اگرچه سیاست مالی در برخی از فرکانس ها ضد چرخه ای هست اما عموما موافق ادواری بوده است.
  طبقه بندی JEL:Q31، E62، E32،C61
  کلیدواژگان: قیمت نفت، سیاست مالی ادواری، متغیرهای کلان اقتصادی، دامنه زمان-فرکانس، همدوسی موجک
 • مصطفی تراب نژاد اصفهانی، محمود محمودزاده*، مسعود صوفی مجیدپور، امیر غلام ابری صفحات 37-60
  بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است.
  طبقه بندی JEL:E4, E5, E6
  کلیدواژگان: سیاست پولی، سیاست ارزی، ریسک نکول، کوانتایل، حالت فضا
 • احسان جلیلی فرد، محمد سخنور*، طاهره آخوندزاده یوسفی صفحات 61-85
  عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسط نظام بانکی صورت می گیرد. بانک مرکزی از طریق اعطای اعتبارات در قالب عقود مختلف سیاست های پولی را اجرا می کند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی تسهیلات قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی معادلات ساختاری و داده های 24 بانک، طی دوره زمانی 1390-1397، پرداخته است. بدین منظور از دو شاخص Merton distance to default و Z-score استفاده شده است. در بررسی ثبات بانکی تاثیر همه متغیرها به جز متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص های ثبات معنی دار می باشند که متغیر نسبت ناکارایی با فلش قرمز نشان داده شده است. با استفاده از شاخص Merton، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تاثیر و رشد دارایی کمترین تاثیر مثبت را بر ثبات بانکی دارند. همچنین با استفاده از شاخصZ-score ، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تاثیر و متغیر رشد دارایی کمترین تاثیر را بر ثبات بانکی ایران دارند.
  طبقه بندی JEL:G01 ,G33 ,G32 ,G35 G30
  کلیدواژگان: تخصیص اعتبارات، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ثبات بانکی، معادلات ساختاری
 • صدیقه دودانگه، سید شمس الدین حسینی*، عباس معمارنژاد، فرهاد غفاری صفحات 87-117
  با توجه به اهمیت بحث رابطه علی بین ابعاد مختلف توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت علیت گرنجر مارکوف سوییچینگ، به بررسی رابطه علی غیرخطی میان اندازه بخش مالی و توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1399-1352 پرداخته است. در این مطالعه متغیرهای ارزش افزوده بخش مالی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه بخش مالی و متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی و غیردولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان میدهد در رژیم صفر (سالهای1361-1352) یک رابطه علی یک طرفه از سوی رشد اقتصادی به اندازه مالی برقرار است در حالی که در رژیم یک (سالهای 1399-1362)، رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه مالی برقرار است.همچنین یافته های مطالعه در بررسی رابطه رشد اقتصادی توسعه مالی، نشان میدهد که در رژیم صفر (سالهای 1384-1397) یک رابطه علی یک طرفه از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود داشته است، درحالیکه در رژیم اول (سالهای 1383-1352) هیچ رابطه علی بین دو متغیر مشاهده نشده است.
  طبقه بندی JEL:O40، O16، C10.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، توسعه مالی، شکست در ساختار مالی، علیت گرنجر، مارکوف سوئیچینگ
 • علی رضازاده*، شهاب جهانگیری، رقیه محسنی نیا صفحات 119-152
  هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2- 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند.
  طبقه بندی JEL:E32،G01، E43, G28
  کلیدواژگان: چرخه های تجاری، اصطکاک مالی، شتاب دهنده های مالی، اثرات نامتقارن، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (NARDL)
 • الیکا صبحی، تیمور محمدی*، عباس شاکری صفحات 153-178
  بررسی استرس مالی جایگاه خاصی بین سیاست گذاران دارد از آنجایی که یکی از اجزای بازارهای مالی بخش بانکی می باشد لذا در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی پرداخته می شود. در این تحقیق با کمک قیمت سهام بانکی، شاخص استرس بخش بانکی در اقتصاد ایران محاسبه شده و عوامل موثر بر شاخص استرس در رژیم های مختلف بررسی شده است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی در رژیم های مختلف، از دو مدل مارکوف-سوییچینگ و رگرسیون انتقال هموار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد (1) بیشترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به زمستان 1391 و بهار و تابستان 1397 و در مقابل کمترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به تابستان 1390، زمستان 1394 و بهار 1395 است. (2) در دوره های زمانی که قیمت نفت بالا می باشد، متغیرهای کل مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، کل نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری محرک-های استرس در بخش بانکی هستند و در مقابل تسهیلات اعطایی بانک ها کاهنده استرس در این بخش می باشند.طبقه بندی Jel :G21,G29,C58
  کلیدواژگان: بحران بانکی، استرس بانکی، قیمت نفت، مدل انتقال هموار، مدل مارکوف-سوئیچینگ
 • علی علی صوفی، سید مهدی حسینی*، امیر دادرس مقدم صفحات 179-201
  گرم شدن تدریجی کره زمین و تغییرات آب و هوایی به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای از جمله گاز دی اکسید کربن امنیت جهانی را با تهدید جدی روبرو کرده است. مطالعات متعددی سعی در شناسایی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر انتشار دی اکسید کربن جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست را داشته اند؛ اما با این حال، تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در منطقه خاورمیانه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون توضیحی برای داده های پانل (Panel ARDL) و الگوی رگرسیون اثرات تصادفی جمعیت، رفاه و فناوری تعمیم یافته (STRIPAT) طی دوره زمانی 2016-2000 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در بلندمدت تاثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و مجذور آن بر انتشار گاز دی اکسید کربن به ترتیب مثبت و منفی و معنادار بوده است و همچنین متغیرهای اندازه جمعیت، مصرف انرژی و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن تاثیر مثبت و معناداری دارند به گونه ای که در بلندمدت با افزایش یک درصدی اندازه جمعیت، مصرف انرژی و نااطمینانی سیاست اقتصادی میزان انتشار گاز دی اکسید کربن به ترتیب به میزان 17/0، 37/0 و 01/0 درصد افزایش می یابد.
  طبقه بندی jel:N55, O13
  کلیدواژگان: نااطمینانی، دی اکسید کربن، منحنی زیست محیطی کوزنتس، الگوی رگرسیون اثرات تصادفی جمعیت، رفاه و فناوری تعمیم یافته
 • مهدی عوض نژاد، زهرا دهقان شبانی*، جعفر قادری صفحات 203-227
  در دموکراسی های جدید سیاستمداران توزیع مخارج عمومی را برای بدست آوردن منافع سیاسی مورد هدف قرار می دهند و این انگیزه را دارند که اقتصاد را قبل از انتخابات دست کاری کنند. این مطالعه به بررسی تاثیر آراء انتخابات ریاست جمهوری بر تخصیص بودجه در استان های ایران طی دوره زمانی 1380 تا 1396 با استفاده از روش داده های تابلویی بر مبنای تکنیک گشتاور تعمیم یافته سیستمی می-پردازد.نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تاثیر تخصیص بودجه دوره قبل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نسبی جمعیت استان، سرانه طول راه های استان، ضریب جینی، متغیر مجازی استان های محروم و متغیر مجازی استان های نفت خیز بر تخصیص بودجه مثبت و معنادار است و تاثیر نرخ بیکاری بر تخصیص بودجه منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که رای به دولت روی کار آمده رابطه مثبت با عملکرد بودجه در استان های ایران دارد. بنابراین سیاستمداران در ایران پس از انتخاب شدن، خواسته های رای دهندگان به خود را نادیده نمی گیرند. از آنجا که تخصیص بودجه به استان ها برخلاف مسیر نیاز ها و ظرفیت ها باعث ایجاد شکاف اقتصادی در استان های کشور خواهد شد، لذا لازم است نظارت بر این امر صورت گیرد.
  طبقه بندی JEL:. R10, H60, C23, P00
  کلیدواژگان: انتخاب عمومی، خرید رای، تخصیص بودجه، داده های تابلویی پویا، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی
 • سعید عیسی زاده*، مریم مظهری آوا صفحات 229-253

  ظهور بحران کووید در سراسر جهان و تاثیر آن بر بازار و فعالیت های اقتصادی سبب شد که بسیاری از کشورها در این دوره رکودی را تجربه کنند که بر همه بخش های اقتصادی اثر گذار بود . در دوره رویارویی با این بحران بسیاری از کشورها شاهد کاهش رشد اقتصادی بودند زیرا این بیماری سبب تعطیلی بنگاه-های تولیدی و تعدیل نیروی کار گردید که در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشت .هدف این تحقیق بررسی تاثیر کووید بر فعالیت های واحدهای کسب و کار در گروه های شغلی مختلف از طریق رویکرد تحلیل بقا است. با استفاده از اطلاعاتی که از شروع و پایان یک کسب و کار، در طی ماه های منتهی به فروردین 1390تا شهریور 1400 به دست آوردیم؛ نتایج ما نشان داده اند که قبل از شروع کووید گروه های شغلی به میزان 10درصد خطر تعطیلی کمتری دارند. همچنین واحدهای کسب و کار در دیگر شهرهای استان همدان نسبت به شهرستان همدان به میزان 35درصد با خطر تعطیلی کمتری مواجه هستند.

  کلیدواژگان: کووید 19، تحلیل بقا، نرخ تعطیلی کسب و کار، دوره فعالیت، استان همدان
 • صاحبه محمدیان منصور*، ابوالقاسم گلخندان صفحات 255-284

  این مقاله با استفاده از یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تاثیر وفور منابع نفت را بر ریسک وقوع درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت) در ایران با توجه به نقش تمرکززدایی مالی طی دوره زمانی 1398-1373 مورد بررسی تجربی قرار داده است. لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 14/25 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 75/12 برآورد شده است. در رژیم اول، رانت نفت، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته است (تایید فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت)؛ اما با افزایش شاخص تمرکززدایی مالی و ورود به رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش می یابد. همچنین، در رژیم دوم که تمرکززدایی مالی بالاتر از حد آستانه خود می باشد، اثرگذاری شاخص های کیفیت نهادی و تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی، تقویت و اثرگذاری نابرابری منطقه ای در افزایش ریسک وقوع درگیری داخلی، تضعیف می شود. این نتایج نشان دهنده نقش مهم تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی در کشور نفتی ایران است.

  کلیدواژگان: رانت نفت، درگیری داخلی، بیماری هلندی سیاسی، تمرکززدایی مالی، مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)
 • عبدالمبین مرادی، مهدی حاج امینی*، سید نظام الدین مکیان صفحات 285-323
  آیا آزادی سیاسی تعیین ‏کننده ‏ی مهمی برای دستیابی به آزادی اقتصادی است؟ از یک سو «فرضیه لی» بیان می‏ دارد که اقتصاد آزاد در مراحل اولیه نیازمند نظام سیاسی دموکراتیک نیست . در سوی مقابل، «فرضیه سن» اظهار می ‏کند که بازار آزاد بدون نظام سیاسی دموکراتیک اتفاق نمی ‏افتد. این تقابل دیدگاه ‏ها وقتی اهمیت بیشتری می‏ یابد که به کشورهایی مانند سنگاپور و چین اشاره شده تا بر عدم اهمیت ساختار سیاسی صحه گذاشته و فرآیند دموکراسی ‏خواهی به تعویق انداخته شود. بر این اساس، شاخص‏ های آزادی ‏های سیاسی و اقتصادی برای 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 جمع‏ آوری و تلاش شد با 2497 مشاهده به سوال ابتدایی پاسخ داده شود. شواهد نشان دادند که آزادی سیاسی و زیرشاخص ‏های آن نقش تعیین ‏کننده ‏ای در توضیح تفاوت سطح آزادی اقتصادی و اجزای آن داشتند. البته شواهد حاکی از اهمیت بیشتر آزادی مدنی برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد است. این یافته ها شاهدی بر اهمیت عمق بخشیدن به آزادی ‏های سیاسی و مدنی در کشورهای درحال ‏توسعه است. دموکراسی ‏خواهی جزیی از فرآیند اصلاحات اقتصادی است و تعویق دموکراسی عملا تعویق به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادی و ناکام ماندن این اصلاحات است.
  طبقه‏بندی JEL:P00، P52
  کلیدواژگان: فرضیه لی، فرضیه سن، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، تجزیه ‏و تحلیل واریانس یک ‏طرفه
 • صالح نیازی*، جاوید بهرامی، محمد فقهی کاشانی، عبدالرسول قاسمی صفحات 325-370
  مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و نحوه ورود این درآمدها در اقتصاد، از موضوعات مهم در مطالعات اخیر بوده است. بررسی آثار شوک بخش نفت بر سایر بخش های اقتصاد تحت قواعد مالی پیشنهادی موضوع این مطالعه است. با توجه به نقش دولت و بانک ها در گسترش اثرات شوک های نفتی، این مطالعه هر دو بخش را در مدل سازی لحاظ کرده است. یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که مخارج دولت وابسته به درآمدهای نفتی است طراحی و برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و نتایج تحت سناریو پایه و سناریوهای پیشنهادی برآورد شده است. قواعد مالی مورد مطالعه لحاظ کف برای جریان ورودی صندوق و اعمال کف موجودی صندوق می باشند. به منظور بررسی اهمیت ضریب درآمدهای نفتی صندوق، آنرا به شکل متغیر در مدل لحاظ و اثرات شوک بر آن، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد ضریب درآمدهای نفتی ابزار موثری برای اعمال قواعد مالی است و اثر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. سیاست اعمال کف برای ضریب درآمدهای نفتی صندوق نسبت به تعیین کف برای موجودی صندوق در کاهش اثر شوک نفتی بر متغیرهای کلان موثرتر می باشد. هر دو سیاست به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از درآمدهای نفتی کمک می نمایند.
  طبقه بندی JEL:D04, D58, E62, C63, H30
  کلیدواژگان: قواعد، مالی، مدیریت، درآمدهای، نفتی
|
 • Ahmad Pourmohammadi, Zohre Tabatabaienasab *, Seyed Yahya Abtahi, Mohammad Ali Dehqantafti Pages 1-35
  Over the years, oil has demonstrated its importance as an economic factor that the world economy must always consider. thus, oil price effects are always fascinating and the oil-price impact has a subject of interest among researchers and policymakers. movements in crude oil prices affect the economy of oil-producing countries such as Iran because the main source of government revenue depends on oil revenues. In this regard, the present research, using the wavelet coherence approach and time-frequency domain analysis, provides new insight into the relationship between oil price dynamics and leading macroeconomic variables, specifically, the cyclical behavior of fiscal policy in Iran over the years 1357-1399 (1978-2020). The findings reveal a high level of coherence between the variables and these links are changing through time scales and frequency domains. The results of wavelet coherence indicate that although the fiscal policy is counter-cyclical in some frequencies, it has generally been pro-cyclical.
  Keywords: Oil Price, Fiscal Policy Cyclicality, Macroeconomic Variables, Time-Frequency Domain, Wavelet Coherence JEL Classification: Q31, E62, E32, C61
 • Mostafa Torabnejad Isfahani, Mahmoud Mahmoudzadeh *, Masoud Sufi Majidpour, Amir Gholamabri Pages 37-60
  Examining the risk-taking of banks as one of the pillars of the economy of any country is very important in facing monetary policy changes. In this paper, the impact of monetary and exchange policies on the default risk of banks has been investigated using quantile and state space methods, and in this regard, a sample consisting of 15 Iranian banks from 2006 to 2021 has been studied. The results indicate that monetary and exchange policies have a positive and significant relationship with default risk. In addition, during the first sanction period between 2011 and 2014, the effect of monetary policy on the risk of default increased, but after that, with the signing of the Joint Comprehensive Plan of Action, the coefficient of monetary policy decreased. Since 2017 and with the beginning of the second period of sanctions, the impact of monetary policy has increased greatly and has reached its highest level by 2021, that is, due to the adoption of expansionary monetary policy, the default risk of banks has increased, which is approximately It is twice as much as in the years before the embargo.
  Keywords: Monetary policy, currency policy, default risk, quantile, state space JEL Classification: E4, E5, E6
 • EHSAN JALILIFARD, Mohammad Sokhanvar *, Tahereh Akhoondzadeh Yousefi Pages 61-85
  The main provision and allocation of credits in Iran’s economy is done by the banking system. The central bank implements monetary policies by granting credits in the form of various contracts. The present study has investigated the effect of credit risk and liquidity of QARZ AL-HASANE facilities on stability of Iran’s banking system using the econometrics model of structural equation and the data of 24 banks, during the period of 1390-1397. For this purpose, two indices, Merton distance to default and Z-score, have been used. In the analysis of banking stability, the effect all variables except the inefficiency ratio variable is significant on the stability indicators, which the inefficiency ratio variable is shown with red arrow. Using the Merton index, the QARZ AL-HASANEH facility variable has the greatest impact and the asset growth has the least positive impact on bank stability. Also, using the Z-score index, the QARZ AL HASANE facility variable has the greatest impact and asset growth variable has the least impact on IRAN’S banking stability.
  Keywords: allocation of credits, credit risk, liquidity risk, bank stability, Structural equation JEL Classification: G35, G32, G33, G01, G30
 • Sedigheh Dodangeh, Seyed Shamseddin Hosseini *, Abbas Memarnejad, Farhad Ghaffari Pages 87-117
  Numerous studies have been conducted on the effects of financial development on the economies of countries. But so , The present study, considering the problem of inhomogeneity using the Granger Markov Switching causality approach, investigates the nonlinear causal relationship between the size and financial depth of the financial sector and economic growth in Iran during the period 1352-1399. Value-added variables of the financial sector as a percentage of GDP as a variable of the size of the financial sector and the ratio of loans granted by the banking system to government and non-government to GDP as an indicator of independent financial depth Findings of this study show that in regime one (during 1362-1399), there is a two-way causal relationship between economic growth and financial size. Whereas in the zero regime, there was a one-way causal relationship from economic growth to financial one. Also, the findings of the study in examining the relationship between economic growth and financial development index, show that in the zero regime (during the years 1387-1387) there is a one-way causal relationship from financial depth to economic growth. While in the first regime no causal relationship was found between the two variables
  Keywords: Economic growth, Financial development, Break in financial structure, Granger causality, Markov switching JEL Classification: C10, O16, O40
 • Ali Rezazadeh *, Shahab Jahangiri, Roghayeh Mohseninia Pages 119-152
  The purpose of this study is to investigate the nonlinear business cycle dynamics due to the presence of financial frictions in Iran's economy. For this purpose, a NARDL model is estimated by using seasonal data during 1991q4- 2021q3. Also, this study used of the ratio Non-Performing Loans/Total Loans as a measure of financial friction. The results of the Bounds test indicate that there is a cointegration relationship between the model variables. The results of the model estimation show that the GDP has an asymmetric behavior in the short and long term. Based on this, in the short and long term, there is a significant relationship between GDP and the ratio Non-Performing Loans/Total Loans and financial market conditions have a significant non-linear effect on the dynamics of business cycles. According to the results, the effects of financial friction shock on business cycles are asymmetric, and therefore the predictive efficiency of all linear models is questioned. Finally, this study shows that economic prosperity can reduce the ratio of non-performing loans to total paid facilities over time, and this most likely reflects the effect of prosperity on employment and business conditions, and as a result, the ability of borrowers to repay loans.
  Keywords: Business cycles, Financial Frictions, financial accelerators, Asymmetric effects, Non-linear Autoregressive Distributed Lagged (NARDL) model JEL Classification: E22, E31, E32, G01, E43
 • Elika Sobhi, Teimor Mohammadi *, Abbas Shakeri Pages 153-178
  monitoring and measuring periods of financial instability became particularly important, and measuring financial stress has found a special place among policymakers and economic agents. Due to the nature of the banking system in the Iranian economy and the tight control of the government over it, although banking crises such as the banking invasion have never been observed in Iran, but the Iranian banking system has experienced crises at different times. In this study, with the help of bank stock prices, the stress index of the banking sector in the Iranian economy has been calculated and the factors affecting it in different oil price regimes have been identified. The results show that (1) the highest amount of stress in the banking sector is related to the winter of 1391 and spring and 1397 and the lowest amount of stress in the banking sector is related to the summer of 1390, winter of 1394 and spring of 1395.(2) In periods when oil prices are high, the variables of total banking system claims, total liquidity and private sector investment in new buildings in urban areas are stress drivers in the banking sector and in contrast to bank-reducing facilities. Stress is in this area
  Keywords: Banking sector's Crisis, Banking sector's Stress, Markov-Switching Model, bank structure, Oil Price
 • Ali Alisoofi, SEYED MAHDI HOSSEINI *, Amir Dadras Moghadam Pages 179-201
  Global warming and climate change due to the emission of greenhouse gases, including carbon dioxide, have seriously threatened global security. Several studies have tried to identify the economic and non-economic factors affecting the emission of carbon dioxide in order to prevent the destruction of the environment; However, the impact of economic policy uncertainty on carbon dioxide emissions has been less studied. for this purpose, in this study, the impact of economic policy uncertainty on carbon dioxide emissions in the Middle East region was investigated using the explanatory auto-regression approach for panel data (Panel ARDL) and STRIPAT model over the time period 2000–2016 has been paid. The results show that in the long term, the effect of GDP per capita and its square on the emission of carbon dioxide gas has been positive and negative and significant, respectively, and also the variables of population size, energy consumption and economic policy uncertainty have a positive and significant effect on the emission of carbon dioxide gas in a way In the long term, with a one percent increase in population size, energy consumption, and economic policy uncertainty, the amount of carbon dioxide gas emissions will increase by 0.17, 0.37, and 0.01 percent, respectively.
  Keywords: Economic Policy Uncertainty, CO2, Kuznets Environmental Curve, Middle East, STRIPAT JEL Classification: N55, O13
 • Mahdi Evaznejad, Zahra Dehghan Shabani *, Jafar Ghaderi Pages 203-227
  In new democracies, politicians target the distribution of public spending to gain political support, and they have an incentive to manipulate the economy before elections. This study examines the effect of presidential election voting on budget allocations in Iranian provinces using the System Generalized Method of Moments in a panel data model from 2001 to 2017. The results show that the lag of budget allocation, non-oil GDP per capita, population share, GINI coefficient, length of roads per capita, dummy variable of oil-rich provinces, and dummy variable of deprived provinces have a positive and statistically significant effect. The effect of unemployment rate is negative and significant. The findings also indicate that voting for the ruling government has a positive effect on budget performance per capita in Iranian provinces. Therefore, after being elected, politicians in Iran do not ignore the needs of voters. Allocating funds to provinces without considering their needs and capacities can create an economic gap in the country. Therefore, monitoring this matter is necessary.
  Keywords: Public Choice, Vote Buying, Budget Allocation, Dynamic Panel Data, System Generalized Method of Moments JEL Classification: H60, C23, P00, R10
 • Saeid Eisazadeh *, Maryam Mazharyava Pages 229-253

  AbstractThe emergence of the Covid crisis around the world and its impact on the economic activity caused many countries to experience a recession during this period that affected all sectors of the economy. During the period of facing this crisis, many countries witnessed a decrease in economic growth because this disease caused the closure of production companies and the adjustment of the workforce, which resulted in a decrease in economic growth. This study aims to assess the effect of covid 19 on businesses through the survival analysis approach. By using the information of starting and ending of businesses during December-2011 and September 2021, we have resulted that the businesses had a 10% lower risk of closure before the start of Covid19. Also businesses in the other cities of the province 35% less likely to close down compared to Hamadan city.

  Keywords: Covid19, survival Analysis, closure rate of business, period of activity, Hamadan province
 • Sahebe Mohamadian Mansour *, Abolghasem Golkhandan Pages 255-284

  Using a smooth transition regression (STR) model, this article empirically investigated the effect of oil resources abundance on the internal conflict risk (hypothesis the political curse of oil resources) in Iran with regard to the role of fiscal decentralization during the period of 1994-2019. Also, including a transfer function with a threshold parameter that represents a two-regime model is sufficient to specify the nonlinear relationship between the studied variables. The results show that the threshold level is 25.14 and the slope parameter is estimated at 12.75. In the first regime, oil rent had a positive and significant effect on the internal conflict risk (confirming hypothesis the political curse of oil resources); But with increase the fiscal decentralization index and entering the second regime, this positive effect decreases. Also, in the second regime, where fiscal decentralization is above its threshold, the effect of institutional quality indicators and fiscal decentralization in reducing the internal conflict risk is strengthened and the effect of regional inequality in increasing the internal conflict risk is weakened. These results show the important role of fiscal decentralization in reducing the internal conflict risk in the oil country of Iran.

  Keywords: Oil Rents, Internal Conflict, Political Dutch Disease, Fiscal Decentralization, Smooth Transition Regression (STR)
 • Abdulmobin Moradi, Mehdi Hajamini *, Seyed-Nezamuddin Makiyan Pages 285-323
  What are the prerequisites for economic freedom and economic development? On the one hand, the “Friedman-Lee hypothesis” states that a free economy does not require a democratic political system in the early stages. On the other hand, the “Sen hypothesis” states that the free market cannot happen without a democratic political system. This conflict of views becomes more important when exceptions like Singapore and China are used to emphasize the unimportance of the political structure and postpone the process of democracy. Accordingly, the House of Liberty and Fraser Economic Freedom Indices for 119 countries from 1970 to 2018 (including 2497 observations) were collected and an attempt was made to answer this question. Evidence showed that political freedom and its sub-indices play a decisive role in explaining the difference between the level of economic freedom and its components. However, some evidence indicates civil liberties to be more important for achieving a free economic system. Democracy is a part of the process of economic reforms, and postponing democracy is a failure of any economic reforms.
  Keywords: Lee Hypothesis, Sen Hypothesis, Economic freedom, Political freedom, One-way analysis of variance JEL Classification: P00, P52
 • Saleh Niazi *, Javid Bahrami, Mohammad Feghhi Kashani, Abdorrasul Ghasemi Pages 325-370
  Oil revenue management in the Iranian economy has been an important topic in recent studies. This study addresses the effects of shocks propagating from oil sector to other sectors by pplying proposed fiscal rules. Given the key role of governments and the financial system in propagating oil shocks in resource-rich economies, this study considers both sectors. A dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model in which government expenditures are dependent on oil revenues has been designed and simulated for Iran's economy. The proposed fiscal rules are the setting a floor for the oil fund (OF) oil inflow and imposing the fund balance floor. To examine the importance of the oil revenues coefficient, we treat it as a variable in the model and examine the impact of shocks on it. The results show that oil revenue coefficient is an effective tool for applying fiscal rules and has a large impact on macroeconomic variables. Applying a floor to the OF oil revenues coefficient is more effective at mitigating the effect of oil shock on macro variables fluctuations than setting a floor on the fund's balance. Both policies help to stabilize macroeconomic variables and preserve the share of oil revenues for future.
  Keywords: Managing, oil, revenues, fiscal, rules Jel Classification: D04, D58, E62, C63, H30